[racchabanda] ప్రమోద మీయంగ ...

 

ప్రమోద మీయంగ 
===============

--

బోధ - (నూతన వృత్తము )
గణములు- జ,త,ర,న,హ 
యతి -- 7

--

ప్రమోద మీయంగ వార్ధి లోని కెరటాలు
సముద్ర తీరాన సంభ్రమాన నిలుచుండి 
నమస్సు లర్పించి నాదు ప్రేమ దెలుపంగ
నిమేషమందేదొ నీటి/తి మాట/బోధ మొదలాయె 
--
రుచించియున్ నాకు లోన గుండె నలరించి
విచిత్ర మన్పించె విన్నమాట లవియన్ని 
వచించెనో యేమొ వారి యిట్లు తనవాక్కు 
విచక్షణన్ గూర్చి పెంపుఁ జేయు తలఁపొంది! 
--
"విరించి మీకిచ్చెఁ బ్రీతిమీర భువి నంత
స్మరించి సద్భక్తి సౌఖ్యమొప్ప మనుడంచు
ధరిత్రి పైనుండి ధర్మమార్గమున నేఁగ
సురాళియున్ బొంగి చూపఁబోర తమ మెప్పు 
--
ధరాతలమ్మందు దౌష్ట్యమద్ది చెలఁగంగఁ
గరంబు స్వార్థమ్మె కానుపించుఁ బ్రతిచోట
విరక్తితోఁ బాటు భీతి గూడఁ గలిగించు 
స్ఫురించుటేనాఁడొ శుద్ధభావచయమింక 
--
వరమ్ముగానుండు వారి యన్న మతిలేక
నిరంతరమ్మేటి నీటఁ గల్ప మలినాలఁ 
జరింప వీలౌన సౌఖ్యమొప్ప జలజీవి
హరించఁబోదొక్కొ? యాయువైన ద్వరలోనె /ప్రజకైన 
--
తమోగుణంబే ప్రధానమైన యటులుంద్రు
విముక్తి యేనాఁడొ వీరి యాగడమునుండి 
క్షమించునా తల్లి? కల్మషమ్ములను బేర్చ
శమించునా గుండె శంఖికైన నొకనాఁడు 
--
పదాలనేవేవొ వ్రాసి పంచుదువు గాద
విధాత మెచ్చంగ వేగ నాదు నుడి గూడ
ముదంబుగాఁ గూర్చి పొందికైన గతిలోన
ప్రదీప్తి గల్గించఁ బంచరాద ప్రజలందు "
--
జలాశయాలన్ని స్వచ్ఛనీరమున నింపి
ఫలింపజేయంగఁ బ్రాణికోటి తపమంత
జలమ్ము బోధించెఁ జక్కనైన తగు మాట 
నిలాతలమ్మంత హృద్యమౌను మదినుంచ

--

సుప్రభ 
1:22 PM
4-2-2019

--

ఈ వృత్తము నా దగ్గఱ నున్న పట్టికలలో కనిపించలేదు. నూతన వృత్తముగా భావించి పై విధముగా నామకరణు చేశాను. వేరే పేరున్నదని యెఱిగిన వారు దయచేసి తెలుపగలరు.
--
కంప్యూటర్ తెరిచి లాగిన్ చేయబోతుంటే మైక్రోసాఫ్ట్ -లైట్ హౌస్ తో, కొండ ప్రక్కన, పెద్ద పెద్ద శిలలతో నున్న తీరమును, నీలి సముద్రమును జూపించింది. ఒక్క నిముషము దానిని చూస్తుండగా "సముద్రతీరాన" అని స్ఫురింప జేసి వ్రాయించినది.__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4900

4 Messages

Digest #4900
1.1
Positive Life by p_gopi_krishna
2.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
3.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna

Messages

Tue Apr 2, 2019 4:01 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Story Of A Tea Cup..!.....There Was A Couple Who Used To Go To Shop In The Beautiful Stores.
They Both Liked Antiques And Pottery And Especially Teacups.
One Day In A Shop They Saw A Beautiful Teacup.
They Asked, "May We See That..? We've Never Seen One Quite So Beautiful." '
As The Sales Lady Handed It To Them..

All Of A Sudden The Tea Cup Spoke...


"I Haven't Always Been A Teacup. There Was A Time When I Was Red And I Was Clay."
My Master Took Me And Rolled Me And Patted Me Over And Over.
I Yelled Out, "Let Me Alone", But He Only Smiled And Said, "Not Yet."


"Then I Was Placed On A Spinning Wheel," The Teacup Said, "And Suddenly I Was Spun Around And Around And Around.

Stop It! I'm Getting Dizzy!" I Screamed...
But The Master Only Nodded And Said, 'Not Yet."

Then He Put Me In The Oven... I Never Felt Such Heat. I Wondered Why He Wanted To Burn Me, And I Yelled and Knocked At The Door.
I Could See Him Through The Opening And I Could Read His Lips As He Shook His Head, "Not Yet."

Finally The Door Opened...


He Put Me On The Shelf, And I Began To Cool.
"There, That's Better," I Said.
He Brushed And Painted Me All Over.
The Fumes Were Horrible.
I Thought I Would Gag. "Stop It, Stop It!" I Cried.
He Only Nodded, "Not Yet."

Then Suddenly He Put Me Back Into The Oven, Not Like The First One.

This Was Twice As Hot And I Knew I Would Suffocate.
I Begged Pleaded. I Screamed. I Cried.
All The Time I Could See Him Through The Opening Nodding His Head Saying, "Not Yet."

Then I Knew There Wasn't Any Hope. I Would Never Make It.

I Was Ready To Give Up... But The Door Opened And He Took Me Out And Placed Me On The Shelf.
An Hour Later He Handed Me A Mirror And Said, "Look At Yourself."
I Did And I Said, "That&#39;s Not Me; That Couldn't Be Me. It's Beautiful... I'm Beautiful."

"I Want You To Remember," He Said, "I Know It Hurts To Be Rolled And Patted, But If I Had Left You Alone, You'd Have Dried Up.
I Know It Made You Dizzy To Spin Around On The Wheel, But If I Had Stopped, You Would Have Crumbled.

I Knew It Hurt And Was Hot And Disagreeable In The Oven, But If I Hadn't Put You There,You Would Have Cracked.

I Know The Fumes Were Bad When I Brushed And Painted You All Over, But If I Hadn't Done That, You Never Would Have Hardened; You Would NotHave Had Any Color In Your Life.

....And If I Hadn't Put You Back In That Second Oven, You Wouldn't Survive For Very Long Because The Hardness Would Not Have Held.

Now You Are A Finished Product...
You Are What I Had In Mind When I First Began With You.
********
God Knows What He's Doing For All Of Us...
He Is The Potter, And We Are His Clay.

He Will Mold Us And Make Us,
So That We May Be Made Into A Flawless Piece Of WorkTo Fulfill His Good, Pleasing,

And Perfect Will.

Tue Apr 2, 2019 4:33 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Never make irreversible decisions based on reversible emotions Our emotions can easily mislead us. When we become strongly emotional, we tend to take snap decisions. Such decisions can be detrimental, sometimes devastatingly detrimental. In moments of anger, we may terminate relationships that have taken a lifetime to build. Worse still, in moments of distress, some people may even end their own lives, which is a scarily, terribly irreversible decision.

However, our emotions are so reversible. What we feel at one moment, we may feel differently or even oppositely later. When emotions are high, if we take a decision that is irreversible, we may well regret it throughout our lives.
The Bhagavad-gita is spoken to prevent Arjuna from taking such an irreversible decision based on a reversible emotion. He is the foremost archer of his times, about to fight the most important war of his life, a war that was essential for maintaining dharma, the social and cultural order for maintaining society. Yet he is overwhelmed by emotion and about to quit the war (01.46).
Fortunately, Arjuna had the guidance of Krishna, who prevented that catastrophic decision by speaking the Gita. The Gita helped him see his emotions in perspective, in the context of his spiritual identity and ultimate purpose.
If we regularly equip ourselves with Gita wisdom, that can ground us in a purpose bigger than ourselves, thereby ensuring that we don't take our emotions too seriously. This doesn't mean that we neglect or suppress our emotions, but that we don't give them monopoly on our decision-making process. We wait for the emotions to subside, analyze the situations as objectively as possible and then use our reason and our emotion in tandem to make decisions.
With the combined backing of our head and heart, we become empowered to follow up on those decisions wholeheartedly, review them periodically and revise them as necessary.

Think it over:
What is wrong with taking snap decisions? How can we take decisions maturely? Which emotion of yours is reversible? Which irreversible decision may you take because of that? Plan how you can prevent that. https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20243&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-01-Text-46.jpg http://twitter.com/share?text=Never%20make%20irreversible%20decisions%20based%20on%20reversible%20emotions&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20243&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20243 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20243&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-01-Text-46.jpg&description=Our%20emotions%20can%20easily%20mislead%20us.%20When%20we%20become%20strongly%20emotional%2C%20we%20tend%20to%20take%20snap%20decisions.%20Such%20decisions%20can%20be%20detrimental%2C%20sometimes%20devastatingly%20detrimental.%20In%20moments%20of%20anger%2C%20we%20may%20terminate%20relationships%20that%20have%20taken%20a%20lifetime%20to%20build.%20Worse%20still%2C%20in%20moments%20of... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-01-text-46
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-01-text-46Read more https://www.gitadaily.com/never-make-irreversible-decisions-based-on-reversible-emotions/ https://www.gitadaily.com/never-make-irreversible-decisions-based-on-reversible-emotions/

Tue Apr 2, 2019 6:22 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna


Do not demean your talents; when you dive deep into yourselves, you can discover the source of all strength. Millions of ants creeping over a rock can carve a deep groove along their path. The minute feet of the ant have that power. You might have seen how on the walls around the village wells, hollows are produced on granite slabs by the continuous placing of water pots! The pots are made of mud, but over the years they erase even the hardest granite and cause the hollows where they rest! The embodiment of the Self (Atma-swarupam) within you is not an insignificant embodiment (alpa-swarupam)! The Atma is not anaemic! It is a powerful dynamo, capable of generating enormous power. Your spiritual teacher (Guru) shows you the goal (guri); but you must generate the power yourself, by your own spiritual effort.

Tue Apr 2, 2019 6:38 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna


As you claim to be Sai devotees, should you not strictly adhere to the path shown by Swami and make everyone happy? When you follow My footsteps, you will certainly achieve sacred results and earn a good name. Being Sai devotees, give up selfishness and dedicate your lives for the welfare of the society. Sage Vyasa has given the essence of eighteen puranas (scriptures) in two sentences,"Paropakaraya punyaya, papaya para peedanam" (you attain merit by serving others and commit sin by hurting them). This is the main principle of Bharatiya culture. When you help others, you will receive help tenfold. If you harm others, you will be put to harm ten times more. Fill your lives with love. Stop criticizing others. Respect even those who hate you. Hatred is a bad quality. It will ruin you. Hence, get rid of this evil. Love everyone. Help the poor and the needy to the extent possible.
www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.