[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

String

 

తలతునా ఆ కార్ముకము!

తలతునా నీ నగుముఖము.

 

పండుగ రోజున:

పేరు పిలుస్తూ, పెద్ద అంగలు వేస్తూ

బంధువులందరి మధ్యన వెదుకుచు వచ్చి

సీతా! సకియా! ఈ బంగరు నాణెం

నీకిస్తున్నా బహుమతిగా!

అంటూ గుప్పిట ముడిచిన

ఆ నాణెపు రోజును, ఆ గారపు పిలుపును,

మరతునా నేను!

మరిమరి తలచిననే కదా! ప్రేమిక సుఖము.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (281)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Selective

 

ఇది పూల రాష్ట్రము

మేము

పూలవీటిలో పూలతోటలో

నివాసం ఉన్నవారము.

ఇక్కడ

ఆకులు రాలవు.

సంతత వసంతము.

ఆరు నూరైనా, వారమేదైనా,

రేయి పగలైనా, పగలు రేయైనా

ఈ వీడంతా పూలే.

పూల బాసలే.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (280)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4781

2 Messages

Digest #4781
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Sat Sep 22, 2018 8:24 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What is ego?

THE EGO
24th February, 1936 - Talk 163.
Dr. Henry Hand, an American of about seventy, asked "What is ego?"

Maharshi.: Ego being internal and not external to you it must be clear to yourself.

Devotee.: What is its definition?

Maharshi.: The definition also must proceed from the ego. The ego must define itself.

Devotee.: What is soul?

Maharshi.: Find the ego, the soul is found.

Devotee.: Are they then the same?

Maharshi.: Soul can be without the ego; but the ego cannot be without the soul. They are like bubble and the ocean.

Devotee.: That clarifies the matter. What is Atman?

Maharshi.: Atman and soul are the same.
Posted on Ramana Maharshi Foundation UK


Katy - Alan JacobsSat Sep 22, 2018 3:19 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When you touch a hot iron ball, you say that your hand is singed by it. But it is not the ball that burnt your hand. The fire present within the ball scorched your hand. The world, like the iron ball, is not the cause either for the pain or the pleasure you experience. You wail over your sufferings and difficulties only because you do not recognise the Divine power present within you! Sunlight illuminates the entire world and helps the people to carry out their tasks. But Sun has nothing to do with the pleasure and pain of human beings. Hence, the problems you face are related only to your senses and your mind; your consciousness has nothing to do with them. The innumerable worldly affairs you indulge in can give you ephemeral pleasures and never true, everlasting bliss. Develop your inner vision. To experience real joy, purify your feelings and cultivate unwavering and selfless intellect. Sri Satya Sai Babawww.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు! #SlOkaalalO kotta lOkaalu!#

 

శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు! 

పాటఁ బాడుము కన్నయ్యా 
తేటతేనియ పారఁగా 
నాట లాడుము కన్నయ్యా 
నీటుగాను మనస్సులో 

నందగోపాలుఁ డెక్కడో 
బృందావన మక్కడే 
సుందర వేణు రావ మా 
విందు వొసంగు భావమే *

గీతనుఁ జెప్పు వాఁడా సం-
గీతము నేర్పు వాఁడెగా 
చేతముఁ దాఁకు వాఁడా సం-
గాతముఁ జూపు వాఁడెగా 
]
చల్లును నవ్వు పీయూష 
మ్మెల్లరిపైన వెల్లువై 
నల్లనివాఁడు పద్మాక్షుఁ 
డుల్లముఁ గొల్లగొట్టెనే 

వేణు వూఁదర కన్నయ్యా 
వీణ మీటెదఁ దోడుగా 
గానగంగా జలమ్మందు 
స్నాన మాడఁగ రమ్మురా 

* ఇది అన్ని పాదములు శ్లోకపు సరి పాదముల లక్షణములు గలిగిన ప్రత్యేకత సైతవము. 
#
SlOkaalalO kotta lOkaalu! 

pATa@M bADumu kannayyA 
tETatEniya pAra@MgA 
nATa lADumu kannayyA 
nITugAnu manassulO 

naMdagOpAlu@M DekkaDO 
bRMdAvana makkaDE 
suMdara vENu rAva mA 
viMdu vosaMgu bhAvamE *

gItanu@M jeppu vA@MDA saM-
gItamu nErpu vA@MDegA 
chEtamu@M dA@Mku vA@MDA saM-
gAtamu@M jUpu vA@MDegA 
]
challunu navvu pIyUsha 
mmellaripaina velluvai 
nallanivA@MDu padmAxu@M 
Dullamu@M gollagoTTenE 

vENu vU@Mdara kannayyA 
vINa mITeda@M dODugA 
gAnagaMgA jalammaMdu 
snAna mADa@Mga rammurA 

* idi anni pAdamulu SlOkapu sari pAdamula laxan'amulu galigina pratyEkata saitavamu. 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు! #SlOkAlalO kotta lOkAlu!#

 

శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు!

చల్ల గాలులు వీచంగ 
మెల్ల నాకులు రాలఁగాఁ 
దెల్ల బుల్గులు బాణమ్మై 
వెళ్లె నాకాశవీథిలో

రాలె నాకులు రంగార 
దేలెఁ బుల్గులు నింగిలో 
గాలి వీచెను వేగమ్మై 
మూలుగేల శరత్తులో

వసంత మింక స్వప్నమ్మే 
ప్రసూనరాశి పూయదే 
కృశించు వెల్గు పుంజమ్ము 

నిశీథవేళ దీర్ఘమై

విధేయుడు - మోహన 
#
SlOkAlalO kotta lOkAlu 

challa gAlulu vIchaMga 
mella nAkulu rAla@MgA@M  
della bulgulu bANammai  
veLle nAkASavIthilO 

rAle nAkulu raMgAra 
dEle@M bulgulu niMgilO 
gAli vIchenu vEgammai 
mUlugEla SarattulO 

vasaMta miMka svapnammE 
prasUnarASi puuyadE 
kRSiMchu velgu puMjammu 
niSIthavELa dIrghamai 

vidhEyuDu - mOhana
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___