[racchabanda] మేఘసుందర - మాత్రావృత్తము #mEghasuMdara - mAtrAvRttamu#

 

మేఘసుందర - మాత్రావృత్తము

ఆధారము - కల్పితము 
మాత్రా వృత్తము - నాలుగు సూర్యగణములు, ఒక గురువు
స్ఫూర్తి - రామదాసు 

శ్రీరమేశ - చిద్విలాసుఁడా 
భూరమేంద్ర - భువనమోహనా 
మేరలేని - మేఘసుందరా 
హారి నాకు - హర్ష మీయరా 

ముదము నీయ - ముగ్ధమై సఖీ 
మధురగీతి - మఱల పాడుమా 
మదియు పొంగు - మమత హెచ్చఁగా 
వదన మలరు - వారిజమ్ముగా 

ప్రీతి నిచ్చు - ప్రేమమూర్తియో 
భీతి నిచ్చు - వీరముర్తియో 
మాత నీవు - మమత రూపమే 
యీతనువును - నిత్తు నీకు నేన్

ఈ అమరికతో నాదగ్గర ఉండే పట్టికలో నాలుగు వృత్తములు ఉన్నాయి. అవి - మనోరమ (చిత్రకవి పెద్దన), అపరవక్త్రా (నాట్యశాస్త్రము), భాసితసరణి (వాగ్వల్లభ), త్వరితగతి (నాట్యశాస్త్రము). 

మనోరమా - న/ర/జ/గ III UI UI UIU
10 పంక్తి 344

కలలు చాలు - కళ్లు విచ్చరా 
మెలకువైన - మేలు నీకురా 
పిలిచె నిన్ను - వెల్గురేక లీ 
లలిత భాను - లాస్య లీలలో 

అపరవక్త్ర [(సు)భద్రికా, ప్రసభ] - న/న/ర/లగ III III UI UIU
11 త్రిష్టుప్పు 704

మధువు లొలుకు - మందహాసమా 
సుధలు కురియు - సుందరాస్యమా 
ముదము నలరు - మోహనాంగమా 
యెదను గులుకు - హేమకుంభమా 

భాసితసరణి - భ/న/న/స UI III III IIIU
12 జగతి 2047

వేంకటగిరి - విభుని దలువఁగా 
పంకజముఖి - పదముఁ గొలువఁగా 
సంకటములు - సరళమవునుగా 
నంకురమగు - నమృతలతికలే 

త్వరితగతి (లఘుగతి, చపలా, హరవనితా) - (న)4/గ 
13 అతిజగతి 4096

మురళి పలికెఁ - బులక లొసఁగఁగా 
విరులు విరిసెఁ - బ్రియము పెఱుగఁగా 
సిరులు వెలసెఁ - జెలిమి వఱలఁగా 
హరుస మొదవె - నలర వలపులో 

రెండు పాదములకు మధ్య ఒక వంతెన పదమును కలుపుతారు పాటలలో. ఉదాహరణముగా క్రింది పద్యమును తీసికొందామా? ఎనిమిది మాత్రల పదములను వంతెనగా ఉపయోగించినాను. రామదాసు తన భద్రశైల రాజమందిరా పాటలో ఎనిమిది మాత్రల శ్రీరామచంద్ర అనేపదమును వరణముగా ఉపయోగించెను. 

శ్రీరమేశ - చిద్విలాసుఁడా - శ్రీరాఘవేంద్ర 
భూరమేంద్ర - భువనమోహనా 
మేరలేని - మేఘసుందరా - మృదువచనభాషి 
హారి నాకు - హర్ష మీయరా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
mEghasuMdara - mAtrAvRttamu

aadhAramu - kalpitamu 
mAtrA vRttamu - nAlugu sUryagaNamulu, oka guruvu
sphUrti - rAmadAsu 

SrIramESa - chidvilAsu@MDA 
bhUramEMdra - bhuvanamOhanA 
mEralEni - mEghasuMdarA 
hAri nAku - harsha mIyarA 

mudamu nIya - mugdhamai sakhI 
madhuragIti - ma~rala pADumA 
madiyu poMgu - mamata hechcha@MgA 
vadana malaru - vArijammugA 

prIti nichchu - prEmamUrtiyO 
bhIti nichchu - vIramurtiyO 
mAta nIvu - mamata rUpamE 
yItanuvunu - nittu nIku nEn

ee amarikatO nAdaggara uMDE paTTikalO nAlugu vRttamulu unnAyi. avi - manOrama (chitrakavi peddana), aparavaktrA (nATyaSAstramu), bhAsitasaraNi (vAgvallabha), tvaritagati (nATyaSAstramu). 

manOramA - na/ra/ja/ga #III UI UI UIU#
10 paMkti 344

kalalu chAlu - kaLlu vichcharA 
melakuvaina - mElu nIkurA 
piliche ninnu - velgurEka lI 
lalita bhAnu - lAsya lIlalO 

aparavaktra [(su)bhadrikA, prasabha] - na/na/ra/laga #III III UI UIU#
11 trishTuppu 704

madhuvu loluku - maMdahAsamA 
sudhalu kuriyu - suMdarAsyamA 
mudamu nalaru - mOhanAMgamA 
yedanu guluku - hEmakuMbhamA 

bhAsitasaraNi - bha/na/na/sa #UI III III IIIU#
12 jagati 2047

vEMkaTagiri - vibhuni daluva@mgA 
paMkajamukhi - padamu@M goluva@MgA 
saMkaTamulu - saraLamavunugA 
naMkuramagu - namRtalatikalE 

tvaritagati (laghugati, chapalA, haravanitA) - (na)4/ga 
13 atijagati 4096

muraLi palike@M - bulaka losa@Mga@MgA 
virulu virise@M - briyamu pe~ruga@MgA 
sirulu velase@M - jelimi va~rala@mgA 
harusa modave - nalara valapulO 

reMDu pAdamulaku madhya oka vaMtena padamunu kaluputAru pATalalO. udAharaNamugA kriMdi padyamunu tIsikoMdAmA? enimidi mAtrala padamulanu vaMtenagA upayOgiMchinAnu. rAmadAsu tana bhadraSaila rAjamaMdirA pATalO enimidi mAtrala SrIrAmachaMdra anEpadamunu varaNamugA upayoegiMchenu. 

SrIramESa - chidvilAsu@MDA - SrIrAghavEMdra 
bhUramEMdra - bhuvanamOhanA 
mEralEni - mEghasuMdarA - mRduvachanabhAshi 
hAri nAku - harsha mIyarA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Empirically

 

Any given day

I feel this way, Darling!

If you kiss me right smack on my lips

I will burst into a song

Like a lark.

No, in my song there will be no Rhythm

Or Rhyme to hark

Or a theme to embark.

It is your smooch! Sweetie!

Its 90 proof scotch

There will be no such hotchpotch.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (162)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] గరుడగమన #garuDagamana#

 

cAlA  bEgumdamDI.
mUrti.

On Sun, May 26, 2019 at 10:39 AM 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


గరుడగమన - 

ఆధారము - కల్పితము 
స్ఫూర్తి - రామదాసు 
నడక - 3,3,4 - 4 - 3,3,4 మాత్రలు; యతి, ప్రాసయతి 

గరుడగమన - 

గరుడగమనుఁ డీవే - కనఁగా - నురగశయనుఁ డీవే
సరసలోలుఁ డీవే - స్వామీ - సరసిజాక్షుఁ డీవే
గిరిజ కన్న వీవే - కృష్ణా - కరుణ జలధి వీవే 
హరి యనంగ రావా - హరుసపు - నురుగు చల్లి పోవా 

కనులయందు నీవే - కామిని - మనమునందు నీవే 
ప్రణవమందు నీవే - భామిని - ప్రణయమందు నీవే 
దినమునందు నీవే - తెల్లని - ననలయందు నీవే 
వనమునందు నీవే - వల్లకి - స్వనమునందు నీవే 

వేంకటేశ రావా - వేగము - సంకటమ్ముఁ బాప
బింక మేలనోయీ - ప్రేమకు - టంకసాల నీవే 
పంకజాక్ష నీకై - ప్రార్థన - శంకలేక చేతు 
ఇంక జాల మేలా - యీ నా - వంక జూడరాదా 

పూలు పూచె వనిలో - మోహన - మాల వేతు మెడలో 
నీలవర్ణ గగనము(నం) - నీదో - నీలమైన వదనము(నం) 
బాల కనక చేలా - పాడెద - లీల లిపుడు చాల(లా) 
ఏల నన్ను గనవో - హృదయపు - గోల లేల వినవో 

ఎన్ని పిలుపులోరా - యెందుకు - కన్న వినవె యౌరా 
సన్నుతింతు నిన్నే - స్వామీ - యన్ని జన్మలందు 
వెన్న మనసు వాఁడా - వేదన - నెన్నఁ దరము కాదా 
చెన్నుగాను రావా - శ్రీపతి - నన్ను జేర రావా

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
garuDagamana - 

aadhAramu - kalpitamu 
sphUrti - rAmadAsu 
naDaka - 3,3,4 - 4 - 3,3,4 mAtralu; yati, prAsayati 

garuDagamana - 

garuDagamanu@M DIvE - kana@MgA - nuragaSayanu@M DIvE
sarasalOlu@M DIvE - svAmI - sarasijAxu@M DIvE
girija kanna vIvE - kRshNA - karuNa jaladhi vIvE 
hari yanaMga rAvA - harusapu - nurugu challi pOvA 

kanulayaMdu nIvE - kAmini - manamunaMdu nIvE 
praNavamaMdu nIvE - bhAmini - praNayamaMdu nIvE 
dinamunaMdu nIvE - tellani - nanalayaMdu nIvE 
vanamunaMdu nIvE - vallaki - svanamunaMdu nIvE 

vEMkaTESa rAvA - vEgamu - saMkaTammu@M bApa
biMka mElanOyI - prEmaku - TaMkasAla nIvE 
paMkajAxa nIkai - prArthana - SaMkalEka chEtu 
iMka jAla mElA - yI nA - vaMka jUDarAdA 

pUlu pUche vanilO - mOhana - mAla vEtu meDalO 
nIlavarNa gaganamu(naM) - nIdO - nIlamaina vadanamu(naM) 
bAla kanaka chElA - pADeda - lIla lipuDu chAla(lA) 
Ela nannu ganavO - hRdayapu - gOla lEla vinavO 

enni pilupulOrA - yeMduku - kanna vinave yaurA 
sannutiMtu ninnE - svAmI - yanni janmalaMdu 
venna manasu vA@MDA - vEdana - nenna@M daramu kAdA 
chennugAnu rAvA - SrIpati - nannu jEra rAvA

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] గరుడగమన #garuDagamana#

 

గరుడగమన - 

ఆధారము - కల్పితము 
స్ఫూర్తి - రామదాసు 
నడక - 3,3,4 - 4 - 3,3,4 మాత్రలు; యతి, ప్రాసయతి 

గరుడగమన - 

గరుడగమనుఁ డీవే - కనఁగా - నురగశయనుఁ డీవే
సరసలోలుఁ డీవే - స్వామీ - సరసిజాక్షుఁ డీవే
గిరిజ కన్న వీవే - కృష్ణా - కరుణ జలధి వీవే 
హరి యనంగ రావా - హరుసపు - నురుగు చల్లి పోవా 

కనులయందు నీవే - కామిని - మనమునందు నీవే 
ప్రణవమందు నీవే - భామిని - ప్రణయమందు నీవే 
దినమునందు నీవే - తెల్లని - ననలయందు నీవే 
వనమునందు నీవే - వల్లకి - స్వనమునందు నీవే 

వేంకటేశ రావా - వేగము - సంకటమ్ముఁ బాప
బింక మేలనోయీ - ప్రేమకు - టంకసాల నీవే 
పంకజాక్ష నీకై - ప్రార్థన - శంకలేక చేతు 
ఇంక జాల మేలా - యీ నా - వంక జూడరాదా 

పూలు పూచె వనిలో - మోహన - మాల వేతు మెడలో 
నీలవర్ణ గగనము(నం) - నీదో - నీలమైన వదనము(నం) 
బాల కనక చేలా - పాడెద - లీల లిపుడు చాల(లా) 
ఏల నన్ను గనవో - హృదయపు - గోల లేల వినవో 

ఎన్ని పిలుపులోరా - యెందుకు - కన్న వినవె యౌరా 
సన్నుతింతు నిన్నే - స్వామీ - యన్ని జన్మలందు 
వెన్న మనసు వాఁడా - వేదన - నెన్నఁ దరము కాదా 
చెన్నుగాను రావా - శ్రీపతి - నన్ను జేర రావా

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
garuDagamana - 

aadhAramu - kalpitamu 
sphUrti - rAmadAsu 
naDaka - 3,3,4 - 4 - 3,3,4 mAtralu; yati, prAsayati 

garuDagamana - 

garuDagamanu@M DIvE - kana@MgA - nuragaSayanu@M DIvE
sarasalOlu@M DIvE - svAmI - sarasijAxu@M DIvE
girija kanna vIvE - kRshNA - karuNa jaladhi vIvE 
hari yanaMga rAvA - harusapu - nurugu challi pOvA 

kanulayaMdu nIvE - kAmini - manamunaMdu nIvE 
praNavamaMdu nIvE - bhAmini - praNayamaMdu nIvE 
dinamunaMdu nIvE - tellani - nanalayaMdu nIvE 
vanamunaMdu nIvE - vallaki - svanamunaMdu nIvE 

vEMkaTESa rAvA - vEgamu - saMkaTammu@M bApa
biMka mElanOyI - prEmaku - TaMkasAla nIvE 
paMkajAxa nIkai - prArthana - SaMkalEka chEtu 
iMka jAla mElA - yI nA - vaMka jUDarAdA 

pUlu pUche vanilO - mOhana - mAla vEtu meDalO 
nIlavarNa gaganamu(naM) - nIdO - nIlamaina vadanamu(naM) 
bAla kanaka chElA - pADeda - lIla lipuDu chAla(lA) 
Ela nannu ganavO - hRdayapu - gOla lEla vinavO 

enni pilupulOrA - yeMduku - kanna vinave yaurA 
sannutiMtu ninnE - svAmI - yanni janmalaMdu 
venna manasu vA@MDA - vEdana - nenna@M daramu kAdA 
chennugAnu rAvA - SrIpati - nannu jEra rAvA

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] ద్విపదలో ఒక గాన ప్రయోగము - 2 #dvipadalO oka gAna prayOgamu - 2#

 


One of my favourite songs from the 1982 Tamil film "Ezhavathu Manithan"


Namastey!
Hemantha Kumar Pamarthy 
On Sunday, 26 May, 2019, 4:50:44 am IST, 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


 

ద్విపదలో ఒక గాన ప్రయోగము - 2

నిన్న మీకు పంపిన సందేశములో ద్విపదలోని చివరి సూర్య గణమునకు అంత్యప్రాస నుంచినాను. ఈ రోజు మూడవ గణమునకు అంత్య ప్రాసను ఉంచి వ్రాసినాను.. ఇట్టి వాటిని తమిళములో చిందు అంటారు. ఉదాహరణముగా సుబ్రహ్మణ్య భారతి వ్రాసినది -  

శెందమిళ్ నాడెనుం పోదినిలే - ఇన్బ 
తేన్ వందు పాయుదు కాదినిలే 

క్రింద నా ఉదాహరణములు -  

ఈవసంతమ్ములో - హృదయమ్ము / నమ్ము 
నీవు కావలెననెన్ - నిరతమ్ము / రమ్ము 
జీవనాధార మా - చెలువమ్ము / చిమ్ము 
భావనాంబరములో - భాసమ్ము 

గానమందాకినిన్ - గలహంస / నీవె 
జ్ఞానగంగోత్రిలోఁ - గవితాంశ / నీవె 
యానంద హృదయమం - దాశంస / నీవె 
మానసమ్ములో నుండు - మధురాంశ 

వెతలలో నుండగాఁ - బ్రేమమ్ము / నాకు 
బ్రతుకులో విశ్వాస - భావమ్ము / నాదు 
కృతులలో నవరాగ - గీతమ్ము / నాకు  
సతతమ్ము నీవె సం-చలనమ్ము 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
dvipadalO oka gAna prayOgamu - 2

ninna mIku paMpina saMdESamulO dvipadalOni chivari sUrya gaNamunaku aMtyaprAsa nuMchinAnu. ee rOju mUDava gaNamunaku aMtya prAsanu uMchi vrAsinAnu. iTTi vATini tamiLamulO chiMdu aMTAru. udAharaNamugA subrahmaNya bhArati vrAsinadi -  

SeMdamiL nADenuM pOdinilE - in&ba 
tEn vaMdu pAyudu kAdinilE 

kriMda nA udAharaNamulu -  

eevasaMtammulO - hRdayammu / nammu 
nIvu kAvalenanen - niratammu / rammu 
jIvanAdhAra mA - cheluvammu / chimmu 
bhAvanAMbaramulO - bhAsammu 

gAnamaMdAkinin - galahaMsa / nIve 
j~nAnagaMgOtrilO@M - gavitAMSa / nIve 
yAnaMda hRdayamaM - dASaMsa / nIve 
mAnasammulO nuMDu - madhurAMSa 

vetalalO nuMDagA@M - brEmammu / nAku 
bratukulO viSvAsa - bhAvammu / nAdu 
kRtulalO navarAga - gItammu / nAku  
satatammu nIve saM-chalanammu 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: Hemantha Kumar Pamarthy <andhraputhra@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ద్విపదలో ఒక గాన ప్రయోగము - 2 #dvipadalO oka gAna prayOgamu - 2#

 

ద్విపదలో ఒక గాన ప్రయోగము - 2

నిన్న మీకు పంపిన సందేశములో ద్విపదలోని చివరి సూర్య గణమునకు అంత్యప్రాస నుంచినాను. ఈ రోజు మూడవ గణమునకు అంత్య ప్రాసను ఉంచి వ్రాసినాను. ఇట్టి వాటిని తమిళములో చిందు అంటారు. ఉదాహరణముగా సుబ్రహ్మణ్య భారతి వ్రాసినది -  

శెందమిళ్ నాడెనుం పోదినిలే - ఇన్బ 
తేన్ వందు పాయుదు కాదినిలే 

క్రింద నా ఉదాహరణములు -  

ఈవసంతమ్ములో - హృదయమ్ము / నమ్ము 
నీవు కావలెననెన్ - నిరతమ్ము / రమ్ము 
జీవనాధార మా - చెలువమ్ము / చిమ్ము 
భావనాంబరములో - భాసమ్ము 

గానమందాకినిన్ - గలహంస / నీవె 
జ్ఞానగంగోత్రిలోఁ - గవితాంశ / నీవె 
యానంద హృదయమం - దాశంస / నీవె 
మానసమ్ములో నుండు - మధురాంశ 

వెతలలో నుండగాఁ - బ్రేమమ్ము / నాకు 
బ్రతుకులో విశ్వాస - భావమ్ము / నాదు 
కృతులలో నవరాగ - గీతమ్ము / నాకు  
సతతమ్ము నీవె సం-చలనమ్ము 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
dvipadalO oka gAna prayOgamu - 2

ninna mIku paMpina saMdESamulO dvipadalOni chivari sUrya gaNamunaku aMtyaprAsa nuMchinAnu. ee rOju mUDava gaNamunaku aMtya prAsanu uMchi vrAsinAnu. iTTi vATini tamiLamulO chiMdu aMTAru. udAharaNamugA subrahmaNya bhArati vrAsinadi -  

SeMdamiL nADenuM pOdinilE - in&ba 
tEn vaMdu pAyudu kAdinilE 

kriMda nA udAharaNamulu -  

eevasaMtammulO - hRdayammu / nammu 
nIvu kAvalenanen - niratammu / rammu 
jIvanAdhAra mA - cheluvammu / chimmu 
bhAvanAMbaramulO - bhAsammu 

gAnamaMdAkinin - galahaMsa / nIve 
j~nAnagaMgOtrilO@M - gavitAMSa / nIve 
yAnaMda hRdayamaM - dASaMsa / nIve 
mAnasammulO nuMDu - madhurAMSa 

vetalalO nuMDagA@M - brEmammu / nAku 
bratukulO viSvAsa - bhAvammu / nAdu 
kRtulalO navarAga - gItammu / nAku  
satatammu nIve saM-chalanammu 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___