[racchabanda] హేమాద్రి #hEmAdri#

 

హేమాద్రి - 

ఆధారము - కల్పితము 
మొదటి, చివరి భాగముల ఏడక్షరముల అమరిక ఒకటే. మధ్యన ఉండే వరణము రెండు లఘువులు. మూడు చతుర్మాత్రలు, ఒక వరణము, మళ్లీ మూడు చతుర్మాత్రలతో త్యాగరాజ కీర్తనలు ఉన్నాయి.

హేమాద్రి - త/య/భ/త/య/గ 
UUII UUU - II - UUII UUU లేక UU IIU UU - II - UU IIU UU
యతి 1,8; ప్రాసయతి 1, 10 (ప్రాసాక్షరాలు 2, 11)
16 అష్టి 6541

పాలించుమురా రంగా - పరి 
పాలించుమురా రంగా 
ఆలించుము శ్యామాంగా - వ్యధ 
నాలించుము శ్యామాంగా 
లాలించుమురా దేవా - లలిఁ 
దేలించుమురా దేవా 
చాలించుమురా స్వామీ - శఠ 
మేలా యిట్టుల నాపై 

ఏమో నిను జూడంగా - హృది 
ప్రేమమ్మున మున్గెన్గా 
నామానస సంద్రమ్మే - నవ 
కామోర్మిక లోలమ్మే 
ఆమోదము లీయంగా - నవి 
యా మోదము లయ్యెన్గా 
ప్రేమామృత మెందుండున్ - ప్రియ 
హేమాద్రుల యందుండున్ 

రామా యనుమా నాల్కా - రఘు 
రామా యనుమా నాల్కా 
కామాదుల నిర్జించన్ - గడు
ప్రేమమ్మున నో నాల్కా 
నేమమ్ములతో నుండన్ - నెఱ 
నామమ్ము జపించంగా 
శ్యామా యనుమా నాల్కా - ఘన 
శ్యామా యనుమా నాల్కా 
(ఘన తఱువాత విరామము ఉన్నది) 

నీవుండఁగ నాచెంతన్ - నిజ 
భావమ్ముల చేతమ్మే 
నీవుండఁగ నాచెంతన్ - నిశి 
రావమ్ముల గీతమ్మే 
నీవుండఁగ నాచెంతన్ - నెల 
గావించెడు ద్యోతమ్మే 
నీవుండఁగ నాచెంతన్ - నెఱ 
జీవమ్మొక స్రోతమ్మే 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
hEmAdri - 

aadhAramu - kalpitamu 
modaTi, chivari bhAgamula EDaxaramula amarika okaTE. madhyana uMDE varaNamu reMDu laghuvulu. mUDu chaturmAtralu, oka varaNamu, maLlI mUDu chaturmAtralatO tyAgarAja kIrtanalu unnAyi.

hEmAdri - ta/ya/bha/ta/ya/ga 
#UUII UUU - II - UUII UUU# lEka #UU IIU UU - II - UU IIU UU#
yati 1,8; prAsayati 1, 10 (prAsAxarAlu 2, 11)
16 ashTi 6541

pAliMchumurA raMgA - pari 
pAliMchumurA raMgA 
aaliMchumu SyAmAMgA - vyadha 
nAliMchumu SyAmAMgA 
lAliMchumurA dEvA - lali@M 
dEliMchumurA dEvA 
chAliMchumurA svAmI - SaTha 
mElA yiTTula nApai 

EmO ninu jUDaMgA - hRdi 
prEmammuna mun&gen&gA 
nAmAnasa saMdrammE - nava 
kAmOrmika lOlammE 
aamOdamu lIyaMgA - navi 
yA mOdamu layyen&gA 
prEmAmRta meMduMDun - priya 
hEmAdrula yaMduMDun 

rAmA yanumA nAlkA - raghu 
rAmA yanumA nAlkA 
kAmAdula nirjiMchan - gaDu
prEmammuna nO nAlkA 
nEmammulatO nuMDan - ne~ra 
nAmammu japiMchaMgA 
SyAmA yanumA nAlkA - ghana 
SyAmA yanumA nAlkA 
(ghana ta~ruvAta virAmamu unnadi) 

nIvuMDa@Mga nAcheMtan - nija 
bhAvammula chEtammE 
nIvuMDa@Mga nAcheMtan - niSi 
rAvammula gItammE 
nIvuMDa@Mga nAcheMtan - nela 
gAviMcheDu dyOtammE 
nIvuMDa@Mga nAcheMtan - ne~ra 
jIvammoka srOtammE 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] త్యాగరాజ కీర్తనలు

 

ఉరుతరంగమాలిక - ఓ రామరమారమణా కీర్తనలోని చరనములు (కేదార)
భావిని - నమో నమో రాఘవాయ అనిశం కీర్తనలోని చరణములు (పున్నాగవరాళి)

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4765

4 Messages

Digest #4765
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
4.1
Story by p_gopi_krishna

Messages

Thu Sep 6, 2018 7:15 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Krishna transforms our brokenness into wholeness when we surrender
Suppose an accident has broken our bones. To function properly, we need to first become healthy and whole.
Our functioning can be impeded not just by physical brokenness, but also by emotional brokenness. We can be broken emotionally by life's adversities. For example, if a relationship or a career in which we have heavily invested our emotions falls apart, we may feel utterly disheartened: "What am I living for? Why am I doing anything at all? What really counts?"
Arjuna was similarly dispirited at the start of the Bhagavad-gita (01.30). The impending war compelled him to fight against elders whom he venerated. But if he didn't fight, his immediate family members would remain in destitution or even meet with destruction. Finding no feasible course of action, he broke down and quit (01.46).
Amidst his brokenness, he surrendered to Krishna (02.07). And Krishna spoke the Gita to reveal the timeless way to wholeness. The Gita highlighted his essential identity, "You are a soul; you are a part of the whole; your fundamental function as a soul is to serve the whole." When Arjuna understood that he was a part of a divine plan to establish dharma – a plan that would ultimately work for the good of everyone – his confusion was dissipated and his composure, restored (18.73).
Similarly, when adversities break us, we can surrender to Krishna. Through the Gita and through his representatives who teach the Gita, Krishna will help us see beyond the immediate situation to the bigger picture. When we contemplate that we are indestructible souls and that Krishna is always with us, we feel peace and strength seeping into us, and can thereafter calmly discern a way ahead.
Thus, when we see our brokenness as an impetus for surrendering to Krishna, he will reciprocate and reinstate us in spiritual wholeness.
Think it over:
What makes us feel emotionally broken?

How did the Gita reveal the way to wholeness for Arjuna?

Amidst adversities, how can surrendering to Krishna help us?
Read more https://www.gitadaily.com/krishna-transforms-our-brokenness-into-wholeness-when-we-surrender/ https://www.gitadaily.com/krishna-transforms-our-brokenness-into-wholeness-when-we-surrender/Thu Sep 6, 2018 7:41 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

FOR FAULTS OF MANY, JUDGE NOT THE WHOLE. EVERYTHING ON EARTH IS OF MIXED CHARACTER, LIKE A MINGLING OF SAND AND SUGAR. BE LIKE THE WISE ANT THAT SEIZES ONLY SUGAR, AND LEAVES SAND UNTOUCHED. Sri Mahavatar Babaji)Thu Sep 6, 2018 9:32 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Teachers and Gurus, the children you claim to be yours are kamaputras (born out of desire), but children who come to you to learn are premaputras (drawn to you by selfless love). In reality, more than your own children, these pure-hearted innocent children truly deserve your time and love. Hence teach them with love and dedication. Tyaga (Sacrifice) is the real Yoga (spiritual path). Give, and you gain. Enjoyment (Bhoga) results in disease (roga). Grab, and you lose! Recognise the truth of these axioms. There may be many amongst you who intellectually recognise their validity but have had no opportunity to translate them into action. In the Gita, Krishna tells Arjuna, "Be an instrument, O Savyasachi!" I call upon you to be the Lord's instrument and build a bridge between humanity and Divinity. Dedicate all your skill, strength and scholarship to this great yajna. Your dedicated karma truly is a yajna (sacrificial offering). In return, you will attain peace and bliss as your reward! Sri Satya Sai BabaThu Sep 6, 2018 2:36 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Story: The Pond Of MilkOnce there was a king who told some of his workers to dig a pond. Once the pond was dug, the king made an announcement to his people saying that one person from each household has to bring a glass of milk during the night and pour it into the pond. So, the pond should be full of milk by the morning.. 2- Be honest in your actions regardless of thinking about others. Your honesty is related to your character.
After receiving the order, everyone went home. One man prepared to take the milk during the night. He thought that since everyone will bring milk, he could just hide a glass of water and pour inside the pond. Because it will be dark at night, no one will notice. So he quickly went and poured the water in the pond and came back.
In the morning, the king came to visit the pond and to his surprise the pond was only filled with water! What has happened is that everyone was thinking like the other man that "I don't have to put the milk, someone else will do it."
The article can have so many different conclusions, here are a couple of them:
1- when it comes to help poor people, do not think that others will take care of it. Rather, it starts from you, if you don't do it, no one else will do it.So, change yourself to the way of God to serve Him and that will make the difference.

.. Paradigm Wisdom Blog ..www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

Re: [racchabanda] Re: భ ావిన ీ , జా తి పద ్యము పుష ్పలత # bh AvinI, j Ati padyamu pushpalata#

 


మోహనరావు గారూ! ఆగస్టు 22న రచ్చబండలో 'మళ్లీ వనమయూరము' అని మీరు రాసారు.

చదివాక arrangement నాకు నచ్చి,  ఒకటి రెండు పద్యాలు నేను కాగితాల మీద రాసాను. నా word లో 23న  నేను Jkm's vanamayuram అని నా పద్యాలు పడేసాను.

ఇప్పుడు మీరిచ్చిన సమస్య  చిత్తుకాగితాల మీద  work out చేస్తుంటే, నేను ఆ రోజు రాసిన ఆ పద్యం కనిపించింది.  సరదాకి పోస్ట్ చేసాను. 

I won't be disturbing you anymore today. Got to go run some errands. And then practice a few measures of Beethoven.

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (6)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] Re: భావిన ీ, జా తి పద ్యము పుష ్పలత # bh AvinI, j Ati padyamu pushpalata#

 

Thanks lyla gAru. This is vanamyUramu or induvadanA. UIII UIII - UIII UU.  I have written a lot about this at one time. 

If you find any interesting ones, please let me know. I want to collect a few like this.  There are quite a few in divyanama saMkIrtana. I wrote earlier on a few without actually identifying them. 

Regards - mOhana 

On Thursday, September 6, 2018, 2:56:56 PM EDT, lylayfl@aol.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


 


Thank you. Searching.

While doing that, and jotting down some lovely krithis, in my pile of papers, I saw this one.  And I got a little confused.  What?  Is this Tyagaraju! No, it is not. For a minute I was fooled. 

Why don't you figure this one out, while I keep looking Mohana Rao garu! 


 

రార యదుబాల కరుణాహృదయ రారా

దూరముగ మోగు మురళీస్వరము ఏలా

చేరువగ రావు చెలులింక రుచి కారా

జారదుర మాదు మదిలోన హరి హేలా

రార! యదుబాల! కరుణా హృదయ! రా రా.


Have a nice day! - Lyla 


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (5)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___