[racchabanda] జలషట్పది - మత్తకోకిల #jalashaTpadi - mattakOkila#

 

జలషట్పది - మత్తకోకిల - 

వాసుదేవుని 
వాసమందున 
హాసమే యతి - హర్షమే 
రాసలోలుని 
యూసులన్నియు 
వాసికెక్కిన - బాసలే 
వీసమైనను 
దోసముండని 
యాసరోజద-లాక్షుపై 
నాస లా విరి 
రాశులే మణి 
పూసలే సిరి - మూసలే 

విధేయుడు - మోహన 
#
jalashaTpadi - mattakOkila - 

vAsudEvuni 
vAsamaMduna 
hAsamE yati - harshamE 
rAsalOluni 
yUsulanniyu 
vAsikekkina - bAsalE 
vIsamainanu 
dOsamuMDani 
yAsarOjada-lAxupai 
naasa lA viri 
rASulE maNi 
pUsalE siri - mUsalE 

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఋ-ర ప్రాస #R-ra prAsa#

 

ఋ-ర ప్రాస - 

శ్రీకృష్ణా యని యెప్పుడు 
వాక్రుచ్చినఁ దొలఁగు నెల్ల - పాపము లవనిన్ 
వక్రత్వము వీడును మది 
నక్రూరవరదుఁడు నవ్వి - యభయ మ్మిచ్చున్ 

ఇందులో కృ అక్షరము క్రి గా పలుకబడును కవున, క్ర-కార ప్రాస మిగిలిన పాదములలో ఉపయోగించబడినది.

విధేయుడు - మోహన 
#
R-ra prAsa - 

SrIkRshNA yani yeppuDu 
vAkruchchina@M dola@Mgu nella - pApamu lavanin 
vakratvamu vIDunu madi 
nakrUravaradu@MDu navvi - yabhaya mmiccun 

iMdulO kR axaramu kri gA palukabaDunu kavuna, kra-kAra prAsa migilina pAdamulalO upayOgiMchabaDinadi.

vidhEyuDu - mOhana 
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఘనపంక్తీ, విశదచ్ఛాయా #ghanapaMktI, viSadachChAyA#

 

ఘనపంక్తీ, విశదచ్ఛాయా - 

ఆధారము - నాట్యశాస్త్రము, హేమచంద్రుడు, జయకీర్తి (సుదతీ), ప్రగుణ (వాగ్వల్లభ) 
నడక - చతుర్మాత్రలు 

ఘనపంక్తీ (సుదతీ, ప్రగుణ) - స/గగ IIU UU
5 సుప్రతిష్ఠ 4

సుదతీ నీయా 
పద మాలించన్ 
మది వేచెన్గా 
ముద మీయన్ రా 

ఘనపంక్తిన్ నేఁ 
గనఁగా నాయీ
కనులన్ నీవే 
వనజాక్షా రా 

రమణీయార్థా 
కమలానాథా 
నమనమ్ముల్ నీ 
కమలానందా 

రెండు ఘనపంక్తి వృత్తములను చేర్చగా లభించిన వృత్తమునకు విశదచ్ఛాయా అని వాగ్వల్లభలో చెప్పబడినది. 

విశదచ్ఛాయా - స/త/య/గ IIU UU - IIU UU
10 పంక్తి 100 

కనుమా దేవీ - కమనీయమ్మై 
వనమందెన్నో - వర సూనమ్ముల్ 
వినుమా నాయీ - ప్రియ గీతమ్ముల్ 
మనమందెన్నో - మధువాతమ్ముల్

మధురమ్మే యీ - మధుమాసమ్మే 
మధురమ్మే యా - మధుకంఠమ్మే 
మదిలోఁ బుట్టెన్ - మధురోహల్ రా 
మదిరాపానం - బది రమ్యమ్మే 
(మధుకంఠము = కోయిల)

చిఱునవ్వో యం-చితమై నిండెన్ 
విరిమాలల్ సొం-పిడెఁ జిత్రమ్మై 
మెఱసెన్ జంద్రుం-డిలపై నెంతో 
మఱి రావేలా - మధురజ్వాలా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
ghanapaMktI, viSadachChAyA - 

aadhAramu - nATyaSAstramu, hEmachaMdruDu, jayakIrti (sudatI), praguNa (vAgvallabha) 
naDaka - chaturmAtralu 

ghanapaMktI (sudatI, praguNa) - sa/gaga #IIU UU#
5 supratiShTha 4

sudatI nIyA 
pada mAliMchan 
madi vEchen&gA 
muda mIyan rA 

ghanapaMktin nE@M 
gana@MgA nAyI
kanulan nIvE 
vanajAxA rA 

ramaNIyArthA 
kamalAnAthA 
namanammul nI 
kamalAnaMdA 

reMDu ghanapaMkti vRttamulanu chErchagA labhiMchina vRttamunaku viSadachChAyA ani vAgvallabhalO cheppabaDinadi. 

viSadachChAyA - sa/ta/ya/ga #IIU UU - IIU UU#
10 paMkti 100 

kanumA dEvI - kamanIyammai 
vanamaMdennO - vara sUnammul 
vinumA nAyI - priya gItammul 
manamaMdennO - madhuvAtammul

madhurammE yI - madhumAsammE 
madhurammE yA - madhukaMThammE 
madilO@M buTTen - madhurOhal rA 
madirApAnaM - badi ramyammE 
(madhukaMThamu = kOyila)

chi~runavvO yaM-chitamai niMDen 
virimAlal soM-piDe@M jitrammai 
me~rasen jaMdruM-Dilapai neMtO 
ma~ri rAvElA - madhurajvAlA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Billion dollar mistake

 

The biggest loser 'dad' must be the biological one

Of the current Number One Richest man in the world.

 

Ah! If only he did not abscond, when wife is pregnant

How sweet life would be for him, after

The son's company went public

How many the ever multiplying amazing shares be!

 

But my Dad! My great Dad! Paid for my college tuition

Even after I am married

Because I went and asked him - Dad! I am always your child,

I want to be educated only with your money.

 

And he did. There is not a Tutoring he has

Not arranged for me, be it be chemistry, physics or biology or music

My Dad is the one who educated me ever since I am a child

Not just me, but seriously, several other kids,

My dad is the best dad in the world. Always will be, to me.

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (177)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Is it? Really

 

నుతి నీకు చాల ప్రియమా!  

సన్నుతి నీకిపుడు చాల ప్రియమా!

 

ఇల కోవెలలో నిలువులు పడి

నిలుచుండ చేసి నిన్ను, ఆపై దిస

మొలతో పాణాసరం పడే ప్రాణుల

ప్రేలుడు నీకు నిజంగానే హితమా!

 

వేషం నీది వేసాడని ఒకడికి

శోషలు పడుతూ పాదాలు పట్టిన,

కాషాయం కట్టాడని ఆనక తైతై

ఘోషలు చేస్తూ రాజ్యం పట్టం కట్టిన

 

సన్నాసుల సన్నిధి, గంగవెఱ్ఱుల

పెన్నిధి నీకిపుడు చాల సుఖమా!

 

Lyla  


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (176)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] నీరజాలయ #nIrajAlaya#

 

My article నీరజాలయ on the Chandassu of some kIrtanas of annamAchArya in Telugu may be read here -

http://sujanaranjani.siliconandhra.org/…/filpbook-june2019/…

I found two errors. 

1) It is true that I was at Purdue University during the years 1980 - 86. But at present, I do not have any association whatsoever with that institution. I am not falsely representing my affiliation as that university, it was an error of the printers.

2) On page 152, in the line 
వెండి పైఁడియగు - వేంకటగిరిపై 
the mAtrA distribution must be 3,5 - 6 and not as indicated.


Regards - mOhana 

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)
To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___