[racchabanda] స్కంధక షట్పది #skaMdhaka ShaTpadi#

 

స్కంధక షట్పది - 

ఆధారము - కల్పితము
1,2,4,5 పాదములు - కందపు కుఱుచ పాదములు (12 మాత్రలు)
3,6 పాదములు - కందపు నిడుద పాదములు (12 - 6 + 2 మాత్రలు) 

స్కంధక షట్పది - 

గానమ్మును నే వింటిని 
యానందముతో నుంటిని 
రా నను జూడంగ నిపుడు - రజనిని సొబగై 
నీనగవులు సిరి యంటిని 
నీనామము శరణంటిని 
రా నాకమ్మును జూపు నాకు - రసముల కిరవై 

సందెల వెలుఁగుల నీవే 
సుందర నిశిలో నీవే 
మందాకిని తీరమందు - మాధురి నీవే 
విందగు వేకువ నీవే 
నందన కుసుమము నీవే 
హిందోళపు రాగమందు - నింపులు నీవే 

ప్రేమానందాభరణా 
భూమిజ మానసహరణా 
నా మనమున నుండు మెపుడు - నవ్వుచు రామా 
శ్యామల సుందర వదనా 
సామజవరమృదుగమనా 
స్వామీ కావు మినవంశ - జలనిధిసోమా 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
skaMdhaka ShaTpadi - 

aadhAramu - kalpitamu
1,2,4,5 pAdamulu - kaMdapu ku~rucha pAdamulu (12 mAtralu)
3,6 pAdamulu - kaMdapu niDuda pAdamulu (12 - 6 + 2 mAtralu) 

skaMdhaka shaTpadi - 

gAnammunu nE viMTini 
yAnaMdamutO nuMTini 
rA nanu jUDaMga nipuDu - rajanini sobagai 
nInagavulu siri yaMTini 
nInAmamu SaraNaMTini 
rA nAkammunu jUpu nAku - rasamula kiravai 

saMdela velu@Mgula nIvE 
suMdara niSilO nIvE 
maMdAkini tIramaMdu - mAdhuri nIvE 
viMdagu vEkuva nIvE 
naMdana kusumamu nIvE 
hiMdOLapu rAgamaMdu - niMpulu nIvE 

prEmAnaMdAbharaNA 
bhUmija mAnasaharaNA 
nA manamuna nuMDu mepuDu - navvuchu rAmA 
SyAmala suMdara vadanA 
sAmajavaramRdugamanA 
svAmI kAvu minavaMSa - jalanidhisOmA 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4886

2 Messages

Digest #4886
1.1
Satsangam by p_gopi_krishna
1.2
Satsangam by p_gopi_krishna

Messages

Sun Feb 24, 2019 9:52 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

తవం మాతా త్వం శరణ్యం దాతాత్వం ధనఃత్వం ఆచార్యః |

త్వం త్రాతత్వంహర్తా విపదాం, అర్క! ప్రసీదమమ ||
"సూర్యదేవా! నీవే తల్లివి, నీవే రక్షకుడవు, నీవే దాతవు, నీవే సంపదవు, నీవే గురువవు, ఆపదల నుండి కాచే దైవానివి నీవే! నన్ను అనుగ్రహించు స్వామి" అని ప్రార్థన.
మహాపాపహరుడు, జీవన విజ్ఞాన మోక్షప్రదుడు, గ్రహపీడా నాశకుడు, సర్వ వ్యాధి నివారకుడు, ఆరోగ్య ప్రదాత సూర్య భగవానుడు.
కాలాన్ని తెచ్చేవాడు, క్రమం తప్పకుండా కాలాన్ని నడిపించేవాడు, జీవులను, కర్మ విధానాలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ, "నేనున్నాను అన్నీ చూస్తున్నాను" అనే సత్య సంకేతాన్ని ఇస్తూ నిరంతరం లోక ప్రయాణం సాగించే స్వామి సూర్యుడు.
ఏడుగుర్రాల ఏలికగా ప్రసిద్ధుడైన సూర్య భగవానుడు ప్రతి రోజు, ప్రతి క్షణం మనకు కనిపించే దైవం.

శ్రీమతి కొల్లి విజయలక్ష్మి, శ్రీ కనకదుర్గప్రభ, ఫివ్రవరి, 2019

Sun Feb 24, 2019 10:38 pm (PST) . Posted by:

p_gopi_krishna

తవం మాతా త్వం శరణ్యం దాతాత్వం ధనఃత్వం ఆచార్యః |

త్వం త్రాతత్వంహర్తా విపదాం, అర్క! ప్రసీదమమ ||
"సూర్యదేవా! నీవే తల్లివి, నీవే రక్షకుడవు, నీవే దాతవు, నీవే సంపదవు, నీవే గురువవు, ఆపదల నుండి కాచే దైవానివి నీవే! నన్ను అనుగ్రహించు స్వామి" అని ప్రార్థన.
మహాపాపహరుడు, జీవన విజ్ఞాన మోక్షప్రదుడు, గ్రహపీడా నాశకుడు, సర్వ వ్యాధి నివారకుడు, ఆరోగ్య ప్రదాత సూర్య భగవానుడు.
కాలాన్ని తెచ్చేవాడు, క్రమం తప్పకుండా కాలాన్ని నడిపించేవాడు, జీవులను, కర్మ విధానాలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ, "నేనున్నాను అన్నీ చూస్తున్నాను" అనే సత్య సంకేతాన్ని ఇస్తూ నిరంతరం లోక ప్రయాణం సాగించే స్వామి సూర్యుడు.
బ్రహ్మ స్వరూపం ఉదయే, మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరః |

సాయంకాలే సదా విష్ణుః, త్రిమూర్తి తు దివాకరః ||
ప్రాతః కాలమున బ్రహ్మవలె జీవచైతన్యం చేస్తున్నాడు. మధ్యాహ్నపువేళ మహేశ్వరుడిగా జగత్తుకు పుష్టిని, ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు, సాయంత్రము తన దివ్య కిరణములచే అందరికీ మనోరంజక ఆనందమును విష్ణువై అందిస్తున్నాడు. ఈ విధంగా త్రిమూర్తి స్వరూపుడై సంధ్యా వందనాది విధులందు అర్ఘ్యమునందుకొనే ప్రత్యక్ష దైవం సూర్యుడే. అందుకే ఆయన జగత్పతి, జగత్పిత, మరియు పరబ్రహ్మ.
ఇంద్ర, మిత్రం, వరుణం, అగ్నిం, ఆహుః, అధో, దివ్యో సః సువర్ణో గరుత్మాన్ |

ఏకం సత్విప్రాః బహుదావదంతి, అగ్నిం, యమః, మాతరిశ్వానం ఆహుః ||

(ఋగ్వేదం)
దేవతా తత్వవేత్తలయిన మేధావులు ఆదిత్యున్నే ఇంద్రునిగాను, మిత్రునిగాను, వరుణునిగాను, అగ్నిగాను, గరుత్మంతునిగాను, మాతరిశ్వుని (వాయువు) గాను చెప్పివున్నారు. కనుక సూర్యుడు సకల దేవతా స్వరూపుడనవచ్చు.
భూమిపైన గల సర్వ ప్రకృతికి, జగత్తునకు మూలపురుషుడు, భూత వర్తమాన భవిష్యత్ సృష్టిమయుడు.
"సృష్థు ఈ రణం ప్రేరణయే నాసౌ సూర్యః" - సకల జగత్తును ప్రేరేపించువాడు గనుక సూర్యుడయ్యాడు..
ఏడుగుర్రాల ఏలికగా ప్రసిద్ధుడైన సూర్య భగవానుడు ప్రతి రోజు, ప్రతి క్షణం మనకు కనిపించే దైవం.

శ్రీమతి కొల్లి విజయలక్ష్మి మరియు దావులూరు రామకృష్ణ, శ్రీ కనకదుర్గప్రభ, ఫివ్రవరి, 2019

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.

Re: [racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Poetry aside, your digs on Michelle Obama left far aside, I want your critique on SK's 'Corpse' stories. I will let you have my opinionated digs on him privately. I am now having a moderately priced Bordeaux! Good not great!!

Sent from my iPhone

On Feb 24, 2019, at 2:07 PM, lylayfl@aol.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:

 

"हमारी तमन्ना

तुमे प्यार करना

हमे और करना क्या

हमे और करना क्या?"

 

If I am a judge, that poet will get an Oscar for penning just those lines. I am that kind of a judge.

Tonight is Oscar night. At 8pm ET. On ABC. No host though. This I got to see.

Why not get rid of presenters too! Award winners should simply see the announcements on the screen go and collect their trophies and leave the stage. Quietly. I really dread the times these too excited artists swing their Oscars wildly, in their hands, and I fear for the lives of the presenters who stand next to them.

Yeah! I prefer no speeches about winners' political bents, sexual bents.

No color coded dress messages, my sister, my sister acts. (Have you seen the Grammys? Alicia Keys –please give it up for my sisters - was so boring. What the hell was Michelle Obama doing on Grammys stage with Jennifer Lopez, Alicia Keys, and Dolly Parton? Michelle Obama is not a God damn singer. She is not a musician. She is an ex-president's current wife. What kind of sisterhood is that? I guess it is celebrity sisterhood.)

The fun part in Oscar night these days for me is that I don't even know any of the movies that are getting all these awards. I am very behind in my movie viewing.

I saw Mary Shelley, made in (2017), a few days back.  On T.V. The biopic made me see Percy B. Shelley more favorably, (the actor is extremely handsome, and how can you help it.) I warmed up more to his poetry and to his viewpoints expressed on man-woman relationships. So I summoned a copy of P.B. Shelley's romantic poetry from Amazon.com. I will be reading that. 

I also got a book in English - Autobiography of a corpse – (stories) by Sigizmund Krzhizhanovsky – introduction by Adam Thirlwell (refer to 'eemaata' magazine's current issue to get introduced to S.K., in Telugu. By Nagaraju Pappu.) I will be reading, both in English and Telugu.

And the lyricist of above quoted Hindi words I believe is - Majrooh Sultanpuri. I will always be listening to that song. Because it has those words. Of Course.

 

Lyla.


__._,_.___

Posted by: "V.R. Veluri" <vrveluri@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (135)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

"हमारी तमन्ना

तुमे प्यार करना

हमे और करना क्या

हमे और करना क्या?"

 

If I am a judge, that poet will get an Oscar for penning just those lines. I am that kind of a judge.

Tonight is Oscar night. At 8pm ET. On ABC. No host though. This I got to see.

Why not get rid of presenters too! Award winners should simply see the announcements on the screen go and collect their trophies and leave the stage. Quietly. I really dread the times these too excited artists swing their Oscars wildly, in their hands, and I fear for the lives of the presenters who stand next to them.

Yeah! I prefer no speeches about winners' political bents, sexual bents.

No color coded dress messages, my sister, my sister acts. (Have you seen the Grammys? Alicia Keys –please give it up for my sisters - was so boring. What the hell was Michelle Obama doing on Grammys stage with Jennifer Lopez, Alicia Keys, and Dolly Parton? Michelle Obama is not a God damn singer. She is not a musician. She is an ex-president's current wife. What kind of sisterhood is that? I guess it is celebrity sisterhood.)

The fun part in Oscar night these days for me is that I don't even know any of the movies that are getting all these awards. I am very behind in my movie viewing.

I saw Mary Shelley, made in (2017), a few days back.  On T.V. The biopic made me see Percy B. Shelley more favorably, (the actor is extremely handsome, and how can you help it.) I warmed up more to his poetry and to his viewpoints expressed on man-woman relationships. So I summoned a copy of P.B. Shelley's romantic poetry from Amazon.com. I will be reading that. 

I also got a book in English - Autobiography of a corpse – (stories) by Sigizmund Krzhizhanovsky – introduction by Adam Thirlwell (refer to 'eemaata' magazine's current issue to get introduced to S.K., in Telugu. By Nagaraju Pappu.) I will be reading, both in English and Telugu.

And the lyricist of above quoted Hindi words I believe is - Majrooh Sultanpuri. I will always be listening to that song. Because it has those words. Of Course.

 

Lyla.


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (134)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___