[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Sweetness

 

ఈరోజు ఆ కుర్రవాని మర్యాద నన్ను మురిపించింది.

పైకనకపోయినా నా విదేశీయత అతన్ని తత్తరపరుస్తుంది

అతనేం చెయ్యగలడు - ఎప్పటికీ ఆబ్వియస్గా కనిపించేది అదే.

నా 'ఒక్క' మాట అర్థం కానంతనే, వెంటనే అతని తప్పేనని

నేరం తన మీద వేసుకుంటాడు.

నేను తక్కువదానినా? మనోహరంగా నవ్వుతాను,

ఇట్స్ మై ఇండియన్ ఏక్సెంట్! ఐ నో! అంటాను.

బేగ్ లో పెట్టవలసిన పుస్తకాలు కింద పడతాయి

అతడు బల్ల కిందకు వంగి నెత్తి పగలకొట్టుకుంటాడు.

ఐనా నేను అయ్యో! అనకుండా నవ్వుతాను

అతనికీ కోపం రాదు, నవ్వొస్తుంది,

ఎలాగో బుక్ బేగింగ్ బిజినెస్ ముగుస్తుంది.

అతడి సగం నమస్తే, సగం జోకొవిచ్ జెస్చర్ కి

నవ్వుకుంటూ నే పుస్తకాలు, పార్కింగ్ దాకా తేలిగ్గా మోస్తాను.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (277)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4770

4 Messages

Digest #4770
2
Srigeri by p_gopi_krishna
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna

Messages

Tue Sep 11, 2018 3:51 am (PDT) . Posted by:

"YAHOO!" chjvkum

Sir,
Excellent event. Unfortunately we are not aware of this. Otherwise many people would have attended this programme.
I request you to intimate such programmes in advance to the group. So that it will be helpful to all.

Best regards
J.V.Kumar ChepuriMobile : +91 96407 12062
Skype : chjvkum

On Sunday, 9 September, 2018, 6:11:00 AM IST, p_gopi_krishna@yahoo.com [TeluguBhaktiPages] <TeluguBhaktiPages-noreply@yahoogroups.com> wrote:

 

Dear Friends,

 

I conducted a 'Two-Day Sanskrit Workshop' successfullyon 21st & 22nd July,2018 at Hyderabad.  I give below its Report for your information.  I also give here some Photographs related to the saidWorkshop for your viewing pleasure.

 

'INDEPENDENCE DAY GREETINGS'!

--Dr. Y.N. RAO,

15/08/2018

Workshop Facilitator

 

REPORT OF THE TWO-DAY SANSKRIT WORKSHOP(LEVEL-I) HELD ON 21ST  & 22ND JULY,2018 AT HYDERABAD

 

A 'Two-Day Sanskrit Workshop (Level-I)' under thebanner of Sri Aurobindo  Foundation forIndian Culture (SAFIC), Puducherry was organized very successfully  by    Dr. Y.N. Rao, a  renowned Linguistfrom Hyderabad on 21st & 22nd July, 2018  in the premises of 'Sri Aurobindo Bhavan',Hyderabad (Telangana), India.

 

The Workshop was attended by 50 (Fifty) participants in the age-groupsof 9 to 80 (both gents and ladies including one child) from then Twin Cities ofHyderabad/Secunderabad and Jagtial (Telanganan) besides New Delhi, Gurgaon,Nagpur (Maharashtra, Bengaluru (Karnataka), Visakhapatnam(Andhra Pradesh), Kakinada (Andhra Pradesh), Vijayawada (Andhra Pradesh) andDubai (U..A.E.).

 

Both theory and practice of various Scientific aspectsincluding Pronunciation related to the Devanaagarii Script were covered duringboth the days of this Workshop.  Sanskrit Vocabulary, Chanting of a few selectedMantraas/Shlokaas/Devotional Verses, singing of a few Nursery Rhymes/Songs,etc. in Sanskrit and Spoken Sanskrit were the other highlights of this two-dayEvent.    Mr. G.B. Shakti, a SanskritVolunteer from Bengaluru extended his active support during the Spoken SanskritPeriods.

 

On 21st July, 2018, the Workshop wasstarted at 10:00 A.M. with the chanting of 'OM' Mantra thrice followed byobservance of silence for a minute. 

 

While Mr. Premchander, Chairman,Sri Aurobindo Society (SAS), Hyderabad chaired the Inaugural Function, Mr.Srinivas Mulugu, Secretary, SAS, Hyderabad welcomed the participants hailingfrom various places, mother-tongues and age-groups and gave a briefintroduction about  SAFIC, Puducherry.  In his Presidental Remarks, Mr. Premchanderstressed the need to learn the Sanskrit language by one and all.

 

The Valedictory Function of this Workshop was  held on 22nd July, 2018  from 5 P.M. onwards.   Mr. A.H. Prabhakara Rao, President, VedaSamskruti Samiti, Hyderabad graced this occasion as its Chief Guest. 

The Function started with 'VEDAPATHANAM' by two VedicPandits, followed by the rendering of Prayer by all the Participants.

 

Mr. A.H. Prabhakara Rao after briefly explaining  importance of the Divine Language - Sanskrit,vividly explained the relationship between the Sanskrit and otherSciences.  He further advocated thatevery citizen of our country should invariably try to speak in Sanskrit.  He professed that the Sanskrit would be theNational Language of our country – India!

 

Later, the Chief Guest handed over Certificates to theparticipants.  This was preceded byvaluable Feedback by the participants, when all expressed their happiness andfull satisfaction over the Venue, Arrangements, Topics covered and  Interactivity (Participation, Discussion,etc.) related to the Workshop in question. Dr. Y.N. Rao, Course Fecilitator offered a 'Vote of Thanks'.

 

The Workshop concluded with the chanting of 'OM'Mantra thrice followed by observance of silence for a minute.

 

***

प्रिय मित्राणि,

 

अहं हैदराबाद नगरे 2018-वर्षस्य जुलै-मासस्य 21-22तम-दिनाङ्कयोः एकां द्वि-दिवसीय-संस्कृत-कार्यशालां सफलतयाचालितवान् ।  तत्सम्बन्धितं विवरणं भवतांसूचनार्थम् अधः ददामि । उक्त-कार्यशाला-सम्बन्धितानि कतिपय-चित्राणि अपि भवतां सन्दर्शनानन्दनार्थम्अत्र ददामि ।

'स्वतन्त्रतादिवसस्यशुभाशयाः' !

--डॉ. वाई.एन्. राव्,

15/08/2018

कार्यशाला-सञ्चालकः

हैदराबाद्-नगरे 2018-वर्षस्य जुलै-मासस्य एकविंशति-

द्वाविंशतितम-दिनाङ्कयोः सम्पन्नायाः द्वि-दिवसीय-संस्कृत-कार्यशालायाः (स्तरः – I इत्यस्य) विवरणम् 

 

पुदुच्चेरीस्थस्यश्री-अरविन्द-भारतीयसंस्कृति-संस्थानस्य पक्षतः   'द्वि-दिवसीय-संस्कृत-कार्यशाला  (स्तरः– I)' हैदराबाद् नगरस्य प्रसिद्धेन भाषावैज्ञानिकेन  डॉ. वाई.एन्. राव्-महोदयेन 2018-वर्षस्य जुलै-मासस्य एकविंशति-द्वाविंशतितम-दिनाङ्कयोः 'श्री-अरविन्द-सोसाइटी' इति संस्थायाः हैदराबाद-शाखायाः 'श्री-अरविन्द-भवन'-परिसरे मुशीराबाद्-समीपे, हैदराबाद् नगरे (तेलङ्गाणाराज्ये, भारते) सुसम्पन्ना।

 

कार्यशालायां तेलङ्गाणा राज्यस्य हैदराबाद्/सिकन्दराबाद्- नगरद्वय जगित्याल् च-नवदेहली-गुरुग्रामम्-महाराष्ट्र राज्यस्यनागपुर्-कर्णाटक राज्यस्य बेङ्गलूरु-आन्ध्र प्रदेश राज्यस्य विशाखपट्टणम् काकिनाडाविजयवाडा-विदेशस्य दुबाई (यू.ए.ई.) च-नगरेभ्यः पञ्चाशत्-(50)-प्रतिभागिनः(पुरुषाः महिलाः बालाश्च) भागं गृहीतवन्तः।

 

एतस्याः कार्यशालायाः दिनद्वयस्य पाठ्यक्रमे 'देवनागरी लिपिः' इति विषयसम्बन्धी उच्चारणसहितः सिद्धान्तः  अभ्यासः इत्यादीनि वैज्ञानिकदृष्टिकोण-द्वारा पाठितानि।   केषाञ्चन चितानां श्लोकानांमन्त्राणां भक्तिपद्यानां  शिशुगीतानां सामान्यगीतानां च गायनं सम्भाषणसंस्कृतम्अपि  संस्कृतेन विशेषरूपेण पाठितम्। बेङ्गलूरु नगरस्य संस्कृत-स्वयंसेवकः श्रीमान् जी.बी. शक्तिवर्यःसम्भाषणसंस्कृत-वर्गाणां सञ्चालने सक्रिय-समर्थनं दत्तवान्।

 

अस्याःसंस्कृत-कार्यशालायाः आरम्भः 2018-जुलै-मासस्य एकविंशतितम-दिनाङ्के प्रातःदशवादने त्रिवारम् 'ओम्' इति मन्त्रोच्चारणेन अभवत्।  अन्ते निमेषं यावत् मौनमपि अनुष्ठितम्।

 

'श्री-अरविन्द-सोसाइटी' इति संस्थायाःहैदराबाद-शाखायाः अध्यक्षः श्रीमान् प्रेम् चन्दर् उद्घाटन-समारोहस्य अध्यक्षःअभवत् संस्कृतभाषाध्यनावश्यकता-विषये स्ववक्तव्यं च दत्तवान्।  उक्त संस्थायाः सचिवः श्रीमान् मुलुगुश्रीनिवास-  वर्यः विभिन्न-प्रदेशेभ्यःमातृभाषाभ्यः आयुर्वर्गेभ्यः च आगतानां प्रतिभागिनांस्वागतं कृतवान्।  तत्परं  'साफिक्, पुदुच्चेरी' इति संस्थायाः संक्षिप्त-परिचयमपि दत्तवान्।

 

एतस्याः कार्यशालायाः समारोप-समारोहः 2018-जुलै-मासस्य द्वाविंशतितम-दिनाङ्के सायङ्काले पञ्चवादनतः सम्पन्नः। एतस्मिन् अवसरे हैदराबाद् नगरस्य 'वेद-संस्कृति-समितिः' इति संस्थायाः अध्यक्षः श्रीमान् ए.हेच्. प्रभाकर राव् समारोहस्य मुख्य-अतिथिः अभवत्।

 

समारोहस्यारम्भःवेद-पण्डितद्वयस्य वेदपठनेन प्रतिभागिनां प्रार्थनया च अभवत्।

 

श्रीमान् ए.हेच्.प्रभाकर राव् देवभाषा-संस्कृतस्य मूलस्य महत्त्वंसंक्षिप्त-विवरणं च दत्तवान्। तदनन्तरं देशजनानां सर्वेषां  संस्कृतभाषाध्ययनस्यावश्यकतायाः समर्थनं कृतवान्संस्कृतभाषायां अन्य विज्ञानानि मध्ये उपस्थित-सम्बन्ध-विषये सविवरणं उक्तवान् "संस्कृतभाषा निकट-भविष्ये एव अस्माकं भारतवर्षस्य  'राष्ट्रभाषा' भविष्यति" इति भविष्यवाणीं  अपि च उद्घोषितवान्।

 

तदनन्तरं मुख्य-अतिथिः प्रतिभागेभ्यः प्रमाणपत्र-वितरणम्अकरोत्।  तत्पूर्वं प्रतिभागिनः कार्यशालावसरे प्राप्तान् स्वानुभवान् प्रकटितवन्तः, सन्तृप्तिं सन्तोषञ्च सूचितवन्तः।   कार्यशाला-स़ञ्चालकःडॉ. वाई.एन्. राव्-वर्यः 'धन्यवाद-समर्पणं' कृतवान्।

 

इयं संस्कृत-कार्यशाला त्रिवारम् 'ओम्' इतिमन्त्रोच्चारणेन समाप्ता अभवत्। अन्ते निमेषं यावत् मौनमपि अनुष्ठितम्।

Tue Sep 11, 2018 10:48 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days : Part 2, from Sri Padmanabhan Venkatraman's entries.

________________
After that eventful lecture on Quantum Mechanics, Umesh, a few of his 'disciple' classmates and I started meeting every day in the campus. We shared our thoughts, life stories and experiences. We were all very eager to know more about his spiritual experience.We looked very desperately for proof of God and wanted him to guarantee that we will have similar if not same 'results' as him. Obviously we were so ignorant about what jignAsa, the individual effort meant. He narrated how his life changed dramatically. He was a teen ager at Don Bosco school with dreams of going to US for higher studies; just a chance meeting with Sringeri Shankaracharya turned him into an accomplished Siddha Yogi with vow life long asceticism and Tapas.
With lots of coaxing from us, he shared that incident. His grandfather had taken him to have a darshan of Sringeri Shankaracharya Abhinva Vidyatheertha who was visiting Chennai. One look at Umesh , Acharya understood who he truly was and suggested he visit Sringeri for a leisurely conversation. Umesh was deeply impacted by him and he visited Sringeri a few months later as asked. There Acharya blessed him by touching his head and this single touch triggered the dormant Yoga Shakti in Umesh. After that, there was no looking back and Umesh progressed very fast into an accomplished yogi. Needless to say he had to face opposition at home that melted away over a period of time.
He asked me about myself and I had nothing dramatic to tell. My father died suddenly in Bangalore when I was 8 years old. We had to come to Triplicane, Chennai and live under the roof & kindness of grandfather. As a teenager I was fascinated by Thakur Rama Krishna Parama Hamsa and spent every evening reading spiritual books in a nearby library. There was enormously voluminous biography Raamakrisha Kathamrita written by M running to a couple of thousand pages. It was more of a meticulously catalogued diary of Thakur's life every day.
By the time I finished I was inspired by Ramakrishna's life. Every day I waited for my family to go to sleep and start meditating for an hour or more.
I also shared an interesting aspect of our family. Our maternal grandfather lived in Madurai. It is believed in family circles that this was the house in which the great Maadhwa Yogi Shri Raghavendra Theertha spent his teen age studying Vedas & Shastra under his brother in law. It is believed we are some branch's descendants. This meant Raghavendra Theertha was so emotionally important for us , he was in every family members mind, thought and breath. Raghavendra swamy would show up at every key turning point in my life and we will see him many times in this story. I told Umesh that beyond this I followed nothing else; was feeling some push, some urge to go after something that was not clear to me. He suggested if I wanted I could join his Satsang every Saturday.
His friends Neelu, Suresh, Jayaraman were part of that satsang. I decided to try it out. Umesh was extremely funny and hilarious making parody of things, cutting jokes, etc.Every one will be laughing all the time and hours will melt away in minutes. No one would have any idea he was a great accomplished yogi. He made Vedantha such a fun and enjoyable.
I was the odd man out in the group-the only Maadhwa among the bunch of Smarthas. Maadhwas are very orthodox and strict in religious observance with enormous focus on Madi & Achara. The daily life has so many do's & don'ts , making the modern non-veda-patashala life very difficult. For example, we need to take bath every evening after coming from school/college without touching anything and wash the clothes worn to college. Any contact with outside world would harm the spiritual purity and this was just simplest of all rules. Smarthas - who follow Shankara Advaitha - are lot more relaxed on these ritualistic disciplines. I was also different from others in another way - I was incessantly debating with Umesh on contrast between Advaitha & Tatva Vaada Dwaitha philosophy.
Umesh was a great tease, always pretending to be scared of Maadhwa madi Achara , caution every one in stern voice to be careful as I walked in every time. It did not matter to him that I never followed any of it;He just wanted to make every one laugh. While every one was rolling on the floor laughing, his mood will change abruptly. He will explain his deep meditation experience in detail in a sombre voice. We would sit dumbfounded as he explained how Lord Nataraja appeared dancing in the sky ,occupying the whole firmament. He would nonchalantly tell us of an incidence where Lord Shiva was debating with him, golden hued body, matted locks flowing down to shoulder, sitting on Shiva Linga, gently rocking his legs like a boy !
I was so ignorant and did not get that this was an ultimate spiritual experience.Being able to see God form with eyes open wide is the ultimate - aparoksha Anubhuti. This was the clear indication that Umesh was a jiVan Mukta , a liberated soul. We never understood it at that time. Shri Abhinava Vidyatheertha would later tell me not treat Umesha just as a friend - he was a liberated soul ,a great yogi and any one he touches will be liberated.
It would take decades for me to understand this, that too through an endorsement from totally unexpected person. Some thirty years later, I was researching Shri Ananda Theertha Muni's Tatva Vaada Philosophy. I was in my quest for establishing harmony between Advaitha and seemingly contradictory Dwaitha Tatva Vaada. Shrimad Ananda Theetha had written 37 books in all establishing Tatva Vaada; of the 37, I was focused on his 'Blue book' Tantra Sara Sangraha. It is breathtakingly short work that has amazing breadth & depth. I have never seen any guide book on spiritual practice that has a technique for any which way one wants to practice. A statement in that book hit me straight, taking me back decades to Umesha's experience.
"Without directly seeing the Ishwara there is no possibility of Moksha", he had written. Proof of pudding is in eating after all. If God exists, we should be able to see him/her just as we see each other. Finessing that God is just a feeling is begging the question. Ananda Theertha was being his usual brief, direct and up to the point.
"अपरोक्ष दृषेरेव यस्मांमोक्षो नचान्यथा

अपरोक्ष द्रिषश्रचैव श्रवनान मननान अदनु

समयङ्निश्चत तत्वस्य निदध्यासनया भवेत्|TSS :4:135"
This tallied with the answer Thakur Ramakrishna gave the rebellious youth Narendra Dutta. "I see Mother Kali clearer than I see you" was his response to the budding Vivekanada.
We kept meeting several times a week and engaged in weekly satsangs in different homes across Chennai. Umesh kept bringing the issue of my visiting Sringeri and one fine day he was definitive. He wanted me to take the plunge and stop dilly dallying ."When & How are you planning to visit Sringeri?" he asked. I could no longer duck the issue and time to catch the bull by its horn was getting closer.
I thought for long and answered, "This summer, with the help of Beer Lambert & JC Bose"
(To be continued.)

Prashant Parikh


vedanta-study@googlegroups.com

Tue Sep 11, 2018 2:18 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

To bear the weight of freedom, we need big shoulders
Suppose someone has to carry a huge weight. If they don't have shoulders big enough, they would get crushed and injured.
The same applies to those who wish to carry the weight of freedom. We usually don't think of freedom as burdening – we think of it as empowering and liberating. That's true, but not fully true. Freedom provides us the opportunity to make choices according to our will, unconstrained by external pressures. But freedom also entails the responsibility to make wise choices and to live with the consequences of those choices. That's why freedom is a weight that needs big enough shoulders. To benefit from freedom, we need to be mature enough to choose intelligently and to not sink into self-pity or scapegoating when our choices turn out to be wrong.
Pertinently, the Bhagavad-gita (03.17) states that only those people can be free from all obligations who are internally contented. As long as they crave for externals, they need to discharge the obligations that come with their particular position in the external socio-cultural order.
Nowadays, people demand freedom without obligation. Such an ethos disrupts social order and degrades individual consciousness. Disruption of social order is seen in the fragmentation of families wherein members price their own freedom more than their family responsibilities. Degradation of individuals is seen in the increasing incidence of addiction and suicides, which result largely from people's inability to live with the life they have created for themselves by their indiscriminate free choices.
Rather than agitating for freedom, we need to grow spiritually to shoulder the burden of freedom. To help us grow spiritually, Gita wisdom provides purpose and perspective. By understanding life's bigger purpose and by harmonizing our longing for freedom with that purpose, we can make choices that harness our potentials and brighten our future.
Think it over:
How is freedom a weight?

What are the results of demanding freedom without obligation?

How does the Gita help us to broaden our shoulders?

Read more https://www.gitadaily.com/to-bear-the-weight-of-freedom-we-need-big-shoulders/ https://www.gitadaily.com/to-bear-the-weight-of-freedom-we-need-big-shoulders/Tue Sep 11, 2018 8:17 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Always try to keep a cool head. Do not cry over spilt milk. Anyhow it has come to pass. You will have to face it with cheerful countenance. Try to make the best of things. Find out methods to tide over the difficulty. (Swami Sivananda)

सदा मस्तिष्क शांत रखना चाहिए। बहे हुए दूध पर चिल्लाने से क्या लाभ? घटना घट चुकी है। हंस हंस कर विफलताओं का प्रतिकार करना होगा। जो कुछ भी करो अच्छे ढ़ंग से करो। कठिनाईयों को उड़ा देने के तरीके खोज निकालो|www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

That's all.

 

ఆవిడ ఎవరో, వెనకటి ప్రబంధ నాయిక వల్లకిలా,

ఇప్పటి ఈవిడ కీబోర్డ్ -మైనర్ స్కేల్ లో స్టక్ ఐ ఉంది.

అటు తిప్పీ ఇటు తిప్పీ ఎన్ని తిప్పులు తిప్పినా

తిమిరం, శూన్యత, మర్రతనం, సిల్వియా ప్లాత్

లాటి వెర్రి నైరాశ్యం.  నో, షి ఈజ్ నాట్ గోయింగ్

టు బడ్జ్ ఫ్రమ్ ఇట్! షి కాంట్ హెల్ప్ ఇట్!

 

మైనర్ స్కేల్ పీసెస్ మాత్రమే రిపీటిడ్ గా విని,

ఏ మ్యుజీషియన్ రీసర్చర్కి, -ఇ. ఇ. జి. తీసుకోమని

నా బ్రెయిన్ అప్పచెప్పబోవటం లేదు.

నో మోర్ ఆఫ్ దిస్ ట్రాజిక్ క్వీన్! నో, నాట్ ఫర్ మి!

త్రి స్ట్రైక్స్ యూ ఆర్ ఔట్! ఈజ్ మై స్పోర్టీ స్లోగన్.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (85)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] చిత్రవేశ - మాత్రాసమక వృత్తము #chitravESa - mAtrAsamaka vRttamu#

 

చిత్రవేశ - మాత్రాసమక వృత్తము 

ఆధారము - కల్పితము
స్ఫూర్తి - ఒక త్యాగరాజ కీర్తన (కనుక్కోండి)
అమరిక - నాలుగు త్రిమాత్రలు (లేక రెండు షణ్మాత్రలు) - చ/త్రి/చ 

చిత్రవేశ - (త్రి)4 - చ/త్రి/చ 
పాదమధ్యములో, పాదాంతములో విరామయతి 

మథన పడఁగ కారణమ్ము - మనసా నీకు తెలుసా 
వ్యధల వంగుటేల చెప్పు - బరువా బ్రతుకు తెరువా 
నిధిగ నాతఁ డుండ నీకు - నెలయే వెలుఁగు సెలయే 
మధురగీతిఁ బాడు మింక - మదిలో ముదపు నదిలో 

రామ రామ యన్న చాలు - రసమే యమృత రసమే 
నామ మదియు విన్న చాలు - నదమే పారు ముదమే 
యీమనస్సు నిండిపోవు - నిలపై శాంతి మలుపై 
మోమునందు నవ్వు లలరుఁ - బూలై మనికి మేలై 

రమ్ము నీవు నన్ను జూడ - రంగా ప్రేమ గంగా 
చిమ్ము చెలువములను శ్రీల - శృంగా కామ భృంగా 
ఇమ్ము మోముపైన ముద్దు - ఈశా చిత్ర వేశా 
వమ్ము సేయకాశ నమృత - పాత్రా మధుర గాత్రా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
chitravESa - mAtrAsamaka vRttamu 

aadhAramu - kalpitamu
sphUrti - oka tyAgarAja kIrtana (kanukkOMDi)
amarika - nAlugu trimAtralu (lEka reMDu shaNmAtralu) - cha/tri/cha 

chitravESa - (tri)4 - cha/tri/cha 
pAdamadhyamulO, pAdAMtamulO virAmayati 

mathana paDa@Mga kAraNammu - manasA nIku telusA 
vyadhala vaMguTEla cheppu - baruvA bratuku teruvA 
nidhiga nAta@M DuMDa nIku - nelayE velu@Mgu selayE 
madhuragIti@M bADu miMka - madilO mudapu nadilO 

rAma rAma yanna chAlu - rasamE yamRta rasamE 
nAma madiyu vinna chAlu - nadamE pAru mudamE 
yImanassu niMDipOvu - nilapai SAMti malupai 
mOmunaMdu navvu lalaru@M - bUlai maniki mElai 

rammu nIvu nannu jUDa - raMgA prEma gaMgA 
chimmu cheluvamulanu SrIla - SRMgA kAma bhRMgA 
immu mOmupaina muddu - ISA chitra vESA 
vammu sEyakASa namRta - pAtrA madhura gAtrA 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___