[racchabanda] పంచ మాత్రలతో సాంగత్యము #paMcha mAtralatO sAMgatyamu#

 

పంచ మాత్రలతో సాంగత్యము - 

సంగీత మాపేరు - శ్రవణముల కింపుగాఁ 
బొంగె నీ హృదయమున ముదము 
రంగయన నమవాస - రాత్రిలో వెన్నెలలు 
శృంగార కవితలకు నిల్లు

శ్యామలము రాత్రి యిది - చంద్రహీనము నింగి 
ప్రేమమయి కురిపించు వెలుఁగు 
కోమలము రాత్రి యిది - కూర్మితో నను జేరి 
కామవర్ధనిలోఁ బాడు కవిత 

మోహన తరంగిణిని - మోదముగ నీఁద రా 
వాహినిగ మారు మన వాంఛ 
దేహ మొక శలభమై - దీపశిఖలో మండు 
స్నేహమ్ము సాయమును జేయు 

అంత్యప్రాసతో షట్పదిగా సాంగత్యము - 

పున్నమియు నేఁడిందు  
వెన్నెలల ఱేఁడందు 
చెన్నుగాఁ బాడుమా చెలియ 
వన్నెలకు హరివిల్లు 
కన్ను లిఁక రాజిల్లు 
సన్నజాజులె నీవు సకియ 

రాగముల కొక మందు 
భోగముల కొక విందు 
సాఁగనీ నేఁడిందు సాకి
మూఁగవోయితి నిందు 
నాగముగ నీముందు 
సాఁగనీ యీచిందు సాకి 

విరహమే యగు తోడు 
నరకమ్ములో వాఁడు 
నిరతమ్ము కార్చుఁ గనీళ్లు 
హరుసమ్ము లేకుండ 
తెరువులను గనకుండ 
నిరతమ్ము కార్చనీ నీళ్లు

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
paMcha mAtralatO sAMgatyamu - 

saMgIta mApEru - SravaNamula kiMpugA@M 
boMge nI hRdayamuna mudamu 
raMgayana namavAsa - rAtrilO vennelalu 
SRMgAra kavitalaku nillu

SyAmalamu rAtri yidi - chaMdrahInamu niMgi 
prEmamayi kuripiMchu velu@Mgu 
kOmalamu rAtri yidi - kuurmitO nanu jEri 
kAmavardhanilO@M bADu kavita 

mOhana taraMgiNini - mOdamuga nI@Mda rA 
vAhiniga mAru mana vAMCha 
dEha moka Salabhamai - dIpaSikhalO maMDu 
snEhammu sAyamunu jEyu 

aMtyaprAsatO ShaTpadigA sAMgatyamu - 

punnamiyu nE@MDiMdu  
vennelala ~rE@MDaMdu 
chennugA@M bADumA cheliya 
vannelaku harivillu 
kannu li@Mka rAjillu 
sannajAjule nIvu sakiya 

rAgamula koka maMdu 
bhOgamula koka viMdu 
sA@MganI nE@MDiMdu sAki
mU@MgavOyiti niMdu 
nAgamuga nImuMdu 
sA@MganI yIchiMdu sAki 

virahamanu yI chE@Mdu 
narakammulO vA@MDu 
niratammu kArchu@M gannILlu  
harusammu lEkuMDa 
teruvulanu ganakuMDa 
niratammu kArchanI nILlu

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4885

4 Messages

Digest #4885
1.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
1.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
2
Re : Upanayanam article by "Yahoo Mail" simhadriraok
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Fri Feb 22, 2019 11:26 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

When the mind believes something is enjoyable, it stops evaluating whether it is actually enjoyable Our mind often works like a programmed device, giving particular responses to particular stimuli. Some of this programming protects us from pain. For example, if we touch something hot, our mind impels us to move away from it, even before we consciously think about what is happening.

While some of our programming works for us, much of it works against us. Prominent among such harmful programs are our mind's beliefs about pleasure. When the mind believes that something is enjoyable, it pushes us toward that object, even without our conscious intention – and even when such indulgence hurts us.
Consider alcoholics, for example. Their mind has a deep-rooted belief that alcohol is life's greatest enjoyment. Driven by this belief, they drink, even if they have resolved not to. After such drinking binges, even if they get brief highs, they also get long hangovers. Over time, the highs start getting shorter and the hangovers start getting worse. Drinking gives them far more trouble than pleasure.
Our mind may believe that indulgences such as over-eating, over-sleeping or indiscriminate net surfing are enjoyable, but are they, really? Do they leave us feeling contended and fulfilled? Rarely, if ever. Thus, experience demonstrates that our mind's beliefs about material pleasures are false. Yet we tragically choose to trust our mind's beliefs rather than our own experiences.
To protect ourselves, we need to counter our blind faith in our mind. How? By studying Gita wisdom regularly. Helping us to see beyond the initial appearances that the mind sees, the Bhagavad-gita (18.38) states that sensual pleasures feel delightful initially, but painful eventually.
Guided by the Gita, when we conscientiously practice bhakti-yoga, we start accessing lasting happiness. And such sublime experiences gradually change our mind's beliefs about happiness, harmonizing them with eternal spiritual realities.
Think it over:
How does our mind's programming sometimes work against us? How can we understand that our mind's beliefs about material pleasures are false? How can we counter our blind faith in our mind?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily..com%2F%3Fp%3D20117&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-18-Text-38.jpg http://twitter.com/share?text=When%20the%20mind%20believes%20something%20is%20enjoyable%2C%20it%20stops%20evaluating%20whether%20it%20is%20actually%20enjoyable&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20117&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20117 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20117&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-18-Text-38.jpg&description=Our%20mind%20often%20works%20like%20a%20programmed%20device%2C%20giving%20particular%20responses%20to%20particular%20stimuli.%20Some%20of%20this%20programming%20protects%20us%20from%20pain.%20For%20example%2C%20if%20we%20touch%20something%20hot%2C%20our%20mind%20impels%20us%20to%20move%20away%20from%20it%2C%20even%20before%20we%20consciously%20think%20about%20what%20is%20happening.While%20some... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-18-text-38
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-18-text-38


Read more https://www.gitadaily.com/when-the-mind-believes-that-something-is-enjoyable-it-stops-evaluating-whether-it-is-enjoyable/ https://www.gitadaily.com/when-the-mind-believes-that-something-is-enjoyable-it-stops-evaluating-whether-it-is-enjoyable/

Sat Feb 23, 2019 10:19 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Even when our eyes are full of tears, we can still choose to be all ears Sometimes, life afflicts us so grievously that we feel broken, tearful and blinded by confusion and dejection. How can we move ahead when our vision is thus blinded? By seeing with our ears.

The Bhagavad-gita demonstrates this principle. At the Gita's start, Arjuna was so overwhelmed by grief that his bow started slipping from his hands (01.28), his eyes became filled with tears (02.01), and he lost all his will to do anything (01.46).
However, instead of passively giving in, he consciously turned to Krishna for guidance (02.07). And he heard the Gita's message of immortal love. That message raised his vision above his precarious material situation to his imperishable spiritual essence. As his vision rose, his consciousness expanded so that he could see that beyond his frustration was a benevolent divine plan still operational. By thus situating himself in spiritual understanding received by hearing, he became filled with clarity and energy (18.73).
Amidst tears, we too can become illumined and animated. How? By hearing Krishna's message in the Gita and letting it become our eye for looking ahead. By Gita vision, we realize that we as souls are still indestructible and that we are still parts of Krishna, who is always our benefactor. When we practice bhakti-yoga, we become tuned to hear Krishna internally in his Supersoul manifestation. And thus amidst the darkness we will find a ray of light and thus get inspired to move ahead with small steady steps.
Therefore, rather than giving in to our fears, let's be all ears for Krishna. By taking his sublime guidance, cultivating his divine remembrance and sensing his serene presence, our tears and fears will gradually go away, and our way ahead in life will become clear.
Think it over:
How did the Gita guide Arjuna? How can we see with our ears amidst tears? How will our way ahead become clear? https://www.facebook.com/sharer/sharer..php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20121&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-01.jpg http://twitter.com/share?text=Even%20when%20our%20eyes%20are%20full%20of%20tears%2C%20we%20can%20still%20choose%20to%20be%20all%20ears&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20121&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20121 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20121&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-01.jpg&description=Sometimes%2C%20life%20afflicts%20us%20so%20grievously%20that%20we%20feel%20broken%2C%20tearful%20and%20blinded%20by%20confusion%20and%20dejection.%20How%20can%20we%20move%20ahead%20when%20our%20vision%20is%20thus%20blinded%3F%20By%20seeing%20with%20our%20ears.The%20Bhagavad-gita%20demonstrates%20this%20principle.%20At%20the%20Gita%E2%80%99s%20start%2C%20Arjuna%20was%20so%20overwhelmed%20by%20grief... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-01
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-01


Read more https://www.gitadaily.com/even-when-our-eyes-are-full-of-tears-we-can-still-choose-to-be-all-ears/ https://www.gitadaily.com/even-when-our-eyes-are-full-of-tears-we-can-still-choose-to-be-all-ears/

Sat Feb 23, 2019 8:01 am (PST) . Posted by:

"Yahoo Mail" simhadriraok

 Dear Sirs, Goood jnanopadesam.  Reg.Upanayana samskaram I would like you to exhort all those performing this Karma with so much pomp nowadays that it  turns out to be wasteful expenditure if the very purpose of this great initiation is not adhered to in letter and spirit  till the end of one's life, to get the best out of the Sandhyopasana. I blame all Brahmin community persons coming to me  in particular (myself being one) for their becoming  the prime cause for the present chaos and misery in the world, because they don't own it  to be their responsibility to pray daily thrice  for the well being of all  the beings in the entire world, as "Chathuh sagara Paryantam ....", 'Nityam lokaa Samastha sukhino  bhavanthu" etc.   The world would have been different with the cumulative effect of such prayers by all the 3 segments of Society you have mentioned.  For those who adhere to the nityopaasana, the concluding portion of Gayathri Udvaasana praying Gayathri Maatha  for "Ayuh (longevity), Prithivyaam (shelter), Dravinam (money and all siri and sampadas) Brahma Varhasam (celestial varchas), Mahyam datvaa prajaatum Brahma Lokam (and give me permanent place in Brhma Loka - meaning moksha) is a daily demand of the Loka Maatha to bless the Upasaka (here meaning who does Gayathri Mantra daily with devotion, whereas upaasana as you know is more rigorous than mere Japam) and no words can match the real effect of such regular Sandhya vandanam .  It is  a pity that those privileged to do this Japam by proper initiation as you have extolled its aspect for the benefit of the readers in particular, are degrading themselves to the position of  "throwing away the butter in their hands and licking the fingers" , to say the least.  May Gayathri Maatha awaken them to reality. Thanks  and regars -- K.S.Rao (90) &T Colony, Gandhinagar, Hyderabad - 500 080 Phone : 040-27612346/040-27601253(H)

Have a nice day - enquiries to everybody, Thanks & Regards, Simhadri Rao Kanakagiri 1-1-385/5 P&T Colony, Gandhinagar, Hyderabad - 500 080 Phone : 040-27612346/040-27601253(H)

Sat Feb 23, 2019 10:18 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

Be good, be serviceable, be useful, be kind, be God-fearing — then the confidence of the people will be yours. Faith is the very breath of victory — faith in oneself, faith in the good work one has set upon, and faith in its success despite signs of failure. Attachment and hatred are the greatest enemies of progress in any work. If someone is deluded into believing that they are saving others, then woe be to them, for there is no 'other' at all! The fundamental flaw here is ignorance! If only you are wise, you will know that all individuals are waves on the surface of the self-same ocean. All are One, injury to the hand is pain to the whole body. Hence, selfless action is the ideal to be practised! Perform all actions without selfish desire (Nishkama Karma)! Desire for gain is like the poison fangs; when they are pulled out, the snake of karma is rendered harmless.www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

[racchabanda] సాంగత్యము #sAMgatyamu#

 

సాంగత్యము - 

సాంగత్యము ఒక అర్ధసమగీతి. బేసి పాదములలో నాలుగు ఇంద్ర గణములు, సరి పాదములలో రెండు ఇంద్ర గణములు, ఒక సూర్యగణము. బేసి పాదములలో మూడవ గణముతో యతి. ప్రాస నియతము. సీస పాదములో చివరి సూర్య గణమును తొలగిస్తే మనకు సాంగత్యము లభిస్తుంది. ఈ ఛందస్సులో కన్నడములో కావ్యములే వ్రాయబడినవి. మచ్చునకు ఒక ఉదాహరణము కనకదాసులు వ్రాసిన మోహనతరంగిణి కావ్యములోని మొదటి పద్యము - 

శ్రీగిరిజేశ్వర నాత్మాభిరామ స-
ద్వాగీశ పిత పరంధామ 
కాగినెలెయ రంగ సురసార్వభౌమ సు-
త్యాగి పాలిసు పూర్ణకామ
(కన్నడములో యతి లేదు) 

పార్వతీపతి ప్రతిరూపమైన, బ్రహ్మ తండ్రియైన పరంధాముడు, సురసార్వభౌముడు, కల్పవృక్షసమానుడైన కాగినెలె రంగనాయకుడు కాపాడుగాక! 

క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

సారసాక్షా నీదు - సాంగత్యమే కదా 
కోరిక యయె నందగోప 
చేరుట నిన్నెప్డు - శృంగార దీప్తిలో 
శ్రీరంగనాయకా చెప్పు 

ఈ వసంతపు రాత్రి - యీ వెన్నెలల వెల్గు 
జీవితమ్మును మాయ సేసె 
ప్రోవులై నిశిగంధ - పుష్పసంపద తావి 
త్రావమనె నమృత ధార 

అమ్మ యోభారతీ - యానందగీతమ్ము 
నెమ్మదిగను నాకు నేర్పు 
కమ్మగాఁ బాడఁగాఁ - గవితాస్వరూపమ్ము 
నిమ్ము రంజిల నెల్ల రిపుడు 

మాధవా చూడరా - మధుమాస మరుదెంచె 
మోద మివ్వఁగఁ బూచెఁ బూలు 
నాద బిందువులెల్ల - నర్తనమ్ముల నాడె 
పాదపమ్ములఁ బల్కెఁ బక్కి 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
sAMgatyamu - 

sAMgatyamu oka ardhasamagIti. bEsi pAdamulalO nAlugu iMdra gaNamulu, sari pAdamulalO reMDu iMdra gaNamulu, oka sUryagaNamu. bEsi pAdamulalO mUDava gan'amutO yati. prAsa niyatamu. sIsa pAdamulO chivari sUrya gaNamunu tolagistE manaku saaMgatyamu labhistuMdi. ee Chamdassuloe kannaDamulO kAvyamulE vrAyabaDinavi. machchunaku oka udAharan'amu kanakadAsulu vrAsina mOhanataraMgiNi kAvyamulOni modaTi padyamu - 

SrIgirijESvara nAtmAbhirAma sa-
dvAgISa pita paraMdhAma 
kAgineleya raMga surasArvabhauma su-
tyAgi pAlisu pUrNakAma
(kannaDamulO yati lEdu) 

pArvatIpati pratiruupamaina, brahma taMDriyaina paraMdhAmuDu, surasArvabhaumuDu, kalpavRxasamAnuDaina kAginele raMganAyakuDu kApADugAka! 

kriMda nA udAharan'amulu - 

sArasAxA nIdu - sAMgatyamE kadA 
kOrika yaye naMdagOpa 
chEruTa ninnepDu - SRMgAra dIptilO 
SrIraMganAyakA cheppu 

ee vasaMtapu rAtri - yI vennelala velgu 
jIvitammunu mAya sEse 
prOvulai niSigaMdha - pushpasaMpada tAvi 
trAvamane namRta dhAra 

amma yObhAratI - yAnaMdagItammu 
nemmadiganu nAku nErpu 
kammagA@M bADa@MgA@M - gavitAsvarUpammu 
nimmu raMjila nella ripuDu 

mAdhavA chUDarA - madhumAsa marudeMche 
moeda mivva@Mga@M bUche@M bUlu 
nAda biMduvulella - nartanammula nADe 
pAdapammula@M balke@M bakki 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___