[racchabanda] నవరాత్రి - 4 - శ్రీ #navarAtri - 4 - SrI#

 

నవరాత్రి - 4 - శ్రీ - 

ఆధారము - జయదామన్
ఇతర నామములు - కుడ్మలదంతీ, రుచిరా, సాంద్రపద, భద్రపద, మౌక్తికమాలా, అనుకూలా, ప్రత్యవబోధా 

శ్రీ - భ/త/న/గగ UII UU - IIII UU
11 త్రిష్టుప్పు 487 

కాముని తల్లీ - కమలజ వల్లీ 
కోమల గాత్రా - కువలయ నేత్రా 
సోముని చెల్లీ - సుమధుర మల్లీ 
శ్రీమతి రావా - చెలువము తేవా 

జీవన దాతా - సిరులకు నేతా 
ప్రోవుము దేవీ - ముదముల క్రోవీ 
త్రోవలఁ జూపన్ - రుతముల నేర్పన్ 
నీవిట రావా - నిరుపమ రావా 

మాధురి నీవే - మమతయు నీవే 
వేదము నీవే - విజయము నీవే 
ఖేదము వద్దా - కెలువము నీవే 
మోదము నింపన్ - బులకలఁ దేవే 

నాతులు వేయన్ - నవమగు మ్రుగ్గుల్ 
చేతులలోనన్ - సిరివలె దివ్వెల్ 
గీతులతోడన్ - గృహములు నిండున్ 
బ్రీతుల నీవే - ప్రియమగు దేవీ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
navarAtri - 4 - SrI - 

aadhAramu - jayadAman
itara naamamulu - kuDmaladaMtI, ruchirA, sAMdrapada, bhadrapada, mauktikamAlA, anukUlA, pratyavabOdhA 

SrI - bha/ta/na/gaga #UII UU - IIII UU#
11 trishTuppu 487 

kAmuni tallI - kamalaja vallI 
kOmala gAtrA - kuvalaya nEtrA 
sOmuni chellI - sumadhura mallI 
SrImati rAvA - cheluvamu tEvA 

jIvana dAtA - sirulaku nEtA 
prOvumu dEvI - mudamula krOvI 
trOvala@M jUpan - rutamula nErpan 
nIviTa rAvA - nirupama rAvA 

mAdhuri nIvE - mamatayu nIvE 
vEdamu nIvE - vijayamu nIvE 
khEdamu vaddA - keluvamu nIvE 
mOdamu niMpan - bulakala@M dEvE 

nAtulu vEyan - navamagu mruggul 
chEtulalOnan - sirivale divvel 
gItulatODan - gRhamulu niMDun 
brItula nIvE - priyamagu dEvI 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు - 17

 

శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు - 17 

పచ్చపచ్చని పత్రమ్ముల్ 
హెచ్చుగా నుండెఁ జెట్లలో 
వచ్చెఁ గాలము రాలంగా 
పచ్చికపైన రంగులై 

నల్లనల్లని మేఘమ్ముల్ 
కల్లోలమ్మున నేడ్వఁగా 
నుల్లమ్ము జల్లఁగా నయ్యెన్ 
దెల్లమయ్యెను దెల్లఁగా 

అతి క్రొత్తవి సీసాలే  
అతి ప్రాతవి పానముల్ 
మతి తప్పక త్రాగంగా 
స్మృతి యుండును గొద్దిగా 

స్మరించు మనసా వానిన్ 
స్మరించ వాఁడు వచ్చి నిన్ 
వరించుఁ దాను హృద్యమ్మై 
తరింతు వీవు సత్యమై 

వాక్కుకుఁ గల యర్థమ్మో 
వాక్కుకు లేని యర్థమో 
వాక్కు కర్థము లర్ధమ్మే 
వాక్కు కర్థము మౌనమే 

విధేయుడు - మోహన 

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4792

7 Messages

Digest #4792
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.4
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.5
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.1

Messages

Fri Oct 12, 2018 1:19 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Heart work is hard work
We think of hard work usually in terms of physical labor and occasionally in terms of intellectual work.
But we rarely recognize that another kind of work can also be hard: heart work, the work of directing our heart towards an object worthy of our love.
Gita wisdom explains that the worthiest such object is Krishna. Why? Because he is the all-attractive supreme person. And we are intrinsically related to him, for we are souls, who are his eternal parts (Bhagavad-gita 15.07).. When we direct our heart towards him, he fills and floods it with his infinite love.
Unfortunately however, our heart is presently misdirected towards various worldly objects, which offer us at best brief satisfaction, followed by heartbreak. Why heartbreak? Because the temporary nature of everything material inevitably separates us from them.
That's why we need to redirect our love towards Krishna, who is eternally lovable and eternally loving. To redirect our love, we need to practice bhakti-yoga. This time-honored process of heart-transformation centers on fixing our mind on Krishna.
However, such focus is hard work. Why? Because our materially attached mind races forcefully towards worldly objects. Restraining it and redirecting it towards Krishna requires constant, conscientious effort. Such effort brings us in contact with the all-pure supreme, thereby purifying us and weakening our worldly desires.
While we are being purified, if we get distracted, we need to stay determined without becoming disheartened (Bhagavad-gita 06.24). How can we stay determined? By anticipating the difficulty, knowing that heart work is hard work. Just as we are determined to sweat it out when doing physical hard work, we can become determined to sweat it out when doing the heart work of practicing bhakti-yoga.
Just as physical hard work strengthens our muscles, heart work will strengthen our devotion, ultimately making us eternally and joyfully absorbed in Krishna.
Think it over:
Why is Krishna the worthiest object for our love?

Why is heart work hard work?

While doing heart work, how can we avoid being disheartened?
Read more https://www.gitadaily.com/heart-work-is-hard-work/ https://www.gitadaily.com/heart-work-is-hard-work/

Fri Oct 12, 2018 1:21 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Protecting cows protects the cow protectors from greed
Some people ask, "Why does bhakti culture stress cow protection?"
Multiple reasons. The cow is a gentle animal that gives us the same life-sustaining gift that our mother gives: milk. The cow, the giver of this superfood, is therefore treated like a mother. Just as we don't abandon our mother when she grows old, similarly, we don't abandon the cow when she ages and stops giving milk.
As the cow provides us life's necessities, it is like the earth. In fact, we often address the earth reverentially as mother earth. And bhakti texts describe that the earth goddess often manifests as a cow. By respecting cows, we learn to respect the earth. We need to have such reverence for nature if we are to address the environmental disasters that are presently threatening our planet.
Pertinently, the Bhagavad-gita (18.44) specifies cow protection as a primary duty of the mercantile community. Some Gita versions translate the Sanskrit "go-rakshya" as cattle rearing, but it literally and clearly means cow protection. "Cattle rearing" conveys that cattle are reared solely for utilitarian purposes – first for milk and later for meat. In contrast, "cow protection" stresses that the cows are to be protected, even if they stop producing milk.
Normally, merchants close down a venture if it stops giving profit. But this Gita verse enjoins them to protect cows, irrespective of whether it is profitable or not.
This injunction trains them to see things beyond their monetary value and to develop an ethos of selfless service. They thus inculcate a mood of contribution, which contrasts with the contemporary culture of gratification, which treats animals and even humans as use-and-throw objects.
Thus, protection of cows is not an irrational idiosyncrasy; it is a profound principle to protect us all from greed and enrich us with respect and gratitude towards nature.
Think it over:
How is the cow like a mother?

How is the cow like the earth?

How does cow protection protect the cow protectors from greed?

Read more https://www.gitadaily.com/protecting-cows-protects-the-cow-protectors-from-greed/ https://www.gitadaily.com/protecting-cows-protects-the-cow-protectors-from-greed/

Fri Oct 12, 2018 1:22 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Even if we lose hope with ourselves, Krishna doesn't
We often face difficulties because of outer conditions or inner conditionings or both. If these difficulties seem unresolvable, we may lose hope.
Thankfully however, even if we lose hope with ourselves, Krishna never loses hope with us. The Bhagavad-gita (18.61) indicates that he always stays with us in our hearts. Why? Because he is our greatest well-wisher (05.29). He is ready to help us overcome all obstacles, provided we just become conscious of him (18.58). And he is always hopeful that we will one day become conscious of him. That's why he stays unflinchingly with us as our indwelling companion.
How can Krishna consciousness help us amidst our conditions and conditionings?
When we face hopeless-seeming conditions, we can tolerate, transform or transcend them. To choose properly among these options, we need inner calmness and clarity. We can get those by becoming conscious of Krishna, for such consciousness reminds us that he can and will bring good even of the worst situations – we just need to keep doing our part in a mood of service to him.
Similarly, when our conditionings make us feel hopeless, we can remember that Krishna is unfailingly committed to helping us overcome those conditionings. He is all-pure and all-purifying. If we just become conscious of him as much as we can, we will slowly but surely become purified. In our inner battle, we aren't alone – we have almighty Krishna with us, and he will always be with us. Even if we blunder grievously, he doesn't forsake us (09.30-31); he keeps giving us opportunities to turn our consciousness towards him. No matter how low we have fallen, we can still rise, by his grace.
By understanding Krishna's unfailing love for us, we can resist the temptation to become hopeless and persevere in a positive mood of purposeful devotional service.
Think it over:
How does becoming conscious of Krishna help us deal with hopeless-seeming conditions?

How does becoming conscious of Krishna help us deal with our inner conditionings?

How can we resist the temptation to become hopeless?

Read more https://www.gitadaily.com/even-if-we-lose-hope-with-ourselves-krishna-doesnt/ https://www.gitadaily.com/even-if-we-lose-hope-with-ourselves-krishna-doesnt/

Fri Oct 12, 2018 1:26 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

As long as we are bound by desire, we will be bound to fear
Suppose an alcoholic is in a de-addiction center. Driven by desire for alcohol, they are sneakily seeking it somewhere. They will be fearful: will anyone catch me?
We may not sneakily seek anything. But still, we all desire things that are external to us such as cars, houses or positions. These desires make us dependent on those external things. Such dependence binds us to fear because external things are not in our control.
Wanting to increase our control over external things, we often seek other external things such as money. Yes, money provides some security. But when we make money our sole security, money itself becomes the cause of insecurity. People who hoard money live in fear of it being stolen or lost in a myriad ways. Their fear and the alcoholic's fear have the same essential cause: dependence on externals.
Why do we seek external things? Because we have uncritically bought into the prevailing materialistic worldview, which claims that external material pleasure is life's only real pleasure. Pertinently, the Bhagavad-gita (16.11) stresses that materialistic desires sentence us to unremitting anxiety.
What, then, is the solution? Studying the Gita to understand the incompleteness of the materialistic worldview and to understand our spiritual identity as souls, parts of the all-attractive Supreme, Krishna.
We can realize our identity by practicing bhakti-yoga, which infuses us with desire for Krishna. The more we desire him, the more we experience his presence and thereby realize that he can grant us supreme security. How? By orchestrating material events for our ultimate good. And by purifying us and raising our consciousness to the spiritual level that is forever secure and indestructible, irrespective of how events turn out materially.
Thus, desiring the world binds us to fear, but desiring the Lord frees us from fear.
Think it over:
How does money provide security and also cause insecurity?

Why is our desire misdirected? How can we redirect it?

How can Krishna grant us the supreme security?

Read more https://www.gitadaily.com/as-long-as-we-are-bound-by-desire-we-will-be-bound-to-fear/ https://www.gitadaily.com/as-long-as-we-are-bound-by-desire-we-will-be-bound-to-fear/

Fri Oct 12, 2018 4:33 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Immigration to the spiritual world happens not by infiltration but by invitation
When two countries have huge economic disparities, people from the poorer country often try to immigrate to the wealthier country. And if they can't enter legally, they try to infiltrate illegally.
The Bhagavad-gita highlights the huge disparities between the material world and the spiritual world (08.15-22). Whereas the material world is ephemeral and distressful, the spiritual world is eternal and blissful (08.15). On understanding these disparities, we naturally desire to immigrate to the spiritual world.
What is the criterion for legally immigrating there? Pure devotion to Krishna, the Lord of the spiritual world. The spiritual world is the place where everyone lives for Krishna. Only when we develop this Krishna-centered consciousness can we enter there. Otherwise, its borders are foolproof.
Does the impossibility of infiltrating into the spiritual world imply that we are unwanted there? Not at all. Krishna has already invited us by expressing his love and longing for us in the Gita. He assures that if we devote ourselves wholeheartedly to him, he will personally lift us from here to there (12.06-07).
If Krishna is so eager, why, then, does the spiritual world have the stringent entry criterion of pure devotion? That criterion is meant not to deter us, but to prepare us for relishing the spiritual world. Therein, all happiness centers on loving absorption in Krishna; if we have no love for him, we won't be happy there. Thus, we need to cultivate pure devotion simply to reciprocate with his invitation.
Moreover, Krishna helps us meet the immigration criterion of pure devotion.. He offers us the time-honored process of bhakti-yoga for redirecting our love from this world to him (12.09).
By diligently practicing bhakti, when we love him more than the world, he takes us to his personal abode for a life of eternal joy.
Think it over:
How do we get the desire to immigrate to the spiritual world?

What is the purpose of strict immigration criterion for the spiritual world?

How can we follow through on Krishna's invitation to immigrate to his abode?

Read more https://www.gitadaily.com/immigration-to-the-spiritual-world-happens-not-by-infiltration-but-by-invitation/ https://www.gitadaily.com/immigration-to-the-spiritual-world-happens-not-by-infiltration-but-by-invitation/

Fri Oct 12, 2018 1:24 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When a plane flies across the sky, it leaves no mark on it, no streak that lasts, no furrow or pothole that interferes with further traffic. So too, allow all feelings and emotions to cross your mind, but do not allow them to cause an impression. This can be done by inquiry, by quiet reasoning within oneself, more than listening to lectures or study of books. Little children are trained to walk by means of a three-wheeled contraption which they hold and push along. The Pranava is such a contraption, with the three wheels of A, U and M - the 'Omkara Tricycle'. Holding it, you can learn to use the two feet of Bhakti and Vairagya (devotion and detachment). When you give up your hold on the Omkara, you slump down on the floor helplessly. When you walk everyday reciting the Pranava, you will definitely realise the glory of the Divine, which is the very substance of the Universe. Sri Satya Sai Baba

Fri Oct 12, 2018 8:42 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The term "Guru" is used in three senses. It can mean one who, although he has no spiritual attainment, has been invested (like the ordination of a priest) with the right to give initiation and upadesa. He is often hereditary and is not unlike a family doctor for spiritual health. Secondly, the Guru can be one who, in addition to the above, has some spiritual attainment and can guide his disciples by more potent upadesa (even though the actual practices enjoined may be the same) as far as he himself gone. But in the highest and truest meaning of the word, the guru is he who has realised Oneness with the Spirit that is the Self of all. This is the Sat-guru.Therefore Sri Bhagavan said, "God, Guru and Self are the same".The guru is one who at all times abides in the profound depths of the Self. He never sees any difference between himself and others and he is completely free from false notions of distinction that he himself is the Enlightened or the Liberated while others around him are in bondage or darkness of ignorance. His firmness or self-possession can never be shaken under any circumstances and he is never perturbed.Submission to this Guru is not submission to any outside oneself but to the Self manifested outwardly in order to help one discover the Self within."The Master is within;meditation is meant to remove the ignorant idea that he is only outside.When the wrong identification of oneself with the body ceases, the Master is found to be none other than the Self.

(Bhagavan Ramana: His Silent Upadesa Part 1 by Arthur Osborne) Taken from Sri Ramana Jyothi, Volume 38, October 2018, Issue 10.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] Re: [Chandassu] నవరాత్రి - 3 - గాయత్రీ #navarAtri - 3 - gAyatrI#

 

అకలంకా అనింద్య మా 
అకలంకా అనింద్యా మా 
#
akalaMkA aniMdya mA 
akalaMkA aniMdyA mA 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___