Re: [racchabanda] R e: పల్లవి # pallavi#

 

 

Good Morning! Mohana Rao garu.

 

'నందనవనమీ సుందరజగమే' పాత సినిమా పాట. నేను ఇదివరలో విన్నాను. సముద్రాల జూనియర్ రాసినట్టుగా నెట్ మీద ఉన్నది. పాట వినవచ్చు.

పరుచూరికి తెలియని పాత తెలుగు పాటలు లేవు కదా! విశేషాలుంటే మనకు తప్పక చెపుతారు.


ఛందస్సు నిర్మాణం గురించిన మీ ప్రశ్న కుతూహలం కలిగించినా, మీరు రాసిన పాట మరిన్ని విధాలుగా ఆకర్షించింది.

 

Lyla

__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (5)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4744[3 Attachments]

1 Message

Digest #4744

Message

Fri Aug 17, 2018 9:39 am (PDT) . Posted by:

doctorynrao

Dear Friends,

I conducted a ���⒠��Two-Day Sanskrit Workshop���⒠�� successfully on 21st & 22nd July, 2018 at Hyderabad. I give below its Report for your information. I also give here some Photographs related to the said Workshop for your viewing pleasure.

���⒠��INDEPENDENCE DAY GREETINGS���⒠��!
--Dr. Y.N. RAO,
15/08/2018
Workshop Facilitator

REPORT OF THE TWO-DAY SANSKRIT WORKSHOP (LEVEL-I) HELD ON 21ST & 22ND JULY, 2018 AT HYDERABAD

A ���⒠��Two-Day Sanskrit Workshop (Level-I)���⒠�� under the banner of Sri Aurobindo Foundation for Indian Culture (SAFIC), Puducherry was organized very successfully by Dr. Y.N. Rao, a renowned Linguist from Hyderabad on 21st & 22nd July, 2018 in the premises of ���⒠��Sri Aurobindo Bhavan���⒠��, Hyderabad (Telangana), India.

The Workshop was attended by 50 (Fifty) participants in the age-groups of 9 to 80 (both gents and ladies including one child) from then Twin Cities of Hyderabad/Secunderabad and Jagtial (Telanganan) besides New Delhi, Gurgaon, Nagpur (Maharashtra, Bengaluru (Karnataka), Visakhapatnam (Andhra Pradesh), Kakinada (Andhra Pradesh), Vijayawada (Andhra Pradesh) and Dubai (U.A.E.).

Both theory and practice of various Scientific aspects including Pronunciation related to the Devanaagarii Script were covered during both the days of this Workshop. Sanskrit Vocabulary, Chanting of a few selected Mantraas/Shlokaas/Devotional Verses, singing of a few Nursery Rhymes/Songs, etc. in Sanskrit and Spoken Sanskrit were the other highlights of this two-day Event. Mr. G.B. Shakti, a Sanskrit Volunteer from Bengaluru extended his active support during the Spoken Sanskrit Periods.

On 21st July, 2018, the Workshop was started at 10:00 A.M. with the chanting of ���⒠��OM���⒠�� Mantra thrice followed by observance of silence for a minute.

While Mr. Premchander, Chairman, Sri Aurobindo Society (SAS), Hyderabad chaired the Inaugural Function, Mr. Srinivas Mulugu, Secretary, SAS, Hyderabad welcomed the participants hailing from various places, mother-tongues and age-groups and gave a brief introduction about SAFIC, Puducherry. In his Presidental Remarks, Mr. Premchander stressed the need to learn the Sanskrit language by one and all.

The Valedictory Function of this Workshop was held on 22nd July, 2018 from 5 P.M. onwards. Mr. A.H. Prabhakara Rao, President, Veda Samskruti Samiti, Hyderabad graced this occasion as its Chief Guest.
The Function started with ���⒠��VEDAPATHANAM���⒠�� by two Vedic Pandits, followed by the rendering of Prayer by all the Participants.

Mr. A.H. Prabhakara Rao after briefly explaining importance of the Divine Language - Sanskrit, vividly explained the relationship between the Sanskrit and other Sciences. He further advocated that every citizen of our country should invariably try to speak in Sanskrit. He professed that the Sanskrit would be the National Language of our country ���⒠�� India!

Later, the Chief Guest handed over Certificates to the participants. This was preceded by valuable Feedback by the participants, when all expressed their happiness and full satisfaction over the Venue, Arrangements, Topics covered and Interactivity (Participation, Discussion, etc.) related to the Workshop in question. Dr. Y.N. Rao, Course Fecilitator offered a ���⒠��Vote of Thanks���⒠��.

The Workshop concluded with the chanting of ���⒠��OM���⒠�� Mantra thrice followed by observance of silence for a minute.

***
���प॒�रिय ���मित॒�राणि,

���ऒ�हऒ� ���ह॒�दराबाद ���नऒ�र॒� 2018-���वर॒�षस॒�य ���ऒ�॒�ल॒�-���मासस॒�य 21-22���तम-���दिनाऒ�॒�ऒ�य॒�ऒ� ���ऒ�ऒ�ाऒ� ���द॒�वि-���दिवस॒�य-���सऒ�स॒�ऒ�॒�त-���ऒ�ार॒�यशालाऒ� ���सफलतया ���ऒ�ालितवान॒� ���। ���तत॒�सम॒�बन॒�धितऒ� ���विवरणऒ� ���भवताऒ� ���स॒�ऒ�नार॒�थम॒� ���ऒ�धऒ� ���ददामि ���। ���ऒ�ऒ�॒�त-���ऒ�ार॒�यशाला-���सम॒�बन॒�धितानि ���ऒ�तिपय-���ऒ�ित॒�राणि ���ऒ�पि ���भवताऒ� ���सन॒�दर॒�शनानन॒�दनार॒�थम॒� ���ऒ�त॒�र ���ददामि ���।
���⒠��स॒�वतन॒�त॒�रतादिवसस॒�य ���श॒�भाशयाऒ�⒠�� !
--���ड॒�. ���वाऒ�.���ऒ�न॒�. ���राव॒�,
15/08/2018
���ऒ�ार॒�यशाला-���सऒ�॒�ऒ�ालऒ�ऒ�
���ह॒�दराबाद॒�-���नऒ�र॒� 2018-���वर॒�षस॒�य ���ऒ�॒�ल॒�-���मासस॒�य ���ऒ�ऒ�विऒ�शति-
���द॒�वाविऒ�शतितम-���दिनाऒ�॒�ऒ�य॒�ऒ� ���सम॒�पन॒�नायाऒ� ���द॒�वि-���दिवस॒�य-���सऒ�स॒�ऒ�॒�त-���ऒ�ार॒�यशालायाऒ� (���स॒�तरऒ� ���⒠�� I ���ऒ�त॒�यस॒�य) ���विवरणम॒�

���प॒�द॒�ऒ�॒�ऒ�॒�र॒�स॒�थस॒�य ���श॒�र॒�-���ऒ�रविन॒�द-���भारत॒�यसऒ�स॒�ऒ�॒�ति-���सऒ�स॒�थानस॒�य ���पऒ�॒�षतऒ� ���⒠��द॒�वि-���दिवस॒�य-���सऒ�स॒�ऒ�॒�त-���ऒ�ार॒�यशाला (���स॒�तरऒ� ���⒠�� I)���⒠�� ���ह॒�दराबाद॒� ���नऒ�रस॒�य ���प॒�रसिद॒�ध॒�न ���भाषाव॒�ऒ�॒�ऒ�ानिऒ�॒�न ���ड॒�. ���वाऒ�.���ऒ�न॒�. ���राव॒�-���मह॒�दय॒�न 2018-���वर॒�षस॒�य ���ऒ�॒�ल॒�-���मासस॒�य ���ऒ�ऒ�विऒ�शति-���द॒�वाविऒ�शतितम-���दिनाऒ�॒�ऒ�य॒�ऒ� ���⒠��श॒�र॒�-���ऒ�रविन॒�द-���स॒�साऒ�ऒ�॒�⒠�� ���ऒ�ति ���सऒ�स॒�थायाऒ� ���ह॒�दराबाद-���शाऒ�ायाऒ� ���⒠��श॒�र॒�-���ऒ�रविन॒�द-���भवन⒠��-���परिसर॒� ���म॒�श॒�राबाद॒�-���सम॒�प॒�, ���ह॒�दराबाद॒� ���नऒ�र॒� (���त॒�लऒ�॒�ऒ�ाणा ���राऒ�॒�य॒�, ���भारत॒�) ���स॒�सम॒�पन॒�ना।

���ऒ�ार॒�यशालायाऒ� ���त॒�लऒ�॒�ऒ�ाणा ���राऒ�॒�यस॒�य ���ह॒�दराबाद॒�/���सिऒ�न॒�दराबाद॒�- ���नऒ�रद॒�वय ���ऒ�ऒ�ित॒�याल॒� ���ऒ�-���नवद॒�हल॒�-���ऒ�॒�र॒�ऒ�॒�रामम॒�-���महाराष॒�ऒ�॒�र ���राऒ�॒�यस॒�य ���नाऒ�प॒�र॒�-���ऒ�र॒�णाऒ�ऒ� ���राऒ�॒�यस॒�य ���ब॒�ऒ�॒�ऒ�ल॒�र॒�-���ऒ�न॒�ध॒�र ���प॒�रद॒�श ���राऒ�॒�यस॒�य ���विशाऒ�पऒ�॒�ऒ�णम॒� ���ऒ�ाऒ�िनाडा ���विऒ�यवाडा-���विद॒�शस॒�य ���द॒�बाऒ� (���य॒�.���ऒ�.���ऒ�.) ���ऒ�-���नऒ�र॒�भ॒�यऒ� ���पऒ�॒�ऒ�ाशत॒�-(50)-���प॒�रतिभाऒ�िनऒ� (���प॒�र॒�षाऒ� ���महिलाऒ� ���बालाश॒�ऒ�) ���भाऒ�ऒ� ���ऒ�॒�ह॒�तवन॒�तऒ�।

���ऒ�तस॒�याऒ� ���ऒ�ार॒�यशालायाऒ� ���दिनद॒�वयस॒�य ���पाठ॒�यऒ�॒�रम॒� ���⒠��द॒�वनाऒ�र॒� ���लिपिऒ�⒠�� ���ऒ�ति ���विषयसम॒�बन॒�ध॒� ���ऒ�ऒ�॒�ऒ�ारणसहितऒ� ���सिद॒�धान॒�तऒ� ���ऒ�भ॒�यासऒ� ���ऒ�त॒�याद॒�नि ���व॒�ऒ�॒�ऒ�ानिऒ�द॒�ष॒�ऒ�िऒ�॒�ण-���द॒�वारा ���पाठितानि। ���ऒ�॒�षाऒ�॒�ऒ�न ���ऒ�ितानाऒ� ���श॒�ल॒�ऒ�ानाऒ� ���मन॒�त॒�राणाऒ� ���भऒ�॒�तिपद॒�यानाऒ� ���शिश॒�ऒ�॒�तानाऒ� ���सामान॒�यऒ�॒�तानाऒ� ���ऒ� ���ऒ�ायनऒ� ���सम॒�भाषणसऒ�स॒�ऒ�॒�तम॒� ���ऒ�पि ���सऒ�स॒�ऒ�॒�त॒�न ���विश॒�षर॒�प॒�ण ���पाठितम॒�। ���ब॒�ऒ�॒�ऒ�ल॒�र॒� ���नऒ�रस॒�य ���सऒ�स॒�ऒ�॒�त-���स॒�वयऒ�स॒�वऒ�ऒ� ���श॒�र॒�मान॒� ���ऒ�॒�.���ब॒�. ���शऒ�॒�तिवर॒�यऒ� ���सम॒�भाषणसऒ�स॒�ऒ�॒�त-���वर॒�ऒ�ाणाऒ� ���सऒ�॒�ऒ�ालन॒� ���सऒ�॒�रिय-���समर॒�थनऒ� ���दत॒�तवान॒�।

���ऒ�स॒�याऒ� ���सऒ�स॒�ऒ�॒�त-���ऒ�ार॒�यशालायाऒ� ���ऒ�रम॒�भऒ� 2018-���ऒ�॒�ल॒�-���मासस॒�य ���ऒ�ऒ�विऒ�शतितम-���दिनाऒ�॒�ऒ�॒� ���प॒�रातऒ� ���दशवादन॒� ���त॒�रिवारम॒� ���⒠��ऒ�म॒�⒠�� ���ऒ�ति ���मन॒�त॒�र॒�ऒ�॒�ऒ�ारण॒�न ���ऒ�भवत॒�। ���ऒ�न॒�त॒� ���निम॒�षऒ� ���यावत॒� ���म॒�नमपि ���ऒ�न॒�ष॒�ठितम॒�।

���⒠��श॒�र॒�-���ऒ�रविन॒�द-���स॒�साऒ�ऒ�॒�⒠�� ���ऒ�ति ���सऒ�स॒�थायाऒ� ���ह॒�दराबाद-���शाऒ�ायाऒ� ���ऒ�ध॒�यऒ�॒�षऒ� ���श॒�र॒�मान॒� ���प॒�र॒�म॒� ���ऒ�न॒�दर॒� ���ऒ�द॒�ऒ�ाऒ�न-���समार॒�हस॒�य ���ऒ�ध॒�यऒ�॒�षऒ� ���ऒ�भवत॒� ���सऒ�स॒�ऒ�॒�तभाषाध॒�यनावश॒�यऒ�ता-���विषय॒� ���स॒�ववऒ�॒�तव॒�यऒ� ���ऒ� ���दत॒�तवान॒�। ���ऒ�ऒ�॒�त ���सऒ�स॒�थायाऒ� ���सऒ�िवऒ� ���श॒�र॒�मान॒� ���म॒�ल॒�ऒ�॒� ���श॒�र॒�निवास- ���वर॒�यऒ� ���विभिन॒�न-���प॒�रद॒�श॒�भ॒�यऒ� ���मात॒�भाषाभ॒�यऒ� ���ऒ�य॒�र॒�वर॒�ऒ�॒�भ॒�यऒ� ���ऒ� ���ऒ�ऒ�तानाऒ� ���प॒�रतिभाऒ�िनाऒ� ���स॒�वाऒ�तऒ� ���ऒ�॒�तवान॒�। ���तत॒�परऒ� ���⒠��साफिऒ�॒�, ���प॒�द॒�ऒ�॒�ऒ�॒�र॒�⒠�� ���ऒ�ति ���सऒ�स॒�थायाऒ� ���सऒ�ऒ�॒�षिप॒�त-���परिऒ�यमपि ���दत॒�तवान॒�।

���ऒ�तस॒�याऒ� ���ऒ�ार॒�यशालायाऒ� ���समार॒�प-���समार॒�हऒ� 2018-���ऒ�॒�ल॒�-���मासस॒�य ���द॒�वाविऒ�शतितम-���दिनाऒ�॒�ऒ�॒� ���सायऒ�॒�ऒ�ाल॒� ���पऒ�॒�ऒ�वादनतऒ� ���सम॒�पन॒�नऒ�। ���ऒ�तस॒�मिन॒� ���ऒ�वसर॒� ���ह॒�दराबाद॒� ���नऒ�रस॒�य ���⒠��व॒�द-���सऒ�स॒�ऒ�॒�ति-���समितिऒ�⒠�� ���ऒ�ति ���सऒ�स॒�थायाऒ� ���ऒ�ध॒�यऒ�॒�षऒ� ���श॒�र॒�मान॒� ���ऒ�.���ह॒�ऒ�॒�. ���प॒�रभाऒ�र ���राव॒� ���समार॒�हस॒�य ���म॒�ऒ�॒�य-���ऒ�तिथिऒ� ���ऒ�भवत॒�।

���समार॒�हस॒�यारम॒�भऒ� ���व॒�द-���पण॒�डितद॒�वयस॒�य ���व॒�दपठन॒�न ���प॒�रतिभाऒ�िनाऒ� ���प॒�रार॒�थनया ���ऒ� ���ऒ�भवत॒�।

���श॒�र॒�मान॒� ���ऒ�.���ह॒�ऒ�॒�. ���प॒�रभाऒ�र ���राव॒� ���द॒�वभाषा-���सऒ�स॒�ऒ�॒�तस॒�य ���म॒�लस॒�य ���महत॒�त॒�वऒ� ���सऒ�ऒ�॒�षिप॒�त-���विवरणऒ� ���ऒ� ���दत॒�तवान॒�। ���तदनन॒�तरऒ� ���द॒�शऒ�नानाऒ� ���सर॒�व॒�षाऒ� ���सऒ�स॒�ऒ�॒�तभाषाध॒�ययनस॒�यावश॒�यऒ�तायाऒ� ���समर॒�थनऒ� ���ऒ�॒�तवान॒� ���सऒ�स॒�ऒ�॒�तभाषायाऒ� ���ऒ�न॒�य ���विऒ�॒�ऒ�ानानि ���मध॒�य॒� ���ऒ�पस॒�थित-���सम॒�बन॒�ध-���विषय॒� ���सविवरणऒ� ���ऒ�ऒ�॒�तवान॒� ���⒠��सऒ�स॒�ऒ�॒�तभाषा ���निऒ�ऒ�-���भविष॒�य॒� ���ऒ�व ���ऒ�स॒�माऒ�ऒ� ���भारतवर॒�षस॒�य ���⒠��राष॒�ऒ�॒�रभाषा⒠�� ���भविष॒�यति⒠�� ���ऒ�ति ���भविष॒�यवाण॒�ऒ� ���ऒ�पि ���ऒ� ���ऒ�द॒�ऒ�॒�षितवान॒�।

���तदनन॒�तरऒ� ���म॒�ऒ�॒�य-���ऒ�तिथिऒ� ���प॒�रतिभाऒ�॒�भ॒�यऒ� ���प॒�रमाणपत॒�र-���वितरणम॒� ���ऒ�ऒ�र॒�त॒�। ���तत॒�प॒�र॒�वऒ� ���प॒�रतिभाऒ�िनऒ� ���ऒ�ार॒�यशालावसर॒� ���प॒�राप॒�तान॒� ���स॒�वान॒�भवान॒� ���प॒�रऒ�ऒ�ितवन॒�तऒ�, ���सन॒�त॒�प॒�तिऒ� ���सन॒�त॒�षऒ�॒�ऒ� ���स॒�ऒ�ितवन॒�तऒ�। ���ऒ�ार॒�यशाला-���स़ऒ�॒�ऒ�ालऒ�ऒ� ���ड॒�. ���वाऒ�.���ऒ�न॒�. ���राव॒�-���वर॒�यऒ� ���⒠��धन॒�यवाद-���समर॒�पणऒ�⒠�� ���ऒ�॒�तवान॒�।

���ऒ�यऒ� ���सऒ�स॒�ऒ�॒�त-���ऒ�ार॒�यशाला ���त॒�रिवारम॒� ���⒠��ऒ�म॒�⒠�� ���ऒ�ति ���मन॒�त॒�र॒�ऒ�॒�ऒ�ारण॒�न ���समाप॒�ता ���ऒ�भवत॒�। ���ऒ�न॒�त॒� ���निम॒�षऒ� ���यावत॒� ���म॒�नमपि ���ऒ�न॒�ष॒�ठितम॒�।

***

Attachment(s) from
3 of 3 Photo(s)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

Re: [racchabanda] Re: పల్లవి # pallavi#

 

You're right Mrs Lyla gAru!  About your song, I need some more clues :-)

Regards - mOhana 

On Friday, August 17, 2018, 9:31:53 PM EDT, lylayfl@aol..com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


 


Alright. Alright.  Looks like I didn't give the right answer. Looks like JKM didn't make any mistakes. Otherwise he would have made it known.

How about India's National anthem 

జనగణమన అధినాయక జయహే భారత భాగ్య విధాతా.

If that is the right answer, then I think the puzzle setter owes me one. Who wrote the song I gave before? 

Thanks, Lyla 
 __._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (4)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] Re: పల్లవి # pallavi#

 


Alright. Alright.  Looks like I didn't give the right answer. Looks like JKM didn't make any mistakes. Otherwise he would have made it known.

How about India's National anthem 

జనగణమన అధినాయక జయహే భారత భాగ్య విధాతా.

If that is the right answer, then I think the puzzle setter owes me one. Who wrote the song I gave before? 

Thanks, Lyla 
 __._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (3)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___