[racchabanda] కనకలత #kanakalata#

 

కనకలత - 

ఆధారము - అప్పకవి

కనకలత - (న)6/స
21 ప్రకృతి 1048576 

మూడు మాత్రల విఱుపుతో - 

కనకలతను గనఁగ మనసు - కమల మనఁగ విరిసెన్ 
గనకలతకుఁ బువులు చెలువు - కరము సొబగు మెఱిసెన్ 
కనకలతను దలువ నెడఁదఁ - గవిత మొలిచె ముదమై 
ప్రణయ రవపు తరఁగ కదలె - రసము లొలుకు సుధయై 

నాలుగు మాత్రల విఱుపుతో -

అరుణుని కరములు మెలమెల - నగపడె నుదయములో 
స్వరములఁ బులుఁగులు వెడలెను - వరుసగ గగనములో
సరసుల నలరెను గమలపు - సరములు ముదములతో 
హరి వర చరణముఁ గొలువఁగ - హరుసము హృదయములో 

ఆఱు మాత్రల (2,4 లేక 4,2) విఱుపుతో - 

చెరువున గల సరసిజములొ - చిఱునగవుల చెలువుల్ 
పరువపు వడి మఱువని నుడి - వరవనితకు మురువుల్ 
సురతరువున విరులొసగెడు - సుమములు చెలి తొడవుల్ 
మఱిమఱి గను మని నుడువును - మదనుఁడు సకి నుడుగుల్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
kanakalata - 

aadhAramu - appakavi

kanakalata - (na)6/sa
21 prakRti 1048576 

mUDu mAtrala vi~ruputO - 

kanakalatanu gana@Mga manasu - kamala mana@Mga virisen 
ganakalataku@M buvulu cheluvu - karamu sobagu me~risen 
kanakalatanu daluva neDa@Mda@M - gavita moliche mudamai 
praNaya ravapu tara@Mga kadale - rasamu loluku sudhayai 

nAlugu mAtrala vi~ruputO -

aruNuni karamulu melamela - nagapaDe nudayamulO 
svaramula@M bulu@Mgulu veDalenu - varusaga gaganamulO
sarasula nalarenu gamalapu - saramulu mudamulatO 
hari vara charaNamu@M goluva@Mga - harusamu hRdayamulO 

aa~ru mAtrala (2,4 lEka 4,2) vi~ruputO - 

cheruvuna gala sarasijamulo - chi~runagavula cheluvul 
paruvapu vaDi ma~ruvani nuDi - varavanitaku muruvul 
surataruvuna virulosageDu - sumamulu cheli toDavul 
ma~rima~ri ganu mani nuDuvunu - madanu@MDu saki nuDugul 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

 

Goda Devi complex

 

అతడామెకు క్లాసికల్ సంగీతపు పుస్తకాలు

ఇచ్చేప్పుడు అందులో కృతులు ముందు తను

మోగించి చూసి, తనకు నచ్చితేనే ఇస్తాడు. గుర్తులుంచి

ఇవి, ఇవి నేర్చుకో; నీకు చాలా నచ్చుతాయంటాడు.

 

ఆమె తన ఇటీవలి యాత్రల్లో అతనికోసం, నచ్చే  

బహుచక్కని బహుమతొకటి  ఏరికోరి ఎంచి తెచ్చింది.

పుస్తకాలు, చిత్రపటాలు ఎంతో ఇష్టమైన ఆమె, ముందతి

ప్రేమగా ఆ ప్రతి ననుభవించకుండా, ఆమె మాత్రం అదతనికిస్తుందా!

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (115)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4836

5 Messages

Digest #4836
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.1
Spiritual by p_gopi_krishna
3.1
3.2
4.1
Satsangam by p_gopi_krishna

Messages

Fri Jan 4, 2019 11:42 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

All of you must possess these four important qualities: Peace (Shanti), Truth (Satya), absence of egoism (Nirahankara) and absence of envy (Anasuya). Suffusing all the four is the quality of pure love. These qualities cannot be obtained from the market, through studies, from a teacher or as a gift from someone. You can acquire them only through your own effort.. Cultivate and develop these noble qualities from childhood. Out of fear of punishment by parents or teachers, children indulge in falsehood and avoid speaking the complete truth. This tendency in due course results in vitiating their entire life by making them lead double lives. From childhood, children should be taught to speak truth and admit their mistakes. There is nothing wrong in being corrected for misdeeds; these corrections will help them to learn to behave well as adults. Speaking truth, irrespective of any difficulty that may come, must be imprinted firmly and deeply in young minds and hearts which are pure and untainted.

Fri Jan 4, 2019 11:53 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

అహం బ్రహ్మాస్మీ అనే బావంతో జీవించాలి
అహం బ్రహ్మాస్మీ అనే బావంతో జీవించాలి. నిరంతరాయంగా నేను బ్రహ్మస్వరూపుడను అనేస్వరూపజ్ఞానంతో బ్రహ్మాకార వృత్తితో బ్రహ్మానుభవముతో జీవించాలి.
స్వస్వరూపమైన సాక్షాత్కారము పొందిన తర్వాత ముముక్షువు ఏ చైతన్యము తనలో ప్రకాశిస్తున్నదో అదే చైతన్యము నామరూపాలుగా ఈ జగత్తు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాడని తెలుసుకుంటాడు. అపుడు ఈ సాధకుడు ఏమై పోయాడు? ఎపుడైతే స్వరూపజ్ఞానాన్ని పొందాడో అపుడు అంతటా తానె ఉన్నానని,తనలోనే అన్ని ఉన్నాయని అనుభవాన్ని పొందుతాడు. తానె బ్రహ్మమనే స్థితప్రజ్ఞత్వ స్థితిని పొంది,చైతన్యం అంతా తన నుండే వ్యాపిస్తున్నదని సర్వవ్యాపక ప్రకాశాన్ని గుర్తించి, ఆ సర్వవ్యాపక ప్రకాశం తానే అయి ఉన్నాననే స్థితిలో నిలబడి పోతాడు. కేవల ప్రకాశంగా నిలబడి పోతాడు. ఆ కేవల ప్రకాశమే బ్రహ్మము. బ్రహ్మముగా ఎవరైతే నిలబడి పోయి ఉన్నారో వారికి అనంత సృష్టి యొక్క రహస్యమంతా తెలిసిపోతుంది. బ్రహ్మాండ పంచీకరణంలో భోదిస్త్తున్న సమస్త దైవీ భావన లోని దివ్య రహస్యాలన్నీ భోదపడతాయి.
ఆ దివ్యత్వమంతా కూడా కరతలామలకంగా ఉంటుంది. రెప్పపాటులో ఏ దేవతా శక్తినైనా సాధించే సమర్ధత వారిలో ఉంటుంది.కాని "నేను" అనే భావం నిరసిస్తూ,ఏ దేవతా శక్తిని వినియోగించకుండా ఉంటేనే తనను తాను నిరసించుకొంటేనే బ్రహ్మానుభవాన్ని పొందుతాడు. తాను మిగిలి ఉన్నంత వరకు బ్రహ్మానుభవాన్ని పొందలేడు.
అన్ని జీవరాశులలో స్వప్రకాశమైన చిత్స్వరూపము అనేక నామరూపములతో వ్యక్తమవుతోందనే జ్ఞానం లోనికి జాగృత మవుతాడు. నామరూపత్మకమైన ప్రపంచాన్ని,తనను,జగత్ జీవేశ్వరులనే త్రిపుటిలో ఉన్న సమస్తమును చిత్ప్రకాశం అనే సర్వవ్యాపక ప్రకాశంలో లయం అయి పోతాయి.ఆ లయం అయిపోయిన స్థితినే దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. పరమాత్మ చైతన్యం లోనికి మేల్కొన్నపుడు అవినాశి, పరమాత్మ అయిన శాశ్వతమైన తన స్థితిలోనికి మేల్కొన్నట్లే అవుతుంది.
ఈ చిత్ ప్రకాశము అంతా కేవల "సత్ " అయిన పరమాత్మ నుండి వ్యక్తమైందనే సత్యాన్ని గ్రహించినపుడు ఆ సత్ గా ఉండిపోతాడు. అపుడు "చిత్" గా కూడా లేడు. ఆ ప్రకాశం కూడా లేనిదే అవుతుంది. అటువంటి సర్వవ్యాపక విశ్వ ఆరంభ స్థితిలోకి చేరిపోతాడు. ఆద్యంతములు ఉన్న అనంత విశ్వానికంటే ముందు ఉన్నటువంటి పరమాత్మ స్థితిని తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఈవిధముగా అవికారము, శాశ్వతము,కాలాతీతము అయిన స్వస్వరూపము లోనికి మేల్కొంటాడు.
నదులు సముద్రంలో కలిసిపోయి తమ స్వరూపమును కోల్పోయినట్లుగా,వడగండ్లు సముద్రములో పడి సముద్రమే అయిపోయినట్లుగా జీవభావము శుద్ధ చైతన్యములో లయమైపోయినపుడు భ్రమాజనితమైన "నేను" అనే అహంకారము లయమై అంతా పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఉండి పోతుంది. జీవన్ముక్తావస్థ గురించి వివరిస్తున్నారు. అనేక రూపాలుగా జీవులుగా వ్యక్తమవుతున్న సమస్తము కూడాను భగవంతుని ప్రతిరూపాలుగా సమస్త సర్వజీవులు ఆ బ్రహ్మమునుండే ఉత్పన్నమవుతున్నవిగా ఎపుడైతే అనుభవాన్ని పొందుతాడో,అపుడే ఆ సమస్తమూ అందులోనే లయం అయిపోతున్నవనే అనుభవాన్ని పొందుతాడు. అలా ఎపుడైతే సృష్టి,స్థితి,లయ,ఆకర్ణల యొక్క అనుభవంగా స్వానుభవం పొంది నిర్ణయంగా తనను తాను జీవ భావం నుండి నిరసించుకొంటాడో ఆ అనుభవం జీవనముక్తానుభవము అనబడుతుంది. నేను బ్రహ్మనై ఉన్నాను,అహం బ్రహ్మస్మి అను భావం జ్ఞాని యొక్క కర్మల ద్వారా,ఆలోచనల ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. అప్పటి వరకు అనేకములుగా వ్యక్తమైన జీవ భావంతో భిన్నంగా కనపడుతున్నదంతా,ఈ జీవన్ముక్తావస్థ వచ్చేటప్పటికి అతని యొక్క సర్వేంద్రియముల ద్వారా, సంకల్పముల ద్వారా అతని యొక్క దివ్యత్వం వ్యక్తమవుతుంది. అతని యొక్క ఏ చర్యల నుండైనా స్వరూపజ్ఞానమే వ్యక్యమవుతుంది. తాను బ్రహ్మమనే స్థితిని నిరంతరాయంగా,నిలకడగా కలిగి ఉంటాడు. ఈ భావము అపరోక్షానుభూతికి సంబందించిందే కాని,ప్రపంచములో ప్రదర్శించడానికి పనికి వచ్చే స్వాతిశయం కొరకు గాని, ఆడంబరము కొరకుగాని చేసే విన్నాణము (విన్యాసము) కాదు. ప్రకృతిలో చూపే చిన్నపాటి మహిమలు,మార్పులు,చేర్పులు,అష్ట సిద్ధుల ద్వారా చేసేటటువంటివి ఈ బ్రహ్మానుభావంలో ఉండవు.
వారితో పోల్చినపుడు వారు సమర్దులుగాను, వీరు(అవిచూపెవారితో) అసమర్దులుగాను కన్పడుతారు.అట్లాన్తివేవీ వీరి వద్ద ఉండవు.కేవల స్వరూప జ్ఞానం తప్ప ఇతరమేమి వీరి దగ్గర కనపడదు.

Fri Jan 4, 2019 11:57 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

The master is within; meditation is meant to remove the ignorant idea that he is only outside. If he is a stranger whom you await, he is bound to disappear also. What is the use of a transient being like that? But so long as you think you are separate or that you are the body, an external master is also necessary and he will appear to have a body. When the wrong identification of oneself with the body ceases, the master will be found to be none other than the Self. ~Ramana maharshi

Sat Jan 5, 2019 12:11 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

SRI BHAGAVAN RAMANA'S PROMISES AND DECLARATIONS
1. My devotees have the qualifications to rejoice abundantly, like children of an emperor.
2. Abandon the drama [of the world] and seek the Self within. Remaining within, I will protect you, [ensuring] that no harm befalls you.

3. If you inquire and know me, the indweller, in that state there will be no reason for you to worry about the world.
4. For the cruel disease of burning samsara to end, the correct regimen is to entrust all your burdens on me.
5. In order that your needless anxieties cease, make sure that all your burdens are placed on me through the brave act of depending totally on grace.
6. If you completely surrender all your responsibilities to me, I will accept them as mine and manage them.
7. When bearing the entire burden remains my responsibility, why do you have any worries?
8. Long ago you offered your body, possessions and soul to me, making them mine, so why do you still regard these things as 'I' and 'mine' and associate yourself with them?
9. Seek my grace within the Heart. I will drive away your darkness and show you the light. This is my responsibility.
These Promises which were recorded by Sri Muruganar in Tamil verse. ~ from an interview of David Godman by Maalok in which DG describes these in the book Padamalai.

Sat Jan 5, 2019 12:14 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

THE POWER OF FAITH
Recently I realized that the virtue of faith is the most important virtue.... Relationships can never survive without faith.. You need to have faith in your partner..You need to believe that the other person loves you as much as you do..You need to trust him..You cannot accept and move on unless you have faith that everything will be fine..You are bound to have courage,hope,strength, patience and fortitude when you have faith.. When you live in faith, you have a greater momentum towards your goal, you do not consider any obstacle in your path,rather you simply see it as a part of overall perfection ..Faith actually draws and attracts happiness..It attracts what you wish to achieve, what you want from your life, and disbelief pushes all that away..
I realize the importance of faith in life,in relationships..but something that I really want to explore and apply, is the power of faith in God...
Being an agnostic, I do not believe in any religion at all..My post Simply Ask Yourself says it all.. but then, being an agnostic and being an atheist are two different things..I do believe in God, I believe that there exists a divine power, you may call it God, the almighty, the spiritual power or anything at all you feel like..Now, believing that God exists and having faith in God are two really different things again..
I support rationalism, and therefore, when I talk about faith,I do not consider those cases where people die in pilgrim stampede, where people slaughter lambs in the name of worship.. This blog does not talk of blind faith..
This is an attempt to explore the way some people believe that no matter what, everything will be perfect because they have faith in God..
I always wonder how diseases get cured, blind people are blessed with eyesight, just by a pilgrimage or by anything that people have absolute faith in.. all these miracles do happen..Most of you must have seen or must have heard about these...But then, we follow rationalism..We say that science does not justify this..We say that there is no possible reason for this..but then, the heart has its own reasons that reason does not follow at all...There is no reason to explain absolute faith, just like there is no way to define and explain love..
I started believing in miracles ever since I witnessed one myself.. I saw a man, who was dumb n crippled ever since he was born..He had complete faith in God n he used to stay in a temple..I saw him speak and walk properly,all of a sudden, as a result of a miracle.. It was when he saw his Guru..It was his faith in him that made the unbelievable happen..Yes, miracles do happen, but only n only for those who have absolute and unconditional faith in God, the ones who are happy in spite of all the adverse situations, because they believe that one day, their prayers will be answered...Perhaps, the sub-conscious mind does play a role in it, faith is all about how your sub-conscious mind attracts all positive energy towards itself..
We all pray to God..We all thank God when we achieve something we had really wished for..but we talk to God the most when we are sad, when we feel we are betrayed or we are deprived of something that we deserve..Asking for things to be in our favour, praying for everything to be perfect and wishing for our happiness is not faith..Faith lies in believing that we will be happy because God is there to support us, even when we have n number of hardships to face..
They say, spirituality is an unusual inner path to discover the essence of life, to discover the real values and to comprehend ourselves in the deepest manner.. Some say its meditation, some call it prayer.. but can one inculcate faith through spiritual experiences.. Can absolute belief be acquired merely by meditating or praying?
The toughest of times can sail through easily, miracles can happen, we can live with happiness and peace.. I do believe that God exists, I do believe that my prayers will be answered, I do believe that everything happens for a reason.. But do I have absolute faith? I really don't think so.. I wish to have faith, I wish to inculcate it in me, I wish to follow the path of eternal faith in God for eternal peace.. But is this possible for anyone and everyone? Is this possible given that I cannot leave the materialistic world I am addicted to? If yes, then how?
At the end, just one more thing to say, I might not have absolute faith, but I do realize its importance, I might be an agnostic, but I communicate with God in my own ways and that makes me feel relaxed n happier daily..Have faith.. It actually has that power n it surely is the most important virtue !


This blog comes to an end abruptly..for I wish to seek answers..I genuinely wish for some good comments n I hope that you all would share your views.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] ప్రభాకలిత #prabhAkalita#

 

ప్రభాకలిత - 

ఆధారము - అప్పకవీయము 
అప్పకవి యతి రెండక్షరాల తఱువాత ఉంచినాడు. నాకేమో నేను విఱిచినట్లు వ్రాస్తే గానయోగ్యముగా ఉంటుందని భావన. రెండు చోటులలో యతిని ఉంచినాను. 

ప్రభాకలిత - న/జ/జ/భ/ర/స/లగ IIII UII UIU - IIUI UII UIU
20 కృతి 372080 

వలదని చెప్పుట న్యాయమా - వలపందు ముంచుట భావ్యమా 
తలఁపున నుంటివి రావుగా - దరిదాపులందున లేవుగా 
కలఁ గన నిద్రయు రాదుగా - కలకాల మిట్టులఁ గాదుగా 
గలగల నవ్వుల గంగగాఁ - గనకాంగి రా హృది పొంగఁగా 

నను గనఁ బూవులఁ దెత్తువా - నటనమ్ము నాడఁగ వత్తువా 
తనువున వంపుల సొంపుగాఁ - దకతక్క లాడుమ యింపుగా 
వినుము ప్రభాకలితాంశమై - వినిపించు గీతుల నందమై 
కనులకు నిండుగ మోదమై - కలకంఠ నాదపు వేదమై   

వరదుని గాంచినఁ జాలుగా - వరవారిజాక్షుఁడె మేలుగా
మురహరి చక్కనివాఁడుగా - ముదమొంద జేసెడు తోడుగా 
నిరుపమ సుందర కాంతిగా - నిశి నీలిమమ్మున శాంతిగా 
మఱిమఱి వానిని దల్వఁగా - మయి మైక మొందును గొల్వఁగా 

విధేయుదు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
prabhAkalita - 

aadhAramu - appakavIyamu 
appakavi yati reMd'axarAla ta~ruvAta uMchinADu. nAkEmO nEnu vi~richinaTlu vrAstE gAnayOgyamugA uMTuMdani bhAvana. reMDu chOTulalO yatini uMchinAnu. 

prabhAkalita - na/ja/ja/bha/ra/sa/laga #IIII UII UIU - IIUI UII UIU#
20 kRti 372080 

valadani cheppuTa nyAyamA - valapaMdu muMchuTa bhAvyamA 
tala@Mpuna nuMTivi rAvugA - daridApulaMduna lEvugA 
kala@M gana nidrayu rAdugA - kalakAla miTTula@M gAdugA 
galagala navvula gaMgagA@M - ganakAMgi rA hRdi poMga@MgA 

nanu gana@M bUvula@M dettuvA - naTanammu nADa@Mga vattuvA 
tanuvuna vaMpula soMpugA@M - dakatakka lADuma yiMpugA 
vinumu prabhAkalitAMSamai - vinipiMchu gItula naMdamai 
kanulaku niMDuga mOdamai - kalakaMTha nAdapu vEdamai   

varaduni gAMchina@M jAlugA - varavArijAxu@MDe maelugA
murahari chakkanivA@MDugA - mudamoMda jEseDu tODugA 
nirupama suMdara kAMtigA - niSi nIlimammuna SAMtigA 
ma~rima~ri vAnini dalva@MgA - mayi maika moMdunu golva@MgA 

vidhEyudu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___