[racchabanda] హయగీతి #hayagIti#

 

హయగీతి - 

ఆధారము - కల్పితము
ఇది ఒక అర్ధసమగీతి. 
బేసి పాదములు - సూ/సూ - భ/గగ
సరి పాదములు - ఇం/ఇం - భ/గగ 
ఇది సంస్కృతములోని ఆపాతళికవంటిది. హయ పదము భ/గగ UI IUU ను సూచిస్తుంది. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

హయగీతి - సూ/సూ - భ/గగ // ఇం/ఇం - భ/గగ

వలపు కలల - వాంఛలు నాలో 
నలరంగఁ బూవులై - యామని వేళన్ 
దలపు సుడులు - దాఁకెను నన్నీ 
చెలువాల శృంగాన - శ్వేత హిమమ్మై 

వెలుఁగుతోడ - విశ్వము నిండెన్ 
మెలమెల్లఁ బొగమంచు - మేదిని వీడెన్ 
తెలుఁగు నుడుల - తీయని స్వరముల్ 
మలమీఁది పవనమ్ము - మాయగఁ దెచ్చెన్ 

కవిత నొకటి - కన్నులతోడన్ 
నవముగ వ్రాసిన - నారిని జూడన్ 
రవము హృదియు - రక్తిమఁ జేసెన్ 
నవలయు వచ్చును - నామది నింపన్ 

నన్ను జూడ - నవ్వుచు రావా 
కన్నులు వేచెను - కన్నయ నీకై 
చెన్ను మీఱు - స్నేహము నీవా 
తెన్ను గనబడదు - తీయని మంటల్ 

విధేయుడు - జెజ్జల కృష్ణ మోహన రావు
#
hayagIti - 

aadhAramu - kalpitamu
idi oka ardhasamagIti. 
bEsi pAdamulu - sU/sU - bha/gaga
sari pAdamulu - iM/iM - bha/gaga 
idi saMskRtamulOni aapAtaLikavaMt'idi. haya padamu bha/gaga #UI IUU# nu sUchistuMdi. kriMda nA udAharaNamulu - 

hayagIti - sU/sU - bha/gaga // iM/iM - bha/gaga

valapu kalala - vAMChalu nAlO 
nalaraMga@M bUvulai - yAmani vELan 
dalapu suDulu - dA@Mkenu nannI 
cheluvAla SRMgAna - SvEta himammai 

velu@MgutODa - viSvamu niMDen 
melamella@M bogamaMchu - mEdini vIDen 
telu@Mgu nuDula - tIyani svaramul 
malamI@Mdi pavanammu - mAyaga@M dechchen 

kavita nokaTi - kannulatODan 
navamuga vrAsina - nArini jUDan 
ravamu hRdiyu - raktima@M jEsen 
navalayu vachchunu - nAmadi niMpan 

nannu jUDa - navvuchu rAvA 
kannulu vEchenu - kannaya nIkai 
chennu mI~ru - snEhamu nIvA 
tennu ganabaDadu - tIyani maMTal 

vidhEyuDu - jejjala kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Johannes Brahms' third symphony and in particular the third movement is pleasantly beautiful. The symphony does not have piano. (Like many other symphonies.)  Thanks to Lee Evans editing and arrangement for piano players, I can play an easy version of third movement on my piano now. I am quite happy about it.

As I was learning to play it, I wrote down couple of different versions of Telugu words. This is one.

 

Bon voyage

 

పోవు మో భామినీ వీడి పో భూమినీ

శీఘ్రమే వెళ్లిపో

సుర కిన్నర కింపురుష

యధేచ్ఛ ప్రమోద తావరాలకు ముముక్షువై

 

పోవు మో శోధనీ వీడి పో మేదినీ

శీఘ్రమే వెళ్లిపో

అతి భయంకర భూతప్రేత

కంకాళ నాట్య స్థావరాలకు ముమూర్షవై.

Lyla

 

 

My recent reading of the - short story by J.L. Borges - Tlon, Uqbar, Orbis Tertius - and the critical views by five professors on different aspects of story, is quite interesting.

Borges mixes up several of his contemporaries, some cooked up characters in his story. It essentially deals with (In a surreptitious way,) creations of new sets of philosophies, imaginary planets, words, languages, and Gods by secretly formed groups of people; replacement of encyclopedias by alternate sets of encyclopedias, libraries. Etc.

It is tough to understand what Borges had in his mind, for a reader of present time, without some outside help. One critic says it requires browsing of encyclopedias, and dictionaries to understand this one short story.

For Indians, who are deeply into mythology, it probably is easy to grasp this short story. Wait a minute. May be not, because they have bought into them and are literally living them even into 21st century.


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (141)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] మఱి కొన్ని గీతిరవములు #ma~ri konni gItiravamulu#

 

మఱి కొన్ని గీతిరవములు - 

గీతిరవము - సూ/సూ - ర/లగ // ఇం/ఇం - ర/లగ

వదన మొక్క - పంకజమ్మొ స-
మ్ముదమున నూఁగెడు - మోహడోలయో 
సదమలమగు - చంద్రబింబమో 
నిదురను నిండిన - నెమ్మి మైకమో 

చంచలములు - చారు కేశముల్ 
కాంచన భూషలు - గాంచ నందముల్ 
ముంచితి నను - మోద వార్ధిలో 
నెంచఁగ వెలుపలి - కెట్లు వత్తునో 

మింటను బలు - మేఘమాలికల్ 
కంటిని గత్తుల - కాంతి పుంజముల్ 
వింటిని గడు - పెద్ద గర్జనల్ 
వెంటను వచ్చెను - వేగ వర్షముల్ 

పాయకుండఁ - బాడుమా సకీ 
కోయిలల్ నిద్రలోఁ - గూయవే చెలీ 
రేయిలోనఁ - బ్రేమగీతికన్ 
హాయిగాఁ దీయఁగా - హర్షమీయఁగా 

ప్రేమ యనఁగఁ - బెద్ద గుండెయో 
కోమలమ్మగు నీదు - కొంటె చూపులో 
ఏమి మాయ - లేమి మాయలో 
నామనమ్మున జల్లు - నవ్వు పువ్వులో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ma~ri konni gItiravamulu - 

gItiravamu - sU/sU - ra/laga // iM/iM - ra/laga

vadana mokka - paMkajammo sa-
mmudamuna nU@MgeDu - mOhaDOlayO 
sadamalamagu - chaMdrabiMbamO 
niduranu niMDina - nemmi maikamO 

chaMchalamulu - chAru kESamul 
kAMchana bhUshalu - gAMcha naMdamul 
muMchiti nanu - mOda vArdhilO 
neMcha@Mga velupali - keTlu vattunO 

miMTanu balu - mEghamAlikal 
kaMTini gattula - kAMti puMjamul 
viMTini gaDu - pedda garjanal 
veMTanu vachchenu - vEga varshamul 

pAyakuMDa@M - bADumA sakI 
kOyilal nidralO@M - gUyavE chelI 
rEyilOna@M - brEmagItikan 
hAyigA@M dIya@MgA - harshamIya@MgA 

prEma yana@Mga@M - bedda guMDeyO 
kOmalammagu nIdu - koMTe chUpulO 
Emi mAya - lEmi mAyalO 
nAmanammuna jallu - navvu puvvulO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4894

1 Message

Digest #4894

Message

Wed Mar 13, 2019 9:32 pm (PDT) . Posted by:

Hey,

I just signed the petition "Defence Minister : Boing Max Grounded after 2
crashes not MiGs after dozens Are IAF pilots expendable ?" and wanted to
see if you could help by adding your name.

Our goal is to reach 100 signatures and we need more support. You can read
more and sign the petition here:

http://chng.it/8rMm4K65G9

Thanks!
Krishnaiah V
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] గీతిరవము #gItiravamu#

 

గీతిరవము - 

ఆధారము - కల్పితము 
ఇది ఒక అర్ధసమ గీతి. మొదటి భాగములో అంశ లేక ఉపగణములు దీనికి. రెండవ  భాగములో ర/లగ గణములు, అనగా UIUIU. ఇది సంస్కృతములోని వైతాళీయమువంటిది. 

బేసి పాదములు - రెండు సూర్య గణములు - ర/లగ 
సరి పాదములు - రెండు ఇంద్ర గణములు - ర/లగ 

గీతితో ర/వ గణములు ఉండడము వలన దీనికి గీతిరవము అని పేరు నుంచినాను. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

గీతిరవము - సూ/సూ - ర/లగ // ఇ/ఇం - ర/లగ

రమ్ము వేగ - రాగమాలికా 
నమ్మితి నిన్నెద - నన్ను జూడవా 
కమ్మనైన - కావ్యగీతికా 
చిమ్ముచు మాధురిఁ - జెన్ను పాడవా 

మనసు పిలిచె - మంజులమ్ముగాఁ 
గన నిన్ను రమ్మంచుఁ - గామినీమణీ 
ప్రణయ సరసి - పంకజమ్ముతో 
దినమెల్లఁ గొలువనా - తెల్పు మోచెలీ 

గీతి రవము - గీములో సదా 
ప్రీతితో విన రమ్ము - ప్రేమ పొంగఁగాఁ 
బ్రాత కాని - పంథమందు సం-
గీతమ్ము సరసమ్ము - కృష్ణమోహనా 

వందనముల - వాణి కిత్తు నా-
నందమ్ము మాఱఁగా - నాదబిందువై 
సుందరంపు - సోమకాంతిలో 
మంద గీతిరవాల - మార్దవమ్ముతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
gItiravamu - 

aadhAramu - kalpitamu 
idi oka ardhasama gIti. modaTi bhAgamulO aMSa lEka upagaNamulu dIniki. reMDava bhAgamulO ra/laga gaNamulu, anagA #UIUIU#. idi saMskRtamulOni vaitALIyamuvaMTidi. 

bEsi pAdamulu - reMDu sUrya gaNamulu - ra/laga 
sari pAdamulu - reMDu iMdra gaNamulu - ra/laga 

gItitO ra/va gaNamulu uMDaDamu valana dIniki gItiravamu ani pEru nuMchinAnu. kriMda nA udAharaNamulu - 

gItiravamu - sU/sU - ra/laga // i/iM - ra/laga

rammu vEga - rAgamAlikA 
nammiti ninneda - nannu jUDavA 
kammanaina - kAvyagItikA 
chimmuchu mAdhuri@M - jennu pADavA 

manasu piliche - maMjulammugA@M 
gana ninnu rammaMchu@M - gAminImaNI 
praNaya sarasi - paMkajammutO 
dinamella@M goluvanA - telpu mOchelI 

gIti ravamu - gImulO sadA 
prItitO vina rammu - prEma poMga@MgA@M 
brAta kAni - paMthamaMdu saM-
gItammu sarasammu - kRshNamOhanA 

vaMdanamula - vANi kittu nA-
naMdammu mA~ra@MgA - nAdabiMduvai 
suMdaraMpu - sOmakAMtilO 
maMda gItiravAla - mArdavammutO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Transformation

 

కరుగుతున్నావులే అరచేతి వెన్నలా

నీ పలుకిపుడు మృదువు.

మనసంత మధువు.

 

కఠిన శిలలకు

పటిక బెల్లం తినిపించి

స్తుతులు వినిపించే మతిలేని పనులు

మానేసావుగా

 

లోహ ప్రతిమలకు

గంధాలు పులిమి, వస్త్రాలు చుట్టి

వందనాలు చేసి, తందనాలాడటం

నువ్వు మానేసావుగా

 

దేవుడూ దేవతని దేవిరింతలు మాని

కంకరరాళ్ళ కంఠస్థాలు, కఠినతలు వదిలేసి

మనిషి లోకం లోకి మారావులే.

 

ఒకరి పుళ్లకు నువ్వు మందు రాసావు

ఒకరి కన్నీళ్లు తుడిచి కౌగిలించావు

ముందు జన్మకు కూడ ప్రేమిస్తానని

ఒకరి రోత చావు సమయంలో

ముద్దిచ్చి నువ్వు మాట ఇచ్చావు.

 

మారావులే నువ్వు

వేదమంత్రాల వల్లెవేతలు మాని

మంచికో చెడుకో మనిషిగా నువ్వు

మారావులే.

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (140)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___