[racchabanda] సొబగుల సోన #sobagula sOna#

 

సొబగుల సోన - 

ఇది కన్నడ ఛందస్సునందలిది. ఇది ఒక అర్ధసమగీతి. ఇట్టి అమరికలో ఒక త్యాగరాజ కృతి గలదు (కనుక్కోండి). 

సొబగులసోన - ఇం/ఇం - ఇం/ఇం (గోమేధిక-1) // ఇం-ఇం-ఇం (నీల-1) ఇం - ఇంద్ర గణము 

నిను గొల్తు రామయ్య - వినవేల నాగోడు 
కన రమ్ము వేగమే కరుణతో 
దినమెల్ల నీసేవ - ధనమెల్ల నీవెగా 
మనమందు నీరూపు మవ్వమే 

తనువన్న గృహములో - కనుదోయి దివ్వెలన్ 
నిను జూచు భాగ్యమే నిల్చుఁగా 
ఘననీల దేహుఁడా - చిన నవ్వు నవ్వరా 
నను నేను మఱతురా నందమై 

వనజాక్ష నీధ్యాన - మనిశమ్ము వంతలో 
నిను దల్తు ముదములో నేనెప్డు 
ఇనవంశ దీపమా - జనకజానందమా 
నను బ్రోవ రావయ్య నాహరీ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sobagula sOna - 

idi kannaDa ChaMdassunaMdalidi. idi oka ardhasamagIti. iTTi amarikalO oka tyAgarAja kRti galadu (kanukkOMDi). 

sobagulasOna - iM/iM - iM/iM (gOmEdhika-1) // iM-iM-iM (nIla-1) iM - iMdra gaNamu 

ninu goltu rAmayya - vinavEla nAgODu 
kana rammu vEgamE karuNatO 
dinamella nIsEva - dhanamella nIvegA 
manamaMdu nIrUpu mavvamE 

tanuvanna gRhamulO - kanudOyi divvelan 
ninu jUchu bhAgyamE nilchu@MgA 
ghananIla dEhu@MDA - china navvu navvarA 
nanu nEnu ma~raturA naMdamai 

vanajAxa nIdhyAna - maniSammu vaMtalO 
ninu daltu mudamulO nEnepDu 
inavaMSa dIpamA - janakajAnaMdamA 
nanu brOva rAvayya nAharI 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] తరంగమాలిక - ఉరుతరంగమాలిక #taraMgamAlika - urutaraMgamAlika#

 

తరంగమాలిక - ఉరుతరంగమాలిక 

UIUIII - UIUIII - UIUIII UIU-- - తరంగమాలిక
UIUIII - UIUIII - UIUIII UIUIU - ఉరుతరంగమాలిక 

ఉరుతరంగమాలిక - ర/న/ర/న/ర/న/ర/లగ

దేవలోకమున - దిగ్దిగంతముల - దృక్ప్రియమ్ముగా - దివ్యమై చెలీ 
భావసంపదను - భద్ర నాట్యముగ - వాసి నాడఁగాఁ - భవ్యమై సకీ 
బూవు పూచెనట - పూర్ణచంద్రుఁ డల - పొంచి చూచెనట - ముగ్ధుఁడై కదా
నీవు నామదిని - నింపు వెన్నెలవు - నిద్ర జాగృతుల - స్నిగ్ధమై సదా 

ఇందులోని తరంగమాలిక - ర/న/ర/న/ర/న/ర

దేవలోకమున - దిగ్దిగంతముల - దృక్ప్రియమ్ముగా - దివ్యమై 
భావసంపదను - భద్ర నాట్యముగ - వాసి నాడఁగాఁ - భవ్యమై  
బూవు పూచెనట - పూర్ణచంద్రుఁ డల - పొంచి చూచెనట - ముగ్ధుఁడై 
నీవు నామదిని - నింపు వెన్నెలవు - నిద్ర జాగృతుల - స్నిగ్ధమై 

మాతృక - ఉరుతరంగమాలిక
తనయ - తరంగమాలిక

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
taraMgamAlika - urutaraMgamAlika 

#UIUIII - UIUIII - UIUIII UIU--# - taraMgamAlika
#UIUIII - UIUIII - UIUIII UIUIU# - urutaraMgamAlika 

urutaraMgamAlika - ra/na/ra/na/ra/na/ra/laga

dEvalOkamuna - digdigaMtamula - dRkpriyammugA - divyamai chelI 
bhAvasaMpadanu - bhadra nATyamuga - vAsi nADa@MgA@M - bhavyamai sakI 
bUvu pUchenaTa - pUrNachaMdru@M Dala - poMchi chUchenaTa - mugdhu@MDai kadA
nIvu nAmadini - niMpu vennelavu - nidra jAgRtula - snigdhamai sadA 

iMdulOni taraMgamAlika - ra/na/ra/na/ra/na/ra

dEvalOkamuna - digdigaMtamula - dRkpriyammugA - divyamai 
bhAvasaMpadanu - bhadra nATyamuga - vAsi nADa@MgA@M - bhavyamai  
bUvu pUchenaTa - pUrNachaMdru@M Dala - poMchi chUchenaTa - mugdhu@MDai 
nIvu nAmadini - niMpu vennelavu - nidra jAgRtula - snigdhamai 

mAtRka - urutaraMgamAlika
tanaya - taraMgamAlika

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] Re: [Chandassu] (unknown)

 

mikkili yuktitO mruggu niDe mellana, nayyadi cUDa neMtayO
 
mikkili yukti mruggu niDe mellana, nayyadi cUDa neMtayO

Regards - mOhana 


#

cukkala@M beTTe naMdasati suMdaramai yudayAna, kRshNuDO
cakkani chEtulan duDuva, cappuna talliyu kaTTa@M drATitO,
mikkili yuktitO mruggu niDe mellana, nayyadi cUDa neMtayO
cakkani daMcu@M jeppu hari callaga nellara@M gAcu@M gElatOn

#


While Yasoda was arranging the dots in the morning
Krishna was messing it up with his hands
Enough of this
The mother ties him with a thin rope
Following his mother
He too draws a pattern slowly but cleverly
Not only that
He proudly proclaims
Mine is better than yours
May those hands of the little Hari
protect one and all with peace and prosperity__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4768[1 Attachment]

1 Message

Digest #4768

Message

Sun Sep 9, 2018 5:05 am (PDT) . Posted by:

"sadhgurukrupa" sadhgurukrupa

BHAGAVAN SRI SRI SRI VENKAIAHSWAMY SADGURUKRUPA--SEPTEMBER 2018

   Thanks & Regards
  Editor&Publisher  BHAGAVAN SREE SREE SREE VENKAIAHSWAMY SADGURUKRUPA  Cell: 98494 48463
BHAGAVAN SRI SRI SRI VENKAIAHSWAMY SADGURUKRUPA--SEPTEMBER 2018

| | Virus-free. www.avast.com |

Attachment(s) from sadhgurukrupa
1 of 1 File(s)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] మణీచకము #maNIchakamu#

 

మణీచకము - 

ఆధారము - కల్పితము 
స్ఫూర్తి - ఒక త్యాగరాజ కీర్తన (కనుక్కోండి) 
అమరిక - జ/చ/జ/చ - జ/చ/జ/చ (చ - చతుర్మాత్ర) 

చదువుతూ ఉంటే రైలు వంతెనపైన పోయేటట్లు ఉంటుంది! 

మణీచకము - రెండేసి గణములకు ప్రాసయతితో - 

వనమ్ము నామని - మణీచకములే - కనంగ నెల్లెడ - ననేక విధమై 
వినంగ సుఖదము - మనోజ్ఞ మధురము - వినోదమగు నీ - స్వనమ్ము చెలియా 
మనమ్ము పిల్చెను - దినమ్ము నిన్నిట - ననంగుఁ దనయవొ - యనుంగు సకియా 
అనూహ్య పరిధుల - యనంత విశ్వ - మ్మనిత్యమగు నిను - వినా ప్రియతమా 

విరాజితా వర - సురాగ్రగణ్యా - సురేశి దేవీ  - పరాచకములా 
సరోజవదనా - సరోజనయనా - సరోజపీఠా - సరోజజాత్మా 
స్మరింతు నమ్మా - నిరంతరము నిను - వరాలకొఱకై - వరేణ్య వర్యా 
సరస్వతీ కని-కరించవే నీ - కరమ్ము లియ్యవె - స్వరాబ్జసూర్యా 

మణీచకము - అక్షరసామ్య యతితో - 

విలాసినీ యిట - విపంచి గానము - వినంగ మీటుము - ప్రియాన లలితోఁ  
గలాపి యాడుము - కళామయముగా - క్షణప్రభల్వలె - గమించు గతితో 
తలంపు నీదే - దరత్తులో నో - తలోదరీ నవ - తరంగముగ రా 
కలాపినిన్ గా-కలీ ధ్వనులతోఁ - గరమ్ము వలపులఁ - గనంగ నిఁక రా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#'
maNIchakamu - 

aadhAramu - kalpitamu 
sphUrti - oka tyAgarAja kIrtana (kanukkOMDi) 
amarika - ja/cha/ja/cha - ja/cha/ja/cha (cha - chaturmAtra) 

chaduvutU uMTE railu vaMtenapaina pOyETaTlu uMTuMdi! 

maNIchakamu - reMDEsi gaNamulaku prAsayatitO - 

vanammu nAmani - maNIchakamulE - kanaMga nelleDa - nanEka vidhamai 
vinaMga sukhadamu - manOj~na madhuramu - vinOdamagu nI - svanammu cheliyA 
manammu pilchenu - dinammu ninniTa - nanaMgu@M danayavo - yanuMgu sakiyA 
anUhya paridhula - yanaMta viSva - mmanityamagu ninu - vinA priyatamA 

virAjitA vara - surAgragaNyA - surESi dEvI  - parAchakamulA 
sarOjavadanA - sarOjanayanA - sarOjapIThA - sarOjajAtmA 
smariMtu nammA - niraMtaramu ninu - varAlako~rakai - varENya varyA 
sarasvatI kani-kariMchavE nI - karammu liyyave - svarAbjasUryA 

maNIchakamu - axarasAmya yatitO - 

vilAsinI yiTa - vipaMchi gAnamu - vinaMga mITumu - priyAna lalitO@M  
galApi yADumu - kaLAmayamugA - xaNaprabhalvale - gamiMchu gatitO 
talaMpu nIdE - darattulO nO - talOdarI nava - taraMgamuga rA 
kalApinin gA-kalI dhvanulatO@M - garammu valapula@M - ganaMga ni@Mka rA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#'

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___