[racchabanda] ఆపాతళికా ప్రవృత్తకము #aapAtaLikA pravRttakamu#

 

ఆపాతళికా ప్రవృత్తకము - 

బేసి పాదములు - లగ + 3 - భ/గగ 
సరి పాదములు - 3 + గ + 3 - భ/గగ 

క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

వినాయకా - వేగము రావా 
మనసు పిల్చె నిను - మంగళరూపా 
వినోదమా - విఘ్నము బాపన్ 
బ్రణతు లిత్తు గురు-రాజ వరేణ్యా 

సుమించఁగా - సుందర స్వప్నం 
బమరపూజితా - హర్షమొసంగన్  
రమాపతీ - రంగ వరాంగా 
రమణతోడ రఘు-రామ హరీ రా 

చలించె నీ - జ్వాలలు నాలో 
కలతతోడ నిటఁ - గాలుచునుంటిన్ 
చలముతో - జాలము లేలా 
వలపు నాహృదిని - వంచెను విల్లై 

రెండు పాదముల చేరికతో - 

వసంతమా - వద్దు సుమమ్ముల్ - నెఱ 
విసమ్ములై - వేదన నింపున్ 
రసమ్ము లీ - రాత్రియు లేవే - నీ-
రసమ్ము నా - ప్రాణము లిందున్ 

వెలుంగులో - వెన్నెల లేదే - నీ 
యెలుంగులో - నింపులు లేవే 
తలంపులోఁ - దథ్యము నీవే - యో 
కలావతీ - కైతల రాణీ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
aapAtaLikA pravRttakamu - 

bEsi pAdamulu - laga + 3 - bha/gaga 
sari pAdamulu - 3 + ga + 3 - bha/gaga 

kriMda nA udAharaNamulu - 

vinaayakaa - vaegamu raavaa 
manasu pilche ninu - maMgaLaroopaa 
vinOdamaa - vighnamu baapan^ 
braNatu littu guru-raaja varaeNyaa 

sumiMcha@Mgaa - suMdara svapnaM 
bamarapoojitaa - harshamosaMgan^  
ramaapatee - raMga varaaMgaa 
ramaNatODa raghu-raama haree raa 

chaliMche nee - jvaalalu naalO 
kalatatODa niTa@M - gaaluchunuMTin^ 
chalamutO - jaalamu laelaa 
valapu naahRdini - vaMchenu villai 

reMDu pAdamula chErikatO - 

vasaMtamaa - vaddu sumammul^ - ne~ra 
visammulai - vEdana niMpun 
rasammu lI - rAtriyu lEvE - nI-
rasammu nA - prANamu liMdun 

veluMgulO - vennela lEdE - nI 
yeluMgulO - niMpulu lEvE 
talaMpulO@M - dathyamu nIvE - yO 
kalAvatI - kaitala rANI 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] Re: [Chandassu] వైతాళీయ ప్రవృత్తకములో ఒక ప్రత్యేకత విదాహినీ #vaitALIya pravRttakamulO oka pratyEkata vidAhinI#

 

> హలా చెలీ - హయి నీయ రా
హలా చెలీ - హాయి నీయ రా
#
halA chelI - hayi nIya rA
halA chelI - hAyi nIya rA
#


Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

Read this post in Telugu font - <http://www.andhrabharati.com/cgi-bin/Chandassu.cgi>

SPONSORED LINKS
.

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఒక వసంతతిలకము #oka vasaMtatilakamu#

 

వసంతతిలకము - 
ఛందమ్ము లశ్వములుగా - చదలందు నేగన్ 
వందితు భూమిని సదా - వఱలంగఁ జేయన్ 
సౌందర్య మీమనికిలో - సతతమ్ము నీవే 
ముందుండు దైవమ రవీ - ముదమిమ్ము మాకున్ 

విధేయుడు - మోహన 
#
vasaMtatilakamu - 
ChaMdammu laSvamulugA - chadalaMdu nEgan 
vaMditu bhUmini sadA - va~ralaMga@M jEyan 
sauMdarya mImanikilO - satatammu nIvE 
muMduMDu daivama ravI - mudamimmu mAkun 

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఔపచ్ఛందసికా ప్రవృత్తకము #aupachChaMdasikA pravRttakamu#

 

ఔపచ్ఛందసికా ప్రవృత్తకము - 

బేసి పాదములు - లగ + 3 - ర/య
సరి పాదములు - 3 + గ + 3 - ర/య

క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

నిజమ్ముగా - నిన్ను దల్చుచుంటిన్ 
సుజనపోషకుఁడ - సోయగాలు నిండన్ 
ధ్వజమ్ములా - దారి చూప రారా 
రజనివేళ యిది - రమ్యమైన కాంతుల్ 

మదాలసా - మంజులాంబుజాస్యా 
ముదము నిచ్చు నవ - మోహనాంగి నీవా 
సుదర్శనా - సోమకాంతి నీవే 
వదలలేను నిను - వందకోట్లకైనన్ 

రెండు పాదములను ఒకే మారు చదివి, రెండవ పాదములోని మొదటి రెండు లఘువులను ముందు పాదముతో ఊతగా చేర్చినప్పుడు ఈ ఛందస్సు గానయోగ్యమవుతుందని నా ఊహ. దానికి ఉదాహరణములు - 

అనంతమౌ - నాదిదేవుఁ డీవా - నా 
ప్రణామముల్ - భక్తితోడఁ జేతున్  
వినంగ రా - విశ్వవీణ పల్కుల్ - నా 
మనమ్ములో - మాధురీ స్రవమ్మై 

విరాగిణీ - ప్రేమికుండు లేఁడా - నీ 
స్వరమ్ములో - వాని వంత నిండెన్ 
నిరాశలో - నీవు మున్గ నేలా - నీ 
వరమ్ముగా - వాఁడు వచ్చు నీకై 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
aupachChaMdasikA pravRttakamu - 

bEsi pAdamulu - laga + 3 - ra/ya
sari pAdamulu - 3 + ga + 3 - ra/ya

kriMda nA udAharaNamulu - 

nijammugA - ninnu dalchuchuMTin 
sujanapOshaku@MDa - sOyagAlu niMDan 
dhvajammulA - dAri chUpa rArA 
rajanivELa yidi - ramyamaina kAMtul 

madAlasA - maMjulAMbujAsyA 
mudamu nichchu nava - mOhanAMgi nIvA 
sudarSanA - sOmakAMti nIvE 
vadalalEnu ninu - vaMdakOTlakainan 

reMDu pAdamulanu okE mAru chadivi, reMDava pAdamulOni modaTi reMDu laghuvulanu muMdu pAdamutO UtagA chErchinappuDu ee ChaMdassu gAnayOgyamavutuMdani nA ooha. dAniki udAharaNamulu - 

anamtamau - nAdidEvu@M DIvA - nA 
praNAmamul - bhaktitODa@M jEtun  
vinaMga rA - viSvavINa palkul - nA 
manammulO - mAdhurI sravammai 

virAgiNI - prEmikuMDu lE@MDA - nI 
svarammulO - vAni vaMta niMDen 
nirASalO - nIvu mun&ga nElA - nI 
varammugA - vA@MDu vachchu nIkai 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] వినుతులొసఁగి వేడుకొందు--

 

Poem with correction..


వినుతులొసఁగి వేడుకొందు విశ్వనేత! యార్తితో 
వినయమొప్పఁ గోరుచుంటిఁ బెంపునదియె జగతికై 
ఘనతమీఱ నభయమిచ్చి క్షమను జనుల కెల్లెడన్ 
వనరుహాక్ష!భక్తపోష! వసుధకిడవె రక్షణన్ 


Suprabha

__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___