[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

A Stanza

 

 

విరియు సరోజని నిధిమధుభాండపు పానపు మధుప సునాదమ్

అరయు మయూరి మయూర వయారపు పింఛపు నటన వినోదమ్

దరియు సువాంఛల ముఖమండలఛాయల చెలువల అనుమోదమ్

మెరియు మహామదధీరత పడతుల గూడెడి పురుష ప్రమోదమ్.  

 

Lyla

 

Metrical pattern used and word breaks in the lines do not coincide, in my verse above. Which is the right thing to do.  To know why and what are some recognized musical and sensuous usages of rhymes and words, Please Refer to Barbara Stoler Miller's  book – The Gitagovinda of Jayadeva, Love Song of the Dark Lord  -Introduction page 12, in particular, paragraph Four. Syncopations are highly valued in jazz, hip-hop and rap to this day.

 

Even though Gita govindam, is one big pleasure pot, and will remain so forever, this copy-cat poem has no erotic value.  It does diddly-squat. Just a pain in the neck exercise, for no good reason, in my opinion. 


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (102)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 


Our Decline

 

O Dear, O Dear, O Dear, I hear

The cruel axe has fallen again.

We are twenty one in our gen; Gone

This time is the eldest and a surgeon.

 

As we all grew as one big bunch

The family mice are running ouch!

Up and down the Clock

Like in Hickory Dickory Dock.

 

Still, who wants to be the next one!

But, it is inevitable sooner than later

It will be an Agatha Christie's Scarer - 

"And Then There Were None."

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (101)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 


Here in Naples

 

An early morning shower

An Escada

A clapped pearl on the ear lobes

A let loose hair,

A dab of lipstick,

A spray of Channel

A white new Mercedes to drive

A book in the Fendi tote

A Tory Burch to walk in sand, for pancakes next to water

Is all it takes for a woman to be happy.  

 

Lyla

 

Loved reading 'Verdict' – a play by Agatha Christie - From my Franklin Library of Mystery Masterpieces Collection. Beautiful introduction to her plays by Ira Levin.  __._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (291)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] నాదబిందువు - గతి గర్భ కవిత్వము #nAdabiMduvu - gati garbha kavitvamu#

 

నాదబిందువు - గతి గర్భ కవిత్వము - 

ఆధారము - కల్పితము
నడక - మిశ్రగతిలో మత్తకోకిలవలె, త్ర్యస్రగతిలో ఉత్సాహమువలె (ఉత్సాహముకన్న ఒక సూర్యగణము ఎక్కువ)

నాదబిందువు - ర/న/న/జ/న/న/ర 
21 ప్రకృతి 785403 

మిశ్రగతి - UI UII III IIU - III IIII UIU విఱుపుతో - 

మోద మీయుము పులక లిడ నీ - పువుల తనువుకు యోగమే 
నాద బిందువు లలలవలె నా - నదిగఁ బరువిడు వేగమే 
నాది నీయది నిజము సకియా - నవము బ్రదుకగు నందమై 
నీది నాయది నిరత మిలపై - నెనరు కలుపఁగ బంధమై 

మానసమ్మొక పసిమి గుడియే - మమత నొసఁగును దైవమే 
గాన వారిధి స్వరపు మణులే - గతులఁ జెలువపు భావమే 
ప్రాణమందునఁ దలఁపు లతఁడే - బగితి మనమున రాగమై 
నేను బుష్పము చరణములపై - నెనరు నతనికి భాగమై 

త్ర్యస్రగతి - UI UI III III - UI III III UIU విఱుపుతో -

మోద మిమ్ము పులక లిడఁగఁ - బూల తనువు కిపుడు యోగమే 
నాద బిందు వలలఁ జెలఁగ - నవ్వు టలలు పరువు వేగమే 
నాది నీది నిజము సకియ - నవ్య మగును బ్రదుకు నందమై 
నీది నాది నిరత మిలను - నెమ్మి మనలఁ గలుపు బంధమై 

మానసమ్ము పసిమి గుడియె - మాల్మి మమత నొసఁగు దైవమే 
గాన వార్ధి స్వరపు మణులె - కాన గతుల లలిత భావమే 
ప్రాణమందుఁ దలఁపు లతఁడె - భక్తి మనము నలరు రాగమై 
నేను బువ్వు చరణములను - నెమ్మి నతని కగుదు భాగమై 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు 
#
nAdabiMduvu - gati garbha kavitvamu - 

aadhAramu - kalpitamu
naDaka - miSragatilO mattakOkilavale, tryasragatilO utsAhamuvale (utsAhamukanna oka sUryagaNamu ekkuva)

nAdabiMduvu - ra/na/na/ja/na/na/ra 
21 prakRti 785403 

miSragati - #UI UII III IIU - III IIII UIU# vi~ruputO - 

mOda mIyumu pulaka liDa nI - puvula tanuvuku yOgamE 
nAda biMduvu lalalavale nA - nadiga@M baruviDu vEgamE 
nAdi nIyadi nijamu sakiyA - navamu bradukagu naMdamai 
nIdi nAyadi nirata milapai - nenaru kalupa@Mga baMdhamai 

mAnasammoka pasimi guDiyE - mamata nosa@Mgunu daivamE 
gAna vAridhi svarapu maNulE - gatula@M jeluvapu bhAvamE 
prANamaMduna@M dala@Mpu lata@MDE - bagiti manamuna rAgamai 
nEnu bushpamu charaNamulapai - nenaru nataniki bhAgamai 

tryasragati - #UI UI III III - UI III III UIU# vi~ruputO -

mOda mimmu pulaka liDa@Mga@M - bUla tanuvu kipuDu yOgamE 
nAda biMdu valala@M jela@Mga - navvu Talalu paruvu vEgamE 
nAdi nIdi nijamu sakiya - navya magunu braduku namdamai 
nIdi nAdi nirata milanu - nemmi manala@M galupu baMdhamai 

mAnasammu pasimi guDiye - mAlmi mamata nosa@Mgu daivamE 
gAna vArdhi svarapu maNule - kAna gatula lalita bhAvamE 
prANamaMdu@M dala@Mpu lata@MDe - bhakti manamu nalaru rAgamai 
nEnu buvvu charaNamulanu - nemmi natani kagudu bhAgamai 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4807

3 Messages

Digest #4807
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2a
Sringeri by p_gopi_krishna
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Fri Nov 9, 2018 4:09 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

As long as we revolve around sense objects, we can't evolve towards Krishna
We all want to be happy. Happiness is best found by evolving to a higher level of consciousness, from our present material consciousness to spiritual consciousness. At the spiritual level, we can connect with the supreme spiritual reality, the all-attractive supreme person, Krishna, thereby accessing a steadier, deeper, richer happiness.
Unfortunately, if we are attached to material sense objects, then our consciousness keeps revolving around those objects, looking for some opportunity to enjoy them. For example, alcoholics think of alcohol compulsively. Even if they travel to a distant country, their mind will still keep going back to a bar, in search for alcohol.
Similarly, as long as we are attached to worldly objects, we can't go towards Krishna. We may practice bhakti, and that bhakti practice will be beneficial, but it won't take us much towards Krishna Why not? Because he exists at the spiritual level of reality. To evolve towards him means that our consciousness needs to be free to rise to the spiritual level.. Thankfully, even if we are attached to worldly things, we can still practice bhakti-yoga. Krishna is so merciful that he makes himself accessible to us even while we are still within the orbit of worldly objects. We can connect with him by cultivating a mood of devotional surrender.
The Bhagavad-gita (07.14) indicates that the formidable force of illusion can be surmounted by those who surrender to Krishna. By such surrender, we place ourselves in the gravity pull of Krishna. That is, our contact with Krishna through surrender increases our attraction to him, for he reveals his all-attractiveness.
The more we become absorbed in Krishna, the more that absorption raises us towards him, thereby pulling us out of the orbit of the sense object to spiritual consciousness.
Think it over:
How do sense objects keep us trapped in their orbit?

While still being in the orbit of sense objects, how can we access Krishna?

How does Krishna pull us towards him?

Read more https://www.gitadaily.com/as-long-as-we-revolve-around-sense-objects-we-cant-evolve-towards-krishna/ https://www.gitadaily.com/as-long-as-we-revolve-around-sense-objects-we-cant-evolve-towards-krishna/

Fri Nov 9, 2018 4:34 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Mumbai Darshan Post 23- Swami Shuddhabodhananda ji
Two weeks prior I had given Swamiji a difficult to procure publication from Sringeri (The Multifaceted Jivanmukta, which Prasad Krishnan ji i and his wife Sharada ji had kindly gifted us) that Swamiji wished to read. I had also borrowed Swamiji's copy of his commentary on the Brahma Sutra Bhashya (Chatussutri) with notes on which topics are addressed where, which I in turn had to return. Since his residence was a few blocks away from where we were, I checked to see if Swamiji was available for me to pick up TMJ and drop off BSB. He was.
My father and I went to meet Swamiji and he shared with us beautiful snippets from the life of Sri Abhinava Vidyateertha Mahaswamiji, whom he hold in the highest regard.
Everytime I think of Jyeshtha Sannidhanam I cannot help but be inspired by his peerless jnana, vidvattam, karuna, siddhi and vinayam. How can a person of such accomplishment and learning even exist among us? It boggles the mind and fills the heart with Bhakti. I daresay looking at the Jagadguru inspires as much (if not more) awe than when I see an image of Adi Shankaracharya. Perhaps it is the temporal closeness that makes me feel that way. But one thing is certain, the existence of such individuals validate for us the kind offerings of Veda mata, since the essence of ShAstra culminates and finds the highest expression in their being. To me the Jagadgurus are bhagavAn. Bhava shankara deshika me sharanam!
Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>


vedanta-study@googlegroups.com

Fri Nov 9, 2018 8:26 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

There are two kinds of Bhajans - one is Khanda Bhajan and the other, Akhanda Bhajan. The former is for a specific time, like the bhajans held for a limited period either in the morning or evening. On the other hand, Akhanda Bhajan involves constant contemplation on God in the morning, evening or even during the night. It is constant contemplation on God during all the three states - the waking, dream and deep sleep. It is sarvada sarvakaleshu sarvatra Harichintanam - thinking of God constantly, at all times and at all places. The divine name is highly potent. Each one of the several names of God has one type of power specific to it. If you wish to make good use of this power and derive lasting benefit out of it, you have to participate in Akhanda bhajan. In order to attain purity, it is not enough if chanting of the divine name is confined to a limited period. It has to be a continuous spiritual exercise throughout one's life. Then only the divine name gets imprinted on one's heart.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.