[racchabanda] ఇంద్రభాను - 3 #iMdrabhAnu - 3#

 

ఇంద్రభాను - 3

ఈ వృత్తపు అమరికను ఈ విధముగా కూడ వ్రాయ వీలగును - UI - UIUIU - UIUIU. ఇలా వ్రాసినప్పుడు, ప్రాసనుంచి, ప్రతి పాదమునకు వేఱువేఱు ప్రాసయతులను (యతితో) ఉంచి వ్రాయ వచ్చును. ఆ ప్రయత్నమునకు ఉదాహరణములు - 

ఇంద్రభాను - ర/జ/త/ర UI - UIUIU - UIUIU
12 జగతి 1323

స్వామి నిన్ను జేరనా - సన్నుతించనా 
ఏమి నీదు కోర్కెయో - యీధరిత్రిపై 
మోము చూపవేలకో - మోపు చాలురా 
ప్రేమ మానసమ్ములో - వీణ మ్రోఁతరా 

నిన్ను దల్వఁగా సదా - నిల్వలేనురా 
తెన్ను కానకుండెరా - దీననైతిరా 
వెన్ను తట్టి లేపరా - పెట్టుచెట్టుగా 
కన్న నీవె యండరా - కావ రమ్మురా 
(పెట్టుచెట్టు = కల్పవృక్షము) 

పూల కారు వచ్చెరా - భూరి వర్ణమై 
చాల కోరికల్ మదిన్ - జారుహాసినీ 
నీల నీరదాకృతీ - నేర మెంచకోయ్ 
కేల హార మందుకో - క్షీరపాత్రతో 

ఈ వృత్తములో మొదటి రెండు అక్షరములను తొలగిస్తే మనకు హరహర (కర్ణపాలికా, పంక్తికా, మరాళికా, మౌక్తిక) వృత్తము లభిస్తుంది. 

హరిహర - ర/య/జ/గ UIUIU - UIUIU 
10 పంక్తి 331 

పైన ఇవ్వబడిన మూడవ ఉదాహరణమును పది యక్షరముల వృత్తముగా మార్చగా లభించినది - 

కారు వచ్చెరా - భూరి వర్ణమై 
కోరికల్ మదిన్ - జారుహాసినీ 
నీరదాకృతీ - నేర మెంచకోయ్ 
హార మందుకో -  క్షీరపాత్రతో 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
iMdrabhAnu - 3

ee vRttapu amarikanu ee vidhamugA kUDa vrAya vIlagunu - #UI - UIUIU - UIUIU#. ilA vrAsinappuDu, prAsanuMchi, prati pAdamunaku vE~ruvE~ru prAsayatulanu (yatitO) uMchi vrAya vachchunu. aa prayatnamunaku udAharaNamulu - 

iMdrabhAnu - ra/ja/ta/ra #UI - UIUIU - UIUIU#
12 jagati 1323

svAmi ninnu jEranA - sannutiMchanA 
Emi nIdu kOrkeyO - yIdharitripai 
mOmu chUpavElakO - mOpu chAlurA 
prEma mAnasammulO - vINa mrO@MtarA 

ninnu dalva@MgA sadA - nilvalEnurA 
tennu kAnakuMDerA - dInanaitirA 
vennu taTTi lEparA - peTTucheTTugA 
kanna nIve yaMDarA - kAva rammurA 
(peTTucheTTu = kalpavRxamu) 

pUla kAru vachcherA - bhUri varNamai 
chAla kOrikal madin - jAruhAsinI 
nIla nIradAkRtI - nEra meMchakOy 
kEla hAra maMdukO - xiirapAtratO 

ee vRttamulO modaTi reMDu axaramulanu tolagistE manaku harahara (karNapAlikA, paMktikA, marALikA, mauktika) vRttamu labhistuMdi. 

harihara - ra/ya/ja/ga #UIUIU - UIUIU# 
10 paMkti 331 

paina ivvabaDina mUDava udAharan'amunu padi yaxaramula vRttamugA mArchagA labhiMchinadi - 

kAru vachcherA - bhUri varNamai 
kOrikal madin - jAruhAsinI 
nIradAkRtI - nEra meMchakOy 
hAra maMdukO - xiirapAtratO 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఇంద్రభాను - 2 #iMdrabhAnu - 2#

 

ఇంద్రభాను - 2

ఇంద్రభాను వృత్తపు గణముల అమరిక - UIUIU - IU - UIUIU. ఇందులో మొదటి భాగపు చివరి భాగపు అమరికలు ఒక్కటే. అవి లగపు వంతెనచే కలుపబడినది. కావున అక్షరసామ్య యతి, ప్రాసయతి రెండింటితో వ్రాస్తే ఈ వృత్తము శోభాయమానముగా ఉంటుంది. అట్టి ప్రయత్నమునకు ఉదాహరణములు - 

ఇంద్రభాను - ర/జ/త/ర UIUIU - IU - UIUIU 
12 జగతి 1323 

రమ్ము సుందరీ - రతీ - రమ్ము ప్రేమతో 
సొమ్ము నీవెగా - సుధల్ - చిమ్మ రా చెలీ 
కమ్మ వ్రాసితిన్ - గదా - కమ్మఁగా సకీ 
వమ్ము సేయకే - వరం - బిమ్ము శీఘ్రమే 

వీణ మీటనా - ప్రియా - వీనులింపవన్ 
పాన మీయనా - ప్రభూ - తేనె తీపితో 
ఆనతీయవా - హరీ - ప్రాణ మిత్తురా
నేను నీకెరా - నిశిన్ - మేను నీకెరా 

కాల మయ్యెరా - కథల్ - చాలు నింకరా 
పాలు త్రాగరా - పద - మ్మాలకించరా 
కాల మయ్యెరా - కనుల్ - వాలిపోయెరా
నీలమోహనా - నిసిన్ - లాలి పాడనా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
iMdrabhAnu - 2

iMdrabhAnu vRttapu gaNamula amarika - #UIUIU - IU - UIUIU#. iMdulO modaTi bhAgapu chivari bhAgapu amarikalu okkaTE. avi lagapu vaMtenachE kalupabaDinadi. kAvuna axarasAmya yati, prAsayati reMDiMTitO vrAstE ee vRttamu SObhAyamAnamugA uMTuMdi. aTTi prayatnamunaku udAharaNamulu - 

iMdrabhAnu - ra/ja/ta/ra #UIUIU - IU - UIUIU# 
12 jagati 1323 

rammu suMdaree - ratee - rammu praematO 
sommu neevegaa - sudhal^ - chimma raa chelee 
kamma vraasitin^ - gadaa - kamma@Mgaa sakee 
vammu saeyakae - varaM - bimmu Seeghramae 

veeNa meeTanaa - priyaa - veenuliMpavan^ 
paana mIyanaa - prabhoo - taene teepitO 
aanateeyavaa - haree - praaNa mitturaa
naenu neekeraa - niSin^ - maenu neekeraa 

kaala mayyeraa - kathal^ - chaalu niMkaraa 
paalu traagaraa - pada - mmaalakiMcharaa 
kaala mayyeraa - kanul^ - vaalipOyeraa
neelamOhanaa - nisin^ - laali paaDanaa 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4879[2 Attachments]

8 Messages

Digest #4879
1.1
Positive Life by p_gopi_krishna
1.2
Positive Life by p_gopi_krishna
2.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
4.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna
5.1
Satsangam by p_gopi_krishna
6.1
Health by p_gopi_krishna

Messages

Mon Feb 18, 2019 1:04 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

SOME THOUGHTS OF LIFE IMPROVEMENT for LIFE


I know, none of us would be able to implement all as we are different personalities and in different profession. But, no harm in trying.

1. Take a 10-30 minutes walk every day. And while you walk, smile.

2. Sit in silence for at least 10 minutes each day.

3. Sleep for 7 hours.

4. Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm, and Empathy.

5. Play more games.

6. Read more books than you did in past

7. Make time to practice meditation, yoga, and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.

8. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6.

9. Dream more while you are awake.

10. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.

11. Drink plenty of water.

12. Try to make at least three people smile each day.

13. Don't waste your precious energy on gossip.

14. Forget issues of the past. Don't remind your partner with his/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness.

15. Don't have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.

16.. Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.

17. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar.

18. Smile and laugh more.

19. Life is too short to waste time hating anyone. Don't hate others.

20. Don't take yourself so seriously. No one else does.

21. You don't have to win every argument. Agree to disagree.

22. Make peace with your past so it won't spoil the present.

23. Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about. Don't compare your partner with others.

24. No one is in charge of your happiness except you.

25. Forgive everyone for everything.

26. What other people think of you is none of your business.

27. However good or bad a situation is, it will change.

28. Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will.Stay in touch.

29. Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.

30. Envy is a waste of time. You already have all you need.

31. The best is yet to come.

32. No matter how you feel, get up, dress up and show up.

33. Do the right thing!

34. Call your family often.

35. Your inner most is always happy. So be happy.

36. Each day give something good to others.

37. Don't over do. Keep your limits.

Mon Feb 18, 2019 9:04 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Food Wastes - Thought Provoking Facts
There are nearly one billion malnourished people in the world, but the approximately 40 million tonnes of food wasted by US households, retailers and food services each year would be enough to satisfy the hunger of every one of them.
The irrigation water used globally to grow food that is wasted would be enough for the domestic needs (at 200 litres per person per day) of 9 billion people - the number expected on the planet by 2050.
If we planted trees on land currently used to grow unnecessary surplus and wasted food, this would offset a theoretical maximum of 100% of greenhouse gas emissions from fossil fuel combustion.
10% of rich countries' greenhouse gas emissions come from growing food that is never eaten.
The UK, US and Europe have nearly twice as much food as is required by the nutritional needs of their populations. Up to half the entire food supply is wasted between the farm and the fork. If crops wastefully fed to livestock are included, European countries have more than three times more food than they need, while the US has around four times more food than is needed, and up to three-quarters of the nutritional value is lost before it reaches people's mouths.
UK Households waste around 20% of all the food they buy – but the good news is that this suggests a 17% reduction since 2007. We're improving!
All the world's nearly one billion hungry people could be lifted out of malnourishment on less than a quarter of the food that is wasted in the US, UK and Europe.
A third of the world's entire food supply could be saved by reducing waste - or enough to feed 3 billion people; and this would still leave enough surplus for countries to provide their populations with 130 per cent of their nutritional requirements.
2.3 million tonnes of fish discarded in the North Atlantic and the North Sea each year; 40 to 60% of all fish caught in Europe are discarded - either because they are the wrong size, species, or because of the ill-governed European quota system.
An estimated 20 to 40% of UK fruit and vegetables rejected even before they reach the shops - mostly because they do not match the supermarkets' excessively strict cosmetic standards.
8.3 million hectares of land required to produce just the meat and dairy products wasted in UK homes and in US homes, shops and restaurants. That is 7 times the amount of Amazon rainforest destroyed in Brazil in one year, largely for cattle grazing and soy production to export for livestock feed.
The bread and other cereal products thrown away in UK households alone would have been enough to lift 30 million of the world's hungry people out of malnourishment
4600 kilocalories per day of food are harvested for every person on the planet; of these, only around 2000 on average are eaten - more than half of it is lost on the way.
24 to 35% of school lunches end up in the bin.
An estimated 15 million tonnes of food wasted in Britain from the plough to the plate.
All statistics are fully referenced in Tristram Stuart, Waste: Uncovering the Global Food Scandal (Penguin, 2009)."
http://www.tristramstuart.co.uk/FoodWasteFacts.html http://www.tristramstuart.co.uk/FoodWasteFacts.html?fbclid=IwAR3BFbnIhbUMJxm_oOcnD-no0oyuugo8JY11cuWrL-ZJ_99NeJdng3uhiC8

Mon Feb 18, 2019 1:05 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

For all our troubles and difficulties our conduct alone is responsible. If our actions are good the results will be good. Bad actions will lead to bad consequences. People think that good and bad are related to bad time. Not at all! Your thoughts alone are the root-cause. Hence, you should develop good thoughts and do good deeds. You should cherish good feelings and associate with good persons. Every one of you must also realise the preciousness of time. Today, most of you waste a lot of your available time.. This is utterly wrong. Time should be used always for the right purposes. That is the foremost duty of every individual. Waste of time is a waste of life. The Lord of time protects those who take refuge in Him, even against the Lord of death, Kala. In fact, the nation's prosperity is dependent on how people make use of their time in the performance of good actions!

Mon Feb 18, 2019 8:52 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

The epics teach the path of devotion and surrender. They ask that one should do every deed in a spirit of dedication. Allow the wind of doubt or the sun of despair to affect the pot of Ananda (bliss) you have filled, and it will evaporate quickly. But keep the pot in the cool waters of good company and good deeds; it can be preserved undiminished for ever. Ananda too grows when you dwell on it in silence and recapitulate the circumstances which yielded it. That is why manana or inner reflection is such an important part of spiritual effort. Like the child which throws off its toys and starts crying, you too must realise the paltriness of the toys of fame and fortune, and call out for the Mother. The child feels that all else is trash before the love of the Mother and the blessedness of Her presence. One should not aspire for anything less.

Mon Feb 18, 2019 3:26 am (PST) . Posted by:

lalitha_b99

Hey,

I just signed the petition "Narendra Modi: Requesting Indian PM to take
necessary action & avenge our martyrs of Pulwama attack" and wanted to see
if you could help by adding your name.

Our goal is to reach 300,000 signatures and we need more support. You can
read more and sign the petition here:

http://chng.it/dQMYWbdLgQ

Thanks!
Lalitha

Mon Feb 18, 2019 6:16 am (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

When the body and mind gravitate toward God, they become calm and quiet. The consciousness and life force become interiorized whe one is inwardly with God. True devotion is like a plummet that sinks into the sea-bottom of the perception of God.

(Paramahansa Yogananda)

Mon Feb 18, 2019 8:44 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

పరిపూర్ణ శ్లోకం
అన్నపూర్ణే! సదాపూర్ణే!

శంకర ప్రాణ వల్లభే!

జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం

భిక్షాం దేహి చ పార్వతి!
"అన్న సమ్రుద్ధిగల తల్లీ! ఎల్లవేళలా మరియు ఎన్నడూ కోశాగారం ఖాళీగాని నిండైన జగదంబ! పతిస్తుతితో ప్రరవశించే పతివ్రత అయిన శంకరునికి ప్రాణప్రియమైన దేవీ!, ఓ పార్వతీదేవీ! జ్ఞానవైరాగ్యాలు సిద్ధించడానికి మాకు భిక్షనీయవమ్మా"
ప్రకృతి అయిన జగదంబ అన్నాల భాండారం (అన్నపూర్ణ). ఎన్ని జీవులు ఎన్ని రకాలుగా తిని తిరుగుతున్నా తరగని భాండారం (సదా పూర్ణ). ఈ ప్రకృతి అంతా పరమేశ్వరుని శక్తి (శంకర ప్రాణవల్లభ). పవిత్రమైన ఈ చింతనతో అన్నాన్ని స్వీకరించేవాడు - అన్నం ఎందుకు తినాలో తెలిసినవాడు. 'జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం' - జ్ఞానవైరాగ్యాలు సిద్ధించడానికి (మాత్రమే) అన్నం తినాలి.
తినే తిండి బుద్ధిని చైతన్యవంతం చేసి చక్కని జ్ఞానాన్ని కలిగించాలి. ఆ జ్ఞానం ఏది సత్యమో, ఏది అసత్యమో గ్రహించి మోహశోకాలను, రాగద్వేషాలను వదిలే దివ్యానుభవం పొందించాలి. అందుకే ఆహార స్వీకారం.
వండుకు తింటున్నామన్న అహంకారం తొలిగి, 'అన్నం అమ్మ పెట్టింది' అనే భావనే వాత్సల్యాన్నీ, మాధుర్యాన్నీ కలగలిపిన అమృతత్వాన్ని అందిస్తుంది.
అన్నపూర్ణ వడ్డిస్తుంటే ఈశ్వరుడు స్వీకరిస్తున్నట్టుగా ఉన్న చిత్రపటం మనకు సుపరిచితం. ఇందులో మర్మమేమిటంటే, "ప్రకృతి నుంచి తయారైన ఆహారం ముందుగా ఈశ్వరునికి నివేదించిన పిదప మనం స్వీకరించాలి". ఈ ప్రపంచంలో మనం అనుభవించేవన్నీ అన్నపూర్ణ ప్రసాదాలే. వీటిని ఈశ్వరార్పణ బుద్ధితో గ్రహించేవాడు ధన్యుడు.
ఇలా ప్రతి నిత్యం అన్నం తినేముందు మన భావనలో అమ్మ కరుణ కదలాడితే, జీవితాంతం ఆ తల్లి వాత్సల్యం అనుభవించగలం.

డా. సామవేదం షణ్ముఖశర్మ.శ్రీశైల ప్రభ, ఫిబ్రవరి 2019

Attachment(s) from
2 of 2 Photo(s)

Mon Feb 18, 2019 8:54 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

The Foods That'll Keep Your Eyes Healthy! http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinUnfortunately, many of us suffer from blurry vision, dry eyes, and annoying infections. In most cases, as a direct result of these problems, we turn to the ophthalmologist for a medical solution, but a 2013 study suggests that many well-known nutritional supplements can benefit eye health and protect them from various irritable diseases. However, although most nutritional supplements, namely, vitamin C, vitamin A, omega-3 and more can be consumed as supplements, they can also be found in many different foods! We invite you to dive into the next article and find out what elements are important for your eye health and what foods you can find them in. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinVitamin A http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinVitamin A is one of the most important substances for maintaining eye health and is notable, among other things, for its ability to keep our eyes lubricated, when lack of lubrication can lead to dry eyes and difficulty in vision in dark or dim lighting. Vitamin A can come from animals or plants and is found mainly in vegetables and fruits containing beta-carotene, a component that is transformed in the body into this vitamin. The recommended daily intake of beta-carotene is 15 mg, which can be found in the following sources: http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinCarrots - Most of us know that eating carrots contributes to improving vision and what makes it so beneficial is the beta-carotene that it contains. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinSweet potato - One of the most versatile root vegetables with more than 200 different varieties, all of which have a significant amount of beta-carotene.. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinSpinach - Spinach is effective for eye health due to the beta-carotene it contains, and eating it can prevent retinal infections and diseases that cause blindness. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinOther good sources of carotene are apricot, melon, persimmon, mango, cabbage, broccoli, beef liver, chicken liver, fish oil, butter, eggs and more. http://groups..yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinVitamin C http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinVitamin C is an antioxidant that can help prevent damage to various parts of the eye and the rest of the body caused by free radicals and unstable molecules. As we age, the effects of free radicals can lead to the development of severe eye diseases such as macular degeneration and cataracts at a high probability. Therefore, antioxidants are very important for eye health because they can "eliminate" free radicals preventing them from harming your eyes. It is important to know that vitamin C is destroyed in heat, which is why it's recommended to eat the vegetables and fruits that contain it raw. The recommended daily intake of vitamin C is 75-90 mg and can be found in the following sources: http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinRed /Yellow Pepper - Vitamin C exists in high amounts in these sweet peppers, with a constant consumption of which will reduce the risk of severe eye diseases. http://groups..yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinStrawberries - Strawberries are abundant in vitamin C, which is necessary for preventing the onset of eye problems. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinGuava - Vitamin C, found in guava, contributes to the health of the capillaries and maintains the function of retinal cells. Therefore, regular consumption of the fruit will help ensure proper functioning of the eyes. http://groups..yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinOther good sources of vitamin C are citrus fruits, kiwi, papaya, tomatoes, green vegetables, liver, broccoli, sweet potato, avocado and more. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join Omega 3 fatty acids http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinOmega 3 is a generic name given to a group of unsaturated fatty acids, whose consumption has many positive health effects and is therefore considered a common dietary supplement. A study conducted in 2005 shows that omega-3, either from fish or vegetables, has many advantages in maintaining eye health, as well as a key role in the development of infant and child vision. In adults, omega-3 rich diets are associated with eye diseases and macular degeneration, as well as dry eye syndrome - a condition that affects tear production. A combination of fish-based and plant-based omega-3 fatty acids creates a strengthening effect, reducing the inflammation process and restoring the tear glands. The recommended daily intake of Omega 3 is 1.6 grams for a man and 1.1 grams per woman, and can be found in the following sources: http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinWalnuts - Walnuts are an excellent source of plant-based omega-3, when consumed in moderation - a handful of nuts as a snack or a measured addition to a salad. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinTehina – Tehina is an excellent source of omega-3 essential fatty acids and it is recommended to combine 1-2 tablespoons of raw tehina one way or another in at least one meal a day. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinFish - Many fish are rich in omega-3 fatty acids, including salmon, red tuna, herring, anchovies, and sardines. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinOther good sources of Omega 3 are flaxseed oil, mackerel, canola oil, bream, chia seeds and more. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join Lutein and zeaxanthin http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join


http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinLutein and zeaxanthin are two carotenoids stored in the eyes and brain and help protect the eyes from oxidative stress - a condition in which the body can't cope with the number of free radicals that attack it. So, these two carotenoids are two of the eyes' best friends, helping to protect them from screen exhaustion. In fact, they are yellow-orange pigments that act as strong and effective antioxidants, and what distinguishes them from the rest is their high concentration in the eyes, especially in the retina where they secrete a kind of "protective net." They filter out the blue light emanating from different screens and perform an action similar to wearing sunglasses - protecting the eyes from radiation damage. The recommended daily intake is 10 mg of lutein and 2 mg of zeaxanthin which can be found in the following sources: http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinZucchini - Daily consumption of zucchini significantly reduces the risk of developing muscular dystrophy, which can cause blindness. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinBrussels sprouts – Brussels sprouts contain zeaxanthin belonging to the family of carotenoids absorbed into the retina, where it acts as an antioxidant and prevents damage by the sun's rays while preventing early degeneration of the retina. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinBroccoli - Broccoli is a good source of lutein, which, as you understand, is essential for eye health. The greener and darker the broccoli is, the higher the lutein content. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinOther foods containing lutein and zeaxanthin are green leafy vegetables, egg yolks, corn, peas, melon, orange, mango, papaya, white cabbage, lettuce, pumpkin, tomato and more. It is recommended to take consume the foods containing these important carotenoids with a small amount of fat to help the body absorb them better. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinWhat Foods Should You Avoid? http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinFoods high in fat and cholesterol - The eyes have small capillaries and blood vessels which are very important in keeping them clean, making sure that blood and oxygen flow are undisrupted. People with high cholesterol are at greater risk for retinal degeneration, so avoid eating foods that are high in saturated fat and eat more fruits and vegetables. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinFoods high in salt - Salt is sodium, and high levels of it in the body can lead to high blood pressure which can interfere with blood flow to the eyes. Blood flow is vital and very important for nourishing and cleaning the eyes along with removing the waste from them - improper blood supply to the eye may damage the retina and optic nerve. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinHigh Glycemic Foods - People with a high glycemic index are at higher risk for retinal degeneration, with the glycemic index of foods determined by the amount and speed of blood glucose uptake and the amount of insulin the body secretes in response. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join
http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinA few closing words http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/joinAfter reading this article and understanding what substances can keep your eyes healthy, you should remember that in the end, the keywords are fruits, vegetables, fish rich in omega-3, plant-based omega-3 and foods with a low glycemic index. We are confident that now you'll adopt a healthy lifestyle that includes 3 to 5 vegetables a day, 2-4 fruits a day, fish-based omega-3 twice a week, legumes, nuts, and more. http://groups.yahoo.com/group/Amdavadis4Ever/join

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.