[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

90° F

 

షాఎర్!

ఈ వేసవి గాడుపు

రాత్రి నీతో

గాటపు చెర్లాటం

గ్రహణపు విడుపులో

చంద్రుడి కివ్వటానికి

ఒక్క నూలుపోగు లేదు.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (80)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Bono - u2 - 'With or Without You'

 

Last summer I reminisced an all people favorite musical piece – 'summertime' by Gershwin. It is such a perfect song for the season. It will forever be in any top ten list of summer songs.

This song I am now thinking of is an all season, all generation favorite.  (It came more to my mind, since I saw Bono performing (a totally different song) for this year's Grammy award ceremony. Bono and Edge, I never saw them in a live performance. So it is a big treat. )

This hit song "With or Without You", is from the 1987 album "Joshua Tree."  The lyric itself is a jewel. Even without listening to Bono's singing, the words haunt you. This is one song which can go easily on top of the list of religious songs. It equally can go on top of list of Love songs.

I don't think the song is intentionally written with a dual purpose. To mix up religion, and romantic love at the same time. No, I don't think so. The emotions are totally independent. When you hear one you don't hear the other.

The best way I like to hear this song is in that one video, when Bono is young, wearing a sleeveless leather jacket and when he is so expressive in his body and voice. The accompaniment is just great.

 

The lyric begins:

 

"See the stone set in your eyes

See the thorn twist in your side

I wait for you.

Sleight of hand and twist of fate

On a bed of nails she makes me wait

And I wait, without you

With or without you

With or without you…"

 

The song is also sung beautifully by April Meservy, and the Canadian pair figure skated to it in this year's Winter Olympics, in PyeongChang, South Korea. I loved watching the event more because of the song.

Happy Listening! Have a good weekend, friends!


Lyla 

 
__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (275)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఉదీచ్యవృత్తి #udIchyavRtti#

 

ఉదీచ్యవృత్తి - 

రెండు పాదములు చేర్చి రెండవ పాదములోని మొదటి రెండు లఘువులను మొదటి పాదముతో ఊతగా పెట్టుకొని వ్రాసినవి. వీటిని గేయములవలె పాడుకొన వీలగును. 

వైతాళీయ ఉదీచ్యవృత్తి - 

కళామయీ - కావ్యనాయకీ నీ 
తలఁపులతో - దాహ మయ్యెనే 
విలోల మీ - ప్రేమ డోలికల్ నీ 
కలరవమే - కామగీతికల్ 

వరమ్ములే - వాగ్వినోదినీ నీ 
స్వరములు భా-వార్థ రూపమే 
కరమ్ములే - కైత వ్రాయఁగా నా 
చరణములే - చక్కనౌ గతుల్ 

ఔపచ్ఛందసికా ఉదీచ్యవృత్తి - 

మదాలసా - మంజులాస్య రావా నీ 
పదములతో - భావతృప్తి నీవా 
సుధామయీ - సోయగాల దేవీ నా  
ముదమందునఁ - బూవు లీను తావీ

స్మరించెదను - శారదాంబ వాణీ నీ 
వరములతో - భావదీప్తు లిమ్మా 
విరించి సతి - వేదశాస్త్ర పాణి నీ 
దరిసెనమే - ధన్యుఁ జేయుఁ గాదా 

ఆపాతళికా ఉదీచ్యవృత్తి - 

అనంతమగు - నాశలతోడన్ నా 
మనమో నిను - మానిని గోరెన్ 
గనంగ నను - గామిని రావా నీ 
ప్రణయమ్మునఁ - బాటలఁ బాడన్ 

సుగమ్మిటను - సుంతయు లేదే నీ 
మొగమే నా - ముందర దోఁచెన్ 
జగమ్మునకు - స్వామియు నీవే నా 
జగమందున - శాంతియు లేదే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
udIchyavRtti - 

reMDu pAdamulu chErchi reMDava pAdamulOni modaTi reMDu laghuvulanu modaTi pAdamutO UtagA peTTukoni vrAsinavi. vITini gEyamulavale pADukona vIlagunu. 

vaitALIya udIchyavRtti - 

kaLAmayI - kAvyanAyakI nI 
tala@MpulatO - dAha mayyenE 
vilOla mI - prEma DOlikal nI 
kalaravamE - kAmagItikal 

varammulE - vAgvinOdinI nI 
svaramulu bhA-vArtha rUpamE 
karammulE - kaita vrAya@MgA nA 
charaNamulE - chakkanau gatul 

aupachChaMdasikA udIchyavRtti - 

madAlasA - maMjulAsya rAvA nI 
padamulatO - bhAvatRpti nIvA 
sudhAmayI - sOyagAla dEvI nA  
mudamaMduna@M - bUvu lInu tAvI

smariMchedanu - SAradAMba vANI nI 
varamulatO - bhAvadIptu limmA 
viriMchi sati - vEdaSAstra pANi nI 
darisenamE - dhanyu@M jEyu@M gAdA 

aapAtaLikA udIchyavRtti - 

anaMtamagu - nASalatODan nA 
manamO ninu - mAnini gOren 
ganaMga nanu - gAmini rAvA nI 
praNayammuna@M - bATala@M bADan 

sugammiTanu - suMtayu lEdE nI 
mogamE nA - muMdara dO@Mchen 
jagammunaku - svAmiyu nIvE nA 
jagamaMduna - SAMtiyu lEdE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___