Re: [racchabanda] లలితగీతిక #lalitagItika#

 

cAlA bAvunnAyi  padyAlu, mOhana gArU.
mUrti.

2018-08-29 21:25 GMT-04:00 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com>:


లలితగీతిక - 

ఆధారము - కల్పితము

రెండు కరశయా (కిశోర, రాజమరాళ) వృత్తములను లల II వంతెన ద్వారా కలిపినప్పుడు మనకు మత్తకోకిల లయతో ఉండే ఈవృత్తము లభ్యమవుతుంది. యతి గాని ప్రాసయతి గాని ఉంచవచ్చును. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

లలితగీతిక - న/భ/ర/న/స/స/లగ III UII UI UII III UII UIU
20 కృతి 376504

III UII UIU - II - III UII UIU యతి, ప్రాసయతులతో -

కలను గంటిని గమ్మఁగాఁ - గఱి 
జలజనేత్రుని నందులో 
వలపు హెచ్చెను గుండెలోఁ - బలు 
తలఁపు లెన్నియొ మెండుగా 
వెలుఁగు నిండెను గీములో - విరి 
చెలువ మెల్లెడఁ దోఁటలో 
మెలగ లేచెను రాగముల్ - మృదు 
కలరవధ్వని మ్రోఁగఁగా 

శిలగ మారితి నిప్పుడే - చెలి 
యలుకఁ జెందుచు వెళ్లఁగా 
శిలకుఁ బ్రాణము వచ్చునా - చెలి 
జలజ చుబ్రము నవ్వునా 
వలపు వీణను మీటునా - వర 
లలిత గీతికఁ బాడునా 
శిలయె నాకిఁక రూపమా - సెల 
జలము నన్నిఁక ముంచునా 

మధ్యగల వంతెనను తొలగిస్తే ఇవి రాజమరాళములే! అలా మొదటి పద్యము - 

కలను గంటిని గమ్మఁగాఁ 
జలజనేత్రుని నందులో 
వలపు హెచ్చెను గుండెలోఁ 
తలఁపు లెన్నియొ మెండుగా 

వెలుఁగు నిండెను గీములో 
చెలువ మెల్లెడఁ దోఁటలో 
మెలగ లేచెను రాగముల్ 
కలరవధ్వని మ్రోఁగఁగా 

మత్తకోకిల లయతో - III UII UI UII - III UII UIU

హరిని జూడఁగ నాకుఁ గల్గెను - హరుస మీ హృదయమ్ములో 
వరదుఁ డన్న మనస్సు పొంగును - బ్రలపనమ్ములు వీడఁగా 
సరసమై యతఁ డూఁద వేణువు - శ్రవణముల్ వికసింఛుఁగా 
హరిహరీ దయతోడ రా దరి - యలయఁ జేయక వేగమే 

సరసిజాసన సామవేదపు - స్వరము మీఁటఁగ వీణపై 
వరద పారెను వార్ధిఁ జేరఁగ - వర మధూదయ వేళలో 
సరసఁ జేరె నజుండు నవ్వుచుఁ - జరణముల్ దను పాడఁగా
హరిహరాదులు హ్లాదమందిరి - సరస మెల్లెడ నిండెఁగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
lalitagItika - 

aadhAramu - kalpitamu

reMDu karaSayA (kiSOra, rAjamarALa) vRttamulanu lala #II# vaMtena dvArA kalipinappuDu manaku mattakOkila layatO uMDE eevRttamu labhyamavutuMdi. yati gAni prAsayati gAni uMchavachchunu. kriMda nA udAharaNamulu - 

lalitagItika - na/bha/ra/na/sa/sa/laga #III UII UI UII III UII UIU#
20 kRti 376504

#III UII UIU - II - III UII UIU# yati, prAsayatulatO -

kalanu gaMTini gamma@MgA@M - ga~ri 
jalajanEtruni naMdulO 
valapu hechchenu guMDelO@M - balu 
tala@Mpu lenniyo meMDugA 
velu@Mgu niMDenu gImulO - viri 
cheluva melleDa@M dO@MTalO 
melaga lEchenu rAgamul - mRdu 
kalaravadhvani mrO@Mga@MgA 

Silaga mAriti nippuDE - cheli 
yaluka@M jeMduchu veLla@MgA 
Silaku@M brANamu vachchunA - cheli 
jalaja chubramu navvunA 
valapu vINanu mITunA - vara 
lalita gItika@M bADunA 
Silaye nAki@Mka rUpamA - sela 
jalamu nanni@Mka muMchunA 

madhyagala vaMtenanu tolagistE ivi rAjamarALamulE! alA modaTi padyamu - 

kalanu gaMTini gamma@MgA@M 
jalajanEtruni naMdulO 
valapu hechchenu guMDelO@M 
tala@Mpu lenniyo meMDugA 

velu@Mgu niMDenu gImulO 
cheluva melleDa@M dO@MTalO 
melaga lEchenu rAgamul 
kalaravadhvani mrO@Mga@MgA 

mattakOkila layatO - #III UII UI UII - III UII UIU#

harini jUDa@Mga nAku@M galgenu - harusa mI hRdayammulO 
varadu@M Danna manassu poMgunu - bralapanammulu vIDa@MgA 
sarasamai yata@M DU@Mda vENuvu - SravaNamul vikasiMChu@MgA 
hariharI dayatODa rA dari - yalaya@M jEyaka vEgamE 

sarasijAsana sAmavEdapu - svaramu mI@MTa@Mga vINapai 
varada pArenu vArdhi@M jEra@Mga - vara madhUdaya vELalO 
sarasa@M jEre najuMDu navvuchu@M - jaraNamul danu pADa@MgA
hariharAdulu hlAdamaMdiri - sarasa melleDa niMDe@MgA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#
__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4757

4 Messages

Digest #4757
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2a
Satsangam by p_gopi_krishna
3a
Spirituality by p_gopi_krishna
4.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Wed Aug 29, 2018 10:37 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Surrender makes us not just peaceful but also purposeful
When we are disturbed, we often approach God through prayer and surrender, hoping to become peaceful. Pertinently, the Bhagavad-gita (18.62) states that surrender leads to peace.
Yet the Gita itself reveals a paradoxical result of surrender. Arjuna surrenders (18.73) – and picks up his bow to fight (18.78). Did surrender make him peaceful?
Yes, but in a sense different from the ordinary. We ordinarily associate peace with peaceful situations. While that is certainly one sense of peace, such peace is frequently not in our control. Quarrels, layoffs, cyclones – hundreds of such factors beyond our control can disrupt external peace at any moment. In those situations, the only way to become peaceful is by cultivating a disposition conducive to peace. What is that disposition? It focuses on things that are in our control and lets go of the things not in our control.
Gita wisdom helps us understand that the things out of our control are still in Krishna's control. When we appreciate that he is our well-wisher and that he can bring good even out of the bad, letting go of things becomes easier. This letting-go is the sense we often associate with surrender.
But surrender also implies focusing on the things in our control and doing them to the best of our capacity. This is the sense in which Arjuna surrenders, as conveyed in his concluding purposeful declaration: "I will do your will" (18.73). He is a warrior – in fact, a champion archer. For him, surrender means fully using his God-given skills in God's service. This affirmative sense of surrender applies to us too, whereby we resourcefully discover and develop our talents to use them in a mood of service and contribution.
Thus, when we surrender, we become peaceful by letting go of the uncontrollable and purposeful by taking up the controllable.
Think it over:
What is the disposition conducive to peace?

What understanding makes letting go of things easier?

How does surrender make us purposeful?

Read more https://www.gitadaily.com/surrender-makes-us-not-just-peaceful-but-also-purposeful/ https://www.gitadaily.com/surrender-makes-us-not-just-peaceful-but-also-purposeful/Wed Aug 29, 2018 10:40 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

True service is to serve through one's own life of contentment.
Expression:
Everyone wants happiness and is searching for ways and means to be happy. The one who is able to go within and bring out the inner happiness is able to reflect this inner state in every day life. Such a person becomes a source of inspiration to enable others to look within themselves. He also becomes a source of support during difficult times
Experience:
When I am content I am able to blend and harmonise with both circumstances and people. Thus I bring out the best in myself and others. I appreciate the beauty even in little aspects and provide an environment for this beauty to grow. The mind is not caught up with questions or doubts but is constantly finding solutions with faith.
Brahma Kumaris
Success lies not in the result but in the Effort..."Being" the Best is not at all important,
"Doing" the Best is all that matters….Wed Aug 29, 2018 10:46 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Checking Prana in Narasimha Bhagavan's Murti.
Harih Om
An astounding photo of the 35th Shankaracharya of Sringeri with Narasimha bhagwan, checking the flow of the prana flowing through the nostrils of the vigraha.
Truly, the accomplishments of our Jagadgurus know no bounds!

Dozens such incidents are mentioned in the jeevancharitra of the Acharyal.
Harih Om.
Prashant Parikh https://www.facebook.com/parikhprashant?fref=gs&dti=624552704316163&hc_location=group <prashantparikh@gmail.com>
vedanta-study@googlegroups.com

Wed Aug 29, 2018 10:49 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Think deeply over the functions of a place of worship, say, the temple. Temples are centres of discipline, where the aspirant is guided step by step to attain a vision of the Truth. They are schools for the training of the spirit, academies for the promotion of scriptural studies, institutes of super-science, and laboratories for the testing of the values of life. They are hospitals for the treatment and cure not only of the 'birth-death disease', which has persisted in the individual for ages, but even the much more potent mental disorders that trouble those who do not know the secret of acquiring peace. Temples are gymnasia where people are reconditioned and their hesitant faith, waning conviction, and upsurging egotism are all cured. Temples are mirrors that reflect aesthetic standards and achievements. The purpose of the temple is to awaken the divinity in humanity, and to induce people to believe that the physical frames in which they live are themselves houses of God. Sri Satya Sai Babawww.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Truly

 

The Meta poem

Sucks. Clinging to the mother's breast

It commits incessant incest

Shucks!

Should the poem not be weaned?

Like Every other beast?

 

The Meta poem

If it ever leaves the mater

It then clings to the pater

Does it ever stop being an infant?

 

The Meta poem

Has a greedy need for chatter

With nothing to say that matter

Highly neurotic, Daily psychotic

It is a Hoity-toity Teeter-totter

Between the letter and meter.

 

Lyla
__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (81)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] లలితగీతిక #lalitagItika#

 

లలితగీతిక - 

ఆధారము - కల్పితము

రెండు కరశయా (కిశోర, రాజమరాళ) వృత్తములను లల II వంతెన ద్వారా కలిపినప్పుడు మనకు మత్తకోకిల లయతో ఉండే ఈవృత్తము లభ్యమవుతుంది. యతి గాని ప్రాసయతి గాని ఉంచవచ్చును. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

లలితగీతిక - న/భ/ర/న/స/స/లగ III UII UI UII III UII UIU
20 కృతి 376504

III UII UIU - II - III UII UIU యతి, ప్రాసయతులతో -

కలను గంటిని గమ్మఁగాఁ - గఱి 
జలజనేత్రుని నందులో 
వలపు హెచ్చెను గుండెలోఁ - బలు 
తలఁపు లెన్నియొ మెండుగా 
వెలుఁగు నిండెను గీములో - విరి 
చెలువ మెల్లెడఁ దోఁటలో 
మెలగ లేచెను రాగముల్ - మృదు 
కలరవధ్వని మ్రోఁగఁగా 

శిలగ మారితి నిప్పుడే - చెలి 
యలుకఁ జెందుచు వెళ్లఁగా 
శిలకుఁ బ్రాణము వచ్చునా - చెలి 
జలజ చుబ్రము నవ్వునా 
వలపు వీణను మీటునా - వర 
లలిత గీతికఁ బాడునా 
శిలయె నాకిఁక రూపమా - సెల 
జలము నన్నిఁక ముంచునా 

మధ్యగల వంతెనను తొలగిస్తే ఇవి రాజమరాళములే! అలా మొదటి పద్యము - 

కలను గంటిని గమ్మఁగాఁ 
జలజనేత్రుని నందులో 
వలపు హెచ్చెను గుండెలోఁ 
తలఁపు లెన్నియొ మెండుగా 

వెలుఁగు నిండెను గీములో 
చెలువ మెల్లెడఁ దోఁటలో 
మెలగ లేచెను రాగముల్ 
కలరవధ్వని మ్రోఁగఁగా 

మత్తకోకిల లయతో - III UII UI UII - III UII UIU

హరిని జూడఁగ నాకుఁ గల్గెను - హరుస మీ హృదయమ్ములో 
వరదుఁ డన్న మనస్సు పొంగును - బ్రలపనమ్ములు వీడఁగా 
సరసమై యతఁ డూఁద వేణువు - శ్రవణముల్ వికసింఛుఁగా 
హరిహరీ దయతోడ రా దరి - యలయఁ జేయక వేగమే 

సరసిజాసన సామవేదపు - స్వరము మీఁటఁగ వీణపై 
వరద పారెను వార్ధిఁ జేరఁగ - వర మధూదయ వేళలో 
సరసఁ జేరె నజుండు నవ్వుచుఁ - జరణముల్ దను పాడఁగా
హరిహరాదులు హ్లాదమందిరి - సరస మెల్లెడ నిండెఁగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
lalitagItika - 

aadhAramu - kalpitamu

reMDu karaSayA (kiSOra, rAjamarALa) vRttamulanu lala #II# vaMtena dvArA kalipinappuDu manaku mattakOkila layatO uMDE eevRttamu labhyamavutuMdi. yati gAni prAsayati gAni uMchavachchunu. kriMda nA udAharaNamulu - 

lalitagItika - na/bha/ra/na/sa/sa/laga #III UII UI UII III UII UIU#
20 kRti 376504

#III UII UIU - II - III UII UIU# yati, prAsayatulatO -

kalanu gaMTini gamma@MgA@M - ga~ri 
jalajanEtruni naMdulO 
valapu hechchenu guMDelO@M - balu 
tala@Mpu lenniyo meMDugA 
velu@Mgu niMDenu gImulO - viri 
cheluva melleDa@M dO@MTalO 
melaga lEchenu rAgamul - mRdu 
kalaravadhvani mrO@Mga@MgA 

Silaga mAriti nippuDE - cheli 
yaluka@M jeMduchu veLla@MgA 
Silaku@M brANamu vachchunA - cheli 
jalaja chubramu navvunA 
valapu vINanu mITunA - vara 
lalita gItika@M bADunA 
Silaye nAki@Mka rUpamA - sela 
jalamu nanni@Mka muMchunA 

madhyagala vaMtenanu tolagistE ivi rAjamarALamulE! alA modaTi padyamu - 

kalanu gaMTini gamma@MgA@M 
jalajanEtruni naMdulO 
valapu hechchenu guMDelO@M 
tala@Mpu lenniyo meMDugA 

velu@Mgu niMDenu gImulO 
cheluva melleDa@M dO@MTalO 
melaga lEchenu rAgamul 
kalaravadhvani mrO@Mga@MgA 

mattakOkila layatO - #III UII UI UII - III UII UIU#

harini jUDa@Mga nAku@M galgenu - harusa mI hRdayammulO 
varadu@M Danna manassu poMgunu - bralapanammulu vIDa@MgA 
sarasamai yata@M DU@Mda vENuvu - SravaNamul vikasiMChu@MgA 
hariharI dayatODa rA dari - yalaya@M jEyaka vEgamE 

sarasijAsana sAmavEdapu - svaramu mI@MTa@Mga vINapai 
varada pArenu vArdhi@M jEra@Mga - vara madhUdaya vELalO 
sarasa@M jEre najuMDu navvuchu@M - jaraNamul danu pADa@MgA
hariharAdulu hlAdamaMdiri - sarasa melleDa niMDe@MgA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] కలుగనీయకు ...

 

జయతు సంస్కృత మాతరం 
జయతు సంస్కృత భాషణం
జయతు సంస్కృత శిక్షణం 
జయతు సంస్కృత భావనం 


కలుగనీయకు ...
****************


రాజమరాళ  వృత్తము
 
--
గణములు - న,భ,ర 
యతి లేదు 
--

జయము నీకగు శారదా  
జయము నీకగు భాగ్యదా 
జయము నీకగు జ్ఞానదా 
జయము నీకగు సర్వదా 
--
కరుణ నుంచుము సీమపై 
నొరుగకుండను మత్తులో 
నెఱుకఁ గూర్చుచు జాతిలో  
విరియఁజేయుము ప్రీతిగా  
--
మరువనీయక సంస్కృతిన్
వరలి నిత్యము తెల్వితో  
శిరము నెత్తుక నిల్వఁగా 
త్వరగఁ గూర్చుము జాగృతిన్
--
తెలిసి సంస్కృతి యున్నతిన్
నిలిపి నిచ్చలు ధర్మమున్ 
వెలుఁగ పూర్వపు రీతినే 
తొలఁగఁ జేయుము మాంద్యమున్
--
తెలిసి జర్గెడి దంతయున్ 
దెలివి నీయక నున్నచోఁ 
వెలుగుటెట్టుల జీవితాల్
కలుగు టెట్లిక శ్రేయముల్
--
కలికి పల్కుల కాంతగా 
వెలుఁగుఁ జూపెడి తల్లిగా
కొలుచుకొందుము భక్తితో
సలిపి జోతలు మెండుగా 
--
కలుగనీయకు భారతీ  
కలను సైతము నాపదన్ 
లలిత సుందర భాషకై 
వెలుఁగు గోరెడి భూమికై
--
సుప్రభ
5:17 PM
08-29-2018

--

"సంస్కృత అధ్యయనము" కూటమిలో సంస్కృత భాషకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు. తెలిపిన ఒక విడియో చూడటము పూర్తికాగానే పొంగిన/ పొంగించిన పలుకులు.
 


__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___