[racchabanda] ఘనమయూరము #ghanamayUramu#

 

ఘనమయూరము - 

ఆధారము - మందారమరందము 
నడక - చతురస్రగతి 

ఘనమయూరము - న/న/భ/స/ర/లగ IIII IIU - IIIIU -  UIUIU
17 అత్యష్టి 42944 

తనయుని గనఁగాఁ - దలి కెదలోఁ - దంత్రి మ్రోఁగెఁగా 
తినగను బ్రియమై - తియతియగాఁ - దిండి నియ్యఁగాఁ 
జిన బుడుతఁడు దాఁ - జిఱునగవున్ - జేత వద్దనన్ 
"గనుమిది తినుమా - కథలను నీ - కప్డు సెప్పెదన్" 

రమణ ఘనమయూ-రము వనిలో - రమ్య రీతులన్ 
విమల సలిలముల్ - పృథివిపయిన్ - వేగ రాలఁగా 
ద్రుమముల నడుమన్ - దురితముగాఁ - దోషణమ్ముతో 
భ్రమణము సలిపెన్ - వడివడిగా - బర్హశోభతో 

చెలి నిను గనఁగాఁ - జెలువములే - చేరి యాడునా 
చెలి నిను వినఁగాఁ - జిఱు పదముల్ - చేరి పాడునా 
చెలి నిను బిలువన్ - జెలితనమే - చిమ్మి వెల్గునా 
లలితలలితమై - రసమయి రా - రమ్య వేళలో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ghanamayUramu - 

aadhAramu - maMdAramaraMdamu 
naDaka - chaturasragati 

ghanamayUramu - na/na/bha/sa/ra/laga #IIII IIU - IIIIU -  UIUIU#
17 atyashTi 42944 

tanayuni gana@MgA@M - dali kedalO@M - daMtri mrO@Mge@MgA 
tinaganu briyamai - tiyatiyagA@M - diMDi niyya@MgA@M 
jina buDuta@MDu dA@M - ji~runagavun - jEta vaddanan 
"ganumidi tinumA - kathalanu nI - kapDu seppedan" 

ramaNa ghanamayU-ramu vanilO - ramya rItulan 
vimala salilamul - pRthivipayin - vEga rAla@MgA 
drumamula naDuman - duritamugA@M - dOshaNammutO 
bhramaNamu salipen - vaDivaDigA - barhaSObhatO 

cheli ninu gana@MgA@M - jeluvamulE - chEri yADunA 
cheli ninu vina@MgA@M - ji~ru padamul - chEri pADunA 
cheli ninu biluvan - jelitanamE - chimmi velgunA 
lalitalalitamai - rasamayi rA - ramya vELalO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com The Significance of Janmashtami

 

The Significance of Janmashtami

Festivals are an integral part of every culture. They provide a welcome break from the humdrum routine of daily life. The Vedic culture is special in that every aspect of it is oriented to bring its followers close to God. Every festival celebrated in Vedic culture is deeply related to God and is meant to be celebrated in such a way as to help everyone come joyfully closer to God. Recently worldwide Janmashtami was celebrated fervently. Let us try to understand the inner significance of this historic festival.
A MYTH?

Is Janmashtami not just a traditional Hindu festival? Is Krishna not a mythological figure?

The 5000 temples of Lord Krishna in the tiny 88 square miles of Vrindavana, the birth-place of Krishna, bear eloquent testimony to the fact that devotion to Krishna is no imaginary sentiment. The remains of Dwarka, gradually being found in the Arabian Sea, reveal the majesty of that erstwhile city built by Lord Krishna. Kurukshetra, the site of the massive fratricidal Mahabharata war, continues to exist even today. So Krishna is indeed a historical personality and Janmashtami a factual historical event.

WHO IS KRISHNA ?

The design, order and structured organization evident throughout the creation insist that there is a Super-intelligent Creator. The Vedic scriptures and, indeed all scriptures throughout the world, give us further information about this Supreme Being, who is known variously as Jehovah, Yahweh, Allah, Rama and so on. The Supreme Person is full of extraordinary attributes, which make Him universally attractive. The name which describes this all-attractiveness of the Lord is His most complete name. Hence the name Krishna, meaning 'the all-attractive one', describes the Absolute Truth, the Supreme Personality of Godhead, in full.

THE AVATAR

The Lord administers the world through the laws of material nature - gross such as the law of gravitation and subtle such as the law of karma. But when there is too much of a disturbance in the universal order, the Lord descends Himself "to deliver the pious, annihilate the miscreants and reestablish the principles of religion" paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge (Bhagavad-gita 4.8). Such an incarnation is called an avatar, 'one who descends'

THE LORD OF THE HEART

The Supreme Lord is not just a neutral administrator, but the best friend of all living beings suhridam sarva bhutanam (Bhagavad-gita 5.29) The love that the heart longs for through relationships with various persons finds fulfillment only when it is reposed in the Supreme Person God. Because it is only then that the love is never interrupted, never betrayed, never let down, never disappointed. That is why saints and devotees across the religious spectrum throughout history have been the happiest persons, radiating love towards one and all. But unfortunately in this world of matter, all living beings are attracted not to the Lord of their heart but to matter and material enjoyment. However matter being limited and finite can never fulfil the unlimited desires of our spirits; material enjoyment satiates but never satisfies.

So the Lord comes into this material world and performs superhuman activities which reveal His supreme position and His unparalleled love for His devotees. For example, the Lord lifted a massive mountain Govardhan in order to protect His devotees from oppressive rains. Such acts appear impossible to the logical mind, but an ant would similarly consider the lifting of a book by a human being as 'impossible'. For the Lord possessing unlimited power, such an act is not at all difficult.

Through such incredible acts, the Lord shows all of us how much He loves us, His children. By attracting our hearts back to him, He desires to take us to the realm of eternal happiness away from this realm of fleeting enjoyment.
THE SIGNIFICANCE OF JANMASHTAMI

5000 years ago on Janamashtmi, The Lord appeared at midnight. This is indeed a historical fact, but it also has a deeper significance. Midnight is the time of maximum darkness and from the moment the Lord appeared the darkness started diminishing. Similarly our heart is dark being afflicted by multiple anxieties and miseries. But in the darkest hour of our life, when we turn to the Lord and He appears in our heart, all the darkness recedes and the light of eternal hope starts streaming in.

The Lord appeared in a prison cell amidst shackles and then freed His parents .. This indicates that all of us who are shackled by our own material desires can be freed by the Lord who appears in our heart which is like a prison house.

So the real Janmashtami will take place when the Lord appears in our hearts. Though we do not know it, all of us are actually pining for this Janmashtami to occur. All of us want love, care, protection and happiness and this is what the actual Janmashtami - the appearance of the Lord in our heart - brings.

THE KALI YUGA INCARNATION

How then can we make the Lord appear in our hearts? Indeed amidst all the chaos and disorder prevalent in the present Age of Kali, why has the Lord not appeared as per His eternal promise in Bhagavad-gita?

It is said in the Vedic scriptures kali kale nama rupe krishna avatar "In Kali Yuga the Lord incarnates in the form of His Holy Name" That is why all bona fide religions teach their followers to chant the names of God. For example, the Bible says 'Let the Lord always be on your lips', the Islamic religion mentions the 99 names of Allah to be regularly chanted and the Vedic scriptures abound with instructions regarding the chanting of the Holy Names. And among all the mantras (empowered sound vibrations) mentioned in the Vedic sciptures, the Hare Krishna maha-mantra "Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare" is said to be the most potent. Sincere spiritual practitioners from all religions testify to the purifying potency of the Holy Name. It helps them to become free from all carnal desires and awakens within them love of God.

Thus for all of us living in Kali Yuga, the real Janmashtami will occur when by regular mantra meditation our heart becomes cleansed and the Lord appears in our heart, thus freeing us forever from the clutches of misery and transporting us to the realm of eternal enjoyment.

Image result for lord krishna


__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] సైతవ #saitava#

 

సైతవ - 

అనుష్టుప్పు లక్షణములను సంగ్రహముగా క్రింద ఇస్తున్నాను - 

1) మొదటి గణము స,న గణములుగా నుండరాదు. 5,6,7 అక్షరములు బేసి / సరి పాదములకు క్రింది విధములుగా ఉండును - 

వక్త్రా - య/య
పథ్యా - య/జ
విపరీతా - జ/య
చపలా - న/జ
విపులా - ?/న 
సైతవ - జ/జ

తద్విపులా - నతభరమస / జ 
వ్యక్తిపక్షములో మొదటి లేక మూడవ పాదములో 
జాతి పక్షములో మొదటి, మూడవ పాదములలో (నాలుగవ అక్షరము గురువు అన్ని పాదాలలో సామాన్యముగా) 

ఇందులో విపులలో బేసి పాదముల గణము స్పష్టముగా తెలుపబడ లేదు. అదే విధముగా తద్విపుల కూడ ఒక ప్రత్యేకమైనది. ఈ సందేశములో నేను సైతవ అనుష్టుప్పును గుఱించి చెప్పుతాను - 

ఇందులో అన్ని పాదములలో 5,6,7,8 అక్షరములు IUIUగా ఉంటుంది. ఈ జ/గ గణముల అమరిక ఒక చక్కటి మూస. ఇది రెండుసారులు పక్కపక్కన ఉంటే మనకు ప్రమాణిక లభిస్తుంది. రెండు ప్రమాణికలు చేరినప్పుడు అది పంచచామరము అవుతుంది. ఎన్నో వృత్తాలలో చివరి నాలుగు అక్షరాలు జ/గ గణములుగా ఉంటాయి, ఉదా. చంపకోత్పలమాలలు. నా ఉద్దేశములో నర్కుటకమునకు చివర IUIU తగిలించగా చంపకమాల ఉద్భవించినది. 

సైతవ - 5,6,7 అక్షరములు జ-గణము

లాలి మాధవ లాలిజో 
లాలి కేశవ లాలిజో
లాలి అచ్యుత లాలిజో 
లాలి నాకన్న లాలిజో 

ఏదృష్టి తాఁకకుండురా 
నిద్రలోఁ బ్రక్క నుందురా
నిద్రించవేల లాలిజో 
భద్రమ్ము నీవు లాలిజో 

నందకుమార రాత్రిలో 
బృందావనము పిల్చెరా 
వంద తారలు నింగిలో 
విందు పాటలు గాలిలో 

ముందు రమ్మిట మోహనా 
చిందఁగా సుధ ధారలై 
సుందరమ్మగు రాస మా 
నంద మిచ్చుర హాయిగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
saitava - 

anushTuppu laxaNamulanu saMgrahamugA kriMda istunnAnu - 

1) modaTi gaNamu sa,na gaNamulugA nuMDarAdu. 5,6,7 axaramulu bEsi / sari pAdamulaku kriMdi vidhamulugA uMDunu - 

vaktrA - ya/ya
pathyA - ya/ja
viparItA - ja/ya
chapalA - na/ja
vipulA - ?/na 
saitava - ja/ja

tadvipulA - natabharamasa / ja 
vyaktipaxamulO modaTi lEka mUDava pAdamulO 
jAti paxamulO modaTi, mUDava pAdamulalO (nAlugava axaramu guruvu anni pAdAlalO sAmAnyamugA) 

iMdulO vipulalO bEsi pAdamula gaNamu spashTamugA telupabaDa lEdu. adE vidhamugA tadvipula kUDa oka pratyEkamainadi. ee saMdESamulO nEnu saitava anushTuppunu gu~riMchi chepputAnu - 

iMdulO anni pAdamulalO 5,6,7,8 axaramulu #IUIU#gA uMTuMdi. ee ja/ga gaNamula amarika oka chakkaTi mUsa. idi reMDusArulu pakkapakkana uMTE manaku pramANika labhistuMdi. reMDu pramANikalu chErinappuDu adi paMchachAmaramu avutuMdi. ennO vRttAlalO chivari nAlugu axarAlu ja/ga gaNamulugA uMTAyi, udA. chaMpakOtpalamAlalu. nA uddESamulO narkuTakamunaku chivara #IUIU# tagiliMchagA chaMpakamAla udbhaviMchinadi. 

saitava - 5,6,7 axaramulu ja-gaNamu

lAli mAdhava lAlijO 
lAli kESava lAlijO
lAli achyuta lAlijO 
lAli nAkanna lAlijO 

EdRshTi tA@MkakuMDurA 
nidralO@M brakka nuMdurA
nidriMchavEla lAlijO 
bhadrammu nIvu lAlijO 

naMdakumAra rAtrilO 
bRMdAvanamu pilcherA 
vaMda tAralu niMgilO 
viMdu pATalu gAlilO 

muMdu rammiTa mOhanA 
chiMda@MgA sudha dhAralai 
suMdarammagu rAsa mA 
naMda michchura hAyigA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] Science & Culture from VEFI [2 Attachments]

 
[Attachment(s) from Sreenivasarao Vepachedu included below]


For Your Pleasure, here are the journals from VEFI:

The Andhra Journal of Industrial News:

http://www.vepachedu.org/ajin/aijn-172.pdf   
 

DIGITAL ACCESS SERVICE

BOKA CHAUL: MAGIC INSTANT RICE OF ASSAM (GEOGRAPHIC INDICATION)

US TAXPAYERS OF US TO PAY $4.7 BILLION TO US FARMERS

 

The Telangana Science Journal:

http://www.vepachedu.org/tsj/tsj-248.pdf        

SUICIDE IN US

OPIOID EPIDEMIC DEATH OF DISPAIR

MARIJUANA & DEMENTIA

 

 

Mana Sanskriti (Our Culture):

http://www.vepachedu.org/manasanskriti/ms-248.pdf       

AMERICAN WOMAN & RACE

CULTURAL APPROPRIATION & CODESWITCHING

 

Best Regards,

Vepachedu Educational Foundation, Inc., USA

Inline image

 Inline image


 

__._,_.___

Attachment(s) from Sreenivasarao Vepachedu | View attachments on the web

2 of 2 Photo(s)


Posted by: Sreenivasarao Vepachedu <svepachedu@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (38)

Check out the automatic photo album with 2 photo(s) from this topic.
1533188136858blob.jpg 1535876235896blob.jpg

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___