[racchabanda] గీతి ఛందములతో పాట - 3 #gIti ChaMdamulatO pATa - 3#

 

గీతి ఛందములతో పాట - 3

పల్లవి - గోమేధిక - 11 ఇం/సూ - ఇం/సూ కూరిమిగీతి లేక మంజులగీతి 
చరణము - గోమేధిక - 9 ఇం/ఇం - ఇం/సూ ద్విపదగీతి లేక ఆందోళికా 

కొలువున నుండెఁ - గోదండపాణి 
యెడమన నుండె - హృదయేశి రాణి 
సలలిత మదియు - సర్వమ్ము కాంతి 
మలవలె వాఁడు - మనకిచ్చు శాంతి

మందార మకరంద - మధురమ్ము వాఁడు 
సౌందర్య గగనానఁ - జంద్రుండు వాఁడు 
ఇందీవరాక్షుండు - హృదయాల ఱేఁడు 
కందర్పరూపుండు - కౌసల్య సుతుఁడు 

కొలువున నుండెఁ - గోదండపాణి 
యెడమన నుండె - హృదయేశి రాణి 

ఒక మాట యది సత్య - ముర్వినే నింపు 
ఒక బాణ మది యెప్పు - డోగులన్ జంపు 
ఒక భార్య సీత యా - యోర్మికే పేరు 
ఒక దేవుఁ డతని కీ - యుల్లమే యూరు

కొలువున నుండెఁ - గోదండపాణి 
యెడమన నుండె - హృదయేశి రాణి 

శ్రీరామ యని తల్వ - సిరుల నందిచ్చు 
శ్రీరామునిన్ గొల్వఁ - బ్రేమతో మెచ్చు 
శ్రీరామ యని పాడఁ - జిత్తమందాడు 
శ్రీరాముఁడే త్రాడు - శ్రీరాముఁడే తోడు 

కొలువున నుండెఁ - గోదండపాణి 
యెడమన నుండె - హృదయేశి రాణి 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
gIti ChaMdamulatO pATa - 3

pallavi - gOmEdhika - 11 iM/sU - iM/sU kUrimigIti lEka maMjulagIti 
charaNamu - gOmEdhika - 9 iM/iM - iM/sU dvipadagIti lEka AMdOLikA 

koluvuna nuMDe@M - gOdaMDapANi 
yeDamana nuMDe - hRdayESi rANi 
salalita madiyu - sarvammu kAMti 
malavale vA@MDu - manakichchu SAMti

maMdAra makaraMda - madhurammu vA@MDu 
sauMdarya gaganAna@M - jaMdruMDu vA@MDu 
iMdIvarAxuMDu - hRdayAla ~rE@MDu 
kaMdarparUpuMDu - kausalya sutu@MDu 

koluvuna nuMDe@M - gOdaMDapANi 
yeDamana nuMDe - hRdayESi rANi 

oka mATa yadi satya - murvinE niMpu 
oka bANa madi yeppu - DOgulan jaMpu 
oka bhArya sIta yA - yOrmikE pEru 
oka dEvu@M Datani kI - yullamE yUru

koluvuna nuMDe@M - gOdaMDapANi 
yeDamana nuMDe - hRdayESi rANi 

SrIrAma yani talva - sirula naMdichchu 
SrIrAmunin golva@M - brEmatoe mechchu 
SrIrAma yani pADa@M - jittamaMdADu 
SrIrAmu@MDE trADu - SrIrAmu@MDE tODu 

koluvuna nuMDe@M - gOdaMDapANi 
yeDamana nuMDe - hRdayESi rANi 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Pink Full Moon Song


 

సంగమించ తగునోయి

అంగన అందాల ప్రోవోయి ఈ రేయి.

 

రోమరోమంబున రతికాంక్ష రగిలి

అంగాంగముల అగ్గి కదిలేను

సారంగాంకుని చలువన

చెంగల్వ విరిసేను.

 

వినువీధి గమించు ఈ రాసి పూర్ణచంద్రుడు

విశుద్ధజ్యోత్సల రాజస్వి,

యుగయుగాల

బహువిధ తత్త్వజిజ్ఞాసుల తలపుల వెలుగిడిన

మాయామయ మోహన తేజస్వి.

 

అధిగమించి పోనీయనీ పర్వఘడియలు

ప్రణయ తాత్త్వికా! తనువున తనువై

తరింతుమోయీ.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (305)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] గీతి ఛందములతో ఒక పాట #gIti ChaMdamulatO oka pATa#

 

గీతి ఛందములతో ఒక పాట - 

పల్లవి - ఇం/సూ/ఇం గణములు - నీల 3-3
చరణము - ఇం/సూ/ఇం/సూ గణములు - గోమేధిక 4-11 కూరిమిగీతి లేక మంజులగీతి 

తలచఁగా నామెఁ దలచఁగా 
నిలుచునా మనసు నిలుచునా 
యెడదలో నెంత వలపులో 
వలపులో నెన్ని మలుపులో 

పున్నమీ నాకుఁ - బున్నెమే లేదు 
వెన్నెలా యామె - ప్రీతితో రాదు 
బన్నమే నాదు - బ్రతుకులోఁ బాటు 
యెన్నడో యామె - యెడదలోఁ జోటు 

తలచఁగా నామెఁ దలచఁగా 
నిలుచునా మనసు నిలుచునా 

మొగములో బమ్మ - మొండిగా వ్రాసె 
సుగములన్ సంఖ్య - సున్నగాఁ జేసె 
నిగముగా మారు - హృదయమ్ము రేయి 
సగము నే మనిషి - సగము నే ఱాయి 

తలచఁగా నామెఁ దలచఁగా 
నిలుచునా మనసు నిలుచునా 

ఆ వెలుం గెందు - హర్షమ్ము లెందు 
భావనాదీప - భాసమ్ము లెందు
నావలోఁ జిల్లి - నడిసంద్రమందు 
దేవుఁడా చెప్పు - తీర మ్మదెందు 

తలచఁగా నామెఁ దలచఁగా 
నిలుచునా మనసు నిలుచునా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
gIti ChaMdamulatO oka pATa - 

pallavi - iM/sU/iM gaNamulu - nIla 3-3
charaNamu - iM/sU/iM/sU gaNamulu - gOmEdhika 4-11 kUrimigIti lEka maMjulagIti 

talacha@MgA nAme@M dalacha@MgA 
niluchunA manasu niluchunA 
yeDadalO neMta valapulO 
valapulO nenni malupulO 

punnamI nAku@M - bunnemE lEdu 
vennelA yAme - prItitO rAdu 
bannamE nAdu - bratukulO@M bATu 
yennaDO yAme - yeDadalO@M jOTu 

talacha@MgA nAme@M dalacha@MgA 
niluchunA manasu niluchunA 

mogamulO bamma - moMDigA vrAse 
sugamulan saMkhya - sunnagA@M jEse 
nigamugA mAru - hRdayammu rEyi 
sagamu nE manishi - sagamu nE ~rAyi 

talacha@MgA nAme@M dalacha@MgA 
niluchunA manasu niluchunA 

A veluM geMdu - harshammu leMdu 
bhAvanAdIpa - bhAsammu leMdu
nAvalO@M jilli - naDisaMdramaMdu 
dEvu@MDA cheppu - tIra mmadeMdu 

talacha@MgA nAme@M dalacha@MgA 
niluchunA manasu niluchunA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] గీతి ఛందములలో ఒక పాట #gIti ChaMdamulalO oka pATa#

 

గీతి ఛందములలో ఒక పాట - 

పల్లవి - నీల ఛందములోని ఆఱవ గీతి - సూ/ఇం/సూ 
చరణములు - గోమేధిక ఛందములోని 11వ గీతి కూరిమిగీతి లేక మంజులగీతి - ఇం/సూ - ఇం/సూ 

మనసు తలచింది నిన్ను 
కనులు పిలిచింది నిన్ను 
వినఁగ రావేల గీతిఁ  
దనియఁ జేయంగఁ బ్రీతి 

ఆకాశమందు - నానంద మెందు 
భూకాంత పూల - మురిపించెఁ జాల 
నాకాశ మెండు - నడిరేయి నిండు 
నీకోస మిందు - నెనరుంచి యుందు 

మనసు తలచింది నిన్ను 
కనులు పిలిచింది నిన్ను 

సగమిందు రాత్రి - సడిలేని ధాత్రి 
నగుమోము కాంతి - నాకిచ్చు శాంతి 
సుగమందు మునుఁగ - సొగసులోఁ గరుగ 
నిఁగ తెమ్ము మత్తు - హృదయమ్ము నిత్తు 

మనసు తలచింది నిన్ను 
కనులు పిలిచింది నిన్ను 

నిదురించె జగము - నిదురించె నగము 
నిదురించె వనము - నిదురించె జనము 
నిదురించ లేను - నిన్నెంచి నేను 
నదివోలె రమ్ము - నందమ్ము నిమ్ము 

మనసు తలచింది నిన్ను 
కనులు పిలిచింది నిన్ను 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
gIti ChaMdamulalO oka pATa - 

pallavi - nIla ChaMdamulOni aa~rava gIti - sU/iM/sU 
charaNamulu - goemEdhika ChaMdamulOni 11va gIti kUrimigIti lEka maMjulagIti - iM/sU - iM/sU 

manasu talachiMdi ninnu 
kanulu pilichiMdi ninnu 
vina@Mga rAvEla gIti@M  
daniya@M jEyaMga@M brIti 

aakASamaMdu - nAnaMda meMdu 
bhUkAMta pUla - muripiMche@M jAla 
nAkASa meMDu - naDirEyi niMDu 
nIkOsa miMdu - nenaruMchi yuMdu 

manasu talachiMdi ninnu 
kanulu pilichiMdi ninnu 

sagamiMdu rAtri - saDilEni dhAtri 
nagumOmu kAMti - nAkichchu SAMti 
sugamaMdu munu@Mga - sogasulO@M garuga 
ni@Mga temmu mattu - hRdayammu nittu 

manasu talachiMdi ninnu 
kanulu pilichiMdi ninnu 

niduriMche jagamu - niduriMche nagamu 
niduriMche vanamu - niduriMche janamu 
niduriMcha lEnu - ninneMchi nEnu 
nadivOle rammu - naMdammu nimmu 

manasu talachiMdi ninnu 
kanulu pilichiMdi ninnu 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఎంత భాగ్యమగునొ ...

 

ఎంత భాగ్యమగునొ ...

===================

--

ఉత్సాహభేదము

--
గణములు--6 సూ. 1 ఇం. ( భ/నల )
యతి - ఐదవ గణము మొదటి యక్షరము.
--

పచ్చనైన గడ్డిలోనఁ బరిమళించె నొక్కటి 
విచ్చుకొన్న పూవుఁ జూడ వేడుకాయె మనసుకు 
తెచ్చిపెట్టినట్టులెవరొ తీరుగాను నాకయి 
సొచ్చెమైన నవ్వుతోడఁ జూపెఁ జెలువ మయ్యది 
--
రకరకాల పూలతోడ రమ్యమగుచు నున్నది 
ప్రకృతిలోని శోభలన్ని పరవశమ్ము గూర్చును
ఒకట? రెండ?సెప్ప వాని నుర్వినేరి తరమగు
ప్రకటమగును ఋతువు మారి రాగ మరల యామని
--
కాలచక్రమేగుచుండ గతినిఁ దప్పకుండఁగ 
నేల నింగి రెండు వెలుఁగ నీరజాప్తు కాంతులఁ 
దేలియాడు నామనమ్ము తీపితీపి యూహల 
నాలపించు గానమేదొ యరసి ప్రకృతి శోభల 
--
కాని ఖర్చు లేదు నాకుఁ గాంచ దాని యందము 
వేనవేల చిత్రములవి వేగ వేగ మారుచుఁ 
గానుపించునబ్బురముగఁ గనులముందు నిత్యము 
మౌనముగనె మ్రొక్కులిడఁగ మాతసృష్టి నెంచుచు 
--
ఎంత నేర్పు కలదొ తనకు నిట్టి సృష్టి చేయఁగ
ఎంత యోర్పు కలదొ తనకు నిన్ని కృతుల సలుపఁగ 
ఎంత ప్రేమ కలదొ తనకు నిట్టి కాన్క లీయఁగ 
ఎంత కొలుచుకున్నఁ దనకు నీయఁగలమ తగినది 
--
మొగము సూపకున్నఁగాని ముందు నిలిచి పుడమిని 
యుగయుగమ్ములిటులఁ బ్రజల నుల్లసిల్లఁ జేయుచు 
జగతి పాలనమును సలుపు శక్తి యుక్తు లొప్పఁగ 
తగవు లేక యెవరితోడఁ దనరుచుండి మిన్నఁ గ 
--
యుక్తమైన దారిలోన నొప్పుగాను నడపుచు 
రిక్తహస్త కాక యెపుడుఁ బ్రీతి నొసఁగి కామ్యము
భక్తకోటి కిచ్చుఁ దానె వలయునట్టి ప్రేరణ 
ముక్తి పథము పైన నేఁగఁ బూన్కి నెపుడు వీడక 
--
చింతలన్ని తొలఁగఁజేసి చేయుచుండు సాయము
శాంతినింపి గుండెలందు సౌఖ్యమిచ్చు ననయము
కాంతి తానె పంచు మనకుఁ గాన లోని రూపము 
ఎంత భాగ్యమగునొ మనది యిట్టి తల్లినందఁగ

--

సుప్రభ 
1:47 AM 
04-17-2019__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___