[racchabanda] మత్తేభవిక్రీడితము - శ్లోకము #mattEbhavikrIDitamu - SlOkamu#

 

మత్తేభవిక్రీడితము - శ్లోకము 

కుసుమమ్ముల్ విరిసెన్ గదా పలు ద్రుమాం-గోద్దీపమై జూడ నం-
దు సమీరమ్ము ప్రియమ్ముగా నతి ప్రమోదో-ల్లాస మెందెందు నిం-
డె సుమాళమ్ము చెలంగెఁగా నెఱ తమిన్ - డెందమ్ము పొంగారె నీ-
వు సమీపమ్మున రాచెలీ యిట భ్రమల్ - వొందన్ గనుల్ నావియున్ 

భ్రమల్ వొందన్ గనుల్ నావి
సుమమ్ముల్ విరిసెన్ గదా  
ద్రుమాంగోద్దీపమై జూడ 
సమీరమ్ము ప్రియమ్ముగా 

ప్రమోదోల్లాస మెందెందు 
సుమాళమ్ము చెలంగెఁగా 
తమిన్ డెందమ్ము పొంగారె
సమీపమ్మున రాచెలీ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు 
#
mattEbhavikrIDitamu - SlOkamu 

kusumammul virisen gadA palu drumAM-gOddIpamai jUDa naM-
du samIrammu priyammugA nati pramOdO-llAsa meMdeMdu niM-
De sumALammu chelaMge@MgA ne~ra tamin - DeMdammu poMgAre nI-
vu samIpammuna rAchelI yiTa bhramal - voMdan ganul nAviyun 

bhramal voMdan ganul nAvi
sumammul virisen gadA  
drumAMgOddIpamai jUDa 
samIrammu priyammugA 

pramOdOllAsa meMdeMdu 
sumALammu chelaMge@MgA 
tamin DeMdammu poMgAre
samIpammuna rAchelI 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4773

Telugu Bhakti Pages

3 Messages

Digest #4773
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2a
Sringeri by p_gopi_krishna
3.1
Satsangam by p_gopi_krishna

Messages

Fri Sep 14, 2018 1:32 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You must live in the constant thought of God as well as another fact - death. The body is the car in which you are riding fast to your destination. If you are not careful with your driving, you may encounter death in an accident - some lorry can cause it! Hence, never forget these two facts: (1) Death is a sure event in the journey of life (2) Your time is running out with every passing moment. When you remember these, you will never be tempted to waste time in idle talk or vain pursuits or wanton mischief or vulgar entertainment. Travel in the car carefully, slowly, with due regard to others needs on the road. Do not greedily try to overtake others or compete in speed; know the limitations of your vehicle and the road! Then you will not meet with any accident. Your journey will be a happy experience for you as well as for everyone around you! Sri Satya Sai BabaFri Sep 14, 2018 12:00 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days : Part 7, from Sri Padmanabhan Venkatraman ji's entries
As I stood before Shri Abhinava Vidhyatheertha Mahaswaminah, I did not know what to say. I have never seen a face shine like Sun due to intense Taps ; nor have I seen any yet, ever after. I simply stood speechless and could see Umesh smiling from the corner of my eyes. It looked as though both of them were exchanging opinions without speaking a word.
" I heard a lot about you, your thinking, background and conflicts coming from a Maadhwa family. Rest assured that I am not going to ask you to abandon anything of your heritage. Actually I am happy to help you master and excel in your heritage. This is not the time to worry if you will be different from Vishnu or merge with Vishnu when you get to Moksha . Let us work on getting there first and leave it to Vishnu to decide" he continued with a benign smile. His entire approach appeared to reassure me, put me at ease and help me.
" My guru Shri Chandrashekara Bharati used to say that we call ourselves Jagat Guru not because we arrogate ourselves to be Guru of the world.. Rather, we are available for any one in the world who seek our guidance. In doing so, we will try to make a Christian a better christian, a muslim a better muslim and so on. You see that gentleman sitting there ?" , he asked pointing to an Shrivaishnava Iyengar who was keenly watching our conversation. He was typical Iyengar with Urdhwa Pundra on his forehead. "He is Dr Ramesh, professor from IIT Bombay. Like him I have very many people following different view points coming to meet me. I will only teach and encourage people in Advaitha only if they are keen and I feel they are ready for it. Not every one will grasp it as their predisposition will come in the way of accepting Advaitik concepts".
"I have no reluctance on accepting Advaitha", I tried to mumble. In fact I was not committed to any ideology as I was at the quest stage.
"Umesha will guide you on my behalf .He is constantly in touch with me and he will do the mantropadesha and dhyana method to you". With this he gave me the Prasada akshate and his benign smile. "So, Lord Narasimha did not stop you from reaching Sringeri", he said with a chuckle. "Rest is up to you". I understood what he meant; after all I was still carrying Akshobhya Theertha in my head.
Umesha asked me to meet him again that evening in front of Chandrashekara Bharati Adhistana and went along with Acharya. The Satsang friend and I came out and visited the famous Sharada Temple. The temple was reverberating with young vidyartis of Veda Patashala singing Ganesha Pancaratna song in a melodious sing song voice but in a fast rhythm. We see a very slow paced delivery by many nowadays; when you hear the young Brahmacharis sing the very same song in a rapid pace, you feel Shankara. He was a bold thinker, strong player breaking through resistance form nyaya, vaiseshika, Sankhya, kApalika, Budhist, Jainist. No Moon walking for his songs.
It was fascinating to see the beauty of Mathe Sharada; to think it was established more than 1000 years back by Adhya Shankara was stunning.
न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव:

न धर्मो न चार्थो न कामो ना मोक्ष: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवॊऽहम् ॥

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दु:खम् न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा: न यज्ञा:


अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवॊऽहम् ॥

न मृत्युर् न शंका न मे जातिभेद: पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्

न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य: चिदानन्द रूप: शिवोऽहम् शिवॊऽहम् ॥
Shrimad Ananda Theertha who came some 400 years later was a direct contrast - humble, total conformist, extremely devoted, inclusive and compassionate. There is no abandoning scriptures or God forms for him. Unalloyed Bhakti described in the scriptures will fetch us Vishnu's compassion that will result in Moksha as His Prasada.
"न च केवल तकेर्नाक्सजेन केनिचत्| केवल आगम िवज्ञेयोभिक्तरेवन च अन्यत

परमो िवष्णुरेवैकतज्ञानं मोक्ष साधनंशास्त्राणांिनन्यर्स्त्वेषतदान्य मोहन्याह ही"
How on earth was I going to balance the teachings of these two great Gurus who are poles apart ? I was in no mood go divest Shri Ananda Theertha's Tatvavaada nor was I keen on turning my back on Advaitha. While it was comforting to recall Sringeri Acharya's assurance he was only going to help me evolve in my heritage, I knew well enough that ideas are immortal ;once they get into your mind, they never leave and find a way to alter your belief system. How can both Advaitha and Dwaitha coexist in the same mind?
I was very apprehensive about this, but the sheer impact of the holy land I was standing on somehow stabilized my mind. Great Gurus have walked that very same ground for 1200 years and all their voices were still there for me to find. Sound decays to zero intensity only after infinite time said physics to me.
So, I stood there in front of Chandrashekara Bharati's samadhi waiting to be initiated by Umesh. There he was, walking briskly towards us, coming straight from the Guru Nivas. He was beaming with smiles as he seated me and himself in front of the Samadhi.

(To be continued)Fri Sep 14, 2018 2:23 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

GRACE OF SAINTS: One day, a well-meaning disciple said to the Master, "Many credulous persons have been attributing to you miraculous powers. Don't you think that you should defend yourself by disproving such super-natural powers claimed of you by the public and also your disciples?"
"The divine touch of realised sages healing incurable diseases and at times even bestowing life to the dead, are actual facts in the spiritual realm," explained the Master. "These miracles baffle reason no doubt; but more often than not the miracle implies not merely the nullifying of a known law but rather the evoking and bringing into play of a higher law of which the uninformed observer is quite unaware. Hence the latter's wonder and astonishment at the occurrence. When the cause is hidden from your ken, and, if in the absence of the connecting sequence the effect alone is beheld, you feel it as something supernatural."
The Master went on, "Some saints do not consciously exercise the many psychic and spiritual powers that they possess; but their devotees, by the power of their faith, work upon themselves miraculous phenomena while in serious ailment or in a predicament or in physical danger. Moreover, the purified consciousness-force of the saint rushes to the rescue of those devotees who pray in thought and spirit for his aid."


www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.