[racchabanda] నవరాత్రి - 6 - చపలా #navarAtri - 6 - chapalA#

 

నవరాత్రి - 6 - చపలా -

చపలా ఒక శ్లోక భేదము. ఇందులో బేసి పాదములలోని 5,6,7 అక్షరములు న-గణముగా నుండును. 

చంచలమ్ము సిరిగదా 
పంచగాఁ బెఱుఁగున్ గదా 
వంచనతో సిరి పటా- 
పంచలగును లక్ష్మిచే 

క్షీరసముద్రము గదా 
యూరు పుట్టిల్లు సింధుజా 
చేరువనుండు హరియున్ 
గోరికలను దీర్చుమా 

భాగ్యమ్ముల నొసఁగు వై-
రాగ్యమ్ముల నొసంగుమా 
యోగ్యులకు నొసఁగుమా 
భోగ్యములను బద్మినీ  

చపలా యనెదరు నిన్ 
చపలమ్ములు మావియే 
ప్రపన్నులను గని నీ 
కృపఁ జూపుము వైష్ణవీ 

నీనవ్వే యగు సిరిగా 
నీనడలే సదా సిరుల్ 
వానితోడఁ దెలుపుమా 
మా నలఁతల మెల్లఁగా 

మహాలక్ష్మీ కరుణతో 
సహాయమును జేయవే 
సుహాసినీ అజితహృ-
ద్విహారిణీ హరిప్రియా 

పద్మజా పద్మనయనా 
పద్మనాభ హృదీశ్వరీ 
పద్మసంభవు జననీ 
పద్మరాగద్యుతీ రమా 

మము పాలించుము సదా 
రమణీ దివ్యసుందరీ 
భ్రమలన్ బాపుము సిరీ 
విమలా విశ్వ మాతృకా 

అష్టకమ్ముఁ జదువఁగాఁ 
గష్టమ్ములు శమించుఁగా 
వృష్టిగాఁ గురియు సిరుల్ 
తుష్టి గల్గును మన్కిలో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
navarAtri - 6 - chapalA -

chapalA oka SlOka bhEdamu. iMdulO bEsi pAdamulalOni 5,6,7 axaramulu na-gaNamugA nuMDunu. 

chaMchalammu sirigadA 
paMchagA@M be~ru@Mgun gadA 
vaMchanatO siri paTA- 
paMchalagunu laxmichE 

xIrasamudramu gadA 
yUru puTTillu siMdhujA 
chEruvanuMDu hariyun 
gOrikalanu dIrchumA 

bhAgyammula nosa@Mgu vai-
rAgyammula nosaMgumA 
yOgyulaku nosa@MgumA 
bhOgyamulanu badminI  

chapalA yanedaru nin 
chapalammulu mAviyE 
prapannulanu gani nI 
kRpa@M jUpumu vaishNavI 

nInavvE yagu sirigA 
nInaDalE sadA sirul 
vAnitODa@M delupumA 
mA nala@Mtala mella@MgA 

mahAlaxmI karuNatO 
sahAyamunu jEyavE 
suhAsinI ajitahR-
dvihAriNI haripriyA 

padmajA padmanayanA 
padmanAbha hRdISvarI 
padmasaMbhavu jananI 
padmarAgadyutI ramA 

mamu pAliMchumu sadA 
ramaNI divyasuMdarI 
bhramalan bApumu sirI 
vimalA viSva mAtRkA 

ashTakammu@M jaduva@MgA@M 
gashTammulu SamiMchu@MgA 
vRshTigA@M guriyu sirul 
tushTi galgunu man&kilO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAVu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4794

7 Messages

Digest #4794
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3a
Sringeri by p_gopi_krishna
3b
Sringeri by p_gopi_krishna
3c
Sringeri by p_gopi_krishna

Messages

Sun Oct 14, 2018 1:56 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Fighting self-destructive desire by ourselves is like fighting a forest fire with bare hands
When we indulge repeatedly in some self-destructive desire, it becomes addictive. It scorches us like an inner forest fire.
If the fire were outside us, we could flee from it. But as the fire is inside us, we can't flee anywhere; we can only extinguish it. Horrifyingly however, we don't have any fire extinguisher. The fire seems inescapable and insatiable (Bhagavad-gita 03.39),
Resisting addictive desire can seem like fighting a forest fire with bare hands. Our normal response to an unhealthy desire – just say no – seems pitifully inadequate. The desire keeps propositioning and pushing us, again and again, till we succumb in helpless frustration. When we succumb repeatedly despite our best intentions, we may lose hope.
Thankfully, Gita wisdom equips us with the most potent fire extinguisher: remembrance of Krishna. The Gita explains that at our core, we are souls, who are eternal parts of Krishna. He is our all-attractive Lord, capable of fulfilling our deepest desire to love and be loved. Our self-destructive desires are simply misdirections of that deepest desire. Rather than struggling to say no to those desires, we need to strive to say yes to that desire for Krishna.
We can say yes to Krishna by practicing bhakti-yoga, which centers on cultivating remembrance of Krishna. When we practice bhakti-yoga as a discipline, we connect steadily with Krishna. And that connection acts like a fire extinguisher, for it bestows satisfaction and purification. Satisfaction means that we feel less agitated whenever any self-destructive desires pop up; and purification means that such desires pop up less frequently.
Therefore, whenever a self-destructive desire agitates us, we need to respond intelligently: rather than trying to resist it, we can first strive to remember Krishna. And we will discover how effective the fire extinguisher of Krishna consciousness is.
Think it over:
How is self-destructive desire like a forest fire?

How does remembering Krishna act like a fire extinguisher?

When self-destructive desire agitates us, what is the best response?

Read more https://www.gitadaily.com/fighting-self-destructive-desire-by-ourselves-is-like-fighting-a-forest-fire-with-bare-hands/ https://www.gitadaily.com/fighting-self-destructive-desire-by-ourselves-is-like-fighting-a-forest-fire-with-bare-hands/

Sun Oct 14, 2018 3:03 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

In the Mahavakya from the Vedas, Tat Twam Asi (That Thou Art), Tat denotes that which is outside and Twam stands for innate Divinity. It means that the same Divinity is present within and without. Antarbahischa Tatsarvam Vyapya Narayana Stitaha (That all pervasive God is present within and without). That which is seen, heard and experienced outside is nothing but the reflection, resound and reaction of the inner being. When reality is within, why crave for its reflection outside? It is sheer madness. Man is the embodiment of time. Man is the master of time. In order to understand one's reality, one has to control the mind. Hence, it is said, master the mind and be a mastermind. The five elements that are seen outside are present in you. You are the master of the five elements. You should master the mind; do not become a slave to it. Sri Satya Sai Baba

Sun Oct 14, 2018 8:24 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The ten-day Dasara festival is meant to encourage you to control your ten senses. Legend says that Goddess Chamundi killed the demon Mahisha during this Dasara festival. What is the inner meaning of this story? We should not under any circumstance associate ourselves with demons. Your thoughts, words and actions must be pure, worthy of being human and not demoniac. Avoid bad company and always be in good company. Do not develop hatred towards anyone. Whomever you come across, consider them as embodiments of Divinity and salute them. Always speak truth, observe righteousness (Dharma). Be peaceful. Be happy and blissful. You should conduct yourself with love in society. I am suffused with love. I distribute that love to one and all. I do not hate anyone. I have no selfishness at all! My love is selfless love. Love is My property. You all are heirs to that property. Love is God, God is Love. Hence, live in love. Sri Satya Sai Baba

Sun Oct 14, 2018 3:10 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days 21- from the entries of Sri Padmanabhan VenkatramanThere were two more days to the Chatur Amnaya Sammelana, with the whole Narasimhavana and town wore a festive look. It was a historic event and it importance was not felt by us at that time . After Shri Adi Shankara Bahagavat Pada's time, the four Shankaracharyas of the four Amanya peetah were meeting for the first time. It was happening after some 1200 years, we were to be at the fore front as ADCs , and what were we doing?
Umesha and all of us were having a great time in the Tunga river, behind the hillock, on the other side of Narasimhavana . Very few get there as the river gets rocky behind the bend. Umesha plunged into the river ,some of us did not know to swim, but we still plunged nevertheless. Umesha swam beautifully and demonstrated the Padmasana Back float - he would do a padmasana ,while floating on his back. Many of us tried that and drowned into the waters like a rock! We knew neither padmasana nor back float.
It was then and there decided that we will learn Yoga , but who will teach us? There weren't many
yoga schools then with wild stories being circulated about yoga and yogis. Umesha had a ready solution for that . He had brought a young disciple of his -'Papa Ramasubramanian' from Chennai. He was an expert among us and he was commanded by Umesha to teach us Yoga.He would stay on in Bangalore on our way and teach us. Jala kreeda was not a good practice for brahmacharis; so we quickly applied ash on forehead , finished sandhya vandane and sat on the rocks for prolonged meditation. It was a wonderful sight, a bunch of young brahmacharis sitting on the rocks in meditation, with water flowing all around us.
Then we wandered in the lush greens and reached a small Kala Bhairva temple. Umesha narrated an incident about the temple- how Jyeshta Mahasannidhanam's siddhasana posture was personally corrected by Kalabhairava in that very same temple and his meditation experiences there. Umesha was so carried away by the emotions he cried "Bhaiava" with such a force it reverberated. We all closed our eyes in an instant.
There were a couple of very young boys -Vishwa and Kutti Shankar. Umesha lifted them and threw them at us , as if they were soccer balls; we caught them and threw them back. This went on for some time.It was all so much fun and Umesha was so good in making Vedantha a lovable treat.
There was suddenly a commotion and someone shouted that Acharya was coming that side. We all ran to the banks and saw him climb up to the shores . He gave us a big smile and asked us to get ready for the big event. "I am going to proudly tell other Shankaracharyas that my disciples are all Masters in Engineering and PhDs, not just dukrugarane people. All of you get ready to meet them", he remarked as he hurried to his nivasa.
The whole place was buzzing with activities. Young vidyarthis of Veda patashala were moving around in a line, disciplined , even as they alighted steps. The younger ones would mill around , giggling and chasing each other. The Veda ghosha would fill the space with rythm. Agni karya were being carried out here nd there. There was even Bairagi Sadus come in for the event.
The fish would dance around in the crystal clear waters of Tunga river and the visitors from cities amazed that water can even be that pure .There was no traffic or even a 'touring talkies' to blare ugly noise of a movies.
In short ,it was pure heaven.
We slowly made our way to the Adhistana Mantapa and sat on the steps. Lakshmeesha was chanting Rudram, sitting in front of Chandrashekara Bharati Adhistana. He was the eldest son of the pious couple Shri Narasimhaiyya and Smt Manikarnikamma , both of were ardent devotees of Acharya and part of Dr.Subbaramaiyya's satsang. Their younger son Shankara was living there in gurunivasa several months a year serving jyeshta mahasannidhanam;their daughters Lokamatha and Lalitha were actively involved in the satsang.
As Lakshmeesha's voice went up and down with the swara of the Rudram, my mind slid into peace. I always had the difficulty of keeping the mind awake as listened to Vedic chants - it would take me inward, almost disconnecting me from the world around me. I hardly could keep right count of Japa as well - slowly I slip away from the surroundings into total stillness. Bharati Theertharu, the ever stickler to rigor, would chastise me many times. We should have a control on when the mind thinks and what it thinks, he would say. Sankalpa has no meaning if we don't keep it, he would urge.
Umesha continued to narrate some of his conversations with jyeshta mahasannidhanam's early days of Sanyasa. Acharya had shared the details of how Rudra appeared in his dreams consecutively for 7 days, teaching him all the Yogasanas described in Hatha Yoga Pradeepika of Svāmi Svātmārāma. When Umesh explained how Rudra personally corrected Acharya's siddhasana, a chill went through our spine.
Svatvaraman starts Hatha Yoga Pradipika with an assurance that Rudra Pahupathinath developed the staircase that leads aspirant to highest level of Raja Yoga
"श्री आदिनाथय नमोस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठ योगविध्या

विभ्राजते परोन्नतरजयोगं आरोदुमिच्छोरधिरोहिनिव"
He also assures that, "When the sleeping Kundalinî awakens by favour of a guru, then all the lotuses and all the knots are pierced through".
गुरुप्रसादेन यदा जागर्ति कुण्डली

तदा सर्वाणि पद्मानि भिध्यन्ते ग्रन्थयोपि च
To be taught directly by the very same Yoga Raja Pashupathinath ?
The narrative was so powerful and left an impression on me, I spent decades reading Hatha Yoga Pradipika and practcing a few asanas.What good deeds our forefathers must have done for us to receive the grace of such Acharya! We all knew our limitations and were very sure some sukruta of our forefathers was responsible that we could be class mates of Umesha. But for his benevolence, we never would have met jyeshta mahasannidanam. How lucky we are to have had Umesha as our friend, philosopher and guide.
With these thoughts, we went in to have darshan of jyeshta Mahasannidhanam and receive his blessings. "I heard about all the trouble you faced during your car travel to Sringeri. You are indeed very fortunate that Umesha personally drove you down to the feet of Sharade and the grace of my guru Chandrashekara Bharathi. But, don't ever treat Umesha just as a friend. He is an accomplished Yogi who has spending his last Janma here. If he merely touches you, you will get liberated and attain moksha. If he walks into your house,it will become swarga".
We were all stunned to hear this and looked at each other ; and the we looked at Umesha. He was his usual serene self, a smile adorning his Tejasvi face. This cautionary statement from jyeshta mahasannidhanam would change the way we related to Umesha for ever. It made us very happy and anxious at the same time ; we were happy that we were close to him and anxious if we would make the best use of the opportunity life threw at us in this janma.
The mood was sombre as we came out after the darshan and walked slowly towards the Admin office. Umesha sensed the change and set out to bring us back to normal cheer. " Acharya is very kind on me and says wonderful things. I am now whatever I was before what he said. Let us focus on the duty on hand. We need to assign responsibility of ADCs amongst ourselves", he said. We all tried our best to look at him normally. He continued, "We need to assign Jyotir mutt to someone who knows Hindi. Shri Swarupanada Saraswathi is known to be a rebel sadhu, having participated in Quit India movement, and so many ecology protection agitations.He has moved the court many times. More than him, his disciples who accompany him can be very demanding".
Every one fell silent. After some hesitation I ventured, " I know a smattering of Hindi" to which every one looked relived. "How did you learn Hindi", asked Umesh. The Tamil Nadu DMK government had virtually banned Hindi being taught in schools. " We did not have much money at home and so I borrowed Pracara Sabha books at Praatmik & Madhyama level from a friend, and taught the language mysefl", I responded. Umesha was surprised at this , "What was the motivation to learn Hindi", he asked.
"Because, I wanted to see the Hindi movie Aradhana. It ran for a year and I did not want to see it unless I could understand", I replied..
Every one burst into laughter.
( To be continued)
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>

vedanta-study@googlegroups.com

Sun Oct 14, 2018 3:13 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days : Part 22
Every one laughed at my declaration that I taught Hindi to myself in order to understand the movie Aradhana, released in 1969. It was such a big hit, talk of the town and ran for a year in Madras. It was the city that had witnessed huge anti-Hindi agitation by DMK party in 1965. I was 15 years old and in tenth grade, living in our grandfather's house after the untimely demise of my young father in 1963. We had to move from Bangalore to Madras to live in the shades of our grandfather. Obviously money was short supply and couldn't afford to join Hindi Pracar Sabha .
I borrowed books from my buddy Jayaraman who was doing third level and taught the language myself. I was adamant that I will not do anything that I don't understand.Umesha did not join the gaggle. He said, "Look at his commitment not to do anything without understanding, willingness to put in the effort to teach himself. If he did this even for a movie, no wonder he always talks of spirit and not just the letter. No wonder he is willing examine Dwaitha and Advaitha. More importantly it is wise learning from everything. This is the message from Srimad Bhagavatam in the form of Uddhava Gita ( also known as Hamsa Gita)"
We all pressed him to explain more of this. " Before departing from this Earth, Lord Krishna gives parting wisdom to his devotee Uddhava. Bhagavatam is a pure Vedanta sugar coated with Bhakti. In that Krishna says Self is the best teacher as it triggers one to infer and seek direct perception of truth.
आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः |

यत् प्रत्यक्ष अनुमानाभ्यां श्रेयोसावनुविन्दते ||
He further elaborates through an interaction between King Yadu and an Avadhuta . When asked by the King who his teacher was, the Avadhuta replies he learnt from 24 different things like earth, sky , insects, hunters etc,एते मे गुरवो राजन् चतुर् विशति आश्रिताः |

शिक्षा व्रुत्तिभिर् एतेषां अन्वसिक्षमिहात्मनः||He explains that by studying their behavioral traits he learnt his lessons". Needless to say that understanding Uddava Gita became my life long effort.
He turned to me and said , " you are like that avadhuta trying to learn from anything. But tell me what gives you confidence that you can learn something by yourself?"It was my turn to tell a story. I narrated the story of manku Venkanna, who later became the Diwan of Adhoni Nawab, from the life of Shri Raghavendra swamy.
Venkanna was a poor brahmin boy in a small village Adoni. Due to family problems, he was not tutored or taught any useful skills. He was assigned to the task of tending the family's herd of cows, spending his entire days in the countryside watching over the cows. He used to regret about his situation but could hardly do anything about it.
He had heard of the greatness of rAyaru and how he could cause miracles with his mantra siddhi. He was eager to meet Rayaru and seek his blessings. His prayers were heard and one day the retinue of rAyaru passed close by. RAyaru took pity on the boy and told him "When you are in real distress and need my help, put this akshate on your head and think of me".. Rayaru's retinue moved on.
One day , as Venkanna was tending the cows , he saw the Nawab of Adoni riding by. Vey soon another man on horseback approached the Nawab and handed him a written scroll. Unfortunately neither the Nawab nor the rider were literate and needed somebody to read the scroll.The Nawab looked around, he saw Venkanna and beckoned him commanded to read the scroll. His assumption was that as a brahmin boy Venkanna should be literate.
Poor Venkanna was was also illiterate, but was sure that Nawab wouldn't believe him and punish him for refusal. Caught in this deadly trap, he remembered what Rayaru had assured. He prayed to Rayaru and opened the scroll and he could read! मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं । यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवम् was the power of Rayaru.
"So, I always pray to Rayaru and Mathe Sharade grants me the power to understand", I explained. I use this method to this very day as everything is self taught for me.
Umesha was very pleased to hear the story and he brought us back to the task on hand, ie, managing Swarupananda Saraswathi Maharaj. "He is someone very special for us in Sringeri", he said and gave a detailed explanation of Shri Swarupanada Saraswathi and Jyotir Mutt.
"He comes with an unbelievable lineage - himself, Karapatri swamy, Maharishi Mahesh yogi were all sishya of the 'Lion among Saadhus', Brahmananda Saraswathi of Jyotir Mutt.Jyotir mutt has had difficult history and was without a Head for neatly 150 years during late 19th and early 20th century.
In 1880 a young boy of 9 , Rajaram Mishra left his home driven by Vairaygya. His family took the help of police and brought him back.;but seeing his determination, parents gave permission . Rajaram wandered on foot for 5 years and went all the way from Ayodhya to Rishikesh. After 'evaluating' several gurus, he finally accepted Swami Krishnannda saraswathi. Even then he would retire into a cave , coming out only occasionally. At the age of 34, he was ordained into the ascetic order and given the formal name Swami Brahmānanda Saraswati.
In 1941, at the age of 70, after repeated requests over a period of twenty years,and pressure from his disciple Karpatri swami, Brahmananda accepted the position of Shankaracharya . He saw it as attempt by the mandala to chain a Lion roaming around freely in a jungle. " If accepting the pitha serves the mission of Shankara, I will do it".The appointment of Swami Brahmananda was based on the endorsement of Shri Chandrashlkara Bharathi. He passed away in 1953 without appointing a successor.
The Jyotir mutt got into a turmoil; Karpatri and Narayananda Saraswathi were eminent scholars and yogis. Both refused and Shantanada Saraswathi took the pitha under murky circumstances. Mandali took to court. Finally jyotir mutt passed on to Swarupananda saraswathi, another disciple of the Lion among Sadhus Brahmananda"
It was a stunning narrative which put Shri Swarupananda Maharaj to a high level in my mind. Jyotir mutt seems to have produced giants of yogis whose vairagya made them spurn even the Shankaracharya position. What was more impactful was that Sringeri Acharyas have been the Touchstone, Guru for the gurus, whose endorsement rules all over India. Chandrashekara Bharati endorsed a fellow recluse Brahmananda saraswathi while his successor jyseshta mahasanndanam coronated multi dimensional Swarupanand Saraswathi for Dwarka mutt.
"You mentioned about Mantra Siddhi of Raghavendra swamy. You would be pleased to hear about Sachhidananda Shivabhinava Nrisimha Bharati, our parameshti Acharya", said Umesh. "He is the one who could cure any one seeking his help ; he was the one to determine where Adhya Shankara was born in Kaladi"
Waiting for the Chatur Amnaya Acharyas to arrive was becoming so interesting.
(To be continued)
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>


vedanta-study@googlegroups.com

Sun Oct 14, 2018 3:17 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sringeri Days : Part 23, from the entries of Sri Padmanabhan Venkatraman
Umesha took time to tell us a details of jyeshta Mahasannidhanam's paramacharya, Sacchidanada Shiva Abhinava Narasimha Bharati (SSANB).
" SSANB Swami, like your Raghavendra swamy, had a very deep sense of Vairagya, master of Hatha Yoga, Raja Yoga and attained great Mantra siddhis He was barely eight years old when his guru Vrudda Narasimha Bharati went on a prolonged tour for 12 years. He was 20 by the time Vrudda Narasimha Bharati returned. He was able to ascertain the birth place of Aadhya Shankara in Kalady, had a temple built there and consecrated it."
The young SSANB Swami became apathetic to learning and worldly affairs. An intense desire seized him that he should wander forth alone into the wilderness and attain emancipation by the realization of jnana. He lost his cheerfulness and enthusiasm for work. He became indifferent to food and bodily wants and always appeared gloomy.
आशावस्त्र सदात्मन्य विरत हृदय त्यक्तृ सर्वानुरागः

काये चक्षु मुखेष्वप्य अनुदितमतः क्कापि कस्मिश्चकाले

शैलाग्रे अरण्यकोणे क्कचिदापि पुलिने रेवातटे वा

गङ्गातीरे तुङ्गातटभुवि च कदा स्वैरचारि भवेयम्
When shall I become a wanderer at will on mountain peaks or in the depths of the forests, on sandy banks or on the banks of rivers like the Narmada, the Ganga or the Tunga, with the four directions of the empty space for my only clothing, never for a moment dissociated from the Self, abandoning all attachments and never identifying myself with the body or the senses?
When questioned , he quoted Yoga Vasishta where Rama explains his despondency, as a consequence of wave of vasanas
प्राक्तनं वासनाजालं नियोजयति मां यथा

मुने तथैव निष्टामि कृपणः किं करोम्यहम् |
Finally his Guru Vrudda Narasinha Bharati had to intervene who reminded him of his responsibility as Head of the Mutt and also assure him that in due course he will get his opportunity to spend time in solitude as a great Yogi.Sringeri was a place eminently suitable for a life of solitude, jnana and tapas, that there were vast and beautiful forests close by and that he might engage himself in yoga at Sringeri when the time is ripe for it.
In his Sharada-shatashloki-stava, SSANB Swami writes :

आज्ञा सीद्गौरवी मे तव खलु करुणावारिधिः शारदा अम्बा

स अष्टाङ्गं योगमाराद् उपदिशति भावनौरसः सुनुरस्याः

"My Guru's authoritative utterance to me was-Your mother Sharada, the ocean of mercy, will definitely instruct you soon about yoga, which has eight limbs. You are Her own child."
The Mahaswamiji did end up mastering Hathayoga as predicted by his Guru. A bairagi master of Hatha Yoga from North India, Ganga Das arrived at Sringeri fortuitously. SSAN Bharati swamiji got initiated into the practice of Khechari-Mudra resorting to Chedana, Calana and Dohana. It called for cutting the bottom of the tongues so that it can be bent backwards.He gradually progressed to duly thrusting his tongue upwards through the opening at the back of the throat. However, not being enamored of the Khechari- Mudra, he finally discarded it and moved on, from Hathayoga, to Rajayoga. What is special about Kechari Mudra? It leads to Amruta Bindu dropping from the crown.
ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरो भूत्वा सोमपानं करोति यः |मासार्धेन न सन्देहो मृत्युं जयति योगवित् || says Hatha Yoga Pradipika.
"If the Yogî drinks Somarasa (amruta bindhu that drops from crown) by sitting with the tongue turned backwards and mind concentrated, there is no doubt he conquers death within 5 days"
"I was fortunate to have experienced the drop of Amruta Bindu from my crown even without Kechari Mudra", said Umesh. This was an eye opener for me and I wondered if there was another way of Kechari Mudra without having to cut the tongue at the bottom. I was also sure that SSANB Swamy was not going to adopt any gruesome way. As I continued my Raja Yoga practice over years, I discovered that when meditation deepens, all the three bandhas - Jalandhara, Uddiyana, Mula-occur by themselves and the tongue starts 'swelling' internally blocking the top of the throat. May be this simulates the Kechari Mudra.
The SSANB Swamiji would get enormous mantra siddhi and his mere blessings or utterances would cure severe illness. People naturally flocked to him to have their problems solved-just as they do to Shri Raghavendra Swamy.This troubled him more-there he was waiting to hand over the reins of Mutt to someone else so that he can wander as digambara in solitude, far away from the maddening crowd, and Mathe Sharade made him cure peoples troubles that made him a magnet to the very same maddening crowds ! He would cry out to her :
आगतयास्चैव तत्तत्प्रशमन पटुताम् मन्यमान जनेस्मि

न्याचन्ते किं प्रकुर्याम् वद तुहिनगिरी शानपुत्री दुमौले
"People with all sorts of illness and under the bond of evil spirits seek me out to have them cured. What do I know , oh mother, you advice me"
Over the years this mood of solitude re-surface. He gave up eating salt, sour or pungent foods. Every evening, he would wander in the forests close to Narasimhavana or enjoy the happiness of Nirguna-Dhyana sitting under a tree. He still kept up his teaching of Vedanta to his pupils after the morning worship was over.
He was also very troubled that society in general and brahmins in particular, were moving away from Vedic culture. He established Sanskrit Patashala in Sringeri, advanced Shahstra college in Bangalore and incessantly talked about it. He felt all these actions were inadequate.He believed that unless the spirit of the great master, Sri Shankaracharya, again descended on earth, righteousness could not be re-established in the land. He could only pray for the descent. So, why not do something more to help 'the re-descent'! Why not build a shrine at the birthplace of Sri Shankaracharya ?
But the very birthplace had become a dim memory , and three places in Kerala with the name Kalady. Based on studies of manuscripts and yogic premonition in dream, Sacchidanda Shiva Abhinava Narasimha Bharati was able to pin point the location of birth place of Aadhya Shankara. With the help of Dewan of Mysore, Sir Seshadry iyer, he set forth a plan to establish the shrine and consecrate the temple.

The whole story is beautifully told in the youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=HaYfoghV-n8&feature=youtu.be
Umesha continued, " His Guru Vrudda Narasimha Bharati himself was a great Yogi. We all know the remarkable life of ParamAcharya Chandrashekara Bharati. We are so fortunate to be at the feet of Abhinava Vidyatheertha swami. It is not a surprise that Sringeri Mutt has taken the lead in bringing all the four Amnaya Pitha Adhipatis for the first ever Sammelana in history. Aadhya Shankara established first pitha in Sringeri, SSANB Swamiji discovered the Shankara's birth place and now our Acharya is organizing the first sammelana"
All of a sudden, there was commotion and it was announced that all the Acharya's have arrived. We all ran to the hall designated for the Volunteers teams and awaited orders. First all the Shankaracharyas went into a room for a closed room meeting. Then they came out for giving a joint darshan to the public.
Every one in that audience was so thrilled that they were getting a chance of several lifetimes in meeting all the four Acharya's together. They were rejoicing, some closed their eyes even when the historic event was happening right in front of their eyes. Some literally cried, tears of joy flowing down the cheeks. Some were too stunned and remained silent. Some , who were probably brought in without any knowledge of Shankara didn't even understand the great boon that flowed their ways.
And then, there were some trouble makers too. Someone shouted some disrespectful thing about Kanchi Kamakoti Mutt acharya. Jyeshta mahasanidhanam would have none of it. He gave one of his famous Rudra face stare and that miscreant simply melted away from the crowd. Jyeshta Mahasanndhanam had made it very clear that he will not tolerate any mutt politics or any Yathi of any other Mutt or sampradaya being talked disrespectfully. It applied to every one. One of the visiting Shankaracharya's was not spared either; when he tried to indirectly refer to Kamakoti Mutt as 'the other branch mutt', Jyeshta Mahasanndhanam gave his stare and just walked away from the group.
It was pretty clear to every one around that they need to strictly focus on the stated agenda and avoid anything even remotely smelling of politics.
The evening fell and it was getting dark. It was time for the Ratha Yatra of Sharadamba. Umesha and all of us were the bearers of tube light poles that provided the illumination, as the procession wound through dark streets of Sringeri town.
" Do you know who these young lads are", asked Jyeshta Mahasanndhanam of the other three Shankaracharyas. " Don't take them as average guys. This one is a Phd, those fours are Masters in Engineering, the other two are Accountants and the other two are budding engineers. But most important thing is that they are all mumukshus , balancing the heavy burdens of nidhidhyasana and loukika. In this advanced Kali yuga, I am training them in the path of King Janaka". He beamed proudly.
We were stunned beyond words at these compassionate words of Jyeshta Mahasanndhanam. What great sukruta our forefathers have done that we are here at the great event, so close to the acharyas and fortunate even to have a tiny portion of his mindshare !
Where will all this lead us to in life ?
(To be continued)
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>


vedanta-study@googlegroups.com

Sun Oct 14, 2018 3:20 am (PDT) . Posted by:

pantula.parakrijaya

Namaste! Thanks for Accepting my Request.I am Pantula Venkata Radhakrishna Astrologer and (Teacher & Poet ) of below Blogs. Please go through my profile to know more about myself.


పంతుల వెంకట రాధాకృష్ణ అను నేను మరియు నా సతీమణి పరాక్రిజయ అను పేరిట రచనలు చేయుచున్నాము.
ఇప్పటికి బాలల రామాయణము, సుధారామం, అమ్మకు అక్షరాంజలి అను మూడు పుస్తకములు ఆవిష్కృతమైనవి. మరియు ఇరువురము జ్యోతిష్య ప్రవృత్తిలో ఉన్నాము.
Pantula Venkata Radhakrishna known as "Parakri" with my Pen name, in so many Periodicals and his Articals are Print Media in Between 1985 - 1995. He came from a esteemed family of scholars and astrologers.he married jaya maheswari in 1988. She is also a poetess & astrologer. The both came from one family their fore father's " Sri Pantula Viswanadham " (Panchanga kartha ) and P.L.N.Sastry (well known sahiti vedanti. And the couple maintaining 5 blogs in electronic media and got acquaintance with public, by astrological Quarts. As the way of life science 1995. And their Books were published. Serving the society with their valuable suggestions and giving yantra's, rakshas, mantras to the need and greedy. after reviewing your birth details they can send your jatakam to your mail. with their Blessings ................


See My 4 Blogs - Pantula.Venkata.Radhakrishna School Asst. Telugu Pandit ZPHS. sontyam, visakhapatnam Dist.

About Us : https://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/p/blog-page_1.html https://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/p/blog-page_1.html

Astrology Blog :
శ్రీ మేధా దక్షిణమూర్తి జ్యోతిష నిలయం :
http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in http://medhadakshinamurtyjyotishanilayam.blogspot.in/ ,

Devetional Blog :
సాధన ఆరాధన : http://sadhanaaradhana.blogspot.in/ http://sadhanaaradhana.blogspot.in/ ,

Telugu Literature Blog :
తెలుగు పండిత దర్శిని : http://teluguteachers-parakri.blogspot.in http://teluguteachers-parakri.blogspot.in/ ,

My Writings - Blog :
పరాక్రి పదనిసలు : http://jayaparakri..blogspot.in http://jayaparakri.blogspot.in/ ,

Social Search as : PARAKRIJAYA

Like FB page : https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM https://www.facebook.com/SRIMEDHADAKSHINAMURTYJYOTISHANILAYAM,Contact Us :
Phone: సంప్రదింపులకు ఫొన్ చేయండి.
+917013390324, +919966455872,

Note: call me 6AM to 9AM & 6PM to 9PM GMT +5:30 ,INDIA
Email : parakrijaya@gmail.com


Permanent Address :SRI MEDHADAKSHINAMURTY JYOTISHANILAYAM, D.No : 13-30/2, G-1, SRI SAI ENCLAVE, Near State Bank,Sri Lakshmi narsaiah Nagar, Sujatha Nagar, Pendurthi, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530051


Consultation Timings :
Everyday 06:00AM to 09:00 AM(With appointemnt )
Everyday 05:30PM to 09:00PM (Without appointemnt)

Sunday (or) Any public & govt holidays we are available full day 06:00 AM To 8:00 PM (With appointemnt )
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] శ్లోకాలలొ కొత్త లోకాలు - 18

 

శ్లోకాలలొ కొత్త లోకాలు - 18

ఆనాఁ డాడితి వీనాతో
వేణువువలె మాటలన్ 
ఆనాఁటి జ్ఞాపకమ్ముల్ నా
కీనాఁడు సిరియే గదా 

ఛవి తగ్గెను రవికిన్ 
భువిపై హెచ్చెఁ జీఁకటుల్ 
నివసమ్ముల దివియల్ 
కవితాఝరి పారఁగా 
(చపలా)

మన యిర్వురి బంధమ్ము 
మన కూరిమి స్నేహమే 
నిను నేఁ గంటి నానాఁడు 
మనమందున జల్లులే 

దాఁటి రానివి యెన్నెన్నో
దాఁటి వచ్చును గొన్నియే
కోట తలుపు మూయంగా 
కాటి బాటలు పిల్చునా 

ఉడుతల్ గింజ లేరంగాఁ 
బడుచున్నవి పత్రముల్ 
సడి సేసె పతంగమ్ముల్ 
వడకంగ శరీరముల్ 

రాకపోయెనొ నారాజు 
రాకాచంద్రుని దీప్తిలో 
నాకనులకు దీపమ్మై 
నాకు నెప్పుడు తోడుగా 

వానిని దలఁచుటయే 
ధ్యానము కాదు భూమిపై 
వాని దలఁచుట యనన్ 
వాని జనుల సేవయే 
(చపలా) 

వివాహ భోజనమ్మందు 
రవాలడ్డులు పాకముల్ 
పువుబోలెడు యన్నమ్ముల్ 
నవీనమ్మగు షడ్రుచుల్ 

విధేయుడు - మోహన 

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___