[racchabanda] వందనాలర్పింతు..

 

వందనాలర్పింతు..
---------------------------

--

ద్విపద  (చతుష్పదలుగా)

--

చేదుకోవమ్మరో శ్రీ లక్ష్మి మమ్ము
ఆదుకోవమ్మరో హరిపత్ని దయను
పాదుకొల్పుక యుండు పద్మాక్షి వెలసి
శ్రీదవై నిత్యమ్ము గృహమందు మెఱసి

--

పూజించుకొందుమే పూలతో నిన్ను
రాజిల్లవే వచ్చి రంగుగా రమణి
నాకాధిపతి వోలె నయముగాఁ బొగడ
లేకుండెనని పల్కు క్లేశమీబోకు

--

పూలు, పండ్లే గాని ముదముగా నీయ
మేలైనవింకేవి మెచ్చి తేలేను 
ఆలపింతును కొన్ని యల్లి పద్యాల
వాలు భక్తిని నీకు, వనరుహాలయకు

--

అందాల తల్లివై యతివేగ రమ్ము
గంధమాల్యాదులన్ గానుకల్ సేసి
యందించి హారతుల్ హర్షిణీ నీకు
విందు సేసెద నమ్మ వీలైన యటుల 

--

స్థిరనివాసము సల్పి చెలువుగా నింట
మురిపించుమోయమ్మ మురవైరి రాణి
హరితోడ నీవింట నతిశయించంగ
మఱి కోరనేముండు మాకైన నింక

--

అష్టలక్ష్ముల రీతినందగించంగ
నిష్టమై మాయింట యిందిరా దేవి
కష్టనష్టాలింక కనుపించఁ గలవ
దృష్టికెచ్చటనైన, దిగులు గూర్చంగ

--

కరుణించుమా వచ్చి కందర్పజనని
సిరులిచ్చు మాతల్లి శ్రీమహాలక్ష్మి
వరలక్ష్మివై కోరు భాగ్యాల నిమ్ము 
మెఱుగైన భక్తియున్ మేటి జ్ఞానమును

--

వందనాలర్పింతు వైష్ణవీ నీకు 
చిందించి చిరునవ్వు చెలిమితో రమ్ము 
అందించి యనువుగా నర్థించు సిరుల
నందుకో నాపూజలనయమ్ము మురిసి

--

సుప్రభ
9:26 AM
08-24-2018


__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4749

5 Messages

Digest #4749
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Thu Aug 23, 2018 12:25 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Association works, but making it work is our responsibility
If we want to drive to a destination, we need a working car. But just getting the car is not enough – we need to get into it and drive it properly.
When we start practicing spiritual life, we embark on a journey towards the destination of Krishna, our eternal Lord. For this drive, the association of devotees is like our car. Association is central to the shaping of character. We become like the people we mix with. Only when we associate regularly with the spiritually devoted can we become spiritual.
However, despite being in association, sometimes our consciousness still stays materialistic. Why is that? Doesn't association work automatically? No, it has to be conscientiously made to work, just as we need to conscientiously drive the car to our destination.
Making association work means ensuring that in association, our consciousness stays directed towards the intended destination. The Bhagavad-gita (10.09) indicates that association is hallmarked by enlightening, enriching discussion about Krishna.
When in association, it is our responsibility to keep the discussion focused on Krishna. This doesn't mean that we neglect basic courtesies or stay oblivious to social dynamics; it just means that we don't let these take center-stage in the discussions. We can treat such functional topics like exits along the expressway; while driving, we may take exits temporarily for refueling or resting, but we soon return to the expressway. Similarly, whatever other topics we may discuss, we need to soon bring the discussion, and thereby our consciousness, back to Krishna. If that divine focus is lost, we can politely refocus the discussion on Krishna or move discreetly to some other, more spiritually-centered association.
In the association of those who have made the supremely desirable Lord their supreme desire, that Lord becomes our supreme desire and takes us to the supreme destination.
Think it over:
What does making association work mean?

How can we keep association Krishna-centered?

How does association inspire us towards the supreme destination?

Read more https://www.gitadaily.com/association-works-but-making-it-work-is-our-responsibility/ https://www.gitadaily.com/association-works-but-making-it-work-is-our-responsibility/Thu Aug 23, 2018 4:03 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Devotion transforms backbenchers into toppers
In every classroom, some students are perpetual backbenchers – they don't like to study; they attend classes just because they have to. Predictably, they fare poorly in their exams. But suppose some teaching method transformed backbenchers into toppers – wouldn't that be amazing?
Bhakti-yoga is such a spiritually transformative process. Gita wisdom explains that the universe is like a university. At our core, we are souls who are on a multi-life course in spiritual education. To get elevated, we need to grow in wisdom and love – by understanding life's spiritual purpose and by learning to love the all-attractive, Krishna, whose eternal parts we are.
Some spiritual circles consider the intellectual capacity for metaphysical analysis a key strength. But this capacity may be under-developed in people whose strength is in areas such as business, artisanship or homemaking. Such metaphysically uninterested people are conventionally deemed backbenchers. Significantly however, bhakti-yoga is so inclusive and potent that it can elevate even the backbenchers – and elevate them not just a few steps, but all the way to the supreme destination (Bhagavad-gita 09.32).
How does bhakti elevate so dramatically? By spiritualizing a power we all have: our innate longing to love and be loved. Presently, this longing is misdirected by our conditionings toward various material objects. Metaphysical contemplation helps us understand that something beyond matter exists. But it is bhakti-yoga that actually redirects our longing towards the supreme non-material reality, Krishna. And once that longing is spiritualized, it propels us towards him, rendering material attributes such as intellectual capacity inconsequential.
When we try to live spiritually, we may sometimes feel like backbenchers, being overwhelmed by our various conditionings. Nonetheless, however strong our conditionings may be, bhakti is stronger still. If we just persevere in our bhakti practice, it will connect our unconditioned cored with the unconstrained whole, enabling to eternal love for Krishna.
Think it over:
How is the universe like a university?

How does bhakti-yoga harness the power at the core of our being?

If we feel overwhelmed by our conditionings, what can we do?

Read more https://www.gitadaily.com/devotion-transforms-backbenchers-into-toppers/ https://www.gitadaily.com/devotion-transforms-backbenchers-into-toppers/Thu Aug 23, 2018 12:31 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You clamour for further experience of My divine nature and ask that your faith might be strengthened therefrom. To know the taste of sea water, isn't a drop on the tongue enough? Do you need to drink it all? It is your waywardness, egoism, and pride that makes you doubt and deny what you once tasted! Isn't one experience enough? Well, let Me ask, how can the limited know the depth of the Unlimited? How can the ant delve into the mountain? It is beyond you to gauge Me. You have no patience even to deal with the problems of a single family, though it is your responsibility. Imagine My patience that allows Me to listen to and solve problems of million families with infinite love! You can never grasp the strength of this super-worldly bond that ties you to Me. The experience of that bond will come to you unaware. Your duty is to await the moment. Believe and be blessed! Sri Satya Sai BabaThu Aug 23, 2018 4:06 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The years of life allotted to a human is very short; the world in which you live is very wide; time extends far behind and far beyond. Whatever little you must do, do it quickly, at the place and time assigned to you. You must carry out the duties of your role in a worshipful attitude. A garland does not arise of a single flower; many flowers of different hues and fragrances are strung around the string to achieve the common goal of decorating the Lord. Similarly, physical strength, monetary resources and the intelligence of all must be blended and pooled to make a project succeed.. Life has been bestowed not for just eating and digesting, roaming and reclining; but for a far greater purpose - the realisation of the Divinity in us, and in all that exist around us as well as in all things that are beyond our senses. To waste such a life in vain pursuits, and in mere sense-pleasures is not the sign of an intelligent person. Deserve the Grace of God by helping the weak and poor, diseased and the disabled, the distressed and downtrodden. Sri Satya Sai BabaThu Aug 23, 2018 9:47 pm (PDT) . Posted by:

"Jnani" om_jnani

Om Sri Gurubhyonamaha

To *Subscribe to our Whatsapp* Group :
https://chat.whatsapp.com/9F8HwCWfWlH4s4QvleNX00

*పంచ యఙ్ఞాలు*
ఈ లోకంలో జన్మించిన అందరూ 5 ఋణాలతో ఉంటారు.  ఆ ఋణాలు తీర్చుకుంటేనే
ఋణవిముక్తి - లేకపోతే ఆ ఋణాలు తీర్చుకోవటానికి మళ్ళీమళ్ళీ ఈ లోకానికి
రావాల్సిందే.   అంటే ఇవి ముక్తికి బంధకాలు, ముందరికాళ్ళకు బంధాలు.

*ఎవరెవరికి ఋణపడిఉన్నాము ?*
దేవతలకు - ఋషులకు - తల్లిదండ్రులకు - తోటి మనుష్యులకు - భూతాలకు

*ఎందుకు ?*

/*1. దేవతలు*/ - మనకు కావలసిన వాటిని ఇచ్చి పోషిస్తున్నారు.  భూమి, అగ్ని,
వరుణ, వాయు, సూర్య, చంద్ర దేవతలు ఆహారాన్ని, శక్తిని, నీటిని, ప్రాణాన్ని, ప్రకాశాన్ని,... ఇస్తున్నారు.
/*2. ఋషులు*/ - మనం తరించటానికి కావలసిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చారు.  వేదాలు,
శాస్త్రాలు, ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, .....
/*3. పితృ దేవతలు*/ - తల్లిదండ్రులు శరీరాన్నిచ్చి పోషించారు.  అభివృద్ధిని
కోరారు.  తల్లి 9 మాసాలు తన కడుపులో బిడ్డను మోస్తుంది.  కష్టం అనుకోదు. 
ప్రసవవేదన భయంకరం, పుట్టిన తర్వాత మలమూత్రాలను అసహ్యించుకోకుండా అన్ని
సమయాల్లో రక్షణ - తాము తినకుండా బిడ్డలకు పెట్టాలని చూస్తారు.  బిడ్డ
భవిష్యత్తు కోసం ఎన్నింటినో వదులుకుంటారు.  వారికి ఋణం.
/*4. మనుష్యులు */- తోటి మనుష్యులు కుండలు, బట్టలు, ఆహారం, ..... ఇలా
ఎన్నింటినో అందించి సహాయం చేస్తున్నారు
/*5.  భూతాలు */- జంతువులు పొలాల్లో.. - పాలు పెరుగు నెయ్యి ..... ఇస్తున్నాయి

*మరేం చేయాలి ఋణం తీర్చుకొనుటకు ?*

*1. దేవయజ్ఞం* : పూజాదికాలు - యజ్ఞయాగాదులు
*2. ఋషి యజ్ఞం :* వేద విజ్ఞానం తెలుసుకోవాలి.  అందుకు గురువును చేరి
శాస్త్రాలను శ్రవణం చేయాలి. వారు చూపిన మార్గాన్ని అనుసరించాలి.  గ్రంధ
పఠనంలోను, గ్రంధ ప్రచురణలోనూ, గ్రంధ విక్రయంలోను, ప్రచారంలోనూ సాయపడాలి
*3. పితృ యజ్ఞం :* తల్లిదండ్రులు జీవించి ఉన్నంత వరకు వారికి ఏలోటు లేకుండా
చూడాలి.  వారి కోరికలను నెరవేర్చాలి.  వారికి సేవ చేయాలి.  భార్యా బిడ్డలతో
సేవ చేయించాలి.  తనకు ఎంత కష్టమైనా ఇష్టంతో ఆనందంతో సేవించి సంతోషపరచాలి.
మరణానంతరం శాస్త్రవిధి ప్రకారం కర్మకాండ జరిపించాలి.  పరలోకంలో వారితృప్తి
కొరకు చేయవలసిన విధిని నిర్వర్తించాలి.
*4.  మనుష్య యజ్ఞం :* అతిధి సత్కారం - తోటి వారికి చేతనైనంతగా - ఏ
రంగంలోనైనా సాయపడాలి.  డబ్బు - చదువు - వైద్యం - ఆత్మ జ్ఞానం - ఇలా సేవ చేయాలి
*5.  భూత యజ్ఞం :* పశువులకు గడ్డి - పక్షులకు ధాన్యపు గింజలు, మొక్కలకు
నీరు ..... అందించటం.

Regards

care@srichalapathirao.com

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] Re: [Chandassu] మూడు లక్ష్మీ వృత్తములు #mUDu laxmI vRttamulu#

 

రమణీ రత్నమ
వనితా రత్నమ 
#
> ramaNI ratnama 
vanitA ratnama
#
SPONSORED LINKS
.

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] మూడు లక్ష్మీ వృత్తములు #mUDu laxmI vRttamulu#

 

మూడు లక్ష్మీ వృత్తములు - 

లక్ష్మీ - త/భ/జ/స/గ UUI UIII - UIII UU
13 అతిజగతి 1909 

రావమ్మ లక్ష్మి నవ - రత్నముల వెల్గై 
దీవించ మమ్మెపుడు - దీపముల జిల్గై 
శ్రీవారితోడ నిటఁ - జిందులిడ శ్రీలన్ 
బ్రోవంగఁ దల్లి మము - మోదములఁ దేలన్ 

లక్ష్మీ - న/ర/త/త/గగ III UI UU - UI UUI UU
14 సక్వరి 2328 

కలిమి దేవి రావా - కామ మీడేర్చ రావా 
వెలుఁగు నింప రావా - ప్రేమదీపమ్ము తేవా 
కలలు నిక్కమౌనా - కాకలీనాదమేనా 
చెలువుతోడి లక్ష్మీ - శ్రీలని మ్మష్టలక్ష్మీ 

లక్ష్మీ - న/య/స/భ/న/న/స/గ IIII UU - IIU UII - IIII IIII UU

ప్రణవము నీవే - రమణీ రత్నమ - వరముల నొసఁగుము తల్లీ 
వనజము నీవే - వనజాక్షీ రమ - వనజనయను సురవల్లీ 
వననిధిపుత్రీ - వరలక్ష్మీ సిరి - వరదునిసిరి సిరి నిమ్మా
కనకలతాంగీ - కలనాదమ్ములఁ - గరుణను మముఁ గనుమమ్మా

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
mUDu laxmI vRttamulu - 

laxmI - ta/bha/ja/sa/ga #UUI UIII - UIII UU#
13 atijagati 1909 

rAvamma laxmi nava - ratnamula velgai 
dIviMcha mammepuDu - dIpamula jilgai 
SrIvAritODa niTa@M - jiMduliDa SrIlan 
brOvaMga@M dalli mamu - mOdamula@M dElan 

laxmI - na/ra/ta/ta/gaga #III UI UU - UI UUI UU#
14 sakvari 2328 

kalimi dEvi rAvA - kAma mIDErcha rAvA 
velu@Mgu niMpa rAvA - prEmadIpammu tEvA 
kalalu nikkamaunA - kAkalInAdamEnA 
cheluvutODi laxmI - SrIlani mmashTalaxmI 

laxmI - na/ya/sa/bha/na/na/sa/ga #IIII UU - IIU UII - IIII IIII UU#

praNavamu nIvE - ramaNI ratnama - varamula nosa@Mgumu tallI 
vanajamu nIvE - vanajAxI rama - vanajanayanu suravallI 
vananidhiputrI - varalaxmI siri - varadunisiri siri nimmA
kanakalatAMgI - kalanAdammula@M - garuNanu mamu@M ganumammA

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4748

15 Messages

Digest #4748
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.3
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.4
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.5
Quotable Quote by p_gopi_krishna
4.6
Quotable Quote by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.3
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.4
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
6.1
Health by p_gopi_krishna

Messages

Thu Aug 23, 2018 5:25 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

https://www.youtube.com/watch?v=DaL8yFg3mF0&t=141s https://www.youtube.com/watch?v=DaL8yFg3mF0&t=141sThu Aug 23, 2018 7:11 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

https://www.youtube.com/watch?v=Ntwv0ks4Gwk https://www.youtube.com/watch?v=Ntwv0ks4GwkThu Aug 23, 2018 10:21 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

God determines the scope of our actions, not our actions themselves
Some people ask, "If God is the supreme controller, does his controllership mean that whatever we do, he is controlling us and compelling us to do that?"
No. God is the supreme controller, but not the sole controller. By his sweet will, he has given all of us free will. And based on our individual past karma, he gives each one of us a certain area of control (known in Sanskrit as kshetra). What we do within that allotted area is up to us. Of course, whatever we do has to be sanctioned by him, but it's not impelled by him. For example, when someone becomes violently abusive, God doesn't want them to act that way – they want to, and God allows them, within their area of control. And for their grievous misuse of free will, they will duly get proportionate karmic consequences.
To illustrate how our will rests within God's will, the Bhagavad-gita (09.06) gives the example of wind moving within the sky. If we envision the sky as an upside-down bowl, then the sky determines and delimits the area of the movement of the air, not the direction of its movement – within the sky, the air can move up or down, left or right. Krishna's will is like the sky, our will like the wind. He limits the scope of our actions, but within that scope, we control what we do.
Claiming that Krishna is doing what we are doing leads to several problematic questions. Why should we be held morally or legally accountable for our actions? Why should we learn ethics? Indeed, why should Krishna speak the Gita at all?
By understanding that we are responsible for our actions, we can become determined to seek guidance from Krishna through the Gita and thereby make healthy choices.
Think it over:
When people do evil things, what is their role and what is God's role?

What metaphor does the Gita use to illustrate the relative jurisdictions of divine will and human will?

What problematic questions arise from the claim that Krishna is doing what we do?

Read more https://www.gitadaily.com/god-determines-the-scope-of-our-actions-not-our-actions-themselves/ https://www.gitadaily.com/god-determines-the-scope-of-our-actions-not-our-actions-themselves/Thu Aug 23, 2018 12:19 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Life may be filled with problems, but life is not a problem
When faced with many problems, some people may become depressed, even suicidal, "Life itself is one big problem; I just want to end it through suicide."
The Bhagavad-gita acknowledges that life can be filled with problems when it refers to the world as an abode of distress (08.15). Despite this starkly negative assessment of the world, the Gita's overall message is eminently positive because it raises our vision from material problems to spiritual opportunities.
The Gita explains that at our core, we are eternal souls on a multi-life journey of spiritual evolution. We have been transmigrating through various species and have now finally come to the human species. In human life, we have a consciousness that is capable of realizing our spirituality and thereby attaining life and love eternal. And the distresses of material existence are meant to prod us towards spiritual evolution by forcefully reminding us of our incompatibility with matter, of the impossibility of finding enduring happiness in a world where everything is fleeting.
Acknowledging life's problem-filled nature helps us in focusing on our spiritual evolution. But instead if we see life itself as a problem to be finished through suicide, we err disastrously. Consequently, we incur grave reactions because of the grievous karmic choice of destroying our human body that is a precious divine gift. Moreover, we subject ourselves to spiritual devolution, for we transmigrate to existences with far lesser facility for spiritual understanding.
Whatever our problems, we can rise beyond them if we become conscious of the supreme spiritual reality, Krishna, for he is expert at fixing things externally and internally (18.58).
Thus, both the misperception that life itself is a problem and the reality that life is filled with problems can be most effectively dealt with by cultivating spiritual consciousness.
Think it over:
How is the Gita's message positive, not negative?

Why is suicide a disastrous error?

How can the distresses of material existence further our spiritual evolution?

Read more https://www.gitadaily.com/life-may-be-filled-with-problems-but-life-is-not-a-problem/ https://www.gitadaily.com/life-may-be-filled-with-problems-but-life-is-not-a-problem/Thu Aug 23, 2018 10:29 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You have no friends so long as you can count a single man as foe. The heart that harbors enmity how can it be a safe abode for friendship? If you would be honest with yourselves, then must you love what you hate and what hates you before you love what you love and what loves you. (Mikhail Naimy)

जब तक तुम एक भी मनुष्य को शत्रु मानते हो, तुम्हारा कोई मित्र नही। जिस ह्रदय में शत्रुता का वास है, वह मित्रता के लिये सुरक्षित आवास कैसे हो सकता है? यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो तो उससे प्रेम करने से पहले जिसे तुम चाहते हो और जो तुम्हे चाहता है, उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घ्रिणा करते हो और जो तुमसे घ्रिणा करता है।Thu Aug 23, 2018 10:44 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishnaDo not care for doctrines, dogmas or sects. They count for little compared with the essence of existence in each man, which is spirituality; and criticize no one, for all doctrines and creeds have some good in them. Those who have attained to spirituality can communicate it to others, can be great teachers of mankind. They alone are the powers of light. (Sri Ramakrishna)Thu Aug 23, 2018 12:17 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Once Understanding is unveiled, then victory is won and Peace established in the heart for ever and anon. An understanding heart is ever at peace even amid a war-dazed world. (Mikhail Naimy)

जब एक बार दिव्य-ग्यान का प्रकाश हो जाता है, तो युद्ध तुरन्त जीत लिया जाता है और ह्रदय में स्थायी शान्ति स्थापित हो जाती है। ग्यानवान ह्रदय युद्ध-त्रस्त संसार में रहते हुए भी सदा शान्त रहता हैThu Aug 23, 2018 12:20 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Egolessness is the highest quality, which leads one to spirit, to the truth. This state of mindlessness and humility has the potential to express itself in any creative endeavour. (Dada Gavand)Thu Aug 23, 2018 10:30 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

To the extent possible, serve society. Of course, you need to take up jobs and earn your livelihood. But do not be avaricious. Be satisfied with what you get. Everyone has to leave this world empty-handed. Alexander conquered many kingdoms and seized a lot of wealth. When his end approached, he realised that he could not take even a single penny with him. He requested his minister to keep his two hands raised above the head during the final journey so that the people would understand that even the mighty emperor Alexander had to leave the world taking nothing with him. Likewise, even a millionaire has to partake of only food; he cannot eat gold. So, be satisfied with the basic necessities of food, clothing and shelter. Do your jobs properly and undertake service activities in your leisure time. The best way to love God is to love all and serve all. Sri Satya Sai BabaThu Aug 23, 2018 10:34 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The culture of Bharat has laid great stress on the teaching, Matrudevo bhava (revere the mother as God) and Pitrudevo bhava (revere the father as God). Aren't there many great people in the state of West Bengal? Aren't there many who are rich and educated? But they could not succeed in life due to lack of faith in God. It was only Ramakrishna Paramahamsa who could lead an ideal life by loving his mother and obeying her commands, due to his implicit faith and devotion to his mother. He taught people that there is nothing greater and nobler in this world than mother's love. You take the history of any great person in this world; they owe their greatness to their mother. The mother is God, verily. It is, therefore, not proper to hurt the feelings of a mother who is the embodiment of love. It is only when we develop love towards our mother that our life will become happy and prosperous. Sri Satya Sai BabaThu Aug 23, 2018 12:03 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

To ascribe the material relationships of the human family to Godhead is sheer nonsense. The Lord who is beyond time and space, and prior to the Beginning and subsequent to the End, can never be described in terms of the mushroom memories of humanity, the temporary phenomena of human family and human society. Such descriptions cannot make any sense to those who have experienced the glory that is God. Do not make God modern to suit your fancy. He is neither ancient nor modern; His countenance never changes, nor His glory. Present Him, if you must, in a modern manner, in a modern style, so that He might be understood today. If a child is reluctant to swallow a pill, insert it in a plantain and offer him the fruit; he will swallow both fruit and pill. But do not change the pill itself to suit the whims and fancies of the child's taste, because then the illness cannot be cured! Sri Satya Sai BabaThu Aug 23, 2018 12:22 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Take the Lord to be your father or mother, but only as a first step leading to a lasting relationship that ends in merging with the absolute. Do not pause on the steps; enter the mansion to which they lead. The connection with the soul (Atmasambandha) is an everlasting and unchanging association. As a first step, you offer flowers, lamp, incense to worship the attributeful form. Soon, your devotion should move on to newer offerings that are purer and more valuable and worthier of your Lord. No one sticks to the slate for long; you too should feel that you must place before the Lord something more lasting than flowers and incense. You must feel like purifying yourself and making your entire life one fragrant flame. That is real worship, real devotion. Do not come to Me with hands full of trash, for how can I then fill them with Grace? Come with empty hands and carry away My treasure, My love. Sri Satya Sai BabaThu Aug 23, 2018 12:07 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

All You Need To Know About Vitamin D Absorption!
Vitamin D function effectively, but people often don't consume enough. In fact, experts estimate that 40% of the population in the Western world suffers from a lack of vitamin D...
This substance is produced, among other things, by cholesterol in skin tissue exposed to sunlight, However, it is common knowledge that soaking up rays can harm our health and even cause skin cancer. This conflict is what led this article – learn about the importance of this vitamin and how to correctly use the sun to build it up in your body!
The most recommended source of vitamin D - sunlight
There is a good reason why vitamin D is also called "the sunshine vitamin," as cholesterol found in the skin produces it after being exposed to sunlight. The same vitamin helps us maintain health by helping to absorb calcium and phosphorus-2 minerals that are very important for bone strengthening, which explains why high vitamin D intake is associated with a reduced risk of bone loss, as well as cancer and depression.
Besides sun exposure, vitamin D can also be consumed through salmon, tuna, sardines, beef liver, egg whites, and mushrooms. However, if you aren't exposed to sunlight for at least 10-30 minutes a day, you should also consume vitamin D supplements. It's important to note that ultraviolet rays don't penetrate glass windows, so even if you work in an office well-lit by sunlight - you aren't really absorbing vitamin D.
When should you be exposed to the sun for maximum vitamin D absorption?
The answer is in the early afternoon, according to a study conducted in 2013. At noon the sun is at the highest point in the sky, and its ultraviolet rays are strong enough to nourish the body with vitamin D. With that being said, the recommendation many know is to spend about 15 minutes a day in the sun, but this common recommendation is not correct when it comes to the afternoon. In the middle of the day, you can make do with only 10-30 minutes of exposure, three times a week. If you are concerned about the health of your skin, it is important that you read the conclusions of a study conducted at the Institute for Cancer Research in Oslo, Norway, where it was found that the sun's rays in the late afternoon place the body at greater risk of developing skin cancer than those in the early afternoon.
Does skin color affect the production of vitamin D in the body?
The color of our skin is affected by the amount of melanin in it. People with darker skin have a higher amount of melanin, which helps protect the skin from sun damage and is actually a "natural sunscreen" that protects against skin burns and cancer. However, dark skin is both a blessing and a curse because people with darker skin need to spend more time under the sun's rays to absorb vitamin D effectively. Therefore, people with darker skin should spend 30 minutes in the sun at least three times a week. On the other hand, if you have lighter skin, it is recommended that you spend no more than 10 minutes in the sun, three times a week.
Does exposing more skin to sunlight help increase vitamin D absorb?
Because vitamin D is produced by the skin's cholesterol, exposing more skin to sunlight can help the body enjoy more vitamin D. Scientists recommend exposing about a third of the body's skin to sunlight for safe and optimal absorption - this recommendation suggests wearing a tank top and shorts and spending about 10-30 minutes in the sun, depending on your skin color, three times a week. You can wear a hat and sunglasses to protect your face, since the skin on our faces produces a very small amount of vitamin D..
Does sunscreen affect absorption of vitamin D from the sun?
Creams with different protection factors contain chemicals that reflect, absorb, or scatter the rays of sunlight, and when this happens, the skin is exposed to a lower amount of ultraviolet light. Because these light rays are important for the production of vitamin D, the protective factor may indeed prevent the process; SPF 30, for example, reduces the production of vitamin D in the body by 95%. However, if you plan to spend a lot of time under the sun, or your skin is particularly sensitive, you shouldn't skip the sunscreen, and make sure you get enough vitamin D through the food you eat or supplements. You can also expose your body for the amount of time you need in sunlight, and then rub on some sunscreen.
What are the dangers of too much exposure to sunlight?
While exposure to sunlight is important for the absorption and production of vitamin D, anything else too much sunlight, can be harmful in different ways:
Skin burns - This is the most common phenomenon of sun damage when in extreme cases it can lead not only to redness and sensitivity but also to blisters.
Eye Damage - Long exposure to ultraviolet rays damages the cornea and increases the risk of developing cataracts.
Skin aging and other changes - Sunlight can make your skin grow old and wrinkle faster. In addition, freckles, moles, and other unwanted changes can occur on your skin due to excessive sun exposure.
Heat stroke - In this state of dehydration, the body temperature rises to a dangerous level due to prolonged exposure to the sun.
Skin cancer - It is common knowledge that too much exposure to sunlight can cause skin cancer, and it is important to be aware of the issue and to ensure safe exposure to the sun. If you are concerned about the development of skin cancer in you or in people who are close to you, take this test to find out if you know how to identify cancerous moles and beauty marks.
If you plan on spending a lot of time in the sun, apply a sunscreen every two to three hours, especially if you are sweating or swimming. Do this after exposure to the sun for 10-30 minutes, depending on your skin type.

In conclusion - Regular exposure to the sun is important and natural to the body, and its purpose is to help it produce enough vitamin D. You should aim to spend 10-30 minutes (depending on your skin tone) in the sun at noon, several times a week. You can continue to consume supplements that contain vitamin D and of course, it is recommended to eat foods that are rich in it, especially in the winter months. Finally, do not forget to put some sunscreen on every 2-3 hours if you plan on being in the sun for a long time. Have a safe and healthy summer!www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.