[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Smart

 

నెఱజాణ నివసించు

పూదోటలోన

విరజాజి విరబూసె

గాలి వింజామరలు వీచె.

 

'రోజా రోజు' కై వేచియుండక

రోజు రోజూ నెఱకాడు

బహుమతులు చేసె;

నేర్పరి! నెలతను తా దోచె!

 

Lyla


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (132)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ప్రాసయతితో చంపకమాల #prAsayatitO chaMpakamAla#

 

ప్రాసయతితో చంపకమాల - 

అనఘుని గొల్వఁగా - మనములో ముదమే - కనుదోయి కింపులే 
వనజము కన్ను లా - వనజ మాననమే - కన నీలి కెంపులే 
వినఁగను గీత మా - స్వనములోఁ బిలుపే - నును లేఁత రాగమే 
ప్రణయపు డెందమం - దనిశ మా తలఁపే - దినమెల్ల భోగమే

మధుర విభావరిన్ - మధుర గీతముతో - మది యాడు నాట్యమే 
మధురము భావనల్ - మధురమౌ కవితల్ - మదినిండ రాగమే 
ముదమునఁ దేలఁగాఁ - నదముపైఁ బయనం - బిది చాలు ప్రేమలో 
వదలను నిన్ను నా - నిదురలో మతిలో - వ్యధలోన హాయిలో 

ఉసిరిది యొక్కటే - యొసఁగనా చెలియా - మిసలేని రాత్రిలో 
ముసురున జీఁకటుల్ - దెసలలో మెఱపుల్ - రసహీన ధాత్రిలో 
నిసి యొక శాపమే - విసములో మధువై - రసగంగ పారునా 
బుసబుస నాగ మ-క్కసముతోఁ గదలెన్ - మసలంగ సాధ్యమా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
prAsayatitO chaMpakamAla - 

anaghuni golva@MgA - manamulO mudamE - kanudOyi kiMpulE 
vanajamu kannu lA - vanaja mAnanamE - kana nIli keMpulE 
vina@Mganu gIta mA - svanamulO@M bilupE - nunu lE@Mta rAgamE 
praNayapu DeMdamaM - daniSa mA tala@MpE - dinamella bhOgamE

madhura vibhAvarin - madhura gItamutO - madi yADu nATyamE 
madhuramu bhAvanal - madhuramau kavital - madiniMDa rAgamE 
mudamuna@M dEla@MgA@M - nadamupai@M bayanaM - bidi chAlu prEmalO 
vadalanu ninnu nA - niduralO matilO - vyadhalOna hAyilO 

usiridi yokkaTE - yosa@MganA cheliyA - misalEni rAtrilO 
musuruna jI@MkaTul - desalalO me~rapul - rasahIna dhAtrilO 
nisi yoka SApamE - visamulO madhuvai - rasagaMga pArunA 
busabusa nAga ma-kkasamutO@M gadalen - masalaMga sAdhyamA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4875

5 Messages

Digest #4875
1.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
2.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.1
4.1
Satsangam by p_gopi_krishna
5.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Tue Feb 12, 2019 7:08 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Who is contended with whatever is got unsought, free from antithetic influence and envy, balanced in success and failure, even though performing action, is not bound by his actions. (Gita)


जो अपने आप बिना इच्छा के प्राप्त हुए लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वन्द्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता – जो सफलता तथा असफलता में समान रहता है, वह कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता।

Tue Feb 12, 2019 9:09 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Without going deeply into one tradition, we can't deeply appreciate any tradition When we start exploring life's spiritual side, we may hesitate to commit ourselves to any particular spiritual path: "Won't that make me close-minded and incapable of appreciating other paths?"

Possibly. But if we don't commit ourselves to one path, we may never appreciate any path.
To understand, consider the metaphor of climbing a mountain. The top of the mountain is spiritual consciousness, wherein we relish the ultimate reality. The bottom of the mountain is material consciousness, wherein we pursue worldly objects as life's greatest pleasures. Various time-honored spiritual traditions are different paths up this mountain. The Bhagavad-gita (04.11) indicates that all seekers are on the same journey to the one ultimate reality.
If we climb the mountain by any one path, we start perceiving things from a higher perspective. Then, if we interact with others who have also climbed the mountain, even if by other paths, we can better understand their perceptions – both those that concur with our perceptions, and those that differ.
Similarly, when we commit ourselves to one spiritual tradition, that committed practice raises our consciousness to a higher, non-material level. When we thus gain some spiritual experiences ourselves, we can better appreciate others' spiritual experiences. Then, if we study different traditions, we can make greater sense of both the universality underlying all traditions and the specificities characterizing various traditions.
If, however, we don't commit to any tradition, we are like trekkers who don't climb the mountain. We can hardly see things from a higher perspective. And all traditions remain hypothetical.
Commitment to spiritual traditions that raise our consciousness doesn't close our mind – it opens our mind to higher realities, as revealed in both our and other traditions.
Hence the paradoxical principle: to deeply appreciate various traditions, we need to first go deep into one tradition.
Think it over:
How is exploring life's spiritual side like climbing a mountain? How does hesitation to make spiritual commitments keep us deprived? How can committing to one tradition help us better appreciate other traditions?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily..com%2F%3Fp%3D20081&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-04-Text-11.jpg http://twitter.com/share?text=Without%20going%20deeply%20into%20one%20tradition%2C%20we%20can%E2%80%99t%20deeply%20appreciate%20any%20tradition&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20081&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20081 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20081&media=http://www.gitadaily..com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-04-Text-11.jpg&description=When%20we%20start%20exploring%20life%E2%80%99s%20spiritual%20side%2C%20we%20may%20hesitate%20to%20commit%20ourselves%20to%20any%20particular%20spiritual%20path%3A%20%E2%80%9CWon%E2%80%99t%20that%20make%20me%20close-minded%20and%20incapable%20of%20appreciating%20other%20paths%3F%E2%80%9DPossibly.%20But%20if%20we%20don%E2%80%99t%20commit%20ourselves%20to%20one%20path%2C%20we%20may%20never%20appreciate%20any%20path.To... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-04-text-11
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-04-text-11


Read more https://www.gitadaily.com/without-going-deeply-into-one-tradition-we-cant-deeply-appreciate-any-tradition/ https://www.gitadaily.com/without-going-deeply-into-one-tradition-we-cant-deeply-appreciate-any-tradition/

Tue Feb 12, 2019 9:14 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

10th June, 1936
Devotee : Maharshi knows that I am ignorant.
Sri Bhagavan : How do you know that you are ignorant ? Knowledge of ignorance is no ignorance.
All scriptures are only for the purpose of investigating if there are two consciousnesses.
Every one's experience proves the existence of only one consciousness. Can that one divide itself into two ? Is any division felt in the Self ? Awaking from sleep one finds oneself the same in the wakeful as well as in the sleep states. That is the experience of each one. The difference lies in seeking, in the outlook. Because you imagine that you are the 'seer' separate from the experience, this difference arises.
Experience shows that your being is the same, all through.
D.: From where did ignorance come ?
Sri Bhagavan : There is no such thing as ignorance. It never arises. Everyone is Knowledge itself. Only, Knowledge does not shine easily. The dispelling of ignorance is Wisdom which always exists -- e.g., the necklace remaining round the neck though supposed to have been lost ; or, each of the ten fools failing to count himself and counting only the others. To whom is knowledge or ignorance?
D. Can we not proceed from external to internal ?
Sri Bhagavan : Is there any difference like that ? Do you feel the difference --- external and internal --- in your sleep ? This difference is only with reference to the body and arises with body-consciousness ( 'I'- thought ). The so-called waking
state is itself an illusion.
Turn your vision inward and then, the whole world will be full of Supreme Spirit. The world is said to be illusion. Illusion is really Truth. Even the material sciences trace the origin of the Universe to some one primordial matter --- subtle, exceedingly subtle.
God is the same both to those who say the world is real and to their opponents. Their outlook is different. You need not entangle yourself in such disputations. The goal is one and the same for all. Look to it.
------TALKS WITH SRI RAMANA MAHARSHI , p. 166
Alan Jacobs https://www.facebook.com/tigersjaws?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCKs_fRlS54TSOZQnOnUbYTsahwVRktKiEymVApTykiiJFJhjcg1KAHqQyv9JeEMMKIoyjsrOD3uNyD&fref=mentions

Tue Feb 12, 2019 9:30 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna


శ్రీకృష్ణుని అష్టభార్యాత్వం -- పి. విజయలక్ష్మి, సప్తగిరి
కృష్ణ బహు భార్యత్వ అంతరార్థాలు, పరమార్థాలు, జన్మాంతర పుణ్య సంస్కార సంపన్నులు, భక్తి-జ్ఞాన వైరాగ్య-తత్వ ముముక్షువులు అయినవారికి కొంతమేరకు తెలిసే అవకాశముంది. శ్రీకృష్ణుని భార్యా సంఘంలో అష్టమహిషులు అని పేరొందిన వారు: రుక్మిణి, జాంబవతి, సత్యభామ, కాళింది, మిత్రవింద, నాగ్నజితి, భద్ర, లక్ష్మణ. వీరిని చేపట్టటంలో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడైన పురుషోత్తముడు. ప్రకృతి స్త్రీ. ఎనిమిది విధాలుగా విభాగితమైన ఈ ప్రకృతిని భగవంతుడు స్వీకరించి, లోక కల్యాణం గావించడమే ఈ అష్టకల్యాణలలోని ఆంతర్యం! భగవంతుని ప్రకృతులు లేక ఎనిమిది శక్తులు:
భూమి రాపో2నలో వాయుః ఖం మనోబుద్దిరేవ చ |
అహంకార ఇతీయం మే భిన్న ప్రక్రుతి రష్టధా || (గీత 7.4)
శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా విజ్ఞానయోగంలో వివరించినట్లుగా, భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అనే ఈ ఎనిమిది భగవంతుని విశ్వ కల్యాణ కారకాలైన అంగాలు.
ఈ పంచభూతాదులైన అష్టశక్తులు పురుషోత్తమునిచే భరింపదగినవి కనుక భార్యాత్వం పొందుతాయి.. వీటిల్ని భరించేవాడు కనుక ఈ ప్రకృతులకు అయన భర్త అవుతాడు. కాగా, భగవంతుడు పేర్కొన్న ఈ అష్ట ప్రకృతులే మూర్తిమంతాలై అష్ట-భార్యలుగా స్వామినే చేరాయి. ఎవరెవరియందు ఏయే ప్రకృతి కనిపిస్తుందో క్రింద వివరించబడింది.
(1) రుక్మిణి - అగ్ని తత్వం - శ్రీ కృష్ణుని అష్ట మహిషులలో అనుపాయని (ఎడబాటు లేనిది) అయిన లక్ష్మీదేవి అంశతో జన్మించినది రుక్మిణి ఒక్కతే! లక్ష్మి మూల ప్రకృతి రూపం అగ్ని శిఖలతో పోల్చబడి ఉంది. (హిరణ్యప్రాకారా మార్ద్రం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం - తామగ్ని వర్ణాం తపసా జ్వలంతీం - జాతవేదో మమావహ) మొదలైన శ్రీసూక్త వాక్యాలలో అగ్నితత్వం రాజశ్శక్తి పూర్ణ అయిన లక్ష్మికి అన్వయిస్తుంది. శ్రీంలో 'ర' కారము మంత్రశాస్త్రమున అగ్నిబీజం.
(2) జాంబవతి – భూతత్వం - జాంబవతి తండ్రి అయిన జాంబవంతుడు, బ్రహ్మ వంశంలో పుట్టిన స్వేచ్ఛారూపుడు మరియు రావణ వదకై బల్లుకాకృతి (ఎలుగుబంటి) రూపంలో వచ్చినవాడు. బల్లూకరాజు అయిన ఇతడు తెలివైనవాడు మరియు మరపుదనం, మొండిపట్టుదల, జడత్వం కలవాడు. కృష్ణావతారంలో భగవంతునికి కన్యకామణి అయిన తన కూరుర్ని భార్యగా ఇచ్చి ముక్తి నొందాల్సిన విధి ఉంది, కావున కృష్ణావతారం దాకా జీవించి కృష్ణునితో యుద్ధం కూడా చేసాడు. ఇలా తండ్రి యందుగల భూగుణమైన 'జడత్వం' ఈమెలో ఉన్నందున, ఈమెను భూతత్త్వంగా భావించవచ్చు.
(3) సత్యభామ – అహంకారతత్త్వం - ఈమె చరిత్ర అంతా అహంకారమయమే. పోతనామాత్యుడు విశేషణాలతో ఈమెను వివరించాడు: "నానామనుజేంద్ర వందిత గుణస్థితి లక్షణ సత్యభామ, నుద్దామపతి వ్రతాత్వనయ ధర్మ విచక్షణతాదయాయశఃకామను, ముఖద్యుతి నిర్జితసోమను, సత్యభామను. ఈ విశేషణాధిక్యమే ఆమె అహంకారాన్ని చెప్పకనే చెబుతుంది.. కనుక, సత్యభామ అహంకార ప్రకృతిగా నిరూపించవచ్చు.
(4) కాళింది – బుద్ధితత్త్వం - సూర్య పుత్రిక అయిన ఈమె విష్ణువునుగూర్చి గొప్ప తపస్సు చేసి, ఆయనకు కృష్ణావతారంలో భార్య అయింది. సూర్యుని పుత్రిక కావటం వలన మరియు తపోనిష్ఠ వలన, ఈమె బుద్ధితత్త్వాన్ని తెలియపరుస్తుంది. కావున కాళింది బుద్ధితత్వంమని భావించవచ్చు.
(5) మిత్రవింద – ఆకాశతత్త్వం - మిత్ర అనే పదానికి సూర్యుడనే అర్థం ఉన్నందున మరియు పోతనగారు అన్నట్లు 'నిత్యాపూరిత సుజనానందత్వా' అంటే గ్రహతారకాదిసంచారాలు కలిగి, 'ఆకాశశరీరం బ్రహ్మ' మొదలగు భావనలవల్ల ఆకాశంలో అన్వయిస్తుంది. కనుక మిత్రవింద ఆకాశతత్త్వం అని అనటానికి సరిపోతుంది.
(6) 6.నాగ్నజితి - మనస్సుయొక్క తత్త్వం - ఈమె కృష్ణున్ని చూచినంతనే ప్రేమించి పట్టుదలతో పెండ్లాడింది. తన మనస్సును క్రుష్ణార్పితం చేయడంవల్ల, ఈమెను మనస్సుయొక్క తత్త్వంగా తలంపవచ్చు.
(7) భద్ర – జలతత్త్వం - "ఇద్ధనయొన్నిద్రన్, ప్రపూర్ణసద్గుణ సముద్రాన్, అక్షుద్రన్, భద్రన్" అని భద్రకు భద్రవిశేషణాలు అంటే మంగళకరమైన గుణ విశేషణాలు చేర్చినాడు పోతనామాత్యుడు. ప్రపూర్ణ మరియు సముద్ర అనునవి జల శబ్దాలు. కావున ఈమెను జలతత్త్వంగా తలపింపజేస్తాయి.
(8) లక్షణ – వాయుతత్త్వం - మదాంధులైన రాజులనుక్కడించి, కృష్ణుడీమను గైకొని తెచ్చాడు. కనుక ఈమె కేవలం 'మహాబలైమ సాధ్య' అయింది. మహాబలత్వం వాయుగుణం.ఇందువల్ల ఈమెను వాయుతత్త్వంగా భావించవచ్చు.
ఇలా భావించడం వల్ల శ్రీకృష్ణుడు తన అష్టప్రకృతులనే వివాహరూపంలో చేపట్టాడనిపిస్తుంది.
శ్రీకృష్ణుని వివాహాలలో ఒక అద్భుత వృత్తాంతం ఉంది. మొట్టమొదట కృష్ణుడు రుక్మిణిని పెండ్లాడు. పిదప కొంతకాలానికే తక్కిన ఏదుమందినీ పెండ్లాడు. మొత్తం ఈ అష్టభార్యలో ఎవ్వరికిగానీ సపత్ని సంబంధమైన అసూయలేదు. వీరందరూ పతివ్రతలు కనుకనే "సాధ్వి' అనే పేరు చెల్లింది. అందుచే వారి ఆనందానికి కొరతలేదు. తృప్తియే ఆనందానికి ప్రధానం. శ్రీకృష్ణుని భార్యలందరూ శ్రీదేవీ కళాసంబవలే! శ్రీమహావిష్ణువుకు ఒక్క శ్రీదేవియే పత్ని. ఆమె ఒక్కొక్క అవతారంలో ఒక్కొక్క పత్నియై భగవంతున్ని సేవించింది. వారిని సేవించి, పూజించి, తరించడం మన కర్తవ్యం.


Tue Feb 12, 2019 9:32 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Virtuous conduct also ensures mental peace, and that in turn saves you from many a physical and mental illness. If you overstep the bounds (mithi), you will not progress (gathi). Coming to the topic of physical illness, I must tell you that you must practice moderation in food, drink, sleep and exercise. Good food taken in moderate quantities, at regular intervals — that is the prescription. Pure, wholesome (satwic) food promotes self-control and intelligence more than passion-producing (rajasic) and impure (tamasic) food. For spiritual aspirants, pure and wholesome food is very necessary. Subtle invisible thought-forms can pass from one person to another through food. Hence you must be very careful about food, especially where you are proceeding Godward, through the steep path of yoga. Sleep too should be regulated and moderate; it is as important as work and food. Remember also that dress is primarily for protection against heat and cold, not for vain display even at the cost of health.

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

Re: [racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Oh dear Lyla,

Can understand your feelings as never did I see such a message from you!

What can I do for you?

Presently sincere condolences!

Hemantha

On Saturday, 9 February, 2019, 2:55:58 AM IST, 'V. Chowdary Jampala' cjampala@gmail.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


 

Dr. Kadiyala Vasudevarao, MD; Retired Professor of Biochemistry, medical historian, writer and literary enthusiast.
He was my mentor and a great friend.
Generations of doctors from Guntur Medical College in US speak fondly of their indebtedness to him.
Even lately, he was intellectually vibrant and active with no obvious physical problems. There was a lot more that we were expecting from him. 
Did not expect this at this time.
We will miss him; a lot.

Regards  -- V Chowdary Jampala On Fri, Feb 8, 2019 at 11:47 AM lylayfl@aol.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups..com> wrote:
 

Devastation

 

It is relentless. It is cruel.

The man who had known me

And had seen me in the cradle

In Katur,

My beloved brother in law

Professor of bio-chemistry

He is still in the middle of his writing

He told me.  

He was here. He is here? Is he not?

He is not anywhere?

How can that be?

I don't want to believe it.

I can't bear it.

God! What are you doing to us!

You have turned into a downright Murderer.

I am not talking to you anymore.

 

Lyla...--
Nothing in this world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful people with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not; the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent  -- Calvin Coolidge

__._,_.___

Posted by: Hemantha Kumar Pamarthy <andhraputhra@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (131)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

Aging Population, Re: [racchabanda] Science & Culture from VEFI

 

Murty garu:
Your proposal is a dangerous proposal because 1) it was tried and failed miserably with a lot of misery in two countries - China and India in the last millennium (century),  2) not all countries have the same demography and fertility rate, 3) Most of the Southern States in the Indian Union are below the replacement fertility of 2.1 per woman, 4) Many countries are also below the replacement fertility, and 5) Further, please see Aging Population: https://www.linkedin.com/pulse/aging-population-rao-vepachedu-ms-jd-phd-llm/?published=t 

Rao

Dr. Rao Vepachedu, MS, JD, PhD, LLM

www.linkedin.com/in/vepachedu


On Tue, Feb 12, 2019 at 10:35 AM Katta Murty <murty@umich.edu> wrote:

Srinivas  gArU: I  am afraid  that  the  measures suggested   by  you  
are  enough;   what   we  desperately  need is  human population
stabilization. Pl. see: 

This  can  be achieved   by  ensuring  that  at  least  one member  of
a  couple  are  sterilized  when   the   wife  delivers  their  3rd   (or  better
2nd )  child.
Murty.


 

__._,_.___

Posted by: Sreenivasarao Vepachedu <svepachedu@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___