[racchabanda] పాటగా చంపకమాల #pATagA chaMpakamAla#

 

పాటగా చంపకమాల = ద్విపద + 2 పంచమాత్రలు - ప్రాసయతి 

తినఁగను సైఁచదే - వినను గీతములన్ - గనులందు నార్తియే 
వనజ ముఖమ్ములో - వనజ నేత్రములన్ - గన నాకు నాశయే 

తనువిట నెందుకో - యనల రాగముతోఁ - గనలంగ బాధతో 
మనమున నీవెగా - ననిశ మో వరదా - నిను దల్తునే సదా 

తలుపుల ముందు నే - నిలిచి యుంటినిగాఁ - జలిలోన నీకునై 
మలుపునఁ జూడఁగా - జలపు టావిరులే - తెలిమంచు జిల్గులే 

కలఁతలు నిండఁగాఁ - గలలు నా కరుదే - వలపొక్క వంతయే 
తలఁపులు తప్పులా - చెలిమి యొంటరియా - వలపింక వ్యర్థమా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
pATagA chaMpakamAla = dvipada + 2 paMchamAtralu - prAsayati 

tina@Mganu sai@MchadE - vinanu gItamulan - ganulaMdu nArtiyE 
vanaja mukhammulO - vanaja nEtramulan - gana nAku nASayE 

tanuviTa neMdukO - yanala rAgamutO@M - ganalaMga bAdhatO 
manamuna nIvegA - naniSa mO varadA - ninu daltunE sadA 

talupula muMdu nE - nilichi yuMTinigA@M - jalilOna nIkunai 
malupuna@M jUDa@MgA - jalapu TAvirulE - telimaMchu jilgulE 

kala@Mtalu niMDa@MgA@M - galalu nA karudE - valapokka vaMtayE 
tala@Mpulu tappulA - chelimi yoMTariyA - valapiMka vyarthamA 

vidhaeyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#


__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4869

5 Messages

Digest #4869
1.1
Sanskrita Slokam by p_gopi_krishna
2.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.2
Quotable Quote by p_gopi_krishna
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
4.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Tue Feb 5, 2019 11:18 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Pranavam or Aumkara
సర్వ వేదా యత్ పదమామనన్తి, తపాగంసి సర్వాణి చ |

యద్వదన్తి, యదిచ్ఛన్తో బ్రహ్మచర్యం చరన్తి, తత్తే పదం సంగ్రహేణ బ్రవీమి ఓం ఇత్యేతత్ ||
సర్వ వేదములు, ఏ ఉన్నత స్థానమును పొందుమని ఏకగ్రీవంగా చెపుతున్నవో, తపస్సులన్నీ కూడ ఏ తత్వమునే ధ్యేయంగ చెపుతున్నవో, దేనిని కోరి బ్రహ్మచర్యమును పాటిస్తున్నారో, ఆ తత్వమును క్లుపతముగా చెపుతున్నాను - అదే ప్రణవ తత్వం.
सर्व वेदा यत्पदमामनन्ति, तपागंसि सर्वाणि च |

यद्वदन्ति, यदिच्छन्तो, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॐ इत्येतत् ||
I tell you briefly of that goal, which all the Vedas with one voice propound, which all the austerities speak and wishing for which people practise Brahmacharya. It is this AUM.

-- Kathopanishad.

Wed Feb 6, 2019 2:00 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

An evil deed is better left undone, for a misdeed hereafter torments one; a good deed is better done, which, having done, one does not later repent. (Lord Buddha)

Wed Feb 6, 2019 7:08 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Acceptance without resistance, with full intense awareness, brings a heightened state of sensitivity and humility. The person who is simple, humble and innocent is much nearer to divinity, more open to the touch of otherness that awaits.

(Dada Gavand)

Wed Feb 6, 2019 9:48 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

In the Treta age, vanaras (monkeys) were made to act and talk likenaras (humans). In the Dwapara age, nara (human) was transformed into Narayana (God) by the grace of Narayana. In the Kali age (the era we are in now), the declaration is made that the nara is Narayana Himself! The space in the pot and the space in the monastery are identical with the vast space in the sky; only the disguises of the pot and monastery keep up the illusion of separateness. The senses are the villains; they instill the delusion that you are the body. Curb them as the bull is curbed by the nose ring, the horse by the bit in the mouth, and the elephant by the goad. First self, then help. Improve yourself, teach yourself, reconstruct yourself. Then proceed to solve the problems of others. This reconstruction is quite easy, provided you inquire calmly into your own personality - "Am I the body or the senses or the mind or the intellect," and so on.

Wed Feb 6, 2019 9:49 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

What the moonlight of reason shows dimly, the sunlight of revelation shows clearly Some people think that reason and revelation are contradictory. They fear that if they accept revelation, they will be giving up their rationality and end up believing crazy things.

This dichotomy presumes that reason keeps us sane. But why should reason perform this function of distinguishing the sensible from the senseless? Why should the universe function rationally? More fundamentally, why should rationality be a reliable way to truth? Even more fundamentally, why should we have a reasoning capacity? If we were fashioned by unguided natural forces, why did we end up with a reasoning capacity?
The most reasonable understanding of the utility of reason is that it is a gift from a higher source. From where has this gift come? Might it be that the same higher intelligence that has made the universe according to a rational order has also given us a rational intelligence that helps us unravel the secrets of the universe? Might that same higher intelligence have also shared far greater wisdom at certain momentous moments in history, which we now call as revelation?
If this were true, then reason and revelation could work in a delightful harmony that illumine us with deeper understanding during our life-journey.
Considering that the universe is so vast and what we know of it is so little, we could say that we know with our reason is like what we see in the night with moonlight or flashlight. But the big picture of what life is meant for might be visible through revelation, which is like the sunlight.
Echoing the motif of harmonious illumination through various ways of knowing, the Bhagavad-gita (04.39) states that faith is the gateway through knowledge, be it through reason or revelation or both.
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily..com%2F%3Fp%3D20010&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-04-Text-39.jpg http://twitter.com/share?text=What%20the%20moonlight%20of%20reason%20shows%20dimly%2C%20the%20sunlight%20of%20revelation%20shows%20clearly&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20010&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20010 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20010&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-04-Text-39.jpg&description=Some%20people%20think%20that%20reason%20and%20revelation%20are%20contradictory.%20They%20fear%20that%20if%20they%20accept%20revelation%2C%20they%20will%20be%20giving%20up%20their%20rationality%20and%20end%20up%20believing%20crazy%20things.This%20dichotomy%20presumes%20that%20reason%20keeps%20us%20sane.%20But%20why%20should%20reason%20perform%20this%20function%20of%20distinguishing... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-04-text-39
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-04-text-39


Read more https://www.gitadaily.com/what-the-moonlight-of-reason-shows-dimly-the-sunlight-of-revelation-shows-clearly/ https://www.gitadaily.com/what-the-moonlight-of-reason-shows-dimly-the-sunlight-of-revelation-shows-clearly/

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.