[racchabanda] ర-రహిత రక్షాబంధనము! #ra-rahita raxAbaMdhanamu!#

 

ర-రహిత రక్షాబంధనము! 

సర్వలఘు తేటగీతి - 

నాలుగు లఘువులు ఇంద్రగణముగా - 

అనుజ విపుడిట శశివలె - నగపడెదవు 
కలిమి మనికిని గనఁబడెఁ - జెలియలుగను 
వినుము ముదముల సుమమన - వెలయు మెపుడుఁ 
జెలిమి మనదగు ననయము - దలిని దలువ
(ఇది అన్న చెల్లెలితో చెప్పినది)

పంచమాత్రల లయతో - 

నిజము గగనమునఁ జలివెలుఁగు - నినిలఁ గనఁగ 
ననవు నిను దలఁతు మది నెపుడు - వనజనయను 
నతివ ఝషనయన దలఁచు నటు - లతులముగను 
మనకు తలిగడుపె యునికి గద - మమత పొడగ
(ఇది చెల్లెలు అన్నతో చెప్పినది)

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ra-rahita raxAbaMdhanamu! 

sarvalaghu tETagIti - 

nAlugu laghuvulu iMdragaNamugA - 

anuja vipuDiTa SaSivale - nagapaDedavu 
kalimi manikini gana@MbaDe@M - jeliyaluganu 
vinumu mudamula sumamana - velayu mepuDu@M 
jelimi manadagu nanayamu - dalini daluva
(idi anna chellelitO cheppinadi)

paMchamAtrala layatO - 

nijamu gaganamuna@M jalivelu@Mgu - ninila@M gana@Mga 
nanavu ninu dala@mtu madi nepuDu - vanajanayanu 
nativa jhashanayana dala@Mchu naTu - latulamuganu 
manaku taligaDupe yuniki gada - mamata poDaga
(idi chellelu annatO cheppinadi)

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4752

13 Messages

Digest #4752
3.1
Positive Life by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
6.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
6.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
6.3
Quotable Quote by p_gopi_krishna
6.4
Quotable Quote by p_gopi_krishna
7a
Spirituality by p_gopi_krishna

Messages

Sat Aug 25, 2018 7:30 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

Free Thaittiriyopanishad Classes in English. All are welcome. We have been teaching Upanishads in various places for the past five years. We have been in the fold of Swamy Dayananda Saraswathi and Advaita Philosophy for 10 years. Swami Paramarthananda from Chennai is our direct GURUJI.

Having completed the teaching of Tattva Bodha (Introduction to Advaita Philosophy), Mundakopanishad and Kathopanishad we are now starting Thaittiriyopanishad on 29th August 2018 at Aparna Cyber Commune.

Classes are absolutely free.

Topic : Thaittiriyopanishad in English
Timings: 7.00 p.m to 8.00 p.m every Wednesday and Thursday
Venue: Yoga and Meditation Hall, Aparna Cyber Commune. Nallagandla Hyderabad 500019

Kenopanishad introductory Classes were finished
Topic : Kenopanishad in English
Timings: 7.00 p.m to 8.00 p.m every Monday and Tuesday
Venue: Yoga and Meditation Hall, Aparna Cyber Commune.
If you are interested in attending the classes, please contact Prabhakarji
K 502 Aparna Cyber Commune. Nallagandla Hyderabad 500019

With Pranams

Raghava Rao and Rajya Sri
Aparna Cyberzon C 804 Intercom 2384

Topics completed: Tattva Bodha
Mundakopanishad
Kathopanishad

Chantings Completed: Namakam and Chamakam
Purusha Suktam
Sadyojatam

Durga Suktam


Sat Aug 25, 2018 7:45 am (PDT) . Posted by:

telugubhaktipages

Free Bhavadgita Classes in Telugu. All are welcome. We have been teaching Upanishads in various places for the past five years. We have been in the fold of Swamy Dayananda Saraswathi and Advaita Philosophy for 10 years. Swami Paramarthananda from Chennai is our direct GURUJI.

Having completed the teaching of Tattva Bodha (Introduction to Advaita Philosophy), 8 Principal Upanishads we are now starting Bhavadgita on 29th August 2018 at Aparna Sarovar.

Classes are absolutely free.

Topic : Bhavadgita in Telugu
Timings: 11.00 a.m to 12.00 noon every Monday and Tuesday
Venue: G 1703, Aparna Sarovar.

Brihadaranyakopanishad Classes were already started.
Topic : Brihadaranyakopanishad in Telugu
Timings: 12.00 noon to 1.00 p.m every Monday and Tuesday
Venue: G 1703, Aparna Sarovar.
.
If you are interested in attending the classes, please contact Smt K Surya Kumari Garu G 1703 Aparna Sarovar.

With Pranams


Raghava Rao and Rajya Sri
Aparna Cyberzon C 804 Intercom 2384


Sat Aug 25, 2018 2:29 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

It is all in your hands! - Life can begin at 50/60/70, It is all in your hands!
Many people feel unhappy, health-wise and security-wise, after 50/60 years of age owing to the diminishing importance given to them and their opinions. But it need not be so, if only we understand the basic principles of life and follow them scrupulously.
Here are ten points to age gracefully, make life after retirement pleasant, enjoy and treasure the elders years of wisdom and intelligence at its best.
1. Never say 'I am aged':
There are three ages, chronological, biological, and psychological. The first is calculated based on our date of birth; the second is determined by the health conditions and the third is how old you feel you are. While we don't have control over the first, we can take care of our health with good diet, exercise and a cheerful attitude. A positive attitude and optimistic thinking can reverse the third age.
2. Health is wealth:
Taking care of yourself and your health should be your priority. Thus, you will not be a burden to anyone. Have an annual health check-up and take the prescribed medicines regularly. Do take health insurance cover.
3. Money is important:
Money is essential for meeting the basic necessities of life , keeping good health and earning family respect and security. Don't spend beyond your means even for your children. You have lived for them all through and it is time you enjoyed a harmonious life with your spouse. If your children are grateful and they take care of you, you are blessed. But never take it for granted.
4. Relaxation and recreation:
The most relaxing and recreating forces are a healthy religious attitude, good sleep, music and laughter. Have faith in God, learn to sleep well, love good music and see the funny side of life.
5. Time is precious:
It is almost like holding a horse's reins. When they are in your hands, you can control them. Imagine that every day you are born again. Yesterday is a cancelled cheque. Tomorrow is a promissory note. Today is ready cash — use it profitably. Live this moment.
6. Change is the only permanent thing:
We should accept change — it is inevitable. The only way to make sense out of change is to join the dance. Change has brought about many pleasant things. We should be happy that our children are blessed.
7. Enlightened selfishness:
All of us are basically selfish. Whatever we do, we expect something in return. We should definitely be grateful to those who stood by us. But our focus should be on the internal satisfaction and happiness we derive by doing good to others, without expecting anything in return.
8. Forget and forgive:
Don't be bothered too much about others' mistakes. We are not spiritual enough to show our other cheek when we are slapped on one. But for the sake of our own health and happiness, let us forgive and forget them. Otherwise, we will be only increasing our BP.
9. Everything has a reason. A purpose:
Take life as it comes. Accept yourself as you are and also accept others for what they are. Everybody is unique and right in his own way.
10. Overcome the fear of death:
We all know that one day we have to leave this world. Still we are afraid of death. We think that our spouse and children will be unable to withstand our loss. But the truth is no one is going to die for you; they may be depressed for some time. Time heals everything and they will carry on.Sat Aug 25, 2018 2:32 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Intelligence may not be a decisive weapon, but it is an incisive weapon
Some seekers on the devotional path downplay the intelligence: "We just need devotion; we don't need elaborate intellectual analysis. Ultimately, we can go beyond illusion only by devotion, not by intelligence."
Yes, it's true that devotion is the decisive weapon in the war against illusion; intelligence isn't. Just because our intelligence can understand a particular pleasure to be illusory doesn't necessarily mean that we can abstain from it (Bhagavad-gita 2.60). Only when we become devotionally absorbed in Krishna can we transcend illusion.
Simultaneously however, devotion doesn't divorce itself from intelligence; it integrates the intelligence. Devotion to Krishna is not just an emotion – it is dedication of our entire being, including our intelligence. Pertinently, the Gita (03.37-43) delineates how to combat sensual, anti-devotional desires and concludes by recommending that we use our intelligence to situate ourselves in transcendence. (03.43)
If we use our intelligence to understand why to persevere in our spiritual practices, then intelligence becomes an incisive weapon – it can help us see the reality beyond the façade of worldly temptations. When we sharpen our intelligence by studying scripture, we understand not just how worldly pleasures are insubstantial, but also how Krishna is the reservoir of all attractiveness and the provider of the supreme satisfaction. The resulting intellectual conviction can deepen our commitment to practice devotion.
Pertinently, the Gita urges us to take shelter of that intelligence which links us with Krishna (18.57). Indeed, the whole Gita is spoken to appeal to Arjuna's intelligence and it concludes by explicitly calling for intellectual deliberation of its message (18.63). Lastly, studying the Gita is itself a devotional action – it is a special form of worship performed with the intelligence (18.70).
Thus, Gita wisdom reveals that intelligence is not a competitor to devotion, but is a component of devotion.
Think it over:
Why is intelligence not a decisive weapon in the battle against illusion?

How can intelligence deepen our commitment to practice devotion?

What is the relationship between intelligence and devotion?
Read more https://www.gitadaily.com/intelligence-may-not-be-a-decisive-weapon-but-it-is-an-incisive-weapon/ https://www.gitadaily.com/intelligence-may-not-be-a-decisive-weapon-but-it-is-an-incisive-weapon/Sat Aug 25, 2018 2:46 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When life hurts, don't let the mind increase the hurt
Suppose we fall on our arm and hurt it. If someone starts hitting the hurt arm, that would be malicious.
Our mind often attacks us similarly. When things go wrong, we feel hurt. And our mind aggravates our pain by internally replaying the hurtful events in an endless loop. The more we watch those replays, the more we feel distressed, demoralized and disempowered. Pertinently, the Bhagavad-gita (18.35) deems as ignorant negative thought-patterns that make us morose and mournful. The mind's endless replaying of reversals is such a thought-pattern.
Can we do anything to stop the mind's replays? Certainly. What powers those replays is our uncritical tendency to keep watching them. If we refuse to watch them, the mind will eventually stop replaying them.
What if they continue to replay? We can still choose to not watch them. How? By focusing elsewhere.
The best object to focus on is our all-loving, all-powerful, all-attractive Lord, Krishna. The Gita (18.58) assures that if we become conscious of him, he empowers us to overcome all obstacles. We can remember him by practicing bhakti-yoga and especially by focusing on some specific spiritual stimulus that makes us feel connected with him – a mentor, a pastime, a holy name, a deity picture, a scriptural verse, a philosophical point. That connection fills us with a sublime calm. We realize that he is still in control, and he will bring good out of whatever has happened, if we just keep serving him. When we thus feel spiritually secure, we can acknowledge our present distress, learn whatever can be learnt from the past, and let go of it, thereby letting ourselves heal emotionally.
When we thus shift our focus from the reversal to Krishna, our choked emotional energy becomes free, empowering us to move on and create a better future.
Think it over:
How does our mind increase life's hurts?

How can we deal with the mind's endless replaying of negative events?

How does focusing on Krishna help us heal emotionally?

Read more https://www.gitadaily.com/when-life-hurts-dont-let-the-mind-increase-the-hurt/ https://www.gitadaily.com/when-life-hurts-dont-let-the-mind-increase-the-hurt/Sat Aug 25, 2018 5:37 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Our thoughts are not always wise – we don't have to follow their advice
Suppose we have a chronic disease. Our acquaintances may recommend various remedies. Knowing that they aren't medical experts, we wouldn't immediately follow their recommendations. We would use our own intelligence to evaluate those suggestions and then decide which to follow, if any.
Just as we have many external inexpert advisers, we similarly have many internal inexpert advisers: our own thoughts. Throughout our life and especially when we are in distress, many thoughts keep popping up within us, advising us what to do. We usually take our thoughts too seriously; we frequently assume that they are wise and that their advice is authoritative and beneficial. Believing them, we act impulsively, sub-optimally or even self-destructively.
To protect ourselves, we need to learn to evaluate our thoughts. How? By seeing them with the eyes of spiritual knowledge. Gita wisdom explains our essential identity, our ultimate purpose and the nature of our thoughts. We are eternal souls, parts of the supreme soul, Krishna. We are meant to serve Krishna through all our actions, thereby evolving spiritually towards lasting peace and joy. And our thoughts are random combinations of perception, recollection and imagination – some of them have value, most don't.
The Bhagavad-gita (14.22) states that our thoughts arise from the three modes of material nature, which are subtle psychological forces that distort our consciousness. The Gita (14.23) urges us to observe our thoughts dispassionately, remembering that we are different from the modes and the thoughts they produce. By such detached inner observation, we can focus on those thoughts that facilitate our service to Krishna and neglect the rest.
Thus, by studying the Gita regularly and staying steadily aware of our purpose of serving Krishna, we can become wise enough to know which thoughts are wise enough to merit our attention.
Think it over:
What happens when we indiscriminately follow the advice of our thoughts?

What are the spiritual basics taught by the Gita?

How can we evaluate our thoughts?

Read more https://www.gitadaily.com/our-thoughts-are-not-always-wise-we-dont-have-to-follow-their-advice/ https://www.gitadaily.com/our-thoughts-are-not-always-wise-we-dont-have-to-follow-their-advice/Sat Aug 25, 2018 2:43 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Dear students, teachers and lovers of education, for the accomplishment of any aims in life you need an unflinching mind, tireless endeavour and unshakable determination. Young boys and girls must cultivate these qualities to ensure for themselves a bright future and an honourable and worthy career. To face different situations in life, students must learn to practice equanimity and amiability. Equal-mindedness and a sense of oneness with all is the mark of a true human being. All of you have social responsibility. The world indeed is one human family and you should experience this oneness. Sports and games enable students to develop this feeling of oneness. Sports, games and physical exercise contribute directly to physical fitness and good health. But you are not merely the gross body alone. You have the subtle element, the mind in you. It is only when you achieve purity of mind and develop unselfishness that you can acquire peace of mind and experience genuine happiness. Sri Satya Sai Baba.Sat Aug 25, 2018 5:35 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna'Gita Govindam', a book of songs on Govinda by the great poet Jayadeva of Odisha, is an immortal portrayal of Radha Bhakti (the love the devotee Radha had for Lord Krishna) in its manifold manifestations. Jayadeva expressed it with such charm and clarity that even the man behind the plough sang those songs and filled his heart with divine delight. King Lakshmana Sena, was stricken with envy at this and prepared a parallel book of songs and ordered that they be sung, instead of Jayadeva's outpourings, in all the temples in Odisha, including the Jagannath Temple at Puri.. When his order was receded with universal protest, the king laid both the books at Lord's Feet, locked the shrine and kept it under strict vigilance. When the doors were opened in the morning, the king saw the Lord having Jayadeva's Gita Govindam in His hand, while his rival book written out of envy and pride was thrown away. The Lord had announced that He showers Grace on inner purity, not outer pomp. Sri Satya Sai BabaSat Aug 25, 2018 5:52 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What to do if there's "No Time" for Puja or Nitya Karma - Sringeri Jagatguru
Today many people lament: "Swamiji, we are not in a position to put into practice the principles ordained by the sastras. Times have changed. In the past people led a leisurely life. They used to indulge in religious pursuits from morning till evening. We have to rush to our offices at 8 AM in the morning. How can we take up religious practices, like in the past?" They request me to frame a new set of principles to suit the present day situation. In their opinion, rules framed by the Jagadguru would be accepted by all and would be valued.
I told them that Sri Adi Sankaracharya did not establish the Peethas to stipulate new sets of rules and procedures. He established these Peethas to guide the people, to encourage them and ensure that they abided by the Sastras. It is thus impossible, to change the sastras.
They persist, saying it is not possible to follow the guidelines laid down in the sastras. This is only due to the poor understanding of what is prescribed in the sastras. What do the sastras prescribe?
It is prescribed that we offer worship both in the morning and in the evening. If an elaborate worship is not possible owing to some constraints the sastras prescribe a shorter method of worship as a solution. Why is this not being adopted?
It is prescribed that you should chant the Gayatree mantra 1008 times during the sandhyavandana. If this is not possible it suggests that the mantra be chanted at least 108 times. If, even this is not possible it suggests that you chant the mantra at least 32 times.
The sastras suggest both, mukhyakalpa and anukalpa. lf you follow mukhyakalpa you have to chant the mantra 1008 times. If it is not possible to follow mukhyakalpa you may follow anukalpa and chant the Gayatree mantra only 108 times. What you are asking is - If there is a means by which sandhyavandana can be totally avoided. I am emphatically saying that it is not possible.. It is my firm opinion; if it is not possible to chant the Gayatree mantra 1008 times, chant it 108 times; even if that is not possible chant it atleast 32 times, but do not give up sandhyavandana.
If you cannot perform worship in an elaborate manner, chanting Rudra and chamaka, perform it at least in a brief manner, chanting only the purushasookta.
lt would be sheer escapism if you say that even this is not possible.You have time for reading the news papers, for watching the television serials and all other activities. If you say you do not have time only for chanting the Gayatree mantra 108 times it would only amount to escapism. It is a lame excuse given to cover, your lack of interest and faith.
Excerpted by Nithin Sridhar from the book: Sanatana Dharma Vol. 1 Chapter 11 Dharma is eternal and unchanging - Page 75-77
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>

vedanta-study@googlegroups.com


dharmika-samvada@googlegroups.com

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.