[racchabanda] మయూరలలిత #mayUralalita#

 

మయూరలలిత - 

ఆధారము - జయకీర్తి 
(మయూరలలితం భవతి జాత్ సనభయాశ్చేత్)
నడక - ఖండగతి ఎదురు నడక 

మయూరలలిత - జ/స/న/భ/య IUII IUII - IUII IUU
15 అతిశక్వరి 7646 

వనమ్మున సుమమ్ములు - వసంతపు వెలుంగుల్ 
దినమ్మున దివమ్మున - ద్విజమ్ముల యెలుంగుల్ 
మనమ్మున స్వనమ్ములు - మధూదయ పదమ్ముల్ 
వినీలపు స్వరూపము - విలాసపు ముదమ్ముల్ 

పయోదపు గజమ్ముల - ప్రయాణముఁ గనంగన్
మయూరము ఘనమ్ముగ - మనమ్మున నటించెన్ 
నయమ్మగు పదమ్ములు - నవమ్ముగ మెలంగెన్ 
ప్రియమ్మగు కవిత్వము - హృదిన్ మెలఁ జెలంగెన్ 

మనోజ్ఞపు నృతుల్ పలు - మయూరలలితమ్మై 
కనంబడె ముదమ్మిడఁ - గడుంగడు ప్రియమ్మై 
మనమ్మిటఁ బ్రియా యనె - మరాళమువలెన్ రా 
వినంగను దరింతును - వినూత్నపు రుతమ్ముల్ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
mayUralalita - 

aadhAramu - jayakIrti 
(mayUralalitaM bhavati jAt sanabhayASchEt)
naDaka - khaMDagati eduru naDaka 

mayUralalita - ja/sa/na/bha/ya #IUII IUII - IUII IUU#
15 atiSakvari 7646 

vanammuna sumammulu - vasaMtapu veluMgul 
dinammuna divammuna - dvijammula yeluMgul 
manammuna svanammulu - madhUdaya padammul 
vinIlapu svarUpamu - vilAsapu mudammul 

payOdapu gajammula - prayANamu@M ganaMgan
mayUramu ghanammuga - manammuna naTiMchen 
nayammagu padammulu - navammuga melaMgen 
priyammagu kavitvamu - hRdin mela@M jelaMgen 

manOj~napu nRtul palu - mayUralalitammai 
kanaMbaDe mudammiDa@M - gaDuMgaDu priyammai 
manammiTa@M briyA yane - marALamuvalen rA 
vinaMganu dariMtunu - vinUtnapu rutammul 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4864

5 Messages

Digest #4864
1.1
2.1
Satsangam by p_gopi_krishna
3.1
Positive Life by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Thu Jan 31, 2019 10:33 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Q: So it amounts to this: I should always look within.
M: Yes.
Q: Should I not see the world at all?
M: You are not instructed to shut your eyes to the world. If you consider yourself to be the body, the world appears as external. If you are the Self, the world appears as Brahman.

Bhagavan Sri Ramana Maharshi

Thu Jan 31, 2019 10:37 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

How to Cultivate Sattva Guna --- Swami Bhoomananda Tirtha
Seekers Query:
In several verses of Bhagavadgeetaa, the importance of 'sattva guna' is repeatedly stressed. What are the requirements for cultivating and sustaining this 'guna'?.
Poojya Swamiji's Response:
Understand what this sattva guna is. Once a scientist told me: "I am a nuclear scientist; but I have never seen an atom." It was a remark that gave me a lot of insight. Similarly, you cannot see sattva guna, but you can certainly see its expression and the resultant effect. Every scientist will agree that energy is not directly perceptible. The effects of energy on matter alone are perceptible or identifiable. What are the expressions of sattva guna? They are light, happiness and wisdom or knowledge!
Light means becoming brilliant. When you become brilliant, your mind and intelligence will shine. You must be infused with the spiritual majesty. With sattva increased, even the cells in the body become brilliant. There will be a luminosity pervading the whole body and also radiating from it. This is where brahmacharya helps.
Brahmacharya means celibacy. All of you are householders; I do not know how you will look at it. Householders can certainly practise brahmacharya. A nonmarried person is a brahmacharin; a sannyaasin is also a brahmacharin. There is no practice of celibacy specially to be prescribed for them – celibates they already are. Householders alone will have to practise celibacy.
Celibacy, chanting or remembering God's name, and introspection on scriptural truths will enhance your sattva guna – the first is for the body, the second for the mind, and the third for the intelligence. Introspection means applying your intelligence. When you apply your intelligence and try to understand spiritual propositions, that itself will bring about a lot of brilliance in your system. That is why when you look at a Saint or a Knower of Truth, you get a pleasant sensation, sometimes a 'vibration' too.
Your food must be saattvika. Avoid garlic and onions. Also avoid extremely hot and sour things. If you are fond of pickles, better avoid them. You are taking hot things in order to stimulate the salivary glands in the mouth. But if the food is very well cooked, then the salivary buds must start secreting just by seeing it.
Unfortunately you believe that adding condiments is necessary in order to generate taste. The lesser you use these spices the better. You may use ginger or pepper instead of red chillies. When a green vegetable is boiled, it should not loose its green colour. My dear women, you are cooking everyday, but you are not experts – you must learn the art of cooking. Whenever you cook green vegetables, the vegetable should become greener by cooking! What generally happens is that we over-boil, and the vegetable loses its natural colour and flavour.
Whenever you talk to your friends or others, your talk should not be sharp or rude. You should always listen to and also speak good things, and God should be sufficiently present in your thoughts. There must be elements of devotion, spirituality and introspection, making your talk worthy. So you may have to pick and choose or at least select your friends. Your interactions must reflect the importance you give to God and spirituality. Then others' response also will be harmonious.
Be close to Nature. Appreciate it. Malaysia is extremely blessed so far as natural vegetation is concerned. As you go around, see the forests, look at the trees. From a small seed a huge tree has come. Is it not a wonder? The earth appears to be insentient, but over the insentient earth there are so many plants and trees and living beings! Then, can the earth be really inert and insentient? Earth's denizens are all different. Think and get lost in this wonderful and extensive manifestation. This is something that will enhance sattva guna. Enrich your mind by acquiring good and noble virtues. The mind is enriched by mind's own products and virtues. Contentment is the real wealth of the mind, and not any property or currency notes. Any kind of joy, happiness or delight is emotional in character. Emotion belongs to the mind. So the mind alone generates joy.


When you look at your child and get joy, the joy is not through the child. Joy is from your mind. Ask the mind to generate joy always for you irrespective of the surroundings. The mind will oblige. These are the ways by which sattva guna can be cultivated.

Fri Feb 1, 2019 12:05 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Everyone Needs to Learn the Importance of True Forgiveness!
This Is Why 'I Forgive You' Are the Most Powerful Words!
Saying "I forgive you" isn't simply an act of kindness that we are obliged to do.

It is a "no" to vengeance, a promise to the future, and a "yes" to peace.
When someone does something wrong to us, it's easy to think negative, angry thoughts of hate, revenge and retaliation, but as you're about to realize in the following explanation, doing so really leads to nothing less than endless regret and burden. May these words resonate with your soul....
Is FORGIVING the best way to deal with the pain you feel when a person stings you deeply and unfairly?
Well, what is the alternative to FORGIVING?
Must you freeze yourself in the unfairness of a cruel moment in the past?
Or should you find a BETTER WAY?
On other occasions, we fall into the habit of seeking revenge, mistakenly believing it to be the better option.
Try as you may, revenge will never get you where you wanted - it will never even the score. It won't give you FAIRNESS.
No matter what our weapons may be, words, unkindness, guns, bombs, nuclear missiles - revenge locks us into an escalation of violence. It mires people in painful guilt for an unjust past.
The only way out is FORGIVENESS.
FORGIVENESS has the power to move us away from the past moment of pain and unshackle us from our endless chain of reactions.
It creates a new situation in which both the wrongdoer and the wronged can begin a NEW WAY.
Forgiveness lightens the load of past wrongs and pains that we are burdened with. It frees us for whatever fairer future lies amid the unknown potential of our tomorrow.
The only way to heal the pain is to forgive the person who hurt you.
This stops the re-runs of pain and heals your memory as you change your vision.
Even though inner lust for revenge remains, we must not give into it.
This can push us deeper into endless repetition of the old unfairness.
"When you release the wrongdoer from the wrong, you cut a malignant tumor, out of your inner life. You set a prisoner free, but you discover that the real prisoner was YOURSELF."
... Lewis B. Smedes

Fri Feb 1, 2019 12:07 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Time can be a fire in which we burn or a teacher from whom we learn Time is a formidable, inexorable force that pushes us all towards death when our body will be burnt in the funeral fire. Even if in our tradition the body is not burnt, we will still lose at death everything we have held dear. And that loss will be no less painful than being burnt in a fierce fire.

Depicting this scary reality, the Bhagavad-gita in its eleventh chapter describes the kala-rupa, the manifestation of the divine as all-devouring time (11.32). The mouth of this fierce form emanates fire and engulfs everyone, thereby driving home the ultimate futility of all material pursuits.
The temporariness of the material is meant to provoke within us existential questions: What actually lasts? What really matters? What is life meant for? These questions point us towards life's spiritual side, as revealed in wisdom-texts such as the Bhagavad-gita. Unfortunately, most of us don't ponder existential questions; we prefer to exist in denial of death and enjoy worldly pleasures.
When students are not interested in an important subject, a good teacher doesn't just continue teaching, but does whatever is necessary to kindle the students' interest. Similar is the purpose of the supreme teacher, Krishna, in his form as time. When he teaches the Bhagavad-gita, not many of us are interested. To trigger our interest, he as time depicts graphically the ephemerality of everything material. Even if we don't see the kala-rupa, we can see time's destructive power all around us. Time makes smooth faces shriveled, athletic physiques paraplegic and sharp brains senile.
If we learn from Krishna as time the ultimate futility of the material, we open ourselves to Krishna as the speaker of the Gita and as our inner guide. And he leads us to the unending serenity of the spiritual.
Think it over:
• How is time like a fire?
• How is time like a teacher?
• How do Krishna as time and Krishna as our spiritual guide teach together?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily..com%2F%3Fp%3D19972&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-11-Text-32.jpg http://twitter.com/share?text=Time%20can%20be%20a%20fire%20in%20which%20we%20burn%20or%20a%20teacher%20from%20whom%20we%20learn&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19972&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19972 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19972&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-11-Text-32.jpg&description=Time%20is%20a%20formidable%2C%20inexorable%20force%20that%20pushes%20us%20all%20towards%20death%20when%20our%20body%20will%20be%20burnt%20in%20the%20funeral%20fire.%20Even%20if%20in%20our%20tradition%20the%20body%20is%20not%20burnt%2C%20we%20will%20still%20lose%20at%20death%20everything%20we%20have%20held%20dear.%20And%20that%20loss%20will%20be%20no%20less%20painful%20than%20being%20burnt%20in%20a%20fierce... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-11-text-32
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-11-text-32


Read more https://www.gitadaily.com/time-can-be-a-fire-in-which-we-burn-or-a-teacher-from-whom-we-learn/ https://www.gitadaily.com/time-can-be-a-fire-in-which-we-burn-or-a-teacher-from-whom-we-learn/

Fri Feb 1, 2019 12:07 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Do not count your tears of pain; do not sulk over your grief. Let them pass through your mind as birds fly through the sky leaving no trail behind; or as flames and floods appear on the screen in a movie hall without burning or dampening the screen. You must not lose heart when you are disappointed. Perhaps, your wish itself was wrong, or its realisation may have landed you in worse situations. Any way, it is the will of the Lord and He knows best. Disappointments and distress are like the skin of the plantain which is there to protect the taste and allow the sweetness to fill the fruit. In such dire straits, let your mind dwell on the splendour of the Divine Self (Atma) and its majesty; that will keep you alert and brave. The antics of the senses and the mind can be arrested by the whip of wisdom of the true Self (Atma jnana).

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

www.telugubhakti.com Digest Number 4863

15 Messages

Digest #4863
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.1
Sanskrita Slokam by p_gopi_krishna
3.2
Sanskrita Slokam by p_gopi_krishna
3.3
Sanskrita Slokam by p_gopi_krishna
4
Slokam by p_gopi_krishna
5.1
Story by p_gopi_krishna
6.1
Satsangam by p_gopi_krishna
6.2
Satsangam by p_gopi_krishna
7.1
8.1
Health by p_gopi_krishna
10.1
Positive Life by p_gopi_krishna
11.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna

Messages

Wed Jan 30, 2019 11:54 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

All of you are wasting time. Time is God. God is described as, Kala kalaya namah - He is the Master of Time. Therefore you should not waste time on unnecessary activities. For example, excessive talk is a waste of time. When you switch on the radio and listen to all unnecessary programmes, electricity is wasted. The body is like a radio receiver. Chanting the Lord's name and singing the glory of God will capture signals of grace. But when you indulge in unnecessary gossip, you waste precious time and energy. When you do wicked or inappropriate deeds, again you waste energy and incur dangerous consequences too. Sanctify your life by adhering to the twin ideals of Truth and Righteousness (Sathya and Dharma). Instead of preaching them, put them into practice. Propagation is 'quantity&#39; while practicing is 'quality&#39;. Quality is always very important. A spoon of cow's milk is much better than a barrel of donkey's milk.

Thu Jan 31, 2019 12:04 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

The test of success in bhakti is taste for bhakti When we practice bhakti, we may wonder, "How do I know if I am progressing and succeeding on my spiritual journey?"

On the spiritual journey, our destination is Krishna, or more specifically, love for Krishna. And if we are enriched with love for him, we will naturally long to practice the activities that connect us with him. Bhakti-yoga is the time-honored process that offers us a rich gamut of practices to connect with him. Therefore, by our practice of bhakti and our progress towards Krishna, our taste for bhakti activities should increase and our desire for connecting with Krishna should increase. Pertinently, the Bhagavad-gita (12.09) asserts that the disciplined practice of conscientious bhakti strengthens our desire for Krishna.
By ensuring that we have our criteria of success right, we won't get sidetracked if we don't happen to get external results such as prosperity or popularity. Many people practice religion to gain more wealth and others to gain more followers. Those of us who are earnest seekers may not start our spiritual practices with that intention – we may genuinely want to grow in our love for Krishna
But over time, as we keep practicing bhakti in the material world where our consciousness is highly vulnerable to be contaminated by materialism, we too may get distracted by worldly considerations. Thus, we may start subtly craving for prosperity or popularity, or comparing ourselves with others in terms of who gets more prosperity or popularity.
Of course, if we get these worldly gifts, we can use them in the service of Krishna. But to use them, we need to be sufficiently strongly attached to Krishna to avoid getting attached to them.
That's where the reminder that the test of bhakti is taste for bhakti will keep us safe and strong in our spiritual journey.
Think it over:
What should be happening if we are growing spiritually? What external results do many people crave from bhakti? How may we get distracted in bhakti? How can we protect ourselves?
Read more https://www.gitadaily.com/the-test-of-success-in-bhakti-is-taste-for-bhakti/ https://www.gitadaily.com/the-test-of-success-in-bhakti-is-taste-for-bhakti/
Read more https://www.gitadaily.com/the-test-of-success-in-bhakti-is-taste-for-bhakti/ https://www.gitadaily.com/the-test-of-success-in-bhakti-is-taste-for-bhakti/


Thu Jan 31, 2019 1:29 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

To believe whatever we see is to live like an animal Some people assert, "Seeing is believing." Their intent in making this assertion may be good – they don't want to unintelligently, gullibly believe anything and everything.

Despite their good intention, their assertion is problematic. Why? Because "seeing is believing," if applied literally, will stunt human knowledge. We grow in knowledge not merely by seeing and believing, but by thinking about what we see and integrating our observations into coherent inferences.
Consider how science progresses. Merely by seeing and believing? Not at all. It progresses by using specific observations as starting points to arrive at universal principles. Newton didn't just believe what he saw when an apple fell in front of him. He thought about what he saw and thereby inferred the principle of gravity. Suppose, instead of Newton, a monkey had seen the apple fall. It wouldn't have thought about what had made the apple fall – it would have just believed that the apple had fallen for it to eat and gobbled it.
Just as scientific knowledge grows by making inferences from observations, so does spiritual knowledge. When we see people, we may believe what we see and presume that they are just their physical bodies. But if we think about what we see, we will realize that people have consciousness, whereas the physical body is made of insentient matter. Where does consciousness come from? From a nonmaterial, invisible source: the soul (Bhagavad-gita 15.10).
If we restrict our vision only to the visible, we won't gain any deep knowledge. "Seeing is believing" will sentence us to an ignorant, animalistic existence. But if we see and think about what we see, and then decide what we believe, then we will grow in all-round knowledge, we will grow in spiritual insight, and we will grow in a life of meaning and fulfillment.
Think it over:
How would "seeing is believing" stunt scientific progress? How does spiritual knowledge grow by the same method as scientific knowledge? How can going beyond "seeing is believing" help us grow? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19963&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-15-Text-10.jpg http://twitter.com/share?text=To%20believe%20whatever%20we%20see%20is%20to%20live%20like%20an%20animal&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19963&hashtags= https://plus.google..com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19963 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D19963&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-15-Text-10.jpg&description=Some%20people%20assert%2C%20%E2%80%9CSeeing%20is%20believing.%E2%80%9D%20Their%20intent%20in%20making%20this%20assertion%20may%20be%20good%20%E2%80%93%20they%20don%E2%80%99t%20want%20to%20unintelligently%2C%20gullibly%20believe%20anything%20and%20everything.Despite%20their%20good%20intention%2C%20their%20assertion%20is%20problematic.%20Why%3F%20Because%20%E2%80%9Cseeing%20is%20believing%2C%E2%80%9D%20if%20applied%20literally%2C... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-15-text-10
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-15-text-10Read more https://www.gitadaily.com/to-believe-whatever-we-see-is-to-live-like-an-animal/ https://www.gitadaily.com/to-believe-whatever-we-see-is-to-live-like-an-animal/

Thu Jan 31, 2019 12:44 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

క్షణం విత్తం క్షణం చిత్తం, క్షణం జీవిత మావయోః |
యమస్య కరుణా నాస్తి ధర్మస్య త్వరితా గతిః ||


ధనం ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియదు. మనస్సు ఎప్పుడెలా మారుతుందో తెలియదు. ప్రాణం ఏ క్షణాన పోతుందో కూడా తెలియదు. యముడికి దయాదాక్షిణ్యాలు ఉండవు. కనుక సత్కార్యాలకు త్వరగా ఉపక్రమించు.

Thu Jan 31, 2019 12:44 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

రామాయణంలో రాముని మాటలు:
అస్వాధీనం కథం దైవం ప్రకారైరభిరాధ్యతే |
స్వాధీనం సమతిక్రమ్య మాతరం పితరం గురుం ||
.... వాల్మీకి ...

తల్లీ, తండ్రి, గురువు -- వీరిని విడిచి కనబడని దైవాన్ని ఏవిధంగా ఆరాధింపగలము? అంటే తల్లి-తండ్రి గురువులే ప్రత్యక్ష దైవాలు.
(సేకరణ డా. రూములూరు దక్షిణాముర్తి శాస్త్రి (ఆత్మజ్యోతిలో)

Thu Jan 31, 2019 12:46 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।
ह्रुदयेनाभ्यनुज्नातः यो धर्मः तं निबोधत ॥
విద్వద్భిః సేవితః సద్భిర్నిత్యమద్వేషరాగిభిః |
హ్రుదయేనాభ్యనుజ్నాతః యో ధర్మః తం నిబోధత ||
Know that sacred law (Dharma), which is followed by men learned (in the Veda) and accepted in their hearts by the virtuous, who ae ever free from anger and hatred.
... Manusmriti.

Thu Jan 31, 2019 12:46 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

నీ పాద కమల సేవయు
నీ పాదార్చకులతోడి నెయ్యమును, నితాం
తాపారభూతదయయును,
తాపసమందార! నాకు దయసేయగదే!

Thu Jan 31, 2019 12:48 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Happiness Comes from Giving.
May every day of your life bring you fresh hopes for tomorrow – because hope gives all of us our reason for trying.
May each new day bring a feeling of excitement , joy, and wonderful sense of expectation . Expect the best , and you'll get it.

May you find peace in simple things , because those are the ones that will always be there.
May you remember the good times and forget the sorrow and pain , for the good times will remind you of how special your life has been.
===
This story is about a beautiful, expensively dressed lady who complained to her psychiatrist that she felt that her whole life was empty, it had no meaning. So, the lady went to visit a counselor to seek out happiness. The counselor called over the old lady who cleaned the office floors.
The counselor then said to the rich lady "I'm going to ask Mary here to tell you how she found happiness. All I want you to do is listen to her."
So the old lady put down her broom and sat on a chair and told her story:
"Well, my husband died of malaria and three months later
my only son was killed by a car.
I had nobody... I had nothing left. I couldn't sleep, I couldn't eat,
I never smiled at anyone, I even thought of taking my own life.
Then one evening a little kitten followed me home from work.
Somehow I felt sorry for that kitten. It was cold outside, so I decided to let the kitten in. I got it some milk, and the kitten licked the plate clean.
Then it purred and rubbed against my leg and for the first time in months, I smiled.
Then I stopped to think, if helping a little kitten could make me smile, may be doing something for people could make me happy.
So the next day I baked some biscuits and took them to a neighbor
who was sick in bed.
Every day I tried to do something nice for someone. It made me so happy to see them happy.
Today, I don't know of anybody who sleeps and eats better than I do.
I've found happiness, by giving it to others."
When she heard that the rich lady cried. She had everything that money could buy, but she had lost the things which money cannot buy.
Happiness cannot be traveled to, owned, earned, worn or consumed. Happiness is the spiritual experience of living every minute with love, grace and gratitude.

Thu Jan 31, 2019 12:48 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

"Who Are You ?"
feel someone stands beside me but no one is there ..
.......
.......
.......

someone is wiping my tears but no one touches my face ..
.......
.......
.......
someone is calling my name, when i look around , i don't see
anyone ..
.......
.......
.......
I shouted
.......
.......
.......
"Who Are You ?"
.......
.......
.......
then i saw a leaf falling ..
.......
.......
.......
i have realized , i am looking around , yet not looking above ..
.......
.......
.......
GOD never leaves me though at times I almost forgot HIM ..

Thu Jan 31, 2019 10:23 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

How to Gain Concentration & Confidence --- Swami Bhoomananda Tirtha
Seeker's Query:
I am studying in Madras. My final year exams are nearing and I am getting quite tense and I lack confidence. How do I gain confidence? I also have problems concentrating. And I always feel tired. What should I do? Swamiji, please advise.

Poojya Swamiji's Response:
The one aim of any religious routine or practice is to strengthen the mind, heart and intelligence with qualities enriching to each. People do not know this fact, and hence become indifferent to such routines and habits. In the absence of religious routines, one must have substitute disciplines or restraints.
No one's body will be healthy unless it is given the benefit of exercises. Health is peace. Health is strength. First, therefore, take some exercises, during which the tension in the mind will get expelled – exercise has such an effect. So, unfailingly take at least 30 to 40 minute exercises each day. For your age, skipping about 200 times would be very effective, along with exercises.
Next, sit in a place, preferably after bath, creating a holy atmosphere, doing whatever you can for the purpose. Close your eyes, and go on looking into your mind and mind-processes. Mind is internal, and so you cannot look into it with your eyes, or perceive it with any sensory organ.
One part of inner consciousness will have to act and work, in bringing about this observation. Whatever takes place – emotion, thought, idea, reason, memory, knowledge or the rest – must right then and there be sensed. I only want you to sense the processes, and do nothing more and nothing less. By this, you will be involved in your own inner consciousness..
Such observation when rightly done will improve your concentration power, and also take away the tension and diffidence you now seem to have.
Further, if you can get to that level:
Understand that there is a depth, a loftiness in you which is beyond tension, diffidence and conflicts. That is called the Soul-level. It is the real bottom, like that of the sea. It is also something vast like space. Think of that, and feel inspired and strengthened. If the idea catches you up, let me know. I shall give a shape to your contemplation.
Surrender yourself to the supreme Reality, and be at ease. Be confident. This needs no money, education or other skills. Be wholesome and be innocent.. Have faith and draw courage from the inexhaustible source within. You have my blessings and fondness.

Thu Jan 31, 2019 12:50 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Talk 6.
A question was asked by a monk (sannyasi) about how to prevent the mind from being distracted.
M.: You see the objects on forgetting your own Self. If you keep hold of your Self, you will not see the objective world.
(Talks with Sri Ramana Maharshi)

Thu Jan 31, 2019 12:51 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

How to Distinguish Natural Honey - Is it from Bees or a Factory?
Pure Honey:
(1) Honey Aroma (exception - Honey with rose tea)
(2) Causes mild burning sensation in the throat
(3) Does not separate into layers
(4) Has natural impurities (pollen, bee bread, microparticles of wax)
(5) Has a soft texture (thin, clement-like trickle)
(6) Quite thick, tickles in a thin stream
(7) No Foam
False or Impure Honey:
(1) Sour smell or no smell
(2) Does not cause any sensation in the throat
(3) Separates into layers
(4) No impurities
(5) Has a rough texture (forms clumps)
(6) Running (drips immediately and spreads along the surface)
(7) Has foam

Thu Jan 31, 2019 8:21 pm (PST) . Posted by:

telugubhaktipages

10. కుండ - మట్టి - ఉపాదాన కారణం, నిమిత్త కారణం. కుండ తయారయ్యిందంటే రెండు ముఖ్య కారణాలుండాలి. మొదటిది కుండ తయారు చేయాడానికి కావాల్సిన ముడి సరుకు అంటే మట్టి కావాలి. దీనిని శాస్త్రంలో ఉపాదాన కారణం అంటారు. రెండవది అది తయారు చేయగల నేర్పరి అంటే కుమ్మరి కావాలి. దీనిని నిమిత్త కారణంఅంటారు.
కుండ తయారయ్యాక నిమిత్త కారణం అవసరం లేదు. లేదంటే కుండ కొన్న ప్రతిసారీ కుమ్మరిని మన కూడా తీసుకువెళ్ళాలి. అలా జరగటం లేదు. కాబట్టి నిమిత్త కారణాన్ని స్థితిమాత్ర కారణం అంటారు. జగత్తు సృష్టించక ముందు భగవంతునికి ముడి సరుకేది? ముడి సరుకు వేరే ఉందంటే. ఆయనొక్కడే ఉన్నాడనే అద్వితీయతకు భంగం వాటిల్లుతుంది. అందుచేత జగత్తును సృష్టించిన భగవంతుడు తానే నిమిత్త కారణం, తానే ఉపాదాన కారణం అయ్యాడు.
ఈ విషయమై ముండక మంత్రం యథోర్ణ నాభి సృజతే గృహ్ణతే చ అంటుంది. సాలెపురుగు తన గూడు కోసం దారం తననుంచే సృష్టిస్తుంది. దారం తనే, ఆ సాలెగూడు రచన కూడా తనే అవుతుంది అంటే ఉపాదాన కారణం నిమిత్త కారణం రెండు సాలెపురుగే.
మాండుక్య కారికల్లో గౌడపాదులు మరొక చక్కటి ఉదాహరణ నిచ్చారు. ఇది మనం నిత్యం అనుభవిస్తున్నదే. మన స్వప్నమే ఈ సృష్టికి ఉదాహరణ. నేను రాత్రి పడుకుని ఒక కలకన్నాను. నా కలలో ఓ పల్లె, తెలతెలవారే సమయం. కోడికూస్తోంది. తూరుపు కొండలమాటున ఉదయభానుడు లేలేతకిరణాలు చిమ్ముతూ చీకట్లను పారదోలుతున్నాడు. యువతులు ముంగిట ముగ్గులు వేస్తున్నారు. పొలం వెళ్ళే యువత హడావిడిగా బండి కట్టుకుని బయలుదేరారు. కలలో ఉన్నంత సేపు ఇదే నిజమా అన్నట్టు ఉంది. కలలో కొండలు, కోడి, ఉదయ భానుడు, యువతులు, ముగ్గులు, యువత ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి కదా వాటి సృష్టికి కావల్సిన ముడి సరుకు ఎక్కడనుంచి వచ్చింది? కల రచనా స్క్రీన్‌ ప్లే, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అన్నీ నా నుంచే, నా మనసునుంచే వచ్చాయి. అంటే నేనే నా కలకి ఉపాదాన కారణం, నిమిత్తకారణం. అలాగే జగత్తుకు ఉపాదానకారణం, నిమిత్తకారణం రెండూ ఆ భగవంతుడే. నేనూ రాజీ ఆ మధ్య తిరువనంతపూర్‌లో అనంత పద్మనాభుడి గుడికి వెళ్ళాం. అది చాలా పెద్ద గుడి. అందులో స్వామి పడుకుని ఉన్నారు. ఆయనను మూడు గుమ్మాలనుంచి చూడాలి.అనంత శయనుని చూసి బయటకు వస్తుంటే నాలో అనేక ఆలోచనలు చలరేగాయి. ఎక్కడన్నా దేవుడు ఏక్టివ్‌గా ఉండాలి గాని, పడుకుని ఉండటమేమిటి? ఆ పడుకున్న దేవుని మనం కొలవట మేమిటి? ఇందులో ఏదో మర్మం ఉంది. ఆ అనంత శయనుడు సృష్టికి ఉపాదానం కారణం, నిమిత్త కారణం తానే అని మనకి తెలియచేస్తున్నాడు. ఇక్కడ జరుగుతున్న వ్యవహారం అంతా ఆయన స్వప్నమే. అందుకే అది మిథ్య. నా కలలో నిమిత్త కారణం ఉపాదాన కారణం నా కన్నా భిన్నంగా లేవు. పూజ్య దయానంద సరస్వతి స్వామీజీ దీన్నే మేకర్‌ అండ్‌ మెటీరియల్‌ రోల్డ్‌ ఇంటు వన్‌ అంటూ ఉండేవారు. మట్టే కుండలా భాసిస్తోంది. మట్టి వేరు, కుండ వేరు కాదు. కారణం కార్యమంతా ఉంది. కారణాన్ని కార్యం లోనే చూడాలి. మట్టిని చూడకుండా కుండను చూడలేరు. మట్టి ఒక చోటా, కుండ ఒక చోటా లేవు. మట్టి లేకుండా కుండలేదు. మట్టె కుండలా కన్పిస్తోంది.. కుండ మట్టికి భిన్నంగా లేదు.
అదే విధంగా ఇక్కడ ప్రతిదానిలోను భగవంతుడు సత్తాగా ఉన్నాడు. భగవంతుడు అభిన్నంగా జగత్తు అంతటా ఉన్నాడు. దీన్ని శాస్త్రం తదనన్యత్వం అంటుంది. మనం చూడడమే తరువాయి. మట్టి కుండలా మారిందా? కన్పిస్తోందా? ఇదొక చిన్న మీమాంస. జాగ్రత్తగా వినండి! పాలు తోడు పెట్టాము. పాలుపెరుగైంది. పాలుపూర్తిగా పెరుగుగా మారి పోయింది. ఇంక పాలు లేవు. పెరుగునుంచి పాలు రావు. ఈ రకమైన పూర్తి మార్పును పరిణామము అంటారు. పెరుగుకు పాలు పరిణామ ఉపాదాన కారణమన్నమాట. కాని కుండ విషయంలో అలాకాదు మట్టి, యథా తథంగా మట్టిలానే ఉంటూ ఏమాత్రం మార్పు చెందకుండ కుండలా కనపడుతోంది. ఈ తరహా మార్పును వివర్తం అంటారు. ఈ మార్పు కేవలం కల్పన మాత్రమే, నిజమైన మార్పు కాదు. మన కలలాగ.. కలలో కొండలు, కోడి, ఉదయభానుడు, యువతులు, ముగ్గులు, యువత ఇలా ఎన్నో ఉన్నా, నాలో ఏ మార్పు జరగలేదు. ఇది వివర్తం. అలాగే కుండకు మట్టి వివర్త ఉపాదాన కారణమైంది.. ప్రపంచంలో భగవంతుడు అభిన్న నిమిత్త వివర్త ఉపాదాన కారణంగా ఉన్నాడు. ఇక్కడేది భగవంతుని కన్నా భిన్నంగా లేదు.

ప్రయోజనం: ఈ రకమైన సర్వం బ్రహ్మ అనే నిష్టలో ఉన్న జ్ఞాని సమతుల్యత, ఏకీభావం, అసంగత్వం, పూర్ణత్వం సిద్ధించి జీవన్ముక్తిని అనుభవిస్తాడు.

Thu Jan 31, 2019 10:22 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

A-fantastic-piece-of-wisdom

- Have a firm handshake.
- Look people in the eye.
- If in a fight, hit first and hit hard.
- Keep secrets.
- Never give up on anybody. Miracles happen everyday.
- Always accept an outstretched hand.
- Be brave. Even if you're not, pretend to be. No one can tell the difference.
- Avoid sarcastic remarks.
- Choose your life's mate carefully. From this one decision will come 90 per cent of all your happiness or misery.
- Make it a habit to do nice things for people who will never find out.
- Lend only those books you never care to see again.
- Never deprive someone of hope; it might be all that they have.
- When playing games with children, let them win.
- Give people a second chance, but not a third.
- Be romantic.
- Become the most positive and enthusiastic person you know.
- Loosen up. Relax. Except for rare life-and-death matters, nothing is as important as it first seems.
- Don't allow the phone to interrupt important moments. It's there for our convenience, not the caller's.
- Be a good loser.
- Be a good winner.
- Think twice before burdening a friend with a secret.
- Be modest. A lot was accomplished before you were born.
- Keep it simple.
- Beware of the person who has nothing to lose.
- Don't burn bridges. You'll be surprised how many times you have to cross the same river.
- Live your life so that your epitaph could read, No Regrets
- Be bold and courageous. When you look back on life, you'll regret the things you didn't do more than the ones you did.
- Never waste an opportunity to tell someone you love them.
- Remember no one makes it alone. Have a grateful heart and be quick to acknowledge those who helped you.
- Take charge of your attitude. Don't let someone else choose it for you.
- Visit friends and relatives when they are in hospital; you need only stay a few minutes.
- Once in a while, take the scenic route.
- Send a lot of wish cards. Sign them, 'Someone who thinks you're terrific.'
- Answer the phone with enthusiasm and energy in your voice.
- Keep a note pad and pencil on your bed-side table.- Million-dollar ideas sometimes strike at 3 a.m.
- Show respect for everyone who works for a living, regardless of how trivial their job.
- Send your loved ones flowers. Think of a reason later.
- Make someone's day by paying the toll for the person in the car behind you.
- Become someone's hero.
- Marry only for love.
- Count your blessings.
- Compliment the meal when you're a guest in someone's home.
- Wave at the children on a school bus.
- Remember that 80 per cent of the success in any job is based on your ability to deal with people.
- Don't expect life to be fair

Thu Jan 31, 2019 10:25 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Lord, I don't know all of the challenges my friends have,
But YOU know EVERYTHING.
I hear their silence; YOU hear their prayers.
I see their laughter; YOU see their tears.
I see when they give; YOU see what's been taken from them.
I see their beautiful appearance; YOU see the scars in their soul.
I experience their faith; YOU know their doubts.
My prayer for them God, is that YOU give them everything they may need and bless them abundantly…

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.