[racchabanda] గర్భకవిత్వములో మఱొక కోణము #garbhakavitvamulO ma~roka kONamu#

 

గర్భకవిత్వములో మఱొక కోణము - 

చంపక లేక ఉత్పలమాల వృత్తములలో తేటగీతి, మధ్యాక్కరల ఒక ప్రత్యేకత గర్భితమైన విషయము అందఱికి తెలిసినదే. 

UII UIU + III UII UII UI UI (తే.గీ.) + U = ఉత్పలమాల

నేను దీనిని ఇంకొక కోణములో ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. అదేమంటే UII UIU + (తే.గీ.) + U గా వ్రాసినప్పుడు మనకు క్రొత్త లయలు కలుగుతాయి. క్రింద ఒక ఉదాహరణమును ఇస్తున్నాను. ఇందులో మాలికలలోని భ-గణములకు బదులు ర-గణములు ఉన్నాయి. మొదటి గలమునకు బదులు న-గణము ఉన్నది. దీని గణములు - భ/ర/న/ర/ర/న/ర. ఇది పాదమునకు 21 అక్షరములు ఉండే ప్రకృతి ఛందములోని 763351వ వృత్తము. క్రింద ఒక ఉదాహరణము - 

చూడఁగ రమ్మురా కనులు - చూడఁగా నెంచెరా కమలనేత్ర నిన్ 
బాడఁగ రమ్మురా వఱలు - పాటలో మున్గి నేఁ బరవశింతురా 
ఆడఁగ రమ్మురా మనసు - హర్షమం దాడురా మమత నిండఁగా 
నేఁడిట యామినిన్ నెలయు - నిండెరా నీకునై నిలిచియుంటిఁగా 

ఇందులోని తేటగీతి - 

కనులు చూడఁగా నెంచెరా - కమలనేత్ర 
వఱలు పాటలో మున్గి నేఁ - బరవశింతు
మనసు హర్షమం దాడురా - మమత నిండ
నెలయు నిండెరా నీకునై - నిలిచియుంటి

UII UIU III - UII UII UI (మధ్యాక్కర) + UIU = ఉత్పలమాల

పైన వివరించిన విధముగా మధ్యాక్కరను వ్రాసి దాని చివర ఒక ర-గణమును ఉంచితే మనకు క్రొత్త క్రొత్త లయలు కలుగుతాయి. క్రింద ఒక ఉదాహరణము. ఇందులో భ-గణములకు బదులు ర-గణము, త-గణములను వాడినాను. దీని అమరిక త/ర/ర/ర/య/జ/గ. ఇది అతిధృతి ఛందములోని 169109వ వృత్తము. 

అద్దాల మేడలో నీదు - యందమ్ము చూడఁగా నెంతు భామినీ 
నిద్దంపు వెన్నెలల్ ముంచె - నిక్కమ్ముగాఁ బ్రపంచమ్ముఁ గామినీ 
వద్దంచుఁ జెప్పవద్దింక - వాంఛింతు నిన్ గదా - ప్రేమ వాహినీ 
ముద్దీయ రమ్ము నాకిప్డు - మోహమ్ముఁ దాళఁగా లేను మోహినీ 

ఇందులోని మధ్యాక్కర (త/ర/గల - త/ర/గల)- 

అద్దాల మేడలో నీదు - యందమ్ము చూడఁగా నెంతు 
నిద్దంపు వెన్నెలల్ ముంచె - నిక్కమ్ముగాఁ బ్రపంచమ్ము 
వద్దంచుఁ జెప్పవద్దింక - వాంఛింతు నిన్ గదా ప్రేమ 
ముద్దీయ రమ్ము నాకిప్డు - మోహమ్ముఁ దాళఁగా లేను 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
garbhakavitvamulO ma~roka kONamu - 

chaMpaka lEka utpalamAla vRttamulalO tETagIti, madhyAkkarala oka pratyEkata garbhitamaina vishayamu aMda~riki telisinadE. 

#UII UIU + III UII UII UI UI# (tE.gI.) + #U# = utpalamAla

nEnu dInini iMkoka kONamulO ippuDu chUstunnAnu. adEmaMTE #UII UIU +# (tE.gI.) + #U# gA vrAsinappuDu manaku krotta layalu kalugutAyi. kriMda oka udAharaNamunu istunnAnu. iMdulO mAlikalalOni bha-gaNamulaku badulu ra-gaNamulu unnAyi. modaTi galamunaku badulu na-gaNamu unnadi. dIni gaNamulu - bha/ra/na/ra/ra/na/ra. idi pAdamunaku 21 axaramulu uMDE prakRti ChaMdamulOni 763351va vRttamu. kriMda oka udAharaNamu - 

chUDa@Mga rammurA kanulu - chUDa@MgA neMcherA kamalanEtra nin 
bADa@Mga rammurA va~ralu - pATalO mun&gi nE@M baravaSiMturA 
aaDa@Mga rammurA manasu - harshamaM dADurA mamata niMDa@MgA 
nE@MDiTa yAminin nelayu - niMDerA nIkunai nilichiyuMTi@MgA 

iMdulOni tETagIti - 

kanulu chUDa@MgA neMcherA - kamalanEtra 
va~ralu pATalO mun&gi nE@M - baravaSiMtu
manasu harshamaM dADurA - mamata niMDa
nelayu niMDerA nIkunai - nilichiyuMTi

#UII UIU III - UII UII UI# (madhyAkkara) + #UIU# = utpalamAla

paina vivariMchina vidhamugA madhyAkkaranu vrAsi dAni chivara oka ra-gaNamunu uMchitE manaku krotta krotta layalu kalugutAyi. kriMda oka udAharaNamu. iMdulO bha-gaNamulaku badulu ra-gaNamu, ta-gaNamulanu vADinAnu. dIni amarika ta/ra/ra/ra/ya/ja/ga. idi atidhRti ChaMdamulOni 169109va vRttamu. 

addAla mEDalO nIdu - yaMdammu chUDa@MgA neMtu bhAminI 
niddaMpu vennelal muMche - nikkammugA@M brapaMchammu@M gAminI 
vaddaMchu@M jeppavaddiMka - vAMChiMtu nin gadA - prEma vAhinI 
muddIya rammu nAkipDu - mOhammu@M dALa@MgA lEnu mOhinI 

iMdulOni madhyAkkara (ta/ra/gala - ta/ra/gala)- 

addAla mEDalO nIdu - yaMdammu chUDa@MgA neMtu 
niddaMpu vennelal muMche - nikkammugA@M brapaMchammu 
vaddaMchu@M jeppavaddiMka - vAMChiMtu nin gadA prEma 
muddIya rammu nAkipDu - mOhammu@M dALa@MgA lEnu 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4867

2 Messages

Digest #4867
1.1
Satsangam by p_gopi_krishna
2.1
Positive Life by p_gopi_krishna

Messages

Sun Feb 3, 2019 11:20 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

20 Fantastic Benefits for Spending Sometime in Silence
"Silence is a source of great strength." ~Lao Tzu
For over two years I spent one out of every four weeks in silence. At the time I was living at a Zen Monastery and every month we would have a week-long silent retreat.
During this retreat we sat meditation in silence, ate in silence, worked in silence, and only communicated through hand gestures and written notes.
At first living like this was hard, but over time I learned to grow to appreciate silence. By the time I left I learned that silence was my friend and teacher.
What did silence teach me?
1. Satisfaction
I used to think I needed to watch TV every night. But at monastery I went without and discovered I didn't need it.
Silence taught me to be happy with less. Pick something that's weighing you down and let it go. Your life will thank you.
2. Expression
When you can only talk by writing a note, you only say what's important. Before the monastery I talked a lot but said little.
Silence taught me that a few simple words well spoken have more power than hours of chatter. Think of one simple thing you can say that would help someone feel better and say it.
3. Appreciation
Being able to speak makes life easy, but when I couldn't talk I learned how much I relied on others.
Silence taught me to appreciate the value of relating to others. The next time you see your friends or family, try to really listen. Deep listening expresses deep appreciation.
4. Attention
Several times at my first retreat I thought my phone was vibrating. But then I would remember I didn't have my phone. It showed me how my phone divided my attention.
Silence taught me how important it is to let go of distractions. The next time you are with someone you care about, try turning off your phone and putting it away. It will make paying attention easier.
5. Thoughts
I once sat a retreat next door to a construction project. What amazed me was how easily my thoughts drowned out the noise. I realized if my thoughts were this loud, I'd better make them as wise as possible.
Silence taught me the importance of shaping my thinking. Take time each day to notice your thoughts and let go of thoughts that don't serve you.
6. Nature
Because I sat retreat in every season, I know that the sound of wind in fall is different than it is in winter.
Silence taught me to notice nature. Take a short walk outside in silence and you'll discover the wisdom and peace that nature has to offer.
7. Body
During retreat I noticed that whenever I got lost in thought, I lost track of my body. And when I focused on my body, my thoughts would calm down.
Silence taught me to be in my body. Close your eyes and ask, "What sensations do I feel in my hand?" Learning to feel your body can calm your troubled mind.
8. Overstimulation
Whenever I went into town after retreat, the world seemed so loud and fast.. I came to realize how much our senses have to process most of the time.
Silence taught me the importance of reducing the stimulation. Enjoy some quiet time everyday. The less you see and hear, the more settled your mind can become.
9. Sound
People would come to the monastery and remark how quiet it was. But living at the monastery I knew all the noises, from frogs, to owls, to the sound of sandals on the sidewalk.
Silence taught me that the world is a rich texture of sounds. Sit in front of your house and close your eyes. You'll be amazed at what you hear if you listen long enough.
10. Humanity
During retreat I was surrounded by imperfect people who were doing their best. Some were happy, some were sad, but all were wonderfully human.
Silence taught me that people display great beauty. Find a good spot to people watch with an open heart. What you see may inspire you.
11. Space
For a long time anytime something difficult came up, I would just distract myself. But retreat taught me that if I avoided something it would never go away.
Silence taught me that space helps me face hard times. The next time you face something difficult, pause and honor whatever's arising.
12. Love
I used to think love was this big thing. But in retreat I found that I felt love for so many things.
Silence taught me that love can be simple. Think of someone you haven't said I love you to recently and tell them.
13. Courage
I used to think courage was about facing danger, but during retreat I realized that real courage is about facing yourself.
Silence taught me the courage it takes to be still. When we stop moving everything we're running from catches up. The next time you are afraid, stop and wait for it to pass. There is immense courage inside your heart.
14. Perseverance
Every retreat reminded me that speaking is easy, but staying quiet is hard..
Silence isn't flashy, but it has an immense power to endure. The next time someone doubts you, instead of disagreeing, silently vow not to give up.. Action speaks volumes.
15. Faith
I often ask for reassurance or feedback. But living in silence meant I had to trust my instincts.
Silence taught me to have faith in myself. The next time you begin to feel anxious, sit in silence and see if you can find the space of deep faith that lives in your heart.
16. Honesty
I used to lie so I wouldn't have to explain myself. But when I couldn't talk I began to notice this impulse and how much it degraded my integrity.
Silence taught me the importance of telling the truth. Notice times where you tell little lies and try telling the truth instead. It isn't always easy but it's the first step to trusting ourselves and others.
17. Gratitude
During retreat I didn't have a lot of comforts. It helped me see how much I took for granted and how much I had to be grateful for.
At the end of every day sit in silence and ask yourself what am I grateful for. You'll be amazed at the blessings you discover.
18. Simplicity
I used to love drama and conflict. But at retreat I found I was happier when I kept it simple.
Silence taught me that simplicity and joy are close companions. Pick one space in your home you could simplify. Keep it simple for one month and enjoy the ease it offers your life.
19. Connection
I used to think I had to talk in order to feel connected. I realized during retreat that I can feel connected just by being near people I care about.
Silence taught me that words can get in the way. Do something in silence with someone you love. It will be awkward at first but eventually you will see what it means just to be in someone presence.
20. Truth
I studied philosophy in college and I thought I could read about truth. But retreat taught me that truth is found in silence.


Silence has taught me a deeper truth than words ever could. Sit in silence once a week and feel the truth in your heart. It's there whether you can express it in words or not.

Sun Feb 3, 2019 11:25 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Lonely? 5 Habits to Consider to Combat Loneliness
One major challenge within happiness is loneliness. The more I've learned about happiness, the more I've come to believe that loneliness is a terrible, common, and important obstacle to consider.
Of course, being alone and being lonely aren't the same. Loneliness feels draining, distracting, and upsetting; desired solitude feels peaceful, creative, restorative.
According to Elizabeth Bernstein's Wall Street Journal piece, Alone or Lonely, the rate of loneliness in the U.S. has doubled over the past thirty years. About 40% of Americans report being lonely; in the 1980s, it was 20%. (One reason: more people live alone: 27% in 2012; 17% in 1970).
Loneliness is a serious issue, Sometimes people ask me, "If you had to pick just one thing, what would be the one secret to a happy life?" If I had to pick one thing, I'd say: strong bonds with other people. The wisdom of the ages and the current scientific studies agree on this point.. When we don't have that, we feel lonely.
I wrote a book about habits, Better Than Before, and I continue to be obsessed with the subject. Whenever I think about a happiness challenge, I ask myself, "How could habits help address this problem?"
Here are some habits to consider:
1. Make a habit of nurturing others.
Offer to take care of the neighbor's children once a week; teach a class, volunteer, get a dog. Giving support to others helps create a feeling of connection. For happiness generally, it's just as important to give support as to get support. Along those lines…
2. Make a habit of connecting with other people (to state the obvious).
Show up at the weekly office coffee hour, join a book group, sign up for an exercise session, take a minute each morning to chat to a co-worker.
3. Make a habit of getting better sleep.
One of the most common indicators of loneliness is broken sleep — taking a long time to fall asleep, waking frequently, and feeling sleepy during the day. Sleep deprivation, under any circumstances, brings down people's moods, makes them more likely to get sick, and dampens their energy, so it's important to tackle this issue. (Here are some tips on getting good sleep.)
4. Make a habit of staying open.
Unfortunately–and this may seem counter-intuitive--loneliness itself can make people feel more negative, critical, and judgmental. Lonely people, it turns out, are far less accepting of potential new friends than people who aren't lonely.If you recognize that your loneliness may be affecting you in that way, you can take steps to counter it.
5. Making a habit of asking yourself, "What&#39;s missing in my life?"
If you're feeling lonely, is it because you miss having a best friend, or you miss being part of a group, or you miss having a place to go where everyone is familiar, or you miss having a romantic partner, or you miss having the quiet presence of someone else hanging around the house with you? There are many kinds of loneliness. It may be painful to think about, but once you understand what you're missing, it's easier to see how to address it. Through habits or otherwise.


If you find it tough to stick to a habit like "attending the weekly office coffee hour," my book Better Than Before can help (I hope). There, I explain all the strategies we can use to make or break a habit. It's not that hard to master a habit, when you know what to do.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.