[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 


No Braggart

 

Plato from fifth century B.C., said:

Poets need to be banished from "The Republic"

Because,

There is no way one can prove, most of stuff they say in their poetry.

 

Poem writers, some, to this day say: It is the divine power which gives them divine voice

To say the divine things they say in their poetry.

And asks all to follow their sayings in their wordings,

All the time promising heaven and earth, to everyone around,

Which really never happens,

And they know it. (Or don't they? Truthfully?)

 

But they still want us to believe, in this heavenly talk forever and ever.

It is always divinity they think, breathe and weave poetry about.  

After a while it tires you. You run out of your good natured patience.

 

Now a days, I am more dependent on the human voices around me.

I, a common woman, of common descent from commoners.

Human warmth is what I thrive on. Their word is enough for me.

 

For instance, thrown out of my house, during recent roof repairing endeavors,

I roamed all over the city and consequently ran out of gas.

Before returning home, I was refueling my car,

And I hear a male voice saying  - Madam, Madam, Madam.

And I look around.

 

A sunburnt guy on a bicycle, is balancing himself and said,

Ma'am, you have very beautiful hair!

He repeats himself to make sure I heard him, and I gave him one of my choicest grins

Before he biked away.

 

I like ordinary voices going extraordinarily out of their way

Strangers they may be to me,

These are true human voices I hear; and I am a truth Sayer,

That kind of kindness is poetry to me.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (97)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] మధుస్వరము #madhusvaramu#

 

మధుస్వరము - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - మిశ్రగతి, ఎదురు నడక గల ఏడు మాత్రలతో 

దీనిని ఎదురు నడకతోడి మత్తకోకిల అని చెప్పవచ్చును.. అందుకే మధుస్వరము (కోకిల) అని పేరునుంచాను. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

మధుస్వరము - జ/భ/ర/స/జ/య IUIUI IUIUI - IUIUI IUU 
18 ధృతి 54966 

ముదమ్ములోన సదా మనంగ - ముఖమ్ముఁ జూపు రమించన్
సుధారసమ్ముఁ బదమ్ములందు - స్ఫురించ నొల్కు తరించన్ 
మదిన్ వెలుంగు తలంపులన్ని - మధూదయంపు టుషస్సుల్ 
నదిన్ జెలంగు తరంగమాల - నవోదయాన మహస్సుల్ 

ప్రభాతమందుఁ దుషారధార - ప్రసూనరాశి వరమ్మా 
నభమ్మునందు సుశోణకాంతి - నటించుచుండు నయమ్మా 
శుభోదయమ్ము సుఖమ్ము లిచ్చు - సుచిత్ర వర్ణ పటమ్మా 
విభాకరుండు వినీలమైన - వియత్తునందు ఘటమ్మా 

గులాబి గుత్తి నొసంగఁ దల్తుఁ - గుమారి జన్మ దినమ్మున్ 
విలాసవంత విపంచిగీతి - ప్రియమ్ము నుండు మనమ్మున్ 
గళమ్మునందు మధుస్వరాల - కలస్వనంపు నదమ్ముల్ 
చలించుచుండె మనమ్మునందు - స్వరప్రయుక్త పదమ్ముల్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
madhusvaramu - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - miSragati, eduru naDaka gala EDu maatralatO 

dInini eduru naDakatODi mattakOkila ani cheppavachchunu. aMdukE madhusvaramu (kOkila) ani pErunuMchAnu. kriMda nA udAharaNamulu - 

madhusvaramu - ja/bha/ra/sa/ja/ya #IUIUI IUIUI - IUIUI IUU# 
18 dhRti 54966 

mudammulOna sadA manaMga - mukhammu@M jUpu ramiMchan
sudhArasammu@M badammulaMdu - sphuriMcha nolku tariMchan 
madin veluMgu talaMpulanni - madhUdayaMpu Tushassul 
nadin jelaMgu taraMgamAla - navOdayAna mahassul 

prabhAtamaMdu@M dushAradhAra - prasUnarASi varammA 
nabhammunaMdu suSONakAmti - naTiMchuchuMDu nayammA 
SubhOdayammu sukhammu lichchu - suchitra varNa paTammA 
vibhAkaruMDu vinIlamaina - viyattunaMdu ghaTammA 

gulAbi gutti nosaMga@M daltu@M - gumAri janma dinammun 
vilAsavaMta vipaMchigIti - priyammu nuMDu manammun 
gaLammunaMdu madhusvarAla - kalasvanaMpu nadammul 
chaliMchuchuMDe manammunaMdu - svaraprayukta padammul 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___