[racchabanda] అంచలవతీ #aMchalaavtI#

 

అంచలవతీ - 

ఆధారము - వృత్తమౌక్తికము
నడక - ఖండగతి (5,4 - 5,5 మాత్రలు) 
వర్గము - ఇంద్రవంశ 

అంచలవతీ - భ/జ/జ/భ/లగ UIII UII UIU IIIU
14 శక్వరి 7535

వాదనలఁ జేసితిఁ - బంతమే గెలుపుగా 
వేదనలఁ గ్రుంగితిఁ - బ్రేమలో మునుగఁగా 
నాదరికి వత్తువొ - నవ్వు క్రొన్ననలతో 
మోదమునఁ దేల్చఁగ - మోహనా మమతతో 

చంచలము నామది - చంద్రదీధితులలోఁ 
గాంచ నిను గోరితిఁ - గౌముదీద్యుతులలో 
నంచలవతీ యిఁక - హర్ష సమ్మిలనమే 
మంచి సమయమ్మున - మౌన మాభరణమే 

దేవి కొక దండము - దీపికాకళికలో 
దేవునికి దండము - దివ్య మందిరములోఁ 
గావుమని వేడెదఁ - గంజనేత్రులను న
న్నీవసుధ నెప్పుడుఁ - దృప్తితో బ్రదుకఁగా 

ఇందువదనమ్మున - నెన్ని చంచలములో 
మంద హసనమ్మున - మంచి మౌక్తికములో 
సుందర రవమ్మున - సొంపు నిర్ఝరిణులో 
వంద కవనమ్ముల - వాంఛితాక్షరములో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
aMchalavatI - 

aadhAramu - vRttamauktikamu
naDaka - khaMDagati (5,4 - 5,5 mAtralu) 
vargamu - iMdravaMSa 

aMchalavatI - bha/ja/ja/bha/laga #UIII UII UIU IIIU#
14 Sakvari 7535

vAdanala@M jEsiti@M - baMtamE gelupugA 
vEdanala@M gruMgiti@M - brEmalO munuga@MgA 
nAdariki vattuvo - navvu kronnanalatO 
mOdamuna@M dElcha@Mga - mOhanA mamatatO 

chaMchalamu nAmadi - chaMdradIdhitulalO@M 
gAMcha ninu gOriti@M - gaumudIdyutulalO 
naMchalavatI yi@Mka - harsha sammilanamE 
maMchi samayammuna - mauna mAbharaNamE 

dEvi koka daMDamu - dIpikAkaLikalO 
dEvuniki daMDamu - divya maMdiramulO@M 
gAvumani vEDeda@M - gaMjanEtrulanu na
nnIvasudha neppuDu@M - dRptitO braduka@MgA 

iMduvadanammuna - nenni chaMchalamulO 
maMda hasanammuna - maMchi mauktikamulO 
suMdara ravammuna - soMpu nirjhariNulO 
vaMda kavanammula - vAMChitAxaramulO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4862

3 Messages

Digest #4862
1.1
Satsangam by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Tue Jan 29, 2019 11:48 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Rudraksha & Their Significance
Rudraksha
There are many types of Rudraksha Beads available. In this section the properties of the major types of the Rudraksha Beads have been explained in detail.
Anyone can wear a rosary of the five faced beads(108/54 beads) strung together. However in certain cases it is important to consult an expert who can tell you which bead will bring about maximum benefit or which particular type or a combination may be helpful to solve a particular problem. Mantra energized Rudraksha beads can be very helpful. Following is the description of the powers of different facets, the ruling planets for each bead, the representing deities and their benefits. The mantras for wearing the respective faceted Rudraksha beads are given below the description of each Rudraksha bead. These mantras have been described in the Padam Purana.
One Faced Rudraksha Bead/1 Mukhi Rudraksha/Ek Mukhi Rudraksh
The one faced Rudraksha bead is very rare to find. This is the Kind of Rudraksha bead and in many cases collector one faced Rudraksha beads costs millions. It is generally available in the shape of a cashew nut. It represents Shiva himself. All past life sins are alleviated on wearing this Rudraksha. Only a very fortunate individual gets motivated to posses this bead.
No enemy can cause harm to the person wearing this bead. The person gets all pleasures of life. This also cures the malefic effects of the Sun and makes the individual charismatic and radiant like the divine Surya himself.
It is excellent for those who are involved in politics, government service or administration. It also helps in curing the disease caused by the adverse placement of the Sun in the Birth chart such as diseases of the right eye, bones ,mental anxiety and problems with elders specially with one's Father. It gives protective powers against heart ailments.
Two Faced Rudraksha Bead/2 Mukhi Rudraksha/Do Mukhi Rudraksh
The representing deity is Ardhnariswara (The sum total of male and female energies). It leads to the harmonizing of energies between two individuals and thereby making happy and lasting attachments. Excellent bead for improving relationships. The malefic effects of the Moon are controlled by it.
It helps in stabilizing the mind, making a person purposeful, making a person to complete a task before moving onto the next one. It is also helpful in the diseases of the left eye, fluid system of the body (the body is 75% water and water is represented by the moon-tide effect), renal failure and the intestinal system. This bead cures stress, anxiety, depression and negative thoughts. It is specially useful for individuals who have eye problems and who have an history of hysteria. It is a bead that bestows domestic pleasures and should be should by couples for fulfilling relationships.
Three Faced Rudraksha Bead/3 Mukhi Rudraksha/Teen Mukhi Rudraksh
The representing deity is Agni (The Lord of Fire). It bestows the wearer the confidence and the energy to face any situation. It is excellent for introvert individuals or those who suffer from depression, anxiety, psychosis or guilt induced complexes. It gives success in sports. This bead is also excellent for those who have Real Estate as their career.
The malefic effects of Mars are considerably reduced by wearing this bead. Mars represents the blood system and the energy levels in the body.
It is widely used in controlling blood pressure ,regulation of the menstrual cycle/menstrual stress and removal of depression. This bead is also beneficial for those having the Manglik Dosha in their charts and also for those individuals who are temperamental.
Four Faced Rudraksha Bead/4 Mukhi Rudraksha/Char Mukhi Rudraksh
The representing deity is Lord Brahma (The creator of the Universe). It increases the power of original thinking and helps those who are involved in mental pursuits. It helps to remove the malefic effects of Mercury and helps in developing the power of speech.
It is very useful in the treatment of stammering, asthma and directing the mind towards grasping knowledge. Excellent for students, scientists and management executives or professionals in the computer, electronics or communication field. Good for individual with respiratory tract problems.
Five Faced Rudraksha Bead/5 Mukhi Rudraksha/Panch Mukhi Rudraksh
The most abundant bead among all Rudraksha beads. At least 90% yield of the Rudraksha Tree is of the five faced Rudraksha bead.
The representing deity is Lord Shiva. It helps in curing the malefic effects of Jupiter. It is the bead of Good luck, academic excellence. It has a tranquil effect over the mind and helps one to be calm. The rosaries for mantra chanting are generally made of 5 faced beads.
It is helpful in regulation of blood pressure and controlling body fats. It creates a protective Armour around the body and protects the wearer from adverse situations. Widely used in blood pressure related problems.
Six Faced Rudraksha Bead/6 Mukhi Rudraksha/Chheh Mukhi Rudraksh
The representing deity is Lord Kartikeya also known as Skandha. It blesses the wearer with victory and wisdom. The malefic effects of Venus are controlled by wearing this bead. Diseases of a sexual nature, of sexual organs are cured by this bead.
It helps in having a happy martial life and blesses its wearer with vehicles and sense pleasures. The wearer of this bead has the power of Vashikaran (Enchantment) in him/her (Power of attracting other individuals). This bead makes the wearer witty, charming and intelligent. This Bead has been used since time immemorial by actors and individuals who have a lot of public dealing.
Seven Faced Rudraksha Bead/7 Mukhi Rudraksha/Saat Mukhi Rudraksh
The representing deity is Goddess Mahalakshmi. The Goddess of Wealth. The Bead with secret and mysterious powers it ensures that the wearer never has to face poverty.
The representing planet is Saturn. It helps in overcoming the malefic effects of Saturn and the Sade Sathi period.
Blesses its wearer with secret wealth and Vashikaran (control over others).. Helps in the cure of Saturn induced diseases such as impotency, foot related diseases, respiratory disorders.
It is also helpful in curing long standing diseases. Generally kept in the place of worship and not worn on the body. This bead is also helpful for individuals having the Kalsarpa Yoga in their charts. This bead is also loved by tantriks for it is used in a lot of secret Tantrik Sadhanas.
Eight Faced Rudraksha Bead/8 Mukhi Rudraksha/Aath Mukhi Rudraksh
The representing deity is Lord Ganesha. This removes the obstacles from the path of its wearer and ensures professional success.
The malefic effects of Rahu are cured by this bead. It is helpful in diseases of the mysterious kind, harassment by spirits, trauma causing dreams, Skin diseases, Stress and anxiety. Very beneficial bead. Leads to occult advancement and development of intuitive faculties.
Excellent for individuals having Sarpa Dosha is their charts. Also good for Astrologers and individuals interested in the occult.
Nine Faced Rudraksha Bead/9 Mukhi Rudraksha/Nau Mukhi Rudraksh
The representing deity is Aadhya Shakti Maa.
It helps in cultivating patience, controlling unnecessary anger and a feeling of non fear. The malefic effects of Ketu are controlled by this bead. Effects of Ketu are similar to those of Rahu and Saturn described above. Also helps in mastering foreign languages, and boosting vocabulary.
Very dear to Maa Shakti and worn by the Devi Bhaktas.
Ten Faced Rudraksha Bead/10 Mukhi Rudraksha/Dus Mukhi Rudraksh
The representing deity is Lord Mahavishnu (The Preserver). It helps the wearer to overcome difficult times and ensures that the wearer and the family of the wearer is protected.
It creates a feeling of security and removes complexes. There is no ruling planet for this bead. One wears this by the blessings of Lord Mahavishnu. Excellent for Narayan Bhaktas (devotees). One gets the power to concentrate well. Also aids in devotion and meditation.
Eleven Faced Rudraksha Bead/11 Mukhi Rudraksha/Gyarah Mukhi Rudraksh
The representing deity is Lord Aanjeneya/Hanuman. It protects the wearer from Aakal Mrityu (sudden or accidental death). Helps in concentration and instills a feeling of right actions and courage. A bead with strong protective influences it a good for removing fear.
The wearer knows no fear. Helps in attaining worldly comforts and wealth. It is specially beneficial for women. The Lady gets a caring wealthy husband and is also blessed with a male progeny.
!!! Om Shreem Namah !!!
Twelve Faced Rudraksha Bead/12 Mukhi Rudraksha/Dwadash Mukhi Rudraksh
The representing deity is Surya (Lord Sun).
Helps in ruling and creating a powerful aura round oneself. Malefic effects of the Sun are controlled. Effects similar to those of the one Mukhi bead described above.
Those who cannot get a genuine Ek Mukhi Bead should wear a 12 faced bead if they so desire as this bead is similar to effects to the one faced Rudraksha bead.
It is excellent for those who are involved in politics, government service or administration. It also helps in curing the disease caused by the adverse placement of the Sun in the Birth chart such as diseases of the right eye, bones, mental anxiety and problems with elders specially with one's Father. It gives protective powers against heart ailments.
Thirteen Faced Rudraksha Bead/13 Mukhi Rudraksha/Therah Mukhi Rudraksh
The representing deity is Indra (The ruler of the Gods). It bestows charm, worldly comforts and spiritual success equally. Very rare bead it gives secret wealth and a position of authority to the wearer.
It bestows spiritual achievements on its Sadhaka. The wearer is the equivalent of a King. This rare bead ensures that the individuals emerges victorious in challenging situations and the full potential of destiny is realized..
Fourteen Faced Rudraksha Bead/14 Mukhi Rudraksha/Chaudah Mukhi Rudraksh
A very rare bead and a powerful bead it shows instant effects. Original 14 Faced Rudraksha beads are very difficult to obtain.
The representing deity is Lord Hanuman. Helps the wearer to achieve the most difficult of Goals. Makes one reach a position of affluence and high rank. It helps in opening of the third eye so that the wearer develops such intuition that he can successfully predict events that are yet to happen. The malefic effects of Saturn are also controlled by this bead specially during the Sade Sathi Period.
!!! Om Namo Namah !!! !!! Om Namah Sivaya !!!


!!!! Rudraksha Does not follow the laws of Planetary Gemology !!!!

Wed Jan 30, 2019 2:17 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna


You write on boards (or make banners), "Truth is God." This is not enough. You should have this imprinted in your heart. The Upanishads teach us, 'Speak the Truth' (Satyam Bruyat). This is the physical aspect of the directive. The immediate statement that follows is: 'Speak lovingly' (Priyam Bruyat). This is an equally important virtuous aspect which means you should speak the truth in a loving and palatable way and not harshly. The next statement is - Na Bruyat Satyam apriyam. This is the spiritual aspect that you shouldn't neglect. You must be silent and avoid speaking the truth when it's not palatable. At the same time, simply because it will please another person, do not speak untruth or half-truth. Truth is changeless and eternal. Conviction in this value is not traceable amongst people of the present. Make a sincere effort to join good company which will help you entertain sacred thoughts to be translated into righteous action. Lead a life of morality and good character.


Wed Jan 30, 2019 2:22 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Intelligence is meant to be the mind's instructor, not its instrument We all have within us something that is impulsive and something that is reflective. Gita wisdom identifies the impulsive part as the mind and the reflective part as the intelligence. To function constructively, our intelligence needs to be our mind's instructor; it needs to review, regulate and redirect our mind's impulses.

Unfortunately however, the mind can sometimes overpower the intelligence and impel us to act short-sightedly. While the mind's pushing aside the intelligence is dangerous, far more dangerous is the mind's taking over the intelligence. Why more dangerous? Because when the mind sidelines the intelligence, we become hot-headed; whereas when it takes over the intelligence, we become cold-blooded. That is, we do wrong things, in calculated ways so that we can cover our tracks and can even congratulate ourselves for being so clever as to have gotten away with our wrongdoings. When the intelligence is reduced to the role of the mind's instrument, all its intellectual power gets abused in justifying and executing the mind's schemes.
Such inner role reversal characterizes demonic people, as depicted in the Bhagavad-gita (16.13-15). The demonic scheme to earn more and more money, which might sound like just normal human greed. However, such people go down from being merely covetous to becoming remorselessly murderous – they conspire to assassinate their rivals and exult in the success of their diabolical designs.
Even if we never do such things, we all are prone to the danger of our intelligence being taken over by the mind. To preserve our inner balance of power, we need to weaken our mind by minimizing exposure to the stimuli that feed its impulses; strengthen our intelligence by studying wisdom-texts such as the Bhagavad-gita; and purify ourselves of our lower impulses by connecting with all-pure Krishna.
Think it over:
What is the healthy relationship between the intelligence and the mind? Why is the mind's taking over the intelligence more dangerous than its pushing aside the intelligence? How can we preserve our inner balance of power? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19953&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-16-Text-13.jpg http://twitter.com/share?text=Intelligence%20is%20meant%20to%20be%20the%20mind%E2%80%99s%20instructor%2C%20not%20its%20instrument&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19953&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19953 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19953&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-16-Text-13.jpg&description=We%20all%20have%20within%20us%20something%20that%20is%20impulsive%20and%20something%20that%20is%20reflective.%20Gita%20wisdom%20identifies%20the%20impulsive%20part%20as%20the%20mind%20and%20the%20reflective%20part%20as%20the%20intelligence.%20To%20function%20constructively%2C%20our%20intelligence%20needs%20to%20be%20our%20mind%E2%80%99s%20instructor%3B%20it%20needs%20to%20review%2C%20regulate%20and... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-16-text-13-15
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-16-text-13-15


Read more https://www.gitadaily.com/intelligence-is-meant-to-be-the-minds-instructor-not-its-instrument/ https://www.gitadaily.com/intelligence-is-meant-to-be-the-minds-instructor-not-its-instrument/

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.