[racchabanda] హయగీతి #hayagIti#

 

హయగీతి - 

ఆధారము - కల్పితము
ఇది ఒక అర్ధసమగీతి. 
బేసి పాదములు - సూ/సూ - భ/గగ
సరి పాదములు - ఇం/ఇం - భ/గగ 
ఇది సంస్కృతములోని ఆపాతళికవంటిది. హయ పదము భ/గగ UI IUU ను సూచిస్తుంది. క్రింద నా ఉదాహరణములు - 

హయగీతి - సూ/సూ - భ/గగ // ఇం/ఇం - భ/గగ

వలపు కలల - వాంఛలు నాలో 
నలరంగఁ బూవులై - యామని వేళన్ 
దలపు సుడులు - దాఁకెను నన్నీ 
చెలువాల శృంగాన - శ్వేత హిమమ్మై 

వెలుఁగుతోడ - విశ్వము నిండెన్ 
మెలమెల్లఁ బొగమంచు - మేదిని వీడెన్ 
తెలుఁగు నుడుల - తీయని స్వరముల్ 
మలమీఁది పవనమ్ము - మాయగఁ దెచ్చెన్ 

కవిత నొకటి - కన్నులతోడన్ 
నవముగ వ్రాసిన - నారిని జూడన్ 
రవము హృదియు - రక్తిమఁ జేసెన్ 
నవలయు వచ్చును - నామది నింపన్ 

నన్ను జూడ - నవ్వుచు రావా 
కన్నులు వేచెను - కన్నయ నీకై 
చెన్ను మీఱు - స్నేహము నీవా 
తెన్ను గనబడదు - తీయని మంటల్ 

విధేయుడు - జెజ్జల కృష్ణ మోహన రావు
#
hayagIti - 

aadhAramu - kalpitamu
idi oka ardhasamagIti. 
bEsi pAdamulu - sU/sU - bha/gaga
sari pAdamulu - iM/iM - bha/gaga 
idi saMskRtamulOni aapAtaLikavaMt'idi. haya padamu bha/gaga #UI IUU# nu sUchistuMdi. kriMda nA udAharaNamulu - 

hayagIti - sU/sU - bha/gaga // iM/iM - bha/gaga

valapu kalala - vAMChalu nAlO 
nalaraMga@M bUvulai - yAmani vELan 
dalapu suDulu - dA@Mkenu nannI 
cheluvAla SRMgAna - SvEta himammai 

velu@MgutODa - viSvamu niMDen 
melamella@M bogamaMchu - mEdini vIDen 
telu@Mgu nuDula - tIyani svaramul 
malamI@Mdi pavanammu - mAyaga@M dechchen 

kavita nokaTi - kannulatODan 
navamuga vrAsina - nArini jUDan 
ravamu hRdiyu - raktima@M jEsen 
navalayu vachchunu - nAmadi niMpan 

nannu jUDa - navvuchu rAvA 
kannulu vEchenu - kannaya nIkai 
chennu mI~ru - snEhamu nIvA 
tennu ganabaDadu - tIyani maMTal 

vidhEyuDu - jejjala kRshNa mOhana rAvu
#

__._,_.___

Posted by: "J. K. Mohana Rao" <jkmrao@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] రచ్చబండ కవితలు

 

Johannes Brahms' third symphony and in particular the third movement is pleasantly beautiful. The symphony does not have piano. (Like many other symphonies.)  Thanks to Lee Evans editing and arrangement for piano players, I can play an easy version of third movement on my piano now. I am quite happy about it.

As I was learning to play it, I wrote down couple of different versions of Telugu words. This is one.

 

Bon voyage

 

పోవు మో భామినీ వీడి పో భూమినీ

శీఘ్రమే వెళ్లిపో

సుర కిన్నర కింపురుష

యధేచ్ఛ ప్రమోద తావరాలకు ముముక్షువై

 

పోవు మో శోధనీ వీడి పో మేదినీ

శీఘ్రమే వెళ్లిపో

అతి భయంకర భూతప్రేత

కంకాళ నాట్య స్థావరాలకు ముమూర్షవై.

Lyla

 

 

My recent reading of the - short story by J.L. Borges - Tlon, Uqbar, Orbis Tertius - and the critical views by five professors on different aspects of story, is quite interesting.

Borges mixes up several of his contemporaries, some cooked up characters in his story. It essentially deals with (In a surreptitious way,) creations of new sets of philosophies, imaginary planets, words, languages, and Gods by secretly formed groups of people; replacement of encyclopedias by alternate sets of encyclopedias, libraries. Etc.

It is tough to understand what Borges had in his mind, for a reader of present time, without some outside help. One critic says it requires browsing of encyclopedias, and dictionaries to understand this one short story.

For Indians, who are deeply into mythology, it probably is easy to grasp this short story. Wait a minute. May be not, because they have bought into them and are literally living them even into 21st century.


__._,_.___

Posted by: lylayfl@aol.com
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (141)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___