[racchabanda] ఘనమౌ .... ( సవరణతో )

 

ఘనమౌ ....
-------------------

--

కం.

--

వరమైనది పద్యముతో 
మురిపెంబిడు వారికెల్ల మ్రొక్కుల నిడుదున్ 
వరదాయిని భారతికిన్ 
మఱి మఱి ప్రాంజలి ఘటింతు మన్నన మీఱన్ 
--
సెలయేరులవలె నుఱుకుచుఁ 
గలగానము సేయుచుండు కవితలఁ జూడన్ 
బులకింతలె యనవరతము 
కలహాసములొల్కుచుండఁ గమలాసనియున్ 
--
తెలుఁగునఁ దీయని పద్యము
లలవోకగ వ్రాయువారి కభినందనముల్ 
కలవాణి శోభఁ జూపుచు 
నిలకును హితకరమవనవి హృదయము పొంగున్ 
--
పలురీతులఁ బద్యముతోఁ 
దెలుపఁగ లోనున్న తలఁపు తీరగు రీతిన్
గలుగక యుండునె మోదము 
గలమెత్తని వారికైనఁ గననాకవితల్ 
--
వైవిధ్యము భావములో 
వైవిధ్యము శైలి నందు, భాషను, గతులన్ 
దేవుని సృష్టిని మాదిరి
వేవిధముల నొప్పుచుండు విభవము లొప్పన్ 
--
కావ్యము లెన్నియొ వెడలును 
శ్రావ్యంబయి వీనుగవకు/వీనులకును రహిమెయిఁ బాడన్ 
దివ్యంబగు వెలుఁగులతో 
భవ్యంబగు పథముఁ జూపి ప్రజలను నడుపన్
--
చిరముగ నిలుచును భువిపై
హరిపదములఁ బాడువగుచు నానందమిడన్ 
జరితమ్మును ధన్యమగును 
బరమాత్ముని కృపను బొంది భజియించఁ దనన్
--
సిరిసంపదలిడి యశమును
విరివిగ నందించు విభుఁడె పెరిమను గనుచున్ 
దొరకును సుఖశాంతులునున్ 
వరముగ బ్రతుకంత సాగ వసుధకు హితమై 
--
స్మరియించుచు దైవమ్మును 
గురుభక్తియుఁ గలిగి సతము గుణనిధులగుచున్ 
సరియగు పదములఁ గూర్చుచు 
నిరతము రచియించు విధము నిజముగ ఘనమౌ

--

సుప్రభ 
9:03 AM
04-16-2019


__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[racchabanda] ఘనమౌ ....

 

ఘనమౌ ....
-------------------

--

కం.

--

వరమైనట్టిది పద్యముతో 
మురిపెంబిడు వారికెల్ల మ్రొక్కుల నిడుదున్ 
వరదాయిని భారతికిన్ 
మఱి మఱి ప్రాంజలి ఘటింతు మన్నన మీఱన్ 
--
సెలయేరులవలె నుఱుకుచుఁ 
గలగానము సేయుచుండు కవితలఁ జూడన్ 
బులకింతలె యనవరతము 
కలహాసములొల్కుచుండఁ గమలాసనియున్ 
--
తెలుఁగునఁ దీయని పద్యము
లలవోకగ వ్రాయువారి కభినందనముల్ 
కలవాణి శోభఁ జూపుచు 
నిలకును హితకరమవనవి హృదయము పొంగున్ 
--
పలురీతులఁ బద్యముతోఁ 
దెలుపఁగ లోనున్న తలఁపు తీరగు రీతిన్
గలుగక యుండునె మోదము 
గలమెత్తని వారికైనఁ గననాకవితల్ 
--
వైవిధ్యము భావములో 
వైవిధ్యము శైలి నందు, భాషను, గతులన్ 
దేవుని సృష్టిని మాదిరి
వేవిధముల నొప్పుచుండు విభవము లొప్పన్ 
--
కావ్యము లెన్నియొ వెడలును 
శ్రావ్యంబయి వీనుగవకు/వీనులకును రహిమెయిఁ బాడన్ 
దివ్యంబగు వెలుఁగులతో 
భవ్యంబగు పథముఁ జూపి ప్రజలను నడుపన్
--
చిరముగ నిలుచును భువిపై
హరిపదములఁ బాడువగుచు నానందమిడన్ 
చరితమ్మును ధన్యమగును 
పరమాత్ముని కృపను బొంది భజియించఁ దనన్
--
సిరిసంపదలిడి యశమును
విరివిగ నందించు విభుఁడె పెరిమను గనుచున్ 
దొరకును సుఖశాంతులునున్ 
వరముగ బ్రతుకంత సాగ వసుధకు హితమై 
--
స్మరియించుచు దైవమ్మును 
గురుభక్తియుఁ గలిగి సతము గుణనిధులగుచున్ 
సరియగు పదములఁ గూర్చుచు 
నిరతము రచియించు విధము నిజముగ ఘనమౌ

--

సుప్రభ 
9:03 AM
04-16-2019


__._,_.___

Posted by: suprabha u <saarada@yahoo.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4907

9 Messages

Digest #4907
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.3
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.4
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.1
Satsangam by p_gopi_krishna
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
4.1
Quotable Quote by p_gopi_krishna

Messages

Sun Apr 14, 2019 1:35 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You must discharge duties ordained on you by God and sanctify time. Whatever actions we perform are the reflections of our inner thoughts and feelings. Hence, undertake such actions that provide happiness to you and everyone. Due to the effect of Kali age, people do not work hard. Both educated and uneducated have become lethargic. Today people prefer to lead an easy life. Even students want to pass examinations without putting much effort. People want to secure jobs without working hard. After securing jobs, they want salaries without discharging their duties adequately. This type of attitude is not good. It is said, kashte phali - hard work yields rich rewards. The rewards that you get will be commensurate with the efforts you put in. Be duty conscious. Offer salutations to the action (tasmai namah karmane) so that your efforts yield very good results, and work sincerely. Sanctify your life by performing righteous actions.

Sun Apr 14, 2019 1:39 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Sri Rama's incarnation as a human being was for the purpose of promoting peace and happiness in the world. His Name is very significant. The three syllables 'R', 'A' and 'Ma' indicate the three causes for human birth, Papamu (sins one committed),Thapamu (troubles one experiences) and Ajnanamu(ignorance). 'Ra' represents the root letter for Fire (Agni), 'Aa' for Moon and 'Ma' for Sun. Agni destroys everything and reduces it to ashes. The letter 'R' is powerful to destroy all sins you have committed; The letter 'Aa' (symbolising the moon) has the powers of cooling the 'fevers' man suffers from and conferring peace on him; 'Ma' (Sun) dispels the darkness of ignorance and confers illumination of wisdom. Hence, the Name Rama has the triple power of destroying sins, conferring peace and dispelling ignorance. Chant the sweet name of Rama with a pure, unsullied heart, in a spirit of selfless devotion and redeem your lives by living up to Rama's ideals.

Sun Apr 14, 2019 1:40 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Satya and Dharma (Truth and Righteousness) are the most important concepts in the Ramayana. Vedas, which are the very life-breath of Bharatiyas, proclaim: "Satyam Vada; Dharmam Chara(Speak the Truth; Act Righteously)". To honour the plighted word of his father, Rama elected to go to the forest leaving Ayodhya. Truth is the foundation for all righteousness. There is no greater religion than truth. Rama stood out as an upholder of Truth to fulfil the promise of his father, to maintain the traditions of his Ikshvaku dynasty, to protect his country and for the sake of the welfare of the world. Everyone who calls themselves a human being should stand up for truth in the same manner. Mahatmas (noble ones) are those whose actions, thoughts and words are in perfect accord. Wicked people are those whose thoughts, words and deeds are at a variance with each other. Lord Rama indeed is a Mahatma (a noble one), worthy of adoration for time immemorial!

Sun Apr 14, 2019 1:43 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

You must discharge duties ordained on you by God and sanctify time. Whatever actions we perform are the reflections of our inner thoughts and feelings. Hence, undertake such actions that provide happiness to you and everyone. Due to the effect of Kali age, people do not work hard. Both educated and uneducated have become lethargic. Today people prefer to lead an easy life. Even students want to pass examinations without putting much effort. People want to secure jobs without working hard. After securing jobs, they want salaries without discharging their duties adequately. This type of attitude is not good. It is said, kashte phali - hard work yields rich rewards. The rewards that you get will be commensurate with the efforts you put in. Be duty conscious. Offer salutations to the action (tasmai namah karmane) so that your efforts yield very good results, and work sincerely. Sanctify your life by performing righteous actions.

Sun Apr 14, 2019 1:37 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Quote:

In matters of the Self, of dharma and religion:

1. the Veda-s are in the forefront as our guide.
2. Next come the Dharmaśāstra-s.
3. Third is the conduct of the great sages of the past.
4. Fourth is the example of the virtuous people of our own times.
5. Conscience comes last in determining dharma.
Now everything has become topsy-turvy. People give importance first to their conscience and last to the Veda-s.
We must consult our conscience only as a last resort when we have no other means of knowing what is dharma with reference to our actions.
Why is conscience called one's "manaḥsākṣi"? Conscience is fit to be only a witness (sākṣi), not to be a judge. A witness often gives false evidence. The mind, however, doesn't tell an untruth - indeed it knows the truth of all things. " There is no deceit that is hidden from the heart (mind), " says Auvvai. Conscience may be regarded as a witness. But nowadays it is brought in as a judge also in dharmic matters. As a witness it will give us a true report of what it sees or has seen. But on the basis of it we cannot give on what is just with any degree of finality. "What I think is right," everybody would try to satisfy himself thus about his actions if he were to be guided only by his conscience. How can this be justified as the verdict of dharma?
We often hear people say, "I will act according to what my conscience tells me." This is not a right attitude. All at once your conscience cannot be given the place of a judge. It is only when there is no other way open to you that you may tell your mind: "You have seen everything as a witness. Now tell me your opinion." The mind belongs to each one of us as individuals. So it cannot be detached from our selfish interests. The place it has in one's personal affairs cannot be given to it in matters of religion. On questions of dharma the opinion of sages alone is valid, sages who were concerned with universal welfare and who transcended the state of the individual concerned with his own mind [or with himself].
[Unquote]
- Kānci Mahā Periyava Śrī. Candraśekhara Sarasvati Svāmikal

Prashant Parikh <prashantparikh@gmail.com>

Sun Apr 14, 2019 1:37 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Praying to get our need fulfilled isn't our need – praying is our need When we pray to God for something, we may fear, "What if my prayer is not answered? Won't my faith in God weaken? If God doesn't answer my prayer, does he really care?"

God certainly cares – and he always addresses our need. To understand how, we need to first appreciate what our most important need is.
When we face problems, we often feel getting something will solve that problem. However, even if we get that need, if our mind is not calm and clear, we may well mess things up by our thoughtlessness. Indeed, calmness and clarity comprise one of our fundamental needs.
How can we get calm and clarity? By raising our consciousness to the spiritual level, where we sense the indestructibility of our souls and the infallibility of our Lord's protection.
Of course, in daily life, we practically need certain things. And we can and should strive to get those things. But the world being a place of limited resources and unlimited desires, sometimes some resources may fall short for some of us.
If we see prayer as a means to get things done from God, then, if we don't get those things, we may sometimes feel that prayer is useless. But if we see prayer as a means of connecting with him, then the very act of praying will establish that connection. And through the connection with him, a sublime calm and clarity will stream into our consciousness. The Bhagavad-gita (10.10) assures that if we connect devotionally with Krishna, he will give us the intelligence for making wise decisions.
When we thus appreciate that our fundamental need is fixing our consciousness on Krishna, not on fixing whatever is wrong in the outer world, then we will experience that prayer always works.
Think it over:
Why may our need not be fulfilled sometimes? How can we re-envision prayer based on Gita wisdom? Has prayer itself ever offered you relief even in the presence of problems? If not, try next time to pray for connecting, not solving. https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20304&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-10-Text-10.jpg http://twitter.com/share?text=Praying%20to%20get%20our%20need%20fulfilled%20isn%E2%80%99t%20our%20need%20%E2%80%93%20praying%20is%20our%20need&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20304&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20304 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20304&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-10-Text-10.jpg&description=When%20we%20pray%20to%20God%20for%20something%2C%20we%20may%20fear%2C%20%E2%80%9CWhat%20if%20my%20prayer%20is%20not%20answered%3F%20Won%E2%80%99t%20my%20faith%20in%20God%20weaken%3F%20If%20God%20doesn%E2%80%99t%20answer%20my%20prayer%2C%20does%20he%20really%20care%3F%E2%80%9DGod%20certainly%20cares%20%E2%80%93%20and%20he%20always%20addresses%20our%20need.%20To%20understand%20how%2C%20we%20need%20to%20first%20appreciate%20what%20our%20most%20important... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-10-text-10
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-10-text-10Read more https://www.gitadaily.com/praying-to-get-our-need-fulfilled-isnt-our-need-praying-is-our-need/ https://www.gitadaily.com/praying-to-get-our-need-fulfilled-isnt-our-need-praying-is-our-need/

Sun Apr 14, 2019 1:41 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Hold your plans lightly, not tightly Suppose we catch a beautiful butterfly and hold it in our fingers. If we hold it too tightly, fearing that it may slip away, we may unwittingly squeeze its life out.

Something similarly counterproductive happens if we hold our plans too tightly. We all need plans to stay focused. Amidst life's many distractions and disruptions, holding on to our plans gives us a sense of orientation, progression and completion.
Still, while holding our plans, we need to guard against holding them too tightly. Otherwise, when life's upheavals wreck our plans, we may start resenting, blaming and complaining. By being too attached to our plans, we may squeeze out of our life the very clarity and energy that the plan was supposed to bring.
The Bhagavad-gita begins with a terrible thwarting of Arjuna's plans. As a kshatriya, he had an overarching life-plan: use the power of his arms to rule virtuously for the pride and pleasure of his venerable elders. But the Kurukshetra war forced him to choose between the path of virtue that required him to fight against his elders and the path of service to elders that required him to give up that fight. With his life-plans thus upended, Arjuna saw no good in the upcoming war (01.30).
Yet the Gita explained to Arjuna that a divine plan was still in operation for the ultimate good of everyone. Hearing the Gita, Arjuna became ready to cooperate with the divine plan, thereby regaining his composure (18.73).
The Gita can guide us all to hold our plans lightly, not tightly. Being thus guided, we make plans and try our best to execute them. But when factors beyond our control thwart our plans, we don't hyperventilate – we open ourselves for the working of a higher plan, confident that it will bring good in its own way.
Think it over:
What is the difference between holding plans and holding them too tightly? How can we hold our plans lightly, not tightly? Is there any plan you are holding too tightly? How can you loosen your grip? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20296&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-01-Text-30.jpg http://twitter.com/share?text=Hold%20your%20plans%20lightly%2C%20not%20tightly&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20296&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20296 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20296&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-01-Text-30.jpg&description=Suppose%20we%20catch%20a%20beautiful%20butterfly%20and%20hold%20it%20in%20our%20fingers.%20If%20we%20hold%20it%20too%20tightly%2C%20fearing%20that%20it%20may%20slip%20away%2C%20we%20may%20unwittingly%20squeeze%20its%20life%20out.Something%20similarly%20counterproductive%20happens%20if%20we%20hold%20our%20plans%20too%20tightly.%20We%20all%20need%20plans%20to%20stay%20focused.%20Amidst%20life%E2%80%99s... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-01-text-30
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-01-text-30Read more https://www.gitadaily.com/hold-your-plans-lightly-not-tightly/ https://www.gitadaily.com/hold-your-plans-lightly-not-tightly/

Sun Apr 14, 2019 1:42 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Don't reduce people to their group identity – differences within groups often exceed differences across groups We often have certain preconceptions about certain groups of people. Driven by such preconceptions, when we come to know a person's group identity, we presume we know everything worth knowing about them. For example, if we label people belonging to a particular religion as fanatical, we reduce everyone from that religion to that label.

However, people's behavior is determined not so much by their group identity as by their own individual level of consciousness. Gita wisdom explains that everyone is an individual soul with personal autonomy. The group in which they were born and brought up certainly shapes their behavior, but doesn't determine it; their conditionings from previous lives also shape their behavior. And ultimately everyone has free will.
Phrased in terms of the Gita's analysis of the three modes of material nature, how we use our free will is affected by the modes infecting us.. These modes are constantly competing with each other (Bhagavad-gita 14.10). Such tussle between the modes happens not just within individuals but also within groups. Every group has some people in each of the modes. And those people, despite being in the same group, will differ significantly based on their modes.
Even within a religion considered fanatical, some individuals will be moderates, being in the mode of goodness, and some will be fanatical, being in the mode of ignorance. Moderates from different religions may concur on how to calmly address their differences. In contrast, extremists from the same tradition may attack or even assassinate each other over differences that they deem heretical. People's behavior is shaped much more by their modes than by their group identity.
By learning to treat people as autonomous souls, we can check prejudices and foster better mutual understanding, thus establishing relationships that are steadier, stronger and sweeter.
Think it over:
How do moderates and extremists deal with differences differently? What are the advantages of treating everyone as an autonomous soul? Has interacting with specific individuals from a group led you to revise your preconceptions about that group? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20299&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-14-Text-10.jpg http://twitter.com/share?text=Don%E2%80%99t%20reduce%20people%20to%20their%20group%20identity%20%E2%80%93%20differences%20within%20groups%20often%20exceed%20differences%20across%20groups&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20299&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20299 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20299&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-14-Text-10.jpg&description=We%20often%20have%20certain%20preconceptions%20about%20certain%20groups%20of%20people.%20Driven%20by%20such%20preconceptions%2C%20when%20we%20come%20to%20know%20a%20person%E2%80%99s%20group%20identity%2C%20we%20presume%20we%20know%20everything%20worth%20knowing%20about%20them.%20For%20example%2C%20if%20we%20label%20people%20belonging%20to%20a%20particular%20religion%20as%20fanatical%2C%20we%20reduce... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-14-text-10
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-14-text-10Read more https://www.gitadaily.com/dont-reduce-people-to-their-group-identity-differences-within-groups-often-exceed-differences-across-groups/ https://www.gitadaily.com/dont-reduce-people-to-their-group-identity-differences-within-groups-often-exceed-differences-across-groups/

Sun Apr 14, 2019 1:43 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

WE CAN JUDGE A SAINT OR SINNER FROM THE WAY HE SPEAKS, A SURE INDEX OF THE MIND IS OUR MODE OF SPEECH. (Kabir by K.C. Kanda)

बाणी से पहचानिये साहू चोर की जात। अन्दर की करनी सबै निकले मुंह की बात॥

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.