[racchabanda] మత్తకోకిల "విషమ" సీసము #mattakOkila "vishama" sIsamu#

 

మత్తకోకిల "విషమ" సీసము - 

ప్రాసయతితో జలషట్పది రూపములో మత్తకోకిల వృత్తము - 

వాన వచ్చెను 
సోన లెల్లెడ 
మేనఁ జిన్కులు - మెత్తఁగా  
భానుఁ డెక్కడొ 
కానకుండెను 
ఫేన రాశులు - వృత్తమే  
బానలందున 
వాన బొట్టులు
గాన మయ్యెను - గమ్మఁగా 
నేను వేచితి 
వాణి మ్రోఁగఁగ 
వీనులందున - బ్రేమగా 

ఇప్పుడు దీనిని మత్తకోకిల "విషమ" సీసము చేద్దామా? 

మత్తకోకిల "విషమ" సీసము - 

మ.కో. వాన వచ్చెను - సోన లెల్లెడ 
మేనఁ జిన్కులు - మెత్తఁగా  
భానుఁ డెక్కడొ - కానకుండెను 
ఫేన రాశులు - వృత్తమే  
బానలందున - వాన బొట్టులు
గాన మయ్యెను - గమ్మఁగా 
నేను వేచితి - వాణి మ్రోఁగఁగ 
వీనులందున - బ్రేమ వా-

తే. క్ఝరులు పారెను నంద మొ-ల్కఁగ నలలుగ 
హరి ధనుస్సిఁక రంగు మా-యల నలరఁగ 
మురియు సమయము మోహన-మ్ముగ నమరఁగ 
సరసిజానను రమ్య హా-సము గలుపఁగ 

మ.కో. యందలి చివరి పాదములోని ప్రేమగా ప్రేమ వా- అని మార్చబడినది. వాక్ఝరులు అని తేటగీతితో అన్వయము కుదురుతుంది. తేటగీతి కూడ మిశ్రగతిలో వ్రాయబడి యుండుట ఒక విశేషము. తేటగీతి చివరి లఘ్వక్షరాలు పాడుకొనేటప్పుడు గురుతుల్యములు. 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
mattakOkila "vishama" sIsamu - 

prAsayatitO jalashaTpadi rUpamulO mattakOkila vRttamu - 

vAna vachchenu 
sOna lelleDa 
mEna@M jin&kulu - metta@MgA  
bhAnu@M DekkaDo 
kAnakuMDenu 
phEna rASulu - vRttamE  
bAnalaMduna 
vAna boTTulu
gAna mayyenu - gamma@MgA 
nEnu vEchiti 
vANi mrO@Mga@Mga 
vInulaMduna - brEmagA 

ippuDu dInini mattakOkila "vishama" sIsamu chEddAmA? 

mattakOkila "vishama" sIsamu - 

ma.kO. vAna vachchenu - sOna lelleDa 
mEna@M jin&kulu - metta@MgA  
bhAnu@M DekkaDo - kAnakuMDenu 
phEna rASulu - vRttamE  
bAnalaMduna - vAna boTTulu
gAna mayyenu - gamma@MgA 
nEnu vEchiti - vANi mrO@Mga@Mga 
vInulaMduna - brEma vA-

tE. kjharulu pArenu naMda mo-lka@Mga nalaluga 
hari dhanussi@Mka raMgu mA-yala nalara@Mga 
muriyu samayamu mOhana-mmuga namara@Mga 
sarasijAnanu ramya hA-samu galupa@Mga 

ma.kO. yaMdali chivari pAdamulOni prEmagA prEma vA- ani mArchabaDinadi. vAkjharulu ani tETagItitO anvayamu kudurutuMdi. tETagIti kUDa miSragatilO vrAyabaDi yuMDuTa oka viSEshamu. tETagIti chivari laghvaxarAlu pADukonETappuDu gurutulyamulu. 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4816

1 Message

Digest #4816
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Message

Sun Nov 18, 2018 12:47 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

God is the supreme controller, but not the sole controller
Some people say, "Everything that happens is God's will." They may think that such a statement conveys their unquestioning faith, but does it really? Or does it raise disturbing questions that detract from God's goodness? For example, when tyrants murder the innocent, are such murders God's will? More specifically, in the Mahabharata, when the demonic Kauravas attempted to disrobe Draupadi, was that Krishna's will?
To address such questions, let's understand the subtle but significant difference between God's sanction and God's intention. Everything that happens is sanctioned by God, but it is not necessarily desired by him. Krishna's will governs the scope of our actions, but not all our specific actions themselves. Just as the wind travels freely, but within the sky, similarly, all living beings function freely, but within the perimeter of Krishna's will (Bhagavad-gita 09.06). He is the overseer and the permitter of all actions – not necessarily the desirer of those actions(13.23).
If people with positive past karma can get away despite doing terrible things, then how is God in control? They can't get away – they only appear to get away for the duration that their past karma gives them a large area of control. Once that duration ends, the reactions to their misdeeds will hit them, as happened to Duryodhana through the Kurukshetra war..
That Draupadi be disrobed was not Krishna's desire; it was the Kauravas' desire, and Krishna sanctioned it. Additionally, through this harrowing incident, Krishna demonstrated Draupadi's extraordinary adherence to dharma and devotion.
By understanding that God is not the sole controller, we can avoid blaming him when bad things happen. By understanding that he is the supreme controller, we can stay devoted to him even through adversities, being confident that he will help us cross over all obstacles if we remain conscious of him (18.58).
Think it over:
Are people's misdeeds God's will?

Can people with positive past karma get away despite doing terrible things?

How can a proper understanding of God's controllership stabilize our devotion to him?

Read more https://www.gitadaily.com/god-is-the-supreme-controller-but-not-the-sole-controller/ https://www.gitadaily.com/god-is-the-supreme-controller-but-not-the-sole-controller/

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Foam Therapy


అలసిన ఒడలు

స్నానశాల

మూడ్ లైటింగ్

జకూజీ

హవాయన్ జింజర్

బబుల్ బాత్

 

పాలసముద్రం

మృదువైన నురగల్లో

బుడగల దిండుపై

తలవాల్చి విశ్రాంతి.

 

పూలకన్నా మెత్తని

చిట్లే చిట్టి బుడగల

శ్రావ్య సూక్ష్మ నాదాలు

రియల్ రిలాక్సేషన్

 

తేలిక సిల్క్ పాజమాస్

తేలిక సిల్క్ కంఫర్టర్

రాత్రికి కంటికి నిద్ర.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (107)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] త్వరితపదగతి #tvaritapadagati#

 

త్వరితపదగతి - 

ఆధారము - రేచన కవిజనాశ్రయము 

లక్షణ-లక్ష్య పద్యము - 

సరసిరుహ భవసదృశ - చతుర ననననాయల్ 
త్వరితపదగతి కమరు - దశమయతియు గాగన్ 

దీని ప్రకారము యతి 11వ అక్షరము. ఇక్కడ ఒక చిక్కు ఏమనగా, పాదములో 20 మాత్రలు. దానిని 4 పంచ మాత్రలుగా విడదీసినాడు రేచన యీ యతితో. కాని చివరి పంచమాత్ర ఎదురు నడకతో ఉండడమువలన నడక కుంటు పడుతుంది. దీనినే ఐదు చతుర్మాత్రలుగా విఱిచి, మూడవ చతుర్మాత్రతో వడిని ఉంచి వ్రాసినప్పుడు నడక శోభిస్తుంది. దానికి నా ఉదాహరణములు - 

త్వరితపదగతి - (న)5-య IIII IIII - IIII IIII UU
18 ధృతి 65536 

దినకర కరముల - దివసము మెలమెల లేచెన్  
వనజము లలరఁగ - వనితల మొగములు పూచెన్ 
దనరుచు పులుఁగుల - ధ్వనులల మొరయుచునుండెన్ 
ఇనునికి సమముగ - నెటులగు దివియలు మండన్ 

అరుణము కమలము - లరుణము నెలఁతల మోముల్ 
అరుణము జలదము - లరుణము గగనపు టంచుల్ 
అరుణము తరులత - లరుణము సుమముల రేకుల్ 
అరుణము నది యల - లరుణము గుడి శిఖరమ్ముల్ 

లలితుని గలువఁగ - లలనలు యమునను జేరన్ 
లలితుని వదనము - లలనల కగపడకుండెన్ 
లలితుని నటనలు - లలనల కవగత మయ్యెన్ 
స్థలమును వదలెడు - సమయము గని హరి వచ్చెన్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
tvaritapadagati - 

aadhAramu - rEchana kavijanASrayamu 

laxaNa-laxya padyamu - 

sarasiruha bhavasadRSa - chatura nanananAyal 
tvaritapadagati kamaru - daSamayatiyu gAgan 

dIni prakAramu yati 11va axaramu. ikkaDa oka chikku EmanagA, pAdamulO 20 mAtralu. dAnini 4 paMcha mAtralugA viDadIsinADu rEchana yI yatitO. kAni chivari paMchamAtra eduru naDakatO uMDaDamuvalana naDaka kuMTu paDutuMdi. dIninE aidu chaturmAtralugA vi~richi, mUDava chaturmAtratO vaDini uMchi vrAsinappuDu naDaka SoebhistuMdi. dAniki nA udAharaNamulu - 

tvaritapadagati - (na)5-ya #IIII IIII - IIII IIII UU#
18 dhRti 65536 

dinakara karamula - divasamu melamela lEchen  
vanajamu lalara@Mga - vanitala mogamulu pUchen 
danaruchu pulu@Mgula - dhvanulala morayuchunuMDen 
inuniki samamuga - neTulagu diviyalu maMDan 

aruNamu kamalamu - laruNamu nela@Mtala mOmul 
aruNamu jaladamu - laruNamu gaganapu TaMchul 
aruNamu tarulata - laruNamu sumamula rEkul 
aruNamu nadi yala - laruNamu guDi Sikharammul 

lalituni galuva@Mga - lalanalu yamunanu jEran 
lalituni vadanamu - lalanala kagapaDakuMDen 
lalituni naTanalu - lalanala kavagata mayyen 
sthalamunu vadaleDu - samayamu gani hari vachchen 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] చంద్రగీతి #chaMdragIti#

 

చంద్రగీతి - 

తేటగీతిలోని చివరి రెండు సూర్య గణములకు బదులు ఒక చంద్ర గణము ఈ చంద్రగీతి ప్రత్యేకత. అక్షరసామ్య యతి లేక ప్రాసయతి, ఐచ్ఛిక ప్రాస. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

చంద్రగీతి - సూ/ఇం/ఇం - చం

రమ్ము చంద్రికా ద్యుతులలో - రాగమ్ములన్ 
జిమ్ముదా మీరజని వేళ - చిత్రమ్ముగా 
సొమ్ము మనప్రేమ కిది యెప్డు - సుందరమ్ము 
కమ్మనౌ చంద్రగీతమ్ము - కలరవమ్ము 

దారిఁ దప్పితి నీరాత్రి - దూరమ్ములోఁ 
దారలన్ మేఘముల్ గప్పె - దట్టమ్ముగా 
ఘోర తిమిరమ్ములో నేను - భారమ్ముగా 
సూరునిన్ గాన నాశతోఁ - జొక్కిల్లితిన్ 

నందనందనా నవరాగ - నాదమ్ముగా 
సుందరాంగ నా హృదయమ్ము - శోభిల్లఁగా 
ముందు రావేల మోహనా - పులకింతురా 
చిందు హాసమ్ము నే సుధన్ - జిలికింతురా 

భయము లేదింక నిజముగా - ధ్వాంతమ్ములో 
జయము సిద్ధించు నొకనాఁడు - జాగృతమ్మై 
రయముగా రమ్ము చూడంగ - రజనిలోనన్ 
శ్రయము నీవేగదా నాకు - క్షాంతిన్ సదా 

నాకమందుండు నమృతమ్ము - నాకేలకో 
నాకు నది చాలు నీవుండ - నాతో భువిన్ 
రాకుమారీ త్వరగ జేర - రా కుమారీ 
చీఁకటిని వెల్గుతో నింప - శీఘ్రమ్ముగా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
chaMdragIti - 

tETagItilOni chivari reMDu sUrya gaNamulaku badulu oka chaMdra gaNamu ee chaMdragIti pratyEkata. axarasAmya yati lEka prAsayati, aichChika prAsa. kriMda nA udAharaNamulu - 

chaMdragIti - sU/iM/iM - chaM

rammu chaMdrikA dyutulalO - rAgammulan 
jimmudA mIrajani vELa - chitrammugA 
sommu manaprEma kidi yepDu - suMdarammu 
kammanau chaMdragItammu - kalaravammu 

dAri@M dappiti nIrAtri - dUrammulO@M 
dAralan mEghamul gappe - daTTammugA 
ghOra timirammulO nEnu - bhArammugA 
sUrunin gAna nASatO@M - jokkillitin 

naMdanaMdanA navarAga - nAdammugA 
suMdarAMga nA hRdayammu - SObhilla@MgA 
muMdu rAvEla mOhanA - pulakiMturA 
chiMdu hAsammu nE sudhan - jilikiMturA 

bhayamu lEdiMka nijamugA - dhvAMtammulO 
jayamu siddhiMchu nokanA@MDu - jAgRtammai 
rayamugA rammu chUDaMga - rajanilOnan 
Srayamu nIvEgadA nAku - xAMtin sadA 

nAkamaMduMDu namRtammu - nAkElakO 
nAku nadi chAlu nIvuMDa - nAtO bhuvin 
rAkumArI tvaraga jEra - rA kumArI 
chI@MkaTini velgutO niMpa - SIghrammugA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___