[racchabanda] నవరాత్రి - 3 - గాయత్రీ #navarAtri - 3 - gAyatrI#

 

నవరాత్రి - 3 - గాయత్రీ 

చాల పురాతనమైన ఛందస్సులలో గాయత్రి ఒకటి. భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణపరమాత్మ ఈ విధముగా అంటాడు - 

బృహత్సామా తథా సామ్నాం
గాయత్రీ ఛందసామహమ్ 
మాసానాం మార్గశీర్షోఽహం 
ఋతూనాం కుసుమాకరః - భగవద్గీత, 10.35
(సామవేదములో బృహత్సామము, ఛందస్సులో గాయత్రీ ఛందము, నెలలలో మార్గశిరము, ఋతువులలో వసంతఋతువు నేను.)

గాయత్రీ ఛందము త్రిపద. అందుకే దీనిని త్రిపద గాయత్రి అంటారు. పాదమునకు ఎనిమిది అక్షరాలు. చివరి నాలుగు అక్షరములు రెండు లగములు. మొదటి నాలుగు ఏవైనా ఉండవచ్చును. మొత్తము 24 అక్షరాలు. కాని న-గణముతో ఆరంభమవదు. లౌకిక ఛందస్సులో వృత్తమునకు ఎప్పుడు నాలుగు పాదములు. అందువలన 24 అక్షరములతో ఉండే గాయత్రిని ఆఱవ ఛందముగా పేర్కొన్నారు. కాని త్రిపద గాయత్రిలో పాదమునకు అనుష్టుప్పు ఛందములోవలె ఎనిమిది అక్షరాలే. 

అనంతమైన విశ్వమా 
అనాదియైన రూపమా 
ప్రణామమ్ములు మాతృకా 

గాయత్రీ లోకపూజితా 
వేయితలల వేద్య మా 
సాయ మ్మెప్పుడు నీవెగా 

సాంద్రానంద ముఖ ద్యుతీ 
చంద్ర సూర్యాగ్ని లోచనా 
ఇంద్రాది సుర పూజితా 

బొమ్మల కొల్వులోన నో 
యమ్మ ముందుండుమా సదా 
వమ్ము సేయకు నమ్మికల్ 

అకలంకా అనింద్య మా 
సకలమ్మిల నీవెగా 
శకలమ్ములఁ జేర్చుమా 

సునాదినీ సుధానిధీ 
ప్రణవమంత్ర యోగినీ 
జననీ మముఁ గావుమా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
navarAtri - 3 - gAyatrI 

chAla purAtanamaina ChaMdassulalO gAyatri okaTi. bhagavadgItalO SrIkRshNaparamAtma ee vidhamugA aMTADu - 

bRhatsAmA tathA sAmnAM
gAyatrI ChaMdasAmaham 
mAsAnAM mArgaSIrshO@2haM 
RtUnAM kusumAkara@h - bhagavadgIta, 10.35
(sAmavEdamulO bRhatsAmamu, ChaMdassulO gAyatrI ChaMdamu, nelalalO mArgaSiramu, RtuvulalO vasaMtaRtuvu nEnu.)

gAyatrI ChaMdamu tripada. aMdukE dInini tripada gAyatri aMTAru. pAdamunaku enimidi axarAlu. chivari naalugu axaramulu reMDu lagamulu. modaTi nAlugu EvainA uMDavachchunu. mottamu 24 axarAlu. kAni na-gaNamutO aaraMbhamavadu. laukika ChaMdassulO vRttamunaku eppuDu nAlugu pAdamulu. aMduvalana 24 axaramulatO uMDE gAyatrini aa~rava ChaMdamugA pErkonnAru. kAni tripada gAyatrilO pAdamunaku anushTuppu ChaMdamulOvale enimidi axarAlE. 

anaMtamaina viSvamA 
anAdiyaina rUpamA 
praNAmammulu mAtRkA 

gAyatrI lOkapUjitA 
vEyitalala vEdya mA 
sAya mmeppuDu nIvegA 

sAMdrAnaMda mukha dyutI 
chaMdra sUryAgni lOchanA 
iMdrAdi sura pUjitA 

bommala kolvulOna nO 
yamma muMduMDumA sadA 
vammu sEyaku nammikal 

akalaMkA aniMdya mA 
sakalammila nIvegA 
Sakalammula@M jErchumA 

sunAdinI sudhAnidhI 
praNavamaMtra yOginI 
jananI mamu@M gAvumA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4791

3 Messages

Digest #4791
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Thu Oct 11, 2018 10:41 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Nag Mahasaya, the householder disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa, was able to escape the chains of samsara (worldly life) by becoming humbler and smaller, with less and less egoism; he became so tiny that he could creep through to safety. Nag Mahasaya felt, "I am the servant of the servants of God" - Dasoham. Vivekananda, another disciple of Sri Ramakrishna Paramahamsa, on the other hand expanded himself until he identified himself with the entire Universe and so, the chain broke unable to contain his majesty. Vivekananda felt that he was the Master, the Isa who was Idam Sarvam, Sada Soham - he was always steady in the conviction that he was That. This is the identity of the Individual and the Universal (Jiva-Brahma-aikya-anusandhanam), the true celestial wedding. Every individual must endeavour to practice this Consciousness and celebrate this union in their lives. Choose one path that best suits your personality and persist in practice until you attain victory! Sri Satya Sai Baba

Thu Oct 11, 2018 10:42 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

A green gourd sinks in water; but a dry one floats. Become dry, rid yourselves of attachments, desires, avoid anxieties and worries. Then you can float unaffected on the waters of change and chance. Even water, when it becomes steam, can rise into the sky. Become light and lose weight, so that you may rise higher and higher. Yoga is chitta vritti nirodha - prevention of impulses that agitate the inner consciousness of man. These impulses add to the ballast. Be free from desires that drag you down; have only the yearning to come face to face with the Truth. That Truth is shining inside you, waiting to be discovered. God is Indweller (antaryami), and so, when He is sought in the outer world He cannot be caught. Love Him with no other thought; feel that without Him nothing is worth anything; feel that He is all. Then you become His and He becomes yours. There is no nearer kinship than that. Sri Satya Sai Baba

Thu Oct 11, 2018 10:44 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The mind is not just a window; it is also a camera
The mind is like a window; it integrates inputs coming from the senses and presents them to the soul for processing (Bhagavad-gita 15.09). Of course, the mind is a sophisticated window – it's like the computer screen of a security system that displays inputs from close circuit TVs placed strategically in a high-security building.
Significantly, the mind is also like a camera that records whatever it perceives. It is like a high-end security system, wherein images are not just displayed on the screen but also stored in the data drive. The impressions stored in the mind arise within us as its propositions. Thus, the mind is like a responsive camera that not only records inputs but also thereafter zeroes in on those inputs.
For example, if someone has drunk repeatedly, their vision often latches on to drinks when partying or on to bars when driving. The stronger the impressions in the mind, the more forceful are its propositions. Over time, these propositions become so automatic and inevitable that they become our habits, even our addictions. The mind's impressions direct our actions throughout our life and even shape our destination beyond this life. Our future body is determined by our present life-conception (15.08). And our life- conception is the cumulative of the mind's prominent impressions.
Encouragingly for us, bhakti-yoga channels the mind's dual nature spiritually. How? It uses the mind's window function by urging us to focus on Krishna-centered perceptions such as Deities, scriptures and holy names. And it uses the mind's camera function by urging us to remember Krishna constantly, thereby forming devotional impressions in the mind. When these impressions arise as default propositions within us, they deepen our focus on Krishna, thereby purifying our consciousness and propelling us towards his eternal abode for a life of endless love.
Think it over:
How is the mind like a window?

How is the mind like a camera?

How does bhakti-yoga channel the mind's dual nature?

Read more https://www.gitadaily.com/the-mind-is-not-just-a-window-it-is-also-a-camera/ https://www.gitadaily.com/the-mind-is-not-just-a-window-it-is-also-a-camera/

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

www.telugubhakti.com Digest Number 4790

15 Messages

Digest #4790
1.1
Satsangam by p_gopi_krishna
2.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.3
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.4
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.5
Quotable Quote by p_gopi_krishna
3.1
Health by p_gopi_krishna
4
doubt about narakasura by "Jaganmohan Lukka" ljaganmohanrao
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.3
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
5.4
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
6a
Sringeri by p_gopi_krishna
6b
Sringeri by p_gopi_krishna
7.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Thu Oct 11, 2018 9:48 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

We Are Supremely Blessed

by Sri Swami Chidananda
You are verily blessed and favoured that you have been chosen. Out of countless beings, only a few strive to attain a state of perfection which takes one beyond sorrow and which bestows eternal blessedness and supreme peace. To have come into such a Path is itself a great grace. You may be a Sannyasin, a householder, a businessman or a student, but if you have chosen to walk the path of goodness and righteousness, know that you are supremely blessed.
In this world of hatred, conflict, unrighteousness, dishonesty, warfare, old age, suffering and death, the Jivatma—having taken birth as a mortal, human individual, a physical, biological and psychological being—is suffering from the threefold afflictions: afflictions caused by natural forces beyond our control, afflictions caused by other forms of living beings, and afflictions created by us from within. From within and without, the individual soul embodied as a human individual upon this earth journey is subject to these three-fold afflictions.
Inner afflictions arise out of Raga-Dwesha and the six-fold enemies that are lingering in our own lower nature: desire, anger, greed, infatuated delusion and haughtiness which is intoxicated by ego, envy and jealousy. They are six inner negative trends which keep a person always in a state of restlessness and agitation and without peace. Thus subjected to inner and outer afflictions, the human individual wanders about in the waking state with no peace of mind. For this reason some people seek relief in sleep, and if they do not get sleep they are very much upset. Sleep is nature's little mercy, a temporary withdrawal from the state of affliction.
In such a world which causes further restlessness by invading your mind through radio, TV, newspapers and gossip, you have been chosen to come into the path of righteousness that leads beyond sorrow, into peace and into supreme happiness. It is not a small grace; it is a great grace. It is not an ordinary blessing; it is a rare and extraordinary blessing. You are supremely fortunate, supremely blessed.

http://www.dlshq.org/discourse/oct2018.htm http://www.dlshq.org/discourse/oct2018.htm

Thu Oct 11, 2018 9:57 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

DIVINE MYSTERIES: Sushila Vighnay, a doctor devotee, came to the Ashram in 1958.
In the course of her conversation with the Master, she expressed a doubt, "How is it, Swamiji, that I could have your Darshan in dreams even before I came to know of you? I try to understand the several inspiring experiences that I have had through your Grace, but fail in all my attempts."
The Master said, "Don't try to probe into these matters; do not attempt to clear these mysteries. They are all divine things. Experience and enjoy, but do not endeavour to unravel them. Your past spiritual practices and hard life are bearing their fruits. You are being rewarded."

... Swami Sivananada

Thu Oct 11, 2018 10:18 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

"Here and now we can enjoy the divine vision and experience, the divine peace and joy We can be rooted in the Divine Light which is the quintessential Sadhana; we live in the awareness of the Divine that pervades all things. So, prayer should be backed by Purushartha to make the prayer one's own experience. Both should go hand-in-hand. Prayer without Purushartha becomes empty Purushartha without prayer becomes fruitless and futile. Both are necessary. A motor is necessary, but petrol is also necessary; a motor without petrol will be of no use, and petrol alone without a motor will be of no use. When both of them coordinate together, we have power and movement. Prayer is the life of the inner spiritual structure, and Sadhana is the outer mechanism of the spiritual life, and both coordinate together in oneness." – Swami Chidananda

Thu Oct 11, 2018 10:14 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

What is the heaviest thing, that I may take it upon me and rejoice in my strength. To humiliate oneself in order to mortify one's pride? To exhibit one's folly in order to mock at one's wisdom? To love those who despise us, and give one's load to the phantom when it is going to frighten us? (Friedrich Nietzsche)

Thu Oct 11, 2018 10:34 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Man possesses a destiny which impels his thoughts and actions and words, and that not sufficing, directs his footsteps to a place of unwilling abode. (Kahlil Gibran)

Thu Oct 11, 2018 10:39 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

In order to repent, it is enough to hold the hand of one who we have harmed, acknowledge our errors and express sincere regret. (Dalai Lama)

Thu Oct 11, 2018 10:29 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

How to Relieve Lower Back Pain!
Eight out of ten adults experience lower back pain at least once in their lifetime. There's nothing worse than getting out of bed in the morning and barely being able to stick your socks on. Having lower back pain sucks, but what's even worse is that nine out of ten adults don't even know the primary cause of their back pain.
Back Pain? Blame our EvolutionOnce upon a time, our ancestors decided to stand up and leave our quadruped neighbors behind. Habitual bipedalism, a fancy word for walking on two legs, came with many advantages. With two rear limbs instead of four, we were able to use our hands more efficiently.
Sadly, advantages are always closely followed by some disadvantages. For example, our spine had four supporting pillars previously, but now it only has two. Therefore, the back is now one of the weak links of human anatomy. Our spine needs constant support from its supporting muscles to minimize the load. Without these muscles, the back can only bear loads of up to 5 pounds without collapsing. With well-developed torso muscles, the spine can take loads of up to 2000 pounds – that's a 400-fold increase.
Most people with a history of a herniated disc talk about their pain being triggered by picking up a small, everyday object such as a pencil. This tells us that damage in your back adds up over time, it's a so-called cumulative trauma disorder – meaning that back pain is a result of your daily habits.
Sitting is the New Smoking
54% of Americans who experience lower back pain spend the majority of their day sitting down. But isn't sitting something that should reduce back stress? No, it's just the opposite.
The joints between the bones of the spine aren't directly linked to the blood supply. These joints instead get nourished through a process known as diffusion. Diffusion works because molecules, such as oxygen, are constantly moving and try to get as much space for themselves as they can. A key element for diffusion is a pressure difference.
During diffusion, molecules move from an area of high concentration to an area of low concentration. This way nutrition gets transformed into the joints, whereas toxins are transported out of the joints.
Sitting down puts a lot of pressure on your spinal cord. Therefore, the diffusion process cannot function as efficiently and nutrients and toxins cannot be transported properly, resulting in damaged joints.
Sit ProperlyBack Pain If sitting down can play such a big part in the creation of your lower back pain, how do you sit properly?

Is it better to sit with a straight back or should you lay back in your chair? Can you cross your legs while you're sitting or should you have a symmetrical position with your feet? Well, according to recent science, all of them are right. This is because the best sitting position is an ever-changing one. This helps to minimize the pressure on certain points of your spine and spreads it all over.
Stand up More
Even better than a sitting position is a standing position. This dramatically reduces the pressure on your spine. However, if you're forced to work at a desk the whole day, you have two options.
Take a Break Every Hour for about 2-3 Minutes
Set an alarm on your phone that goes off every hour. When it does, stand up, stand on your tip toes and raise your arms to the ceiling. Do this for roughly 20 seconds, inhaling all the time. Afterward, take a walk through the office for a few minutes. Grab yourself a healthy snack or a glass of water. The exercise helps to relieve the pressure on your spine, while the walking makes sure that the joints on your spine are properly hydrated.
Get a Standing Desk
Autonomous is one of the best companies on the market at the moment for standing desks. They offer cheap desks, with the ability to change the height.. This allows you to start the day standing and switch to sitting if you're tired.
Exercise for Lower Back Pain
Your joints are made to move and therefore they need movement to function properly. If you're moving, all moving parts (joints, muscles, and bones) get strengthened. If you're in a rested position for too long, your tissues will start to deteriorate.
Therefore, it's vital that you get the right amount of activity in.. Don't overdo it though! There's a chance that going to the gym may increase your risk of lower back pain. Having huge muscles doesn't prevent you from getting back pain. In your training, you should focus on building up the muscles that are stabilizing your back. Squatting with 400 pounds might look impressive, but it doesn't do the trick...
The more weight that you're carrying around, the more weight your spinal cord has to bear on a regular basis. This is one of the reasons why huge, muscular guys can suffer from back pain too. Therefore, one of the most important goals of your exercise regimen should be weight loss.
Below are some important tips to consider when starting an exercise regimen:
Make Sure You Implement Cardiovascular Training in Your Workout RoutineBack Pain

This will not only help you to lose weight, but it will also make sure that your arteries, which flow to the tissue next to your spinal discs, are free of plaque and can, therefore, transport nutrients efficiently.
Note: If you have strong back pain, don't run on a treadmill. Running is a high-impact exercise, which means that there's continuous, reoccurring high pressure being put on your spine. Your endurance training should therefore either be fast-paced walking or some training on the elliptical trainer as both have little to no stressful impact on your backbone.
Focus on Developing Your Whole Core if You Want to Minimize Your Pain
There are some people that do hundreds of sits ups each day. While these are good for your abdomen, they also put a lot of pressure on your spine due to the bending movement. Six-pack workout routines are extremely one-sided.. This means that over time, your abs will become overdeveloped in relation to your back muscles. A great way to train your abdominal muscles and back muscles at the same time is by holding the plank position.
Stretch Only if You Have Tight Muscles
Contrary to popular belief, stretching is only partially beneficial to treating lower back pain. Stretching makes a lot of sense if tight muscles (such as the hamstrings) are forcing you to constantly bend your back. Stretching to treat pain doesn't make much sense if you're already on a good level of flexibility.
If you have tight muscles that need to be stretched, try to stretch them at least three times a week. Don't stretch your muscles right after you wake up in the morning as your spinal discs soak up fluid during the night.. Every bend puts more pressure on your spine in that soaked-up state. Only stretch 2-3 hours after you have woken up.
Where to StartBack Pain

The key to improving your bad habits is awareness. Try to become aware of your back when you're sitting down, laying down, or lifting an object. This awareness of your body is called proprioception. For example, you need to be aware whether your back is bent or straight at the very second. It's a lot harder than it sounds. The change that this awareness can make to your back pain is fascinating. The consciousness of your body is one of the most important things in your recovery or prevention.
Below are a few behavioral tactics that you need to be considering:
If You're Leaning Forward More Than 30 Degrees with Your Upper Body, Support Your Spine with Your Arms
Ever tried to show a colleague of yours a complex issue and found yourself leaning awkwardly forward on their desk, pointing with your fingers to his/her paper? If that happens again, make sure that you're not using the non-pointing arm to support yourself.
Keep a Straight Back
Be it while standing, exercising, or stretching, always keep a straight back. If you're bending your back you're putting stress on small areas of your spinal cord. A straight back redistributes the force to a bigger area, helping to minimize the pressure.
Put Symmetrical Loads on Your Spine

If you have to carry heavy objects, carry them with both arms. Put the object in the middle of your body and keep it as close to your mass of gravity as possible. If this isn't possible, try to carry the same amount on the left side as you do on the right. This puts the stress vertically on as fully extended spine.

Thu Oct 11, 2018 9:09 pm (PDT) . Posted by:

"Jaganmohan Lukka" ljaganmohanrao

Learned scholars, Good morning,
I met with this doubt of one of my colleagues
Narakasura was son of Varaha and BhudeviDuring later periods came Nrusimha, Parasurama ,
Rama and Krishna avatara
Krishna along with consort killed him OK.What happened to this asura, no mention of his presence
in any avatara time of Nrusimha/Parasurama/Rama
I request your kind explanation for this genuine doubt ofmy senior colleaguethaks

Thu Oct 11, 2018 10:12 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Vedas have given four Mahavakyas (divine axioms) to the world. One of which is, Prajnanam Brahma (Knowledge is Divinity). What is Prajnana? Is it bookish knowledge? Is it the knowledge that is forgotten with the passage of time? Is it related to the experience of the body? No. Not at all. Prajnana is the unchanging and eternal principle, which is in you at all times and under all circumstances. People call it supreme knowledge but the correct translation for this term is Constant-Integrated-Awareness. Though God is present within, man goes in search of Him thinking that He is present only in a particular place. It is tantamount to somebody going in search of one's own self elsewhere. Realise that the five elements present in you are the very forms of Divine. Divinity is present in every being. The life principle that flows through each and every nerve of the body is verily divine. Sri Satya Sai Baba

Thu Oct 11, 2018 10:33 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You have come from God, a spark of His Glory, a wave of that Ocean of Bliss; you will be peaceful only when you again merge in Him. Like a child who has lost his way, you can have joy only when you rejoin your mother. The ocean drop rose as vapour, joined the congregation called cloud, fell on the earth, flowed along the ravines, and at last reached the ocean. Start on that journey and travel quick and light. It is in Sanatana Dharma that the importance of karma in shaping one's destiny, the fact of the individual undergoing many births towards birthlessness, and the mighty Grace of God's coming as Avatar to gather around Him in holy companionship individuals for saving them and saving the world through them, is so strongly and clearly laid down. Doubt in any of these great truths will lead to sure suffering and grief. Every one of you must be saved, sooner or later, by the Grace of the All-Merciful. Make it sooner rather than later. Keep the goal clear before the eye and march on. Sri Satya Sai Baba

Thu Oct 11, 2018 10:36 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Dasara Programme at Puttaparthi has various activities like Vedic chanting, worship of Divine Mothers, feeding the poor, drama, music, Harikathas, reading moral epics, lectures on scriptural text, etc. All these are designed for good reasons, which are not superficially evident. You might think this is but customary and traditional. No! Each activity has a deeper significance; intended to bring a definite benefit. Vedas are for all mankind; Vedic recitation promotes world peace and human welfare, subjugating the anger of the elements and of human communities; they invoke the forces of nature to be calm and beneficent. For those who derive joy when the Lord's names are recited, each name evoking one facet of the splendour of God, we have the pujas (ritual worships). For those thirsting for direction along the path of Sadhana, we have the discourses by experts. Musical recitations, dramas and discourses relate the essential lessons and scriptural wisdom in pleasant palatable ways. All these unfold the petals of the human heart! Sri Satya Sai Baba

Thu Oct 11, 2018 10:38 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When a person dies, the property and things remain at home; they do not go with the person into the beyond. Even the relatives cannot accompany; only the good or the bad name one has earned will last. So every one of you must live in such a way that posterity will remember you with gratitude and joy. To lead the good life, constant prompting from the God within is a great help. That inspiration can be got only by constantly reciting the Lord's Name (Namasmarana) and calling on the inner springs of Divinity. Practice incessant Namasmarana. Also remember, by simply singing loud or shouting Shivoham, you cannot become Shiva; you must develop the qualities of Divinity like universal love, absence of attachment, etc. Then you will be entitled to assert Shivoham, and even if you do not assert at all, you will be Shiva, for you will then have no aham feeling (no egoism)! Sri Satya Sai Baba

Thu Oct 11, 2018 10:23 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days : Part 19
Umesha's terse reply to my question, "Vibhandaka, who ?", was part response and part rebuke.He was perhaps critical on my lack of intellectual curiosity. Every sacred town in India has a Sthala Purana . It is both a branding exercise as well as establishing the principle that Ishwara is everywhere.
"Rishyashringa Muni was the remarkable son of Rishi Vibhandaka", Umesha explained for my benefit. " Vibhandaka was great tapasvi who once got tempted by beautiful Urvashi and begot Rishyashringa as child. Urvashi left him with the child and disappeared to swarga. Vibhndaka was very upset and started to hate women".
"He resolved that he will bring up Rishyashringa in a deep forest where no woman would venture. Rishyashringa lived in Sringeri in later years, it was called Rishyashringa Giri which later shortened into Sringeri. The temple Mala Haani Kareshwara temple is where both father and son worshipped. There is even a temple in honor of Rishyasringa muni in Kigga , a few miles away from Sringeri"
With this intro from Umesha, I set out to Sringeri. As the bus wound through the western ghats, my mind was preoccupied by that story. I felt quite upset at Vibhnadka on two counts - why should he blame women for his weakness of getting tempted? This seemed misplaced, he should have hated himself. On the top of it, his decision to bring up his child alone, in a deep forest, so that he no woman would tempt him appeared quite repressive. Why did the people celebrate the 'weak minded, vengeful father' and 'repressed child Rishyasringa' ? Why temples in their honor?
I reached Sringeri and hurried to Tunga for ablutions. The crystal clear waters, the serene atmosphere with bramhacaris performing their sandhya, melodious veda chantings from the patashala stilled my mind. Ganga Snana, Tunga Paana was the local saying.
I rushed to Narsinhavana to have darshan of Acharya. It was a treat to see both of them sitting together to bless the disciples. Jyeshta maha sannidhanam was very pleased to see me and said witnessing a Sringeri Acharya perforn abhisheka to Mala Haanikareshwara was a rare sight and Rudra will bless me.
It was blazing hot in summer with temperature reaching 38 deg C. It was indeed great experience watching Bharati theertharu performing abhisheka to a large linga that had marks on it like a horn. Shri Rudram and Camakam chanting rang out like a bolt. Then there was Shatchandi homa in honor of his Bharati Theertharu.In his anugraja bhashane , Bharati Theertharu talked about Ramayana.I returned to Bangalore, and all the questions that were agitating my mind came back with a vengeance.
"There has to be an inner meaning to the story. What is the spirit behind the letter?", I asked Umesha . " For me Letter is the spirit and if you think they are different, you need to find out", responded Umesh with his bewitching smile. As a slow learner that I took several years to get to understand the import of the story. Valmiki gave me the answer in his Ramayana
Once there was a severe draught in Anga Kingdom due to violation of dharma by the King. His ministers advised that the only way to get rains was to bring a Rishi whose mind had not wavered even once with lust. The King wondered if there would be any one at all in the world whose mind was unwavering..The ministers told him Rishyashringa was once such young tapasvi.
But then there was a catch-his father Vibhandaka would curse them if he came to know of their plans to take his son to the capital city. So, the Anga King decides to trick Rishyasringa into coming. He sends a bunch of beautiful courtesans, who create an asharam like structure on their boat. They meet Rishyashringa ,invite him to their 'Ashram'. Rishyashringa is amazed to look at them and thinks they are also men like him, though of different shape.
The courtesans embrace him and try to kindle the dormant sexual instincts. While Rishyashringa is aroused , he does not indulge in any sexual acts as the very idea of treating women as objects of pleasure does not exist in his mind. Nor does he suffer any bindu naasah like his father Vibhandaka. Vibhandaka's brahmacarya was perhaps based on repression; while his son Rishya Sringa's brahmacarya was based on sublimation and treating a man-woman physical relationship respectfully as expressions of love and not as objects of pleasure for each other.
Valimiki writes in Balakanda of Ramayana when Sumantra narrates the legend of Rishyasringa to Dasaratha:

"न अन्यम् जानाति विप्रेन्द्रो नित्यम् पित्र अनुवर्तनात् |

द्वैविध्यम् ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः"
"He is the best among the Vipra, follows his father ever, and does not know any one else and adhering to second category of Brahmacarya". It was one of right understanding and not mere abstinence.
Ramayana tells us that Rishyasringa was enticed into the boat ashrama which surreptitiously sailed to Anga Desa. As soon as he stepped into the country , it started pouring. The King was pleased and gave his daughter Shantha in marriage to Rishyasringa. This Shantha was none other than Dasaratha's daughter. Sumantara reminds Dasaratha of this and asks him to get Rishyasringa to lead the putra kameshti Yaga.
The legend continues that Vibhandaka was deeply annoyed at the deceit of Anga King but felt happy the way his Son was treated there. He moves to Sringeri and spends rest of his life in deep meditation. Rudra is so pleased he appears as svayambhu linga, cleansing all the dirt off the soul of Vibhandaka . Hence the Linga is called Mala Haani Kareshwara - dispeller of stains . Rishyasringa too comes to Sringeri fo vanaprasta days. The temple at Kigga, a few miles off Sringeri commemorates his stay.
The idea that extremely good people transform a society that learns to live in balance with nature was known to ancients in India. Sangam poets of Tamil Kingdoms Auvayyar and Thiruvalluvar have written that " A single pure person among the impure can cause rains to pour" while Thiruvalluvar gets sharper by saying at the command of chaste women rains will pour.
நெல்லுக் கிறைத்தநீர் வாய்க்கால் வழியோடிப்

புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம் – தொல் உலகில்

நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர்பொருட்டு

எல்லார்க்கும் பெய்யும் மழை. (Moodurai -Avvaiyar)
தெய்வம் தொழாஅள் கொழுநன் தொழுதெழுவாள்

பெய்யெனப் பெய்யும் மழை (Thirukkural)
As I kept wondering how jyeshta maha sannidhanam was triggering life long learning through simple commands, Umesha sent word to get ready for a maga historic event.
"For the first time in history, all the four Shankaracharyas of Chatur Amnaya peethas will be assembling in Sringeri. It is Acharya's initiative, and we will constitute his core volunteer group. I will drive down from Chennai with a few members, pick you up at Bangalore and we can all go together to Sringeri"
The very thought of spending days immersed in conversations with him was very sweet.
Little did I know that we will go through some mysterious troubles on the way and I will get to learn something startling about Umesha.
(To be continued)
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>


vedanta-study@googlegroups.com

Thu Oct 11, 2018 10:30 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days : Part 20
"Where should I meet you in Bangalore", I asked Umesh. For all his brilliant achievements in academics, yoga, dhyana, Shastra , Umesha was always great fun. He made Vdeanta discussions such an enjoyable thing.." You come down to my uncle's home in Sadashiva nagara. My uncle Mr.Natarajan and his family are great devotee of Ramana Maharishi", he added. Mr.Natarajan was the founder of Ramana center in Bengaluru
The word Ramana sent a lightning bolt in my spine. I had read Paul Brunton's book, "A search in secret India" long back. There was a photo of Ramana Maharishi in my maternal grand father's house. They were related to the family that lived close by, in a house where Shri Raghavednra Theertha had spent his teen age days in his pUrvashrama. The house had a large pUja room with large antique idols and scores of large shalagrama stones. Everything is Rayaru in that household.
Raghavendra swamy was no ordinary teenager Venkatanatha, nor was his brother in law. Venkatanatha's brother in law was such a scholar, Goddess Saraswathi walked around every day, knowledge ruled supreme and ocean of wisdom prevailed.
अराति विद्वा विजय अर्थ वृद्विम सरस्वती नित्य निवास मन्दिरं

अभूदभूत उपम बुद्दि सागरः सुतोस्य लक्ष्मीनृसिंह नामभाक् ( SRV 4:4)
Venkatanatha learnt shahstra from his brother in law, and was practicing Yama niyamadi Ashtanga yoga too. Shri Hari occupied all his heart and thoughts ;so much that even Manmatha had to wait out unable to pierce his chest into his heart.
अनन्तकल्याण गुणैक मन्दिरं हरिं जगत्ध्यप्तानुं हृदन्तरे |

निधातु कामस्य भुजान्तरं क्रमादमुष्य विस्तारं अपारं अभ्यगात || (SRV 4:31)
No wonder there was so much of Maadhwa orthodoxy and Rayaru in every statement in that household. How did Ramana Maharishi's photo manage to get there at all? My grandfather's elder brother was a devotee of Ramana Maharishi. After his passing, no one bothered about it. I noticed it and it lay dormant in mind.
Umesha liked the Thriuvannamalai caves that Ramana Maharishi habituated; he would go there often to meditate and do intense tapas for hours. Once while he was in samadhi in a cave, some lady doing Giri pradakshina touched his feet. She was thrown off with such a force she screamed and Umesha opened his eyes. Since this incident, he was careful to go to secluded caves. Many Siddha purushas have been living in Thiruvannamalai hills.
I reached Mr.Natarajan's house as scheduled and found a festive atmosphere there, with Umesha, Satsangis and Mr.Natarjan's big family . The family showered their affection along with sumptuous lunch on us. Soon we started for Sringeri, with Umesh driving and me sitting as navigator for him. Without GPS and proper sign posts, one had to keep enquiring for the way and I was the only Kannada person in the car.
It was all fun and jokes flowing all the time. Umesh would teach us portions of Viveka Choodamani ; or look very withdrawn and explain nirvana shatkam. Some times he would challenge me on finer concepts of Dwaitha. He would tell how Ashta maha siddhis are achievable through rigorous practice of Ashtanga Yoga.
As the evening sun was about to set, we stopped near a stream near chickmagalur and did sandhya vandane .It felt so wonderful and we all kept wondering why we ,as a society, moved away from such a life. We all resolved, wherever life takes us, we will not give up our anushatana. Umesh was in a cheeky mood and added, " it is only anushtana for us, but for poor Maadhwa paddu it is Acara & Anushatana" and the whole gang broke into peels of laughter. Umesha always admired the strict Acara maintained by Maadhwa community.
The night started to fall and all of a sudden there was loud noise - one of the car tires blew out. We got out and replaced the tire with spare tire and continued our journey. After some time another tire blew out and we did not have any spare. It was pitch dark by then. Umesh & I decided to hitchhike on a Lorry and get to the nearest town with two broken tires. We spotted a Lorry passing by and got into the front seat.
Very soon I saw Umesh getting tired - he had been driving all the way from Chennai and now to Sringeri . I felt very bad for him - here is a tall , handsome, extremely bright young man, coming from a well placed and well off family, and what does he do? He gives up all that and chooses to be naishtika brahmachary ,willing to live in the caves of Thriuvannamali ! I looked at him and was his usual serene self , no frowning or losing temper. I compelled him to rest his head on my shoulders to catch some rest. It would take an hour or more on the Ghat roads to reach Aldur.
It was very late in the night and almost all the shops were closed , except just one tire repair shop -run by a muslim. He was also in a rush to get home and have his food before dawn- as was customary in Ramzan time.I requested him in Kannada and he Kindly stayed on to fix both the broken tires. It was another Lorry ride back where the car was stranded, All the satsangis were lying down on the side of the road and sleeping, unmindful of risks of getting run over by passing trucks and buses,
We all started again to Sringeri and in another half an hour , another tire burst and we replaced it. We were holding out breath and hoping that there won't be another problem, but there was one more tire burst. We got it replaced by the only spare we had and continued. We kept going without a spare tire and it finally seemed we are going to be OK.
But now, we faced another problem-the car radiator started steaming up. We looked around for a jungle stream to fetch water to fill up the radiator. We kept seeing mirages in midnight to be disappointed many times, until we found a real one. Umesh burst into laughter and quoted a verse about Trshna (thirst). What starts as Mrig Trishna ends up quenched if what we desire is dhaarmic.
जिह्मं नुनुद्रे.अवतं तया दिशासिञ्चन्नुत्सं गोतमाय तृष्णजे |

आ गछन्तीमवसा चित्रभानवः कामं विप्रस्यतर्पयन्त धामभिः (RV 1.85.11)

"They ( Marut) drive the clouds towards him and poured the rain for thirsting Gotama"
We continued out journey, hoping there wouldn't be any more troubles. There were none, and very soon the majestic Sringeri temple started showing up in morning dawn.
We checked into choultry while Umesh rushed to Narasimhavana where he always stays with jyeshta maha sanniddhanam. He later told us that Achrayas were all peels of laughter on hearing our tribulations. "Mathe Sharade has tested all your satsangi's will and commitmen before bringing you here. The task at hand is no easy either. Ask them to get ready quickly and meet Sannidhanam. Your troupe will be the ADCs ( Aide-De- Camp) for the Shankaracharyas who are coming to town"
I was assigned to be the ADC for the Shankaracharya Shri Swaroopanada Saraswathi
(To be continued)
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>


vedanta-study@googlegroups.com

Thu Oct 11, 2018 10:25 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The heart's core is never hardcore
Hardcore is often the describer for people who are rigid and inflexible, convinced that their particular way of doing things is the only way of doing them. Such hardcore people, who can be called hardliners, exist in every field. In spiritual circles too, hardliners hold that there's only one way of growing spiritually – all other ways are hell-bound.
The heart's core refers to what is present at the core of the heart. The heart is the seat of emotions, and the most central of all emotions is love. Gita wisdom explains that our longing to love and be loved comes from our soul, and it is best fulfilled when directed to the supreme soul, Krishna. He is the soul of all souls (Bhagavad-gita 05.07). He resides in the hearts of everyone (15.15). He is the perfect object for fulfilling our heart's core longing for love – from the perspective of eternal reality, he is the heart's core.
And Krishna's mood is not hardcore; he is remarkably inclusive in offering us ways to redirect our love towards him and thereby enter his world of eternal love. In Gita (12.08-11), he offers what can be called a descending ladder of love. Therein, he provides increasingly accessible levels for connecting with him. Best is if we can spontaneously absorb ourselves in him with mind and intelligence (12.08). If we can't, we aren't rejected or condemned; we can connect with him by conscientiously fixing our mind on him (12.09). If we can't do that either, we can work for him (12.10). If we can't do even that, we can work for some selfless cause (12.11).
When we adopt Krishna's non-hardcore mood, as he recommends (03.26), and share spirituality with others according to their level, our heart, as well as the hearts of others, becomes enriched with his all-loving presence.
Think it over:
How is Krishna the heart's core?

How is Krishna not hardcore?

How does our heart become enriched with Krishna's presence?

Read more https://www.gitadaily.com/the-hearts-core-is-never-hardcore/ https://www.gitadaily.com/the-hearts-core-is-never-hardcore/

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.