[racchabanda] సార్థకనామ గణాక్షర వృత్తము - రజతగిరి #sArthakanAma gaNAxara vRttamu - rajatagiri#

 

రజతగిరి -

ఆధారము - కల్పితము 
సార్థకనామ గణాక్షర వృత్తము - [ర/జ/త/(గ3)/(ర)3]

రజతగిరి - ర/జ/త/మ/ర/ర/ర UI UI UI UUI UUU - UIU UIU UIU
21 ప్రకృతి 598315 

రమ్ము నన్ను జూడ వేవేగ మోదేవీ - రాగముల్ నింప డెందమ్ములో 
నిమ్ము ప్రీతితోడ మాధుర్య పీయూషం - బింపుగా నీనిశీథమ్ములో 
సొమ్ము నీమనోజ్ఞమౌ నాద గీతమ్ముల్ - సోలెదన్ హాయిగా సొంపులో 
నిమ్మనోజ్ఞ వేళలో నాకు నానంద - మ్మెల్ల లేకుండె లోకమ్ములో 

వెండికొండపైన నీకెప్పు డోదేవా - ప్రేమతో నాడు నృత్యమ్ములా 
కొండనుండి నీవు రావేల నన్ గానన్ - గూర్మి గంధమ్ము నిత్యమ్ములా 
నిండనిమ్ము నీదు స్నేహమ్ము ప్రీతిన్ నా - నేత్రముల్ వెల్గు దీపమ్ములే 
గుండె నీకు మందిరమ్మయ్యెఁ బూజించన్ - గోరితిన్ నీదు పాదమ్ములే 

మూలనున్న వీణ నీరోజు మీటంగాఁ - మోద మాపూవులై రాలునా 
లాలిపాట నీవు మెల్లంగఁ బాడంగా - రాగదీపమ్ములే వెల్గునా 
కేల నన్ను నీవు దాఁకంగ మేనెల్లన్ - గెంపులే స్రోతమై పారునా 
పాలపొంగు నాదు ప్రాయమ్ము నీకీయన్ - భావసంతృప్తి యింపొందునా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
rajatagiri -

aadhAramu - kalpitamu 
sArthakanAma gaNAxara vRttamu - [ra/ja/ta/(ga3)/(ra)3]

rajatagiri - ra/ja/ta/ma/ra/ra/ra #UI UI UI UUI UUU - UIU UIU UIU#
21 prakRti 598315 

rammu nannu jUDa vEvEga mOdEvI - rAgamul niMpa DeMdammulO 
nimmu prItitODa mAdhurya pIyUshaM - biMpugA nIniSIthammulO 
sommu nImanOj~namau nAda gItammul - sOledan hAyigA soMpulO 
nimmanOj~na vELalO nAku nAnaMda - mmella lEkuMDe lOkammulO 

veMDikoMDapaina nIkeppu DOdEvA - prEmatO nADu nRtyammulA 
koMDanuMDi nIvu rAvEla nan gAnan - gUrmi gaMdhammu nityammulA 
niMDanimmu nIdu snaehammu prItin nA - nEtramul velgu dIpammulE 
guMDe nIku maMdirammayye@M bUjiMchan - gOritin nIdu pAdammulE 

mUlanunna vINa nIrOju mITaMgA@M - mOda mApUvulai rAlunA 
lAlipATa nIvu mellaMga@M bADaMgA - rAgadIpammulE velgunA 
kEla nannu nIvu dA@MkaMga mEnellan - geMpulE srOtamai pArunA 
pAlapoMgu nAdu prAyammu nIkIyan - bhAvasaMtRpti yiMpoMdunA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4878

6 Messages

Digest #4878
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.3
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna

Messages

Sun Feb 17, 2019 5:59 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

You get the human body through the karma of the past; you get the 'type of character' according to the tendencies (vasanas) cultivated in the past. Do not delude yourself that you are the body or be fascinated into an attachment for it. But it is your task to guard it from harm and keep it in good trim. For, isn't it with your body that you are imbibing the exhilaration of the bliss of the Lord, the Majesty of the Lord? Therefore, do not deride the body or treat it with contempt. That equipment is intended for your journey towards the Lord; it is the Lord's chariot; do not neglect or keep it in disrepair. Do not lament, "Oh, this is my fate, my own past punishing me, I must suffer, I cannot escape it." People get disheartened thus. If karma is so inescapable, what is the use of prayer, of remembering the Lord's name, of meditation, or of the ritual of worship? Have faith, persist and win the grace of the Lord, and all the accumulated burden will be burnt into ashes in a moment!

Sun Feb 17, 2019 6:00 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Do not yield to despair. Even the infant lotus buds bloom in their own good time. By the cumulative effect of the good done in many previous births, you have secured this fortune; you do not know how much you have gone through, but I know! And, whether you know or not, I shall certainly satisfy all your needs. You must take in the medicine I give and also follow the diet I prescribe and avoid the things I prohibit. Take the Form you like and meditate upon it, take the Name you love and repeat it, then no evil thought will arise. Wicked thoughts will flee. When they have fled, what remains is the Embodiment of Atma (Atmaswarupa). Lead your lives according to My Teachings, without the slightest modification. First have faith, then the experience is granted. You worship with faith and you will experience Grace. Faith results in Grace without your being aware of it.

Sun Feb 17, 2019 6:03 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

In one of the jails, there was once a very pure soul devoted to spiritual ideals who was carefully practising spiritual discipline. He had advanced very far in meditation and concentration. However, one day when he sat for meditation, he felt very savage emotions surging up in him and was shocked to find that he could not, in spite of tremendous struggle, suppress the hateful and murderous thoughts that took hold of him. He was rocked in agony, and his guru was also upset at the turn of events. The guru probed into the history of the disciple rather deeply but could not find any valid reason for the tragedy. At last, he found that a certain fanatic murderer had acted as the cook in the jail kitchen the day previous to the calamity, and his hateful thoughts had pervaded the food he cooked. Subtle invisible thought-forms can pass from one person to another by such means.

Sun Feb 17, 2019 6:04 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

The mind is omnivorous – it devours whatever is present and feels pleasant Omnivorous creatures are indiscriminate in their eating; they consume whatever is available and feels pleasurable.

Our mind is omnivorous in the sensory stimuli it consumes. If any stimulus is present before it, it wants to try that out immediately. If any stimulus feels pleasant, it wants to enjoy that more and more. And if something is both present and pleasant, it forcefully rushes to consume it compulsively and continuously.
The mind's omnivorous nature is thoroughly exploited by today's hi-tech materialistic culture. How? First, the culture makes sensual stimuli constantly available, being just a few clicks away on our devices.. Second, it doctors such stimuli, physically and digitally, to make them appear irresistibly pleasurable.
Consequently, our mind gets caught in craving to consume them more and more. And whatever the mind consumes, it regurgitates as desires and delusions that can degrade and even destroy us. Pertinently, the Bhagavad-gita (02.67) cautions that whatever our senses perceive, if the mind finds that attractive, it downs our intelligence and drags us into indulgence.
Knowing that the mind is indiscriminate, we need to be discriminating to protect ourselves. How? Through a two-pronged program: from below, physically; and from above, intellectually.
Physically, we can regulate our environment so that tempting stimuli are not readily available. Even if we can't change the mainstream culture, we can create a spiritual culture in our vicinity.
Intellectually, we can study the Gita regularly, thereby equipping ourselves to see beyond appearances. Then, we won't gullibly believe that whatever feels pleasant is beneficent.
However, protection from temptation is not enough; we also need purification. When we connect with all-pure Krishna by practicing bhakti-yoga, gradually our mind starts relishing his remembrance and service. With our mind thus purged of its dietary indiscriminateness, we naturally shun sensual stimuli and savor spiritual stimuli.
Think it over:
How is the mind's omnivorous nature exploited by today's culture? How can we protect ourselves from the mind's indiscriminate consumption? How can we purify our mind? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20095&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-67.jpg http://twitter.com/share?text=The%20mind%20is%20omnivorous%20%E2%80%93%20it%20devours%20whatever%20is%20present%20and%20feels%20pleasant&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20095&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20095 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20095&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-67.jpg&description=%C2%A0Omnivorous%20creatures%20are%20indiscriminate%20in%20their%20eating%3B%20they%20consume%20whatever%20is%20available%20and%20feels%20pleasurable.Our%20mind%20is%20omnivorous%20in%20the%20sensory%20stimuli%20it%20consumes.%20If%20any%20stimulus%20is%20present%20before%20it%2C%20it%20wants%20to%20try%20that%20out%20immediately.%20If%20any%20stimulus%20feels%20pleasant%2C%20it%20wants%20to... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-67
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-67


Read more https://www.gitadaily.com/the-mind-is-omnivorous-it-devours-whatever-is-present-and-feels-pleasant/ https://www.gitadaily.com/the-mind-is-omnivorous-it-devours-whatever-is-present-and-feels-pleasant/

Sun Feb 17, 2019 6:05 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Conscience without intelligence is blunt, intelligence without conscience is numb Conscience and intelligence are two vital components of our inner defense mechanism. Whenever we feel tempted to do something wrong, conscience deters us through feelings of guilt and intelligence through rational analysis.

Ideally, both conscience and intelligence work together. But sometimes they get separated.
Conscience without intelligence is blunt: Just as a blunt object can't cut through other things, conscience without intelligence can't cut through the misconceptions that impel misdeeds. When we have conscience without intelligence, we feel bad on seeing someone doing something wrong, but can't explain systematically why that thing is wrong. So, we can't bring intellectual conviction to our moral sense, thus blunting our ability to aid others in making good choices. For example, we may innately feel that killing animals to eat them is bad, but may struggle to logically explain why that is bad.
Intelligence without conscience is numb: Just as a numb bodily part doesn't feel any sensation, intelligence without conviction doesn't feel any pinch on encountering a misdeed. When we have intelligence without conscience, we may explain rationally, even brilliantly, why something is wrong, yet stay unfeeling when that very thing happens in front of us; we have no fervor when communicating moral principles to others. For example, we may insightfully analyze the harms of meat-eating, yet feel nothing on seeing the meat-packing industry flourishing.
The Bhagavad-gita is a handbook for winning the inner war – and it strengthens both components of our inner defense mechanism. By hearing the Gita (18.73), Arjuna's doubts were dissipated, indicating that he was intellectually convinced. And he became permeated with a divine calmness that enabled him to harmonize willingly with the divine will.
Thus, by learning and living the Gita, when our conscience and intelligence become aligned, we can ourselves choose wisely and help others to choose wisely.
Think it over:
How is conscience without intelligence blunt? How is intelligence without conscience numb? How can the Gita strengthen our inner defense mechanism?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily..com%2F%3Fp%3D20102&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-18-Text-73.jpg http://twitter.com/share?text=Conscience%20without%20intelligence%20is%20blunt%2C%20intelligence%20without%20conscience%20is%20numb&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20102&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20102 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20102&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-18-Text-73.jpg&description=Conscience%20and%20intelligence%20are%20two%20vital%20components%20of%20our%20inner%20defense%20mechanism.%20Whenever%20we%20feel%20tempted%20to%20do%20something%20wrong%2C%20conscience%20deters%20us%20through%20feelings%20of%20guilt%20and%20intelligence%20through%20rational%20analysis.Ideally%2C%20both%20conscience%20and%20intelligence%20work%20together.%20But%20sometimes... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-18-text-73
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-18-text-73


Read more https://www.gitadaily.com/conscience-without-intelligence-is-blunt-intelligence-without-conscience-is-numb/ https://www.gitadaily.com/conscience-without-intelligence-is-blunt-intelligence-without-conscience-is-numb/

Sun Feb 17, 2019 6:05 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Jealousy is a canker that consumes man. All restlessness and fighting between one community and another, one man and another, are due to this evil quality. The heart of jealous man burns actually when he sees his neighbour in a more prosperous condition. Jealousy can be eradicated by developing nobility or magnanimity. (Swami Sivananda)
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.