[racchabanda] ప్రమోద మీయంగ ...

 

ప్రమోద మీయంగ 
===============

--

బోధ - (నూతన వృత్తము )
గణములు- జ,త,ర,న,హ 
యతి -- 7

--

ప్రమోద మీయంగ వార్ధి లోని కెరటాలు
సముద్ర తీరాన సంభ్రమాన నిలుచుండి 
నమస్సు లర్పించి నాదు ప్రేమ దెలుపంగ
నిమేషమందేదొ నీటి/తి మాట/బోధ మొదలాయె 
--
రుచించియున్ నాకు లోన గుండె నలరించి
విచిత్ర మన్పించె విన్నమాట లవియన్ని 
వచించెనో యేమొ వారి యిట్లు తనవాక్కు 
విచక్షణన్ గూర్చి పెంపుఁ జేయు తలఁపొంది! 
--
"విరించి మీకిచ్చెఁ బ్రీతిమీర భువి నంత
స్మరించి సద్భక్తి సౌఖ్యమొప్ప మనుడంచు
ధరిత్రి పైనుండి ధర్మమార్గమున నేఁగ
సురాళియున్ బొంగి చూపఁబోర తమ మెప్పు 
--
ధరాతలమ్మందు దౌష్ట్యమద్ది చెలఁగంగఁ
గరంబు స్వార్థమ్మె కానుపించుఁ బ్రతిచోట
విరక్తితోఁ బాటు భీతి గూడఁ గలిగించు 
స్ఫురించుటేనాఁడొ శుద్ధభావచయమింక 
--
వరమ్ముగానుండు వారి యన్న మతిలేక
నిరంతరమ్మేటి నీటఁ గల్ప మలినాలఁ 
జరింప వీలౌన సౌఖ్యమొప్ప జలజీవి
హరించఁబోదొక్కొ? యాయువైన ద్వరలోనె /ప్రజకైన 
--
తమోగుణంబే ప్రధానమైన యటులుంద్రు
విముక్తి యేనాఁడొ వీరి యాగడమునుండి 
క్షమించునా తల్లి? కల్మషమ్ములను బేర్చ
శమించునా గుండె శంఖికైన నొకనాఁడు 
--
పదాలనేవేవొ వ్రాసి పంచుదువు గాద
విధాత మెచ్చంగ వేగ నాదు నుడి గూడ
ముదంబుగాఁ గూర్చి పొందికైన గతిలోన
ప్రదీప్తి గల్గించఁ బంచరాద ప్రజలందు "
--
జలాశయాలన్ని స్వచ్ఛనీరమున నింపి
ఫలింపజేయంగఁ బ్రాణికోటి తపమంత
జలమ్ము బోధించెఁ జక్కనైన తగు మాట 
నిలాతలమ్మంత హృద్యమౌను మదినుంచ

--

సుప్రభ 
1:22 PM
4-2-2019

--

ఈ వృత్తము నా దగ్గఱ నున్న పట్టికలలో కనిపించలేదు. నూతన వృత్తముగా భావించి పై విధముగా నామకరణు చేశాను. వేరే పేరున్నదని యెఱిగిన వారు దయచేసి తెలుపగలరు.
--
కంప్యూటర్ తెరిచి లాగిన్ చేయబోతుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ -లైట్ హౌస్ తో, కొండ ప్రక్కన, పెద్ద పెద్ద శిలలతో నున్న తీరమును, నీలి సముద్రమును జూపించింది. ఒక్క నిముషము దానిని చూస్తుండగా "సముద్రతీరాన" అని స్ఫురింప జేసి వ్రాయించినది.__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

No comments: