[racchabanda] శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు - 20 #SlOkAlalO kotta lOkAlu - 20#

 

శ్లోకాలలో కొత్త లోకాలు - 20 

మనసెందుకొ యీరోజు 
వినఁగా నిను గోరెనో 
కనఁగా నిను గాంక్షించె 
మనసెందుకు నేర్వదో 

భూతద్దమా మనసు నా 
చేతలకున్ దలంపుకున్ 
వ్రాతలు దోషములవన్  
గూతల కర్థ మున్నదా 

నాదన్నదేది ధరపై 
నాది నీదియు వానిదే 
కాదు కాదను తలఁపే 
చేదగు ననుభూతులే 

వేదమెందుకురా నీకు 
వాదమన్నది వద్దురా 
నాదమన్నది నీలోన 
మోదమన్నది నీవెగా 

నిన్న యది మఱలునా 
వన్నెలఁ దాను దెచ్చునా 
నిన్న వెళ్లెను మఱి రా
దెన్నటికి రమించఁగా 

ఎందఱుండిన నీకేమి 
యిందు నీవెప్పు డొక్కఁడే 
ముందు సాఁగుచు పోవోయి 
సింధువందున బిందువై 

విధేయుడు - మోహన 
#
SlOkAlalO kotta lOkAlu - 20 

manaseMduko yIrOju 
vina@mgA ninu gOrenO 
kana@mgA ninu gAMxiMche 
manaseMduku nErvadO 

bhUtaddamA manasu nA 
chEtalakun dalaMpukun 
vrAtalu dOshamulavan  
gUtala kartha munnadA 

nAdannadEdi dharapai 
nAdi nIdiyu vAnidE 
kAdu kAdanu tala@MpE 
chEdagu nanubhUtulE 

vEdameMdukurA nIku 
vAdamannadi vaddurA 
nAdamannadi nIlOna 
mOdamannadi nIvegA 

ninna yadi ma~ralunA 
vannela@M dAnu dechchunA 
ninna veLlenu ma~ri rA
dennaTiki ramiMcha@MgA 

eMda~ruMDina nIkEmi 
yiMdu nIveppu Dokka@MDE 
muMdu sA@Mguchu pOvOyi 
siMdhuvaMduna biMduvai 

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Satsangam

 

Route of Pushpak Viman of Ravana forcibly taking Sitha to his capital Sri Lanka.

Ravana forcibly took Sitha in his Pushpak Viman from Panchavati near Nasik and reached Sri Lanka via Hampi(Karnataka) and Lepaxi(Andhra Pradesh) and reached his destiny SriLanka.

I wonder to see Nasik, Hampi, Lepaxi and SriLanka are in straight line.!

Panchavati is a the place near Nasik where Rama Sitha and Laxman we're staying during vanavasa. Laxmanan had to cut the nose of Shoorpanakhi when she forced him to marry her. Hence the name Nasik to the place meaning nose.

Sitha saw Hanuman and others looking at her on the top of Rishyamookh Parvath of Hampi and threw her jewels at them tied in a cloth.

Jatayu the giant eagle saw crying Sitha captive of Ravana and fought with him to save her from Ravana and got his wings clipped by his sword. When Rama searching for Seetha saw Jatayu lying on the ground and addressed him by saying "hey Pakshi" Hence the name Lepakshi to the place.

Ramayana is not mythology . This is history only and written by Valmiki. Rawana took shortest route and travelled by air from Nasik to Lanka .Pl see below that Nasik, Hampi,Lepakshi and SriLanka are in straight line !

No automatic alt text available.

__._,_.___

Posted by: p_gopi_krishna@yahoo.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (47)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4799

1 Message

Digest #4799
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Message

Thu Nov 1, 2018 1:04 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

One fatal weakness that prevents you from getting closer to experiencing God is dambha: conceit, egoism, pride, the desire to be talked about or praised! People take delight in talking tirelessly about their achievements and capabilities. They want that their names and deeds should appear in the daily papers in big bold letters! This indeed makes them ludicrous and pitiable. It is not in the newspapers that you should strive to get attention. Earn status in the realm of God; earn fame in the company of the good and the godly, progress in humility, in reverence to elders and parents! If you are forever in the primary class labouring over A B C, how can you make out the meaning of what experts teach? Spirituality and Divinity is beyond the reach of the senses and you must listen, practice, and cherish noble ideals in your minds. Practise virtues and live in joy. Sri Satya Sai Baba

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

www.telugubhakti.com Digest Number 4798

15 Messages

Digest #4798
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.4
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.5
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.1
Health by p_gopi_krishna
3.1
Positive Life by p_gopi_krishna
3.2
Positive Life by p_gopi_krishna
4.1
Story by p_gopi_krishna
4.2
Story by p_gopi_krishna
5
Sri Stya Sai Baba by p_gopi_krishna
6.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
6.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
6.3
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
7a
Sri Satya Sai  Baba by p_gopi_krishna

Messages

Wed Oct 31, 2018 7:07 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

We may not be interested in politics, but politics is interested in us
Some people consider politics to be a dirty business that they would prefer to stay away from. Undeniably, politics often features distasteful manipulation. Yet equally undeniably, in every society, politics is inevitable.
Every society requires politics in the sense of a system for administration. Within such a system, unprincipled people frequently appropriate and misappropriate power. Their unsavory actions can make people averse to politics. Nonetheless, even if people stay uninterested in politics, politics will still be interested in them – the prevailing political system will continue to affect them.
Given the inescapable influence of politics, the Bhagavad-gita seeks to harmonize the political order of society with life's ultimate purpose: to spiritualize human consciousness. The Gita's interest in transforming society politically is evident in the purpose of Krishna's descent: to establish dharma (04.08). Dharma has multiple meanings. Essentially, it refers to the spiritual order by which humanity can unite in love with divinity. Contextually, it also refers to the socio-political order that fosters spiritual order.
The Gita (04.02) lauds those leaders who spearhead a spiritually harmonious socio-political order. It addresses them as saintly kings (rajarishis): they were both rulers externally (raja) and seers internally (rishis). These kings would transmit spiritual knowledge not just to their citizens, but also to their successors, thereby creating a tradition of saintly kings. By empowering such leaders, Krishna establishes dharma – as he did by enthroning the virtuous Yudhishthira.
How does the Gita's political pragmatism matter to us as individual spiritual practitioners? We can use our social influence, small or big, for making the prevalent polity more spiritually harmonious. When the political order is spiritually conducive, people in general can approach and apply the Gita more easily.
By thus contributing towards creating a spiritual polity, we can play our part to help establish dharma in society.
Think it over:
What does dharma refer to?

How did spiritually-minded rulers help establish dharma?

How does the Gita's political pragmatism matter to individual spiritual practitioners?
Read more https://www.gitadaily.com/we-may-not-be-interested-in-politics-but-politics-is-interested-in-us/ https://www.gitadaily.com/we-may-not-be-interested-in-politics-but-politics-is-interested-in-us/

Wed Oct 31, 2018 7:23 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

See failure as a practical problem, not as an existential problem
During life, we all fail sometime or the other. How we respond to a failure depends on how we see that failure.
Suppose a student who is studying for an exam has wedded their whole sense of self-worth and self-identity to passing that exam. If they fail, they will feel shattered, maybe even become suicidal. Why the extreme reaction? Because they see failure as an existential problem – they feel failure has made their entire existence worthless.
However, our existence is bigger than such externals. The Bhagavad-gita explains that we are souls, who are indestructible and are therefore unaffected by worldly upheavals such as failures. Moreover, we are parts of the all-powerful supreme soul, Krishna, who is our greatest well-wisher and who orchestrates things for our ultimate well-being.
Our present life is one phase in a multi-life journey of spiritual evolution towards Krishna. During this life, our various responsibilities are our circumstantial roles in our service to him. These roles are important, but still, they are roles. We are not these roles; we exist above them, safely ensconced in our eternal relationship of service with Krishna. With such spiritual self-understanding, we learn to stay unfazed amidst life's dualities (05.20).
Even if we face a failure in a role, we gain strength by contemplating that Krishna has some plan for us. We see that failure as a practical problem which affects our role and the responsibilities therein. Naturally, we want to succeed in that role, but we don't see a failure therein as a personal threat to our self-identity. Being internally secure, we calmly analyze the failure and decide whether to press on till we succeed or to explore some other role and responsibility.
By thus being spiritually situated, we progress resolutely through life's reversals towards Krishna, thereby becoming better, not bitter.
Think it over:
What makes our reactions to failures extreme?

How does Gita wisdom redefine our worldly responsibilities?

How does understanding our spiritual identity change our vision of failure?

Read more https://www.gitadaily.com/see-failure-as-a-practical-problem-not-as-an-existential-problem/ https://www.gitadaily.com/see-failure-as-a-practical-problem-not-as-an-existential-problem/

Wed Oct 31, 2018 9:21 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The bhakti cure works for sure, for it connects us with the all-pure
When we are sick and are taking some treatment, we may doubt whether it will work. But if we come to know that it is administered by an expert doctor who has cured thousands, we will take it confidently.
Gita wisdom can infuse our practice of bhakti-yoga with similar confidence.. The Bhagavad-gita explains that our desires are presently diseased: though we are eternal spiritual beings, we crave temporary material things. Bhakti-yoga redirects our desires from the world to our all-attractive Lord, Krishna.
However, while practicing bhakti, our impure desires may distract us from Krishna. And just as even the most potent treatment can't work if the medicine is not taken, bhakti can't work if we don't apply its essential principle: fixing our consciousness on Krishna. Seeing it not working, we may become disheartened, fearing that our impurities are too many and too mighty to be overcome.
Actually however, any contact with Krishna is purifying. Even if our desires distract us from Krishna, we can refocus on him as soon as the force of those distracting desires wanes. And even that intermittent contact will gradually purify us.
To encourage ourselves, we can remind ourselves that Krishna is all-pure and has the capacity to purify everyone. No one is so impure that they can't be purified by Krishna. After all, he is infinite and we are infinitesimal. So, his capacity to purify is much greater than our impurities. The Bhagavad-gita (04.10) assures that many people in the past have been purified by focusing their consciousness on Krishna. Echoing this assurance, the Gita (09.32) declares that bhakti can elevate even those who are conventionally considered degraded.
By shifting our focus from our impurity to Krishna's potency, we can whole-heartedly embrace the bhakti cure, and it will work for sure.
Think it over:
What is our disease?

While practicing bhakti, what may discourage us?

How can we overcome such discouragement?

Read more https://www.gitadaily.com/the-bhakti-cure-works-for-sure-for-it-connects-us-with-the-all-pure/ https://www.gitadaily.com/the-bhakti-cure-works-for-sure-for-it-connects-us-with-the-all-pure/

Thu Nov 1, 2018 12:18 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Intelligence is seen not just through aptitude, but also through activity
Nowadays, if we want to know how intelligent someone is, we often check their IQ score. IQ tests primarily measure people's information processing ability – their capacity to take in information and recollect it at will.
When using such a metric for intelligence, we presume that intelligence is an aptitude. Though valid, such a conception of intelligence is not complete. Why not? Because even people with high IQ may act unintelligently. They may smoke compulsively, despite knowing the dangers of smoking. In contrast, those with mediocre IQ may easily abstain from smoking. Who, then, is more intelligent?
Clearly, our current conception of intelligence needs to be broadened. Interestingly, this is happening with society increasingly acknowledging other types of intelligence such as musical or visual. Those good at music or painting may not have high IQ, yet in their particular fields, they may be intelligent, even brilliant.
Still, even if we expand the conception of intelligence from information processing ability to other abilities, the irony of intelligent people acting unintelligently still remains. A musician may compose excellent music about the tragedy of addiction, but may still succumb to addiction.
Pertinently, Gita wisdom stresses that people's intelligence is best seen through their actions. The Bhagavad-gita (18.30) commends the intelligence that discerns which action is liberating and which binding. Indeed, the capacity to foresee the consequence of our actions is a defining characteristic of intelligence.
Helping us develop such intelligence, the Bhagavad-gita outlines an inspiring worldview that explains which action leads to which reaction and why. And the Gita's recommended practice of bhakti-yoga purifies us of self-sabotaging desires, thereby empowering us to act judiciously.
Studying the Gita may or may not improve our IQ score, but it will improve our life-score; it will enable us to choose actions that create a better life for ourselves.
Think it over:
Why is IQ not a complete metric for intelligence?

What is a defining characteristic of intelligence?

How can studying the Gita help us?
Read more https://www.gitadaily.com/intelligence-is-seen-not-just-through-aptitude-but-also-through-activity/ https://www.gitadaily.com/intelligence-is-seen-not-just-through-aptitude-but-also-through-activity/

Thu Nov 1, 2018 12:58 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The truth may be bitter, but it doesn't have to be told bitterly
When we see someone doing something wrong, we may feel tempted to correct them immediately. If our words hurt them and they protest, we may defend ourselves by saying that the truth is bitter.
Yes, truth can be bitter, but it doesn't have to be told bitterly – it can be told politely, sensitively, encouragingly.
How to tell bitter truth palatably is demonstrated by Krishna in the Bhagavad-gita's sixth chapter. Therein, after Krishna outlines the process of yoga centered on controlling the mind, Arjuna voices his apprehension that the mind is too forceful to restrain (06.34).
From Krishna's omnipotent perspective as God, nothing is difficult to control. If Krishna had responded solely from his perspective, he would have dismissed Arjuna's apprehension – he could have told Arjuna to stop chickening out from the fight against the mind. Instead, he chose to convey the truth empathically. The truth is that if we want to do anything constructive, spiritually or even materially, we need to discipline our mind. But before conveying this truth, Krishna first acknowledges Arjuna's concern: the mind is undoubtedly difficult to control (06.35).. Through this acknowledgement, Krishna shows Arjuna that he understands.
Once Arjuna feels understood by Krishna, he becomes open to understand Krishna. Then, Krishna reiterates the truth: the mind can be controlled by resilience and patience. Krishna doesn't change the truth, but speaks it encouragingly.
When we give others constructive feedback, if they resent or protest, we need to see their statements as distorted expressions of their need for understanding. Indeed, understanding is for our heart what oxygen is for our body – without either, we feel choked.
If we want our feedback to help others, we need to speak bitter truth gently. Thereby we can help others shift their emotional energy from defending themselves to improving themselves.
Think it over:
How does Krishna show Arjuna that he understands?

When people oppose constructive feedback, what are they often calling for?

How can our speaking bitter truth gently help others?
Read more https://www.gitadaily.com/the-truth-may-be-bitter-but-it-doesnt-have-to-be-told-bitterly/ https://www.gitadaily.com/the-truth-may-be-bitter-but-it-doesnt-have-to-be-told-bitterly/

Wed Oct 31, 2018 7:14 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

8 Nutrients You Need to Absorb Daily
Whether you're a vegetarian or meat eater, it's important to know to add certain nutritional values to your diet, or you may end up being malnourished! So, to keep your body and mind healthy, check that your daily intake covers them all!
nutrients
Iodine
Iodine is essential for your metabolism, as in converting material into energy, as well as the normal functioning of the thyroid gland. It is usually found in sea fruit and so many vegetarians suffer a lack. Vegetarian sources include cooking salt, table salt and enriched dairy products.
Iron
The body requires iron to make hemoglobin which carries the oxygen in the blood stream. Red meat and poultry are a great source of iron, but if you are looking for vegetarian alternatives, you can get your iron from dried fruit, legumes, seeds, vegetables and whole wheat grains and flax seeds. Take into account that when you take these with coffee, tea or cacao, their absorption rate goes down because these products contains mixtures that block the absorption of iron. This is the reason why vegetarians are advised to consume iron with sources rich in vitamin C, such as oranges, peppers, strawberries and guavas, which markedly improve its absorption.
Omega 3
DHA and EPA are two type of the omega 3 fatty acid, and they are important to the development of both the eyes and the brain, as well as keeping your heart healthy and ticking. Omega 3 is mainly found in fatty fish, like salmon and tuna, but can also be consumed from vegetarian sources such as flax seeds, walnuts, canola oil, flax oil, soy oil and soy products. Some types of energy bars also have omega 3 in them.
Protein
Every cell in our body contains protein, and we need it in order to fix cell damage, build tissues, grow hair, fingernails and bones. Protein is in almost every food we eat, and so there's a large variety of vegetarian sources: Soy, beans, bran, lentils, chickpeas, seeds, almonds and eggs to name a few.
calcium
Calcium
Calcium, as you probably know, helps build bones and teeth (which are also bones) as well as helping the neurons in your body to transfer messages to the muscles. Fish are an excellent source of calcium, but if you're vegetarians, you can get this essential mineral from dairy products, enriched soy products, nuts, legumes and green vegetables, broccoli, okra and cabbage.
Vitamin B12
Vitamin B12 helps produce red blood cells and DNA, and is required for the neurological functioning of the body. It is found naturally in meat, but is also added to foods like soy milk and energy bars, and can also be found in eggs and various cheeses like yellow cheese, mozzarella cheese, pate cheese, cottage and eggs.
Vitamin D
Vitamin D helps the body absorb calcium and is important to bone health, as well as serving an important function in the nervous system, the muscle system and the immune system. The body makes vitamin D when the skin is exposed to the sun, but modern living as well as cloudy environments, don't always allow enough exposure. Vegetarian sources for vitamin D include: Milk and enriched soy milk, certain mushrooms, banana and avocado.


Zinc
Zinc is extremely important if you want a functioning immune system and body cells. Although it can be found a-plenty in beef, you can also consume it from soy products, peanuts, hummus, pine nuts, walnuts, almonds, wheat germ, oatmeal and a variety of legumes, if in smaller concentrations

Wed Oct 31, 2018 7:16 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

10 Ways to cut stress in a relationship
A Good communication and self management can remove the stress occurring in your married life.
1. Prevention: If the stress comes from some factor outside your family, don't bring it home and unintentionally make your spouse share it.
2. Self understanding: In moments of stress, you need to learn to control yourself. Evaluate your feelings and do not treat your spouse shabbily.
3. Leave others alone: Staying away for a while from your spouse could be an effective way to prevent conflict from springing up. Make your spouse understand why you are maintaining a distance.
4. Responsibility: Be conscious of your obligation to keep your relation in harmony. Don't let any stress damage the marital bond that has flourished so far.
5. Stop worrying: Worries come when you anticipate something in the future while doing nothing about it. But have a plan B, it makes you ready and you find nothing to worry about.
6. Do not stay still: When you are under pressure, the easiest thing to do is give up. But if you give up during hard times, it will haunt you for the rest of your life
7. Self control: You should be able to take control of your emotions and once you do that you will automatically be able to control stress.
8. Be flexible: You should be able to identify a situation and where it will lead to. When you know things will not go your way, try and be flexible.
9. Go away: When you feel your relation is a little tense, it is best to take your mind off everything and do some activity that keeps you occupied.
10. Ask others: Asking and consulting people once in a while for advice is not a bad option at all. Ask them how it was like when under stress and how was their feeling at that moment. That way you will know that they reacted and what they did.

Wed Oct 31, 2018 10:12 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Keep Laughing - This is beautiful ..
Today I will delete from my diary

two days: yesterday and tomorrow

Yesterday was to learn

and tomorrow will be the consequence

of what I can do today.

Today I will face life

with the conviction that this day

will not ever return.Today is the last opportunity

I have to live intensely,

as no one can assure me

that I will see tomorrow's sunrise.
Today I will be brave enough

not to let any opportunity pass me by,

my only alternative is to succeed.
Today I will invest

my most valuable resource:my time,

in the most transcendental work:

my life;
I will spend each minute

passionately to make

of today a different

and unique day in my life.
Today I will defy every obstacle

that appears on my way trusting
I will succeed.

I will resist

pessimism and will conquer

the world with a smile,

with the positive attitude

of expecting always the best.
Today I will make of every ordinary task

a sublime expression,
Today I will have my feet on the ground

understanding reality

and the stars' gaze

to invent my future.Today I will take the time to be happy

and will leave my footprints and my presence

in the hearts of others.
Today, I invite you to begin a new season

where we can dream

that everything we undertake is possible

and we fulfill it,

with joy and dignity .

{SMILE}

Have a good day


and a better one tomorrow

Wed Oct 31, 2018 7:42 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Never Give Up – The Parable of The Survivor!
We all know the story of Job, the biblical figure who suffered countless troubles one by one, as a divine test that he couldn't do anything about. Many of us often feel Job, when trouble, mishaps, problems and bad luck descend upon us from everywhere and we feel helpless to the point of standing on the verge of the abyss, ready to break down and break away from the difficulties that don't seem to leave us be. But know that in such cases it is important to understand that everything that happens in the world is purposeful, and today's distress may turn out to be the forerunner of the light at the end of the tunnel that will appear tomorrow - just as you can see from the next wise parable which will prove to you that even something that seems the worst thing in the world, can turn out to be the life raft you needed...
The only survivor from a ship that sunk in the middle of the sea was swept by the ocean waves and carried off onto the shores of a deserted island. When he woke up and learned of the situation he was now in, the survivor went down on his needs and prayed to G-d for rescue. However, the days came and went, and help was nowhere to be found. The survivor would comb the horizon every day but would be left disappointed time and again.
Exhausted, hungry, and injured, the survivor managed to build a small hut out of driftwood. "This way I'll at least have somewhere to sleep," he thought to himself. The man placed the few things he managed to salvage from the ship in his hut, and these were his only possessions in the world. One morning, when the survivor left his hut to search for food on the island, he forgot to put out the bonfire he started the night before.The fire spread across the ground toward the survivor's hut and all his things. A thick smoke reached the survivor who was walking in the middle of the island. He then quickly returned to his hut fearing the worst. When he saw the serious damage, he fell to his knees and broke out in agony and tears.

"G-d," yelled the survivor, "how could you do this to me? You bring me disaster after disaster!"
Eventually, the survivor fell asleep on the beach with a heavy heart. When he woke up in the morning, to his surprise, he saw a lifeboat docking on the shore – help had come! "How did you know I was here?" the survivor asked his rescuers with tears running down his cheeks.
"We saw the smoke signal you sent us," answered the rescue team without hesitation.

Moral of the story: Even if your lowly hut burns, it means that smoke is being sent to the place that will help you get out of your troubles. Which is why you should never despair. Everything that happens in the world happens for a reason.

Wed Oct 31, 2018 7:50 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Inspiring Story 👍 Positive Thinking - Improving Lives
A famous writer was in his study room. He picked up his pen and started writing :
** Last year, I had a surgery and my gall bladder was removed. I had to stay stuck to the bed due to this surgery for a long time.
** The same year I reached the age of 60 years and had to give up my favourite job. I had spent 30 years of my life in this publishing company.
** The same year I experienced the sorrow of the death of my father.
** And in the same year my son failed in his medical exam because he had a car accident. He had to stay in bed at hospital with the cast on for several days. The destruction of car was another loss.
At the end he wrote: Alas! It was such a bad year !!
When the writer's wife entered the room, she found her husband looking sad & lost in his thoughts. From behind his back she read what was written on the paper. She left the room silently and came back with another paper and placed it on side of her husband's writing.
When the writer saw this paper, he found his name written on it with the following lines :
** Last year I finally got rid of my gall bladder due to which I had spent years in pain....
** I turned 60 with sound health and got retired from my job. Now I can utilize my time to write something better with more focus and peace.....
** The same year my father, at the age of 95, without depending on anyone or without any critical condition met his Creator....
** The same year, God blessed my son with a new life. My car was destroyed but my son stayed alive without getting any disability.
At the end she wrote:
This year was an immense blessing of God and it passed well !!!
The writer was indeed happy and amazed at such beautiful and encouraging interpretation of the happenings in his life in that year !!!
Moral : In daily lives we must see that its not happiness that makes us grateful but gratefulness that makes us happy.
Think positive.....


Stay Blessed....

Wed Oct 31, 2018 7:53 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Cultivate nearness to Me in your heart and you will be rewarded. Then you too will acquire a fraction of the Supreme Love. Do not lose the contact and the company; for, it is only when the coal is in contact with the live embers that it can also become a live ember. You are truly fortunate, blessed with a great chance. This chance will not come your way again, beware of that. If you cannot and do not cross the sea of grief now, when again can you get such a chance? Engage yourself in spiritual discipline, spiritual thoughts, and spiritual company. Let the past go its way. At least from now on seek to save yourself. Never yield to doubt or unsteadiness. Do not get shaken in mind; do not allow faith to decline. That will only add to the grief you already suffer from. Hold fast - that must be your vow. Sri Satya Sai Baba

Wed Oct 31, 2018 7:56 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The eagle is pestered by crows so long as it has a fish in its beak. They swish past that to steal the fish out of its mouth. They pursue the bird wherever it sits for a little rest. At last, it gives up the attachment to the fish and drops it from its beak; the crows fly behind it and leave the eagle free. So, leave off sense pleasures and the crows of pride, envy, malice and hatred will fly away, for they want only carrion. Practise renunciation from now on, so that you may set out on the journey when the call comes, and you never know when that will happen. Else at that moment, you will be in tears, when you think of the house you have built, the property you have accumulated, the fame you have amassed, and the trifles you have won. Know that all this is for the fleeting moment: develop attachment for the Lord, who will be with you wherever you go. Sri Satya Sai Baba

Wed Oct 31, 2018 8:49 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

God's love is totally selfless. It is absolutely pure, eternal and flawless. Human love is self-centred and tainted. Such a love cannot merge with God's love. It is only when you are free from egoism, pride, hatred and envy that God will abide in you. Without tyaaga (renunciation) if a person is immersed in worldly pleasures and leads a mundane life, all his devotion is only artificial and a kind of self-deception. Such devotion will not lead one to God. Today the world is full of such persons. People claim that they are loving God. But everyone loves God for one's own sake and not for the sake of God. This is pure selfishness. You seek all things in the world for your own sake. Even God is sought for such a reason. God cannot be got so easily. The heart has only a single seat. There is room in it for only one person. If you install worldly desires on that chair, how can you expect God to sit on it? God will enter that seat only if you empty it of all other things. Sri Satya Sai Baba

Wed Oct 31, 2018 9:44 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You will have to follow the path of Radha, Meera, Gouranga and Tukaram. You must feel an inseparable affinity with the Lord, as inseparable as the wave and the sea. You are really of the same essence, the same taste, the same quality as the sea, though you have the name and form of the wave. The Lord is the form with attributes (Saguna) aspect of the Paramatma (Supreme Being), that is the Universe. Butter, when in the milk, is immanent in it, and has no separate name and form; but, when you convert milk to curd and take it out, it has a name and form which makes it distinct from milk. Ghee (clarified butter) too when liquid has no particular form, but when it solidifies, it gets a form. So too Madhava-tatwam(the Divine essence) when it assumes a form, is Manava(Human form). Sri Satya Sai Baba

Wed Oct 31, 2018 10:21 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Revere Knowledge as you revere your father, adore Love as you adore your mother, bond fondly with Dharma (righteousness) as if it is your own brother, confide in Daya (compassion) as if it is your dearest friend, have Shantam (calmness) as your better half, and treat Sahana (fortitude) as if it is your own beloved son. These are your genuine kith and kin. Move with them, live with them, do not forsake or neglect them. Living with these kinsmen is the best recipe. That is the best atmosphere to ensure the discipline and detachment needed for mind control. Mere prayer will not do. You will have to swallow and digest the morsel that is put into the mouth; repetition of the name of the dish is of no use. The mother feeds lovingly, but the child must take it in with avidity and relish. When an earthly mother has so much love, who can estimate the love of the Mother of all beings, the Jagatjanani? Sri Satya Sai Baba

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.