[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Two Artists

 

All her trepidation went into her signature

When she signed, ever so lightly the card

"To You, With Love"

All his admiration went towards her self portrait

Where she melted away

In front of his eyes

In the next minute the real her -she is in his arms

He kissed her.

Was she? Did he?

As though it never happened

To erase every trace of the embrace

They both were saying words out loud so rapidly

Neither have listened,

With hearts hammering away in their chests.

 

Lyla__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (120)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] హిమపాతము #himapAtamu#

 

sAvitri  gArU: NamastE. telugu bhAsha  abhivruddhi  ceMdAlaMTE   manaM  itara  bhAshalanuMci
avasaranaina  padAlu  telugu  padAlugA  cEseyyAli.    ``TIvi''   anEpadaM  ``television''  anE  EnglIshu  
padAniki  telugu padaMgA  cEsukOvAli.  dayacEsi  telugu bhAshanu  oka   ``antique''gA  uMcakaMDi.
katta G. Murty.

On Thu, Jan 24, 2019 at 9:28 AM Savithri Machiraju savithri.m@gmail.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


These are really cute, and so useful to teach kids growing up here. My only quibble is that I wish you found an అచ్చ తెలుగు word for "TV." :)

On Thu, Jan 24, 2019 at 2:14 AM 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:
 

హిమపాతము - 

ఆ.వె. కొయ్య బల్లమీద - కూర్చుండి జారిరి 
చిన్ని పిల్ల లెంతొ - చెన్నుగాను 
మంచు పెల్లగించి - మనిషిని చేసిరి 
యింటిముందు పిల్ల - లింపుగాను 

తే. రంగు రంగుల టోపీల - హంగు మీఱ 
దాల్చి రాచిన్ని పిల్లలు - దలలపైనఁ 
గేక వేసిరి చెంపలఁ - గెంపు లలర 
మంచు బంతుల నాడిరి - మలసి కలిసి 

కం. వాహనమునఁగల చక్రము 
లాహా యామంచు కుప్ప-లందునఁ జిక్కన్ 
సాహసమునఁ ద్రోసిరి తమ 
దేహములందుఁ జలి చెమట - దిగి జాఱంగన్ 

కం. దారుల నిండిన మంచును 
బాఱలతోఁ బెల్లగించి - ప్రక్కన నింపన్ 
జేరెనది పెద్ద కుప్పగ 
నౌరా హిమపాత మొసఁగు - నధికశ్రమమున్ 

ద్వి. కురియుచుండెను మంచు - కుప్పలై చూడు 
మురియుచుండుట యింట - మోదమే నేఁడు 
బడి మూఁతపడ నేఁడు - బాగుబాగనిరి 
విడకుండ టీవీని - బిల్లలు గనిరి 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
himapAtamu - 

aa.ve. koyya ballamIda - kUrchuMDi jAriri 
chinni pilla leMto - chennugAnu 
maMchu pellagiMchi - manishini chEsiri 
yiMTimuMdu pilla - liMpugAnu 

tE. raMgu raMgula TOpIla - haMgu mI~ra 
dAlchi rAchinni pillalu - dalalapaina@M 
gEka vEsiri cheMpala@M - geMpu lalara 
maMchu baMtula nADiri - malasi kalisi 

kaM. vAhanamuna@Mgala chakramu 
lAhA yAmaMchu kuppa-laMduna@M jikkan 
sAhasamuna@M drOsiri tama 
dEhamulaMdu@M jali chemaTa - digi jA~raMgan 

kaM. dArula niMDina maMchunu 
bA~ralatO@M bellagiMchi - prakkana niMpan 
jErenadi pedda kuppaga 
naurA himapAta mosa@Mgu - nadhikaSramamun 

dvi. kuriyuchuMDenu maMchu - kuppalai chUDu 
muriyuchuMDuTa yiMTa - mOdamE nE@MDu 
baDi mU@MtapaDa nE@MDu - bAgubAganiri 
viDakuMDa TIvIni - billalu ganiri 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (6)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] హిమపాతము #himapAtamu#

 

On Thursday, January 24, 2019, 9:09:03 AM EST, Savithri Machiraju savithri.m@gmail.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


 

I have often wondered why people didn't write చందోబధ్ద కవిత్వం about modern themes. These are great examples of doing that in a meaningful way. That's another reason to love them!

Savithri Machiraju

On Thu, Jan 24, 2019 at 2:14 AM 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:
 

హిమపాతము - 

ఆ.వె. కొయ్య బల్లమీద - కూర్చుండి జారిరి 
చిన్ని పిల్ల లెంతొ - చెన్నుగాను 
మంచు పెల్లగించి - మనిషిని చేసిరి 
యింటిముందు పిల్ల - లింపుగాను 

తే. రంగు రంగుల టోపీల - హంగు మీఱ 
దాల్చి రాచిన్ని పిల్లలు - దలలపైనఁ 
గేక వేసిరి చెంపలఁ - గెంపు లలర 
మంచు బంతుల నాడిరి - మలసి కలిసి 

కం. వాహనమునఁగల చక్రము 
లాహా యామంచు కుప్ప-లందునఁ జిక్కన్ 
సాహసమునఁ ద్రోసిరి తమ 
దేహములందుఁ జలి చెమట - దిగి జాఱంగన్ 

కం. దారుల నిండిన మంచును 
బాఱలతోఁ బెల్లగించి - ప్రక్కన నింపన్ 
జేరెనది పెద్ద కుప్పగ 
నౌరా హిమపాత మొసఁగు - నధికశ్రమమున్ 

ద్వి. కురియుచుండెను మంచు - కుప్పలై చూడు 
మురియుచుండుట యింట - మోదమే నేఁడు 
బడి మూఁతపడ నేఁడు - బాగుబాగనిరి 
విడకుండ టీవీని - బిల్లలు గనిరి 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
himapAtamu - 

aa.ve. koyya ballamIda - kUrchuMDi jAriri 
chinni pilla leMto - chennugAnu 
maMchu pellagiMchi - manishini chEsiri 
yiMTimuMdu pilla - liMpugAnu 

tE. raMgu raMgula TOpIla - haMgu mI~ra 
dAlchi rAchinni pillalu - dalalapaina@M 
gEka vEsiri cheMpala@M - geMpu lalara 
maMchu baMtula nADiri - malasi kalisi 

kaM. vAhanamuna@Mgala chakramu 
lAhA yAmaMchu kuppa-laMduna@M jikkan 
sAhasamuna@M drOsiri tama 
dEhamulaMdu@M jali chemaTa - digi jA~raMgan 

kaM. dArula niMDina maMchunu 
bA~ralatO@M bellagiMchi - prakkana niMpan 
jErenadi pedda kuppaga 
naurA himapAta mosa@Mgu - nadhikaSramamun 

dvi. kuriyuchuMDenu maMchu - kuppalai chUDu 
muriyuchuMDuTa yiMTa - mOdamE nE@MDu 
baDi mU@MtapaDa nE@MDu - bAgubAganiri 
viDakuMDa TIvIni - billalu ganiri 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (5)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] హిమపాతము #himapAtamu#

 

I have often wondered why people didn't write చందోబధ్ద కవిత్వం about modern themes. These are great examples of doing that in a meaningful way. That's another reason to love them!

Savithri Machiraju

On Thu, Jan 24, 2019 at 2:14 AM 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:
 

హిమపాతము - 

ఆ.వె. కొయ్య బల్లమీద - కూర్చుండి జారిరి 
చిన్ని పిల్ల లెంతొ - చెన్నుగాను 
మంచు పెల్లగించి - మనిషిని చేసిరి 
యింటిముందు పిల్ల - లింపుగాను 

తే. రంగు రంగుల టోపీల - హంగు మీఱ 
దాల్చి రాచిన్ని పిల్లలు - దలలపైనఁ 
గేక వేసిరి చెంపలఁ - గెంపు లలర 
మంచు బంతుల నాడిరి - మలసి కలిసి 

కం. వాహనమునఁగల చక్రము 
లాహా యామంచు కుప్ప-లందునఁ జిక్కన్ 
సాహసమునఁ ద్రోసిరి తమ 
దేహములందుఁ జలి చెమట - దిగి జాఱంగన్ 

కం. దారుల నిండిన మంచును 
బాఱలతోఁ బెల్లగించి - ప్రక్కన నింపన్ 
జేరెనది పెద్ద కుప్పగ 
నౌరా హిమపాత మొసఁగు - నధికశ్రమమున్ 

ద్వి. కురియుచుండెను మంచు - కుప్పలై చూడు 
మురియుచుండుట యింట - మోదమే నేఁడు 
బడి మూఁతపడ నేఁడు - బాగుబాగనిరి 
విడకుండ టీవీని - బిల్లలు గనిరి 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
himapAtamu - 

aa.ve. koyya ballamIda - kUrchuMDi jAriri 
chinni pilla leMto - chennugAnu 
maMchu pellagiMchi - manishini chEsiri 
yiMTimuMdu pilla - liMpugAnu 

tE. raMgu raMgula TOpIla - haMgu mI~ra 
dAlchi rAchinni pillalu - dalalapaina@M 
gEka vEsiri cheMpala@M - geMpu lalara 
maMchu baMtula nADiri - malasi kalisi 

kaM. vAhanamuna@Mgala chakramu 
lAhA yAmaMchu kuppa-laMduna@M jikkan 
sAhasamuna@M drOsiri tama 
dEhamulaMdu@M jali chemaTa - digi jA~raMgan 

kaM. dArula niMDina maMchunu 
bA~ralatO@M bellagiMchi - prakkana niMpan 
jErenadi pedda kuppaga 
naurA himapAta mosa@Mgu - nadhikaSramamun 

dvi. kuriyuchuMDenu maMchu - kuppalai chUDu 
muriyuchuMDuTa yiMTa - mOdamE nE@MDu 
baDi mU@MtapaDa nE@MDu - bAgubAganiri 
viDakuMDa TIvIni - billalu ganiri 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: Savithri Machiraju <savithri.m@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (4)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Re: [racchabanda] హిమపాతము #himapAtamu#

 

These are really cute, and so useful to teach kids growing up here. My only quibble is that I wish you found an అచ్చ తెలుగు word for "TV." :)

On Thu, Jan 24, 2019 at 2:14 AM 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:
 

హిమపాతము - 

ఆ.వె. కొయ్య బల్లమీద - కూర్చుండి జారిరి 
చిన్ని పిల్ల లెంతొ - చెన్నుగాను 
మంచు పెల్లగించి - మనిషిని చేసిరి 
యింటిముందు పిల్ల - లింపుగాను 

తే. రంగు రంగుల టోపీల - హంగు మీఱ 
దాల్చి రాచిన్ని పిల్లలు - దలలపైనఁ 
గేక వేసిరి చెంపలఁ - గెంపు లలర 
మంచు బంతుల నాడిరి - మలసి కలిసి 

కం. వాహనమునఁగల చక్రము 
లాహా యామంచు కుప్ప-లందునఁ జిక్కన్ 
సాహసమునఁ ద్రోసిరి తమ 
దేహములందుఁ జలి చెమట - దిగి జాఱంగన్ 

కం. దారుల నిండిన మంచును 
బాఱలతోఁ బెల్లగించి - ప్రక్కన నింపన్ 
జేరెనది పెద్ద కుప్పగ 
నౌరా హిమపాత మొసఁగు - నధికశ్రమమున్ 

ద్వి. కురియుచుండెను మంచు - కుప్పలై చూడు 
మురియుచుండుట యింట - మోదమే నేఁడు 
బడి మూఁతపడ నేఁడు - బాగుబాగనిరి 
విడకుండ టీవీని - బిల్లలు గనిరి 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
himapAtamu - 

aa.ve. koyya ballamIda - kUrchuMDi jAriri 
chinni pilla leMto - chennugAnu 
maMchu pellagiMchi - manishini chEsiri 
yiMTimuMdu pilla - liMpugAnu 

tE. raMgu raMgula TOpIla - haMgu mI~ra 
dAlchi rAchinni pillalu - dalalapaina@M 
gEka vEsiri cheMpala@M - geMpu lalara 
maMchu baMtula nADiri - malasi kalisi 

kaM. vAhanamuna@Mgala chakramu 
lAhA yAmaMchu kuppa-laMduna@M jikkan 
sAhasamuna@M drOsiri tama 
dEhamulaMdu@M jali chemaTa - digi jA~raMgan 

kaM. dArula niMDina maMchunu 
bA~ralatO@M bellagiMchi - prakkana niMpan 
jErenadi pedda kuppaga 
naurA himapAta mosa@Mgu - nadhikaSramamun 

dvi. kuriyuchuMDenu maMchu - kuppalai chUDu 
muriyuchuMDuTa yiMTa - mOdamE nE@MDu 
baDi mU@MtapaDa nE@MDu - bAgubAganiri 
viDakuMDa TIvIni - billalu ganiri 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: Savithri Machiraju <savithri.m@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (3)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___