Re: [racchabanda] Must read article - షట్పదులు - మాత్రాసమక అర్ధసమ వృత్తములు #shaTpadulu - mAtrAsamaka ardhasama vRttamulu#

 

cAlA  bAgumdi  Mohana gArU.
dhanyavaadaalu,
Murty.

On Fri, May 17, 2019 at 4:58 PM 'J. K. Mohana Rao' jkmrao@yahoo.com [racchabanda] <racchabanda@yahoogroups.com> wrote:


షట్పదులు - మాత్రాసమక అర్ధసమ వృత్తములు - 

షట్పదులు కన్నడ సాహిత్యములో సుప్రసిద్ధములు, ముఖ్యముగా భోగ, శర, కుసుమ, భామినీ షట్పదులు. షట్పదులలో ప్రాస ఆభరణము. తెలుగులో ప్రాసకు బదులు అక్షరసామ్య యతిని ఉంచి వ్రాసినప్పుడు షట్పది ఒక మాత్రాసమక అర్ధసమ వృత్తము అవుతుంది. వాటిని అనువుగా లయాత్మకముగా తాళబద్ధముగా పాడుకొన వీలగును. క్రింద షట్పదులను అర్ధసమ వృత్తములుగా వ్రాయు విధానమును తెలుపుచున్నాను. 

భోగషట్పది - (సూ)4 / (సూ)4 / (సూ)4 - (సూ)2-గ

సారసాక్ష గోపబాల  
చారు రాసనాట్యలోల 
నీరజాస్య నీలదేహ - స్నేహసుందరా 
మారజనక ముగ్ధహాస  
సారసాక్షి హృన్నివాస 
శ్రీరమేంద్ర ధారుణీంద్ర - ప్రేమమందిరా 

పై షట్పది మాత్రసమక అర్ధసమ వృత్తముగా - 

సారసాక్ష గోపబాల - చారు రాసనాట్యలోల 
నీరజాస్య నీలదేహ - స్నేహసుందరా 
మారజనక ముగ్ధహాస - సారసాక్షి హృన్నివాస 
శ్రీరమేంద్ర ధారుణీంద్ర - ప్రేమమందిరా 

మఱొక మాత్రాసమక అర్ధసమ భోగషట్పదీ వృత్తము - 

వేంకటాద్రివాస శ్రీశ - ప్రేమనిలయ పాపనాశ 
సంకటమ్ము బాపుమయ్య - శర్వబాంధవా 
శంకలేక పంకజాక్ష - చక్రపాణి పీనవక్ష 
వంకలేని బాట జూపు - ప్రణవసంభవా 

శరషట్పది - చ-చ / చ-చ / చ-చ - చ-గ

మనసిది నీకే  
మనుగడ నీకే 
తనువిది నీకే - తనియఁగ రా 
వనమున నీవే  
వనజము నీవే 
కనుగవ బిలిచెను - గలవలె రా 

పై షట్పది మాత్రసమక అర్ధసమ వృత్తముగా -

మనసిది నీకే - మనుగడ నీకే 
తనువిది నీకే - తనియఁగ రా 
వనమున నీవే - వనజము నీవే 
కనుగవ బిలిచెను - గలవలె రా 

మఱొక మాత్రాసమక అర్ధసమ శరషట్పదీ వృత్తము -  

తిరువేంకటపతి - తిరునామమ్మే 
తెరువుల జూపును - దివ్యముగా 
సిరిమంగమ్మను - చిరుతానూరున 
దరిసెన మందిన - ధన్యముగా 

కుసుమషట్పది - పం-పం / పం-పం / పం-పం - పం-గ

సరసాల నదములో 
సరిగమల పరుగులో 
స్వరరాగ లహరిలో - స్నానమాడి  
మురిపాల నెమలిగా 
పురివిప్పి నృత్యమ్ము 
సరసమై సేయఁగా - సకియ రావా 

పై షట్పది మాత్రసమక అర్ధసమ వృత్తముగా -

సరసాల నదములో - సరిగమల పరుగులో 
స్వరరాగ లహరిలో - స్నానమాడి  
మురిపాల నెమలిగా - పురివిప్పి నృత్యమ్ము 
సరసమై సేయఁగా - సకియ రావా 

మఱొక మాత్రాసమక అర్ధసమ కుసుమషట్పదీ వృత్తము - 

తిరువేంకటాధీశు - దివ్యమూర్తిని జూడ 
శిరములన్ గల జుట్టు - సిరి నొసంగి 
హరుసాన జనులెల్ల - హరిహరీ గోవింద 
వరదా యనఁగ గంట - వఱలి మ్రోఁగె 

భామినీషట్పది - (త్రి-చ)2 / (త్రి-చ)2 / (త్రి-చ)2 - త్రి-చ-గ

విన్నపాలను వినఁగ రావా 
వెన్న హృదయము కరుగదేలా 
కన్నయా యన నన్ను మఱచితిఁ - గాన రావేలా 
సన్నుతింతును నిన్ను మదిలో 
సన్నజాజుల పూజ సేతును 
తిన్నఁగా నను జూడ రావా - దేవదేవ హరీ 

పై షట్పది మాత్రసమక అర్ధసమ వృత్తముగా -

విన్నపాలను వినఁగ రావా - వెన్న హృదయము కరుగదేలా 
కన్నయా యన నన్ను మఱచితిఁ - గాన రావేలా 
సన్నుతింతును నిన్ను మదిలో - సన్నజాజుల పూజ సేతును 
తిన్నఁగా నను జూడ రావా - దేవదేవ హరీ 

మఱొక మాత్రాసమక అర్ధసమ భామినీషట్పదీ వృత్తము - 

మాల వాడక ముందు రారా - మంచి గందము పూతు నీపై 
పూలపానుపు వేచె నీకై - పొంగె లలి నాలో 
చాలు చాలుర నీలవర్ణా - సమయమయ్యెను జాగుసేయకు 
మేలమాడఁగ సరియె నీకల-మేలుమంగపతీ 

విధేయుడు - జెజ్జాల కృష్ణ మోహన రావు
#
shaTpadulu - mAtrAsamaka ardhasama vRttamulu - 

shaTpadulu kannaDa sAhityamulO suprasiddhamulu, mukhyamugA bhOga, Sara, kusuma, bhAminI shaTpadulu. shaTpadulalO prAsa aabharan'amu. telugulO prAsaku badulu axarasAmya yatini uMchi vrAsinappuDu shaTpadi oka mAtrAsamaka ardhasama vRttamu avutuMdi. vATini anuvugA layAtmakamugA tALabaddhamugA pADukona vIlagunu. kriMda shaTpadulanu ardhasama vRttamulugA vrAyu vidhAnamunu telupuchunnAnu. 

bhOgashaTpadi - (sU)4 / (sU)4 / (sU)4 - (sU)2-ga

sArasAxa gOpabAla  
chAru rAsanATyalOla 
nIrajAsya nIladEha - snEhasuMdarA 
mArajanaka mugdhahAsa  
sArasAxi hRnnivAsa 
SrIramEMdra dhAruNIMdra - prEmamaMdirA 

pai shaTpadi mAtrasamaka ardhasama vRttamugA - 

sArasAxa gOpabAla - chAru rAsanATyalOla 
nIrajAsya nIladEha - snEhasuMdarA 
mArajanaka mugdhahAsa - sArasAxi hRnnivAsa 
SrIramEMdra dhAruNIMdra - prEmamaMdirA 

ma~roka mAtrAsamaka ardhasama bhOgashaTpadI vRttamu - 

vEMkaTAdrivAsa SrISa - prEmanilaya pApanASa 
saMkaTammu bApumayya - SarvabAMdhavA 
SaMkalEka paMkajAxa - chakrapANi pInavaxa 
vaMkalEni bATa jUpu - praNavasaMbhavA 

SarashaTpadi - cha-cha / cha-cha / cha-cha - cha-ga

manasidi nIkE  
manugaDa nIkE 
tanuvidi nIkE - taniya@Mga rA 
vanamuna nIvE  
vanajamu nIvE 
kanugava bilichenu - galavale rA 

pai shaTpadi mAtrasamaka ardhasama vRttamugA -

manasidi nIkE - manugaDa nIkE 
tanuvidi nIkE - taniya@Mga rA 
vanamuna nIvE - vanajamu nIvE 
kanugava bilichenu - galavale rA 

ma~roka mAtrAsamaka ardhasama SarashaTpadI vRttamu -  

tiruvEMkaTapati - tirunAmammE 
teruvula jUpunu - divyamugA 
sirimaMgammanu - chirutAnUruna 
darisena maMdina - dhanyamugA 

kusumashaTpadi - paM-paM / paM-paM / paM-paM - paM-ga

sarasAla nadamulO 
sarigamala parugulO 
svararAga laharilO - snAnamADi  
muripAla nemaligA 
purivippi nRtyammu 
sarasamai sEya@MgA - sakiya rAvA 

pai shaTpadi mAtrasamaka ardhasama vRttamugA -

sarasAla nadamulO - sarigamala parugulO 
svararAga laharilO - snAnamADi  
muripAla nemaligA - purivippi nRtyammu 
sarasamai sEya@mgA - sakiya rAvA 

ma~roka mAtrAsamaka ardhasama kusumashaTpadI vRttamu - 

tiruvEMkaTAdhISu - divyamUrtini jUDa 
Siramulan gala juTTu - siri nosaMgi 
harusAna janulella - hariharI gOviMda 
varadA yana@Mga gaMTa - va~rali mrO@Mge 

bhAminIshaTpadi - (tri-cha)2 / (tri-cha)2 / (tri-cha)2 - tri-cha-ga

vinnapAlanu vina@Mga rAvA 
venna hRdayamu karugadElA 
kannayA yana nannu ma~rachiti@M - gAna rAvElA 
sannutiMtunu ninnu madilO 
sannajAjula pUja sEtunu 
tinna@MgA nanu jUDa rAvA - dEvadEva harI 

pai shaTpadi mAtrasamaka ardhasama vRttamugA -

vinnapAlanu vina@Mga rAvA - venna hRdayamu karugadElA 
kannayA yana nannu ma~rachiti@M - gAna rAvElA 
sannutiMtunu ninnu madilO - sannajAjula pUja sEtunu 
tinna@MgA nanu jUDa rAvA - dEvadEva harI 

ma~roka mAtrAsamaka ardhasama bhAminIshaTpadI vRttamu - 

mAla vADaka muMdu rArA - maMchi gaMdamu pUtu nIpai 
pUlapAnupu vEche nIkai - poMge lali nAlO 
chAlu chAlura nIlavarNA - samayamayyenu jAgusEyaku 
mElamADa@Mga sariye nIkala-mElumaMgapatI 

vidhEyuDu - jejjAla kRshNa mOhana rAvu
#__._,_.___

Posted by: Katta Murty <murty@umich.edu>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)

Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

To Post a message, send it to:   racchabanda@yahoogroups.com

To Unsubscribe, send a blank message to: racchabanda-unsubscribe@yahoogroups.com

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

www.telugubhakti.com Digest Number 4918

9 Messages

Digest #4918
1.1
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.2
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.3
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
1.4
Sri Satya Sai Baba by p_gopi_krishna
2.1
Positive Life by p_gopi_krishna
3.1
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.2
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.3
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna
3.4
Srimad Bhagavad Gita by p_gopi_krishna

Messages

Thu May 16, 2019 11:54 pm (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

When you feed the cow with fermented gruel so that it may yield more milk, the milk emits an unpleasant smell. When one engrosses oneself too much with the trifles of the world, the conduct and character become unpleasant. It is indeed tragic to witness the downfall of the child of immortality, struggling in despair and distress. If only every one examines these: "What are my qualifications? What is my position?" They will realise their downfall. Will a tiger, however hungry, eat popcorn or groundnuts? Aim at the goal which your lineage entitles you; how can a parrot taste the sweetness of the mango if it pecks at the fruit of the cotton-tree? Let your effort align keeping up with the dignity. The goal will near you faster than the pace with which you near the goal. God is as eager to save you as you are eager to be saved; He is full of love and compassion for all who seek.

Fri May 17, 2019 12:02 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Since Islam means surrender to God, whoever lives in peace and harmony in society, in a spirit of surrender and dedication, really speaking, belongs to Islam. Islam insists on full coordination between thought, word and deed. Muslim holy men and sages have been emphasising that we must inquire into the validity of the 'I' which feels it is the body and the 'I' which feels it is the mind and reach the conclusion that the real 'I' is the Self yearning for the Omniself, God. Fasting and prayers during the month of Ramzan are specially designed to awaken and manifest this realisation. Consider any religion, whatever it may be, you will find that it emphasises on unity, harmony and equal-mindedness. Therefore, all of you must cultivate love, tolerance and compassion and demonstrate these universal principles in all your daily activities, every day. This is the Message I give you today with My Blessings.

Fri May 17, 2019 12:04 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The Lord never speaks a word without relevance or significance, He never does anything without appropriateness or purpose. The young little boy, Dhruva, went to the forest to do penance and get a boon from the Lord, so that his father might treat him as lovingly as he did his half-brother. But see what happened? As he progressed in his spiritual practice, that wish was forgotten, and more lofty ones came to occupy its place. Once the Lord enters your mind, He will get rid of all evil in it. God (Rama) and desire (kama) can never coexist. God and lust will never go together. How then could the Gopis have any body consciousness when they adored young, little lad Krishna? Even mundane desires will be transmuted into higher spheres of purity when one approaches the Lord. Know that nothing against dharma can stand the presence of the Lord.

Fri May 17, 2019 12:04 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The waters of the river might be dirty, but the devotee who sips it with a mantra or a hymn in praise of God on his lips transmutes it into sanctified water. The body becomes healthy by exercise and work; the mind becomes healthy by devout contemplation and remembrance of the divine name (namasmarana), and by regular, well-planned discipline, joyfully accepted and carried out. Nonviolence is the rice, dedication is the gram (chickpea flour), expiation are the raisins, and repentance is the jaggery (unrefined cane sugar). Mix all these well with the ghee (clarified butter) of virtue. That is the offering you should make to your chosen deity, not the paltry stuff you make out of articles obtained for a paisa in the shops! The Gopis knew this secret passage to the heart of the Lord, that is why they realised Him quickly and fast.

Fri May 17, 2019 12:01 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Eight Gifts That Do Not Cost A Cent !!!
1. THE GIFT OF LISTENING...

But you must REALLY listen. No interrupting, no daydreaming,

no planning your response. Just listening.
2. THE GIFT OF AFFECTION...

Be generous with appropriate hugs, kisses, pats on the back, and handholds.. Let these small actions demonstrate the love you have for family and friends.
3. THE GIFT OF LAUGHTER...

Clip cartoons. Share articles and funny stories. Your gift will say,

"I love to laugh with you."
4. THE GIFT OF A WRITTEN NOTE...

It can be a simple "Thanks for the help" note or a full sonnet. A brief, handwritten note may be remembered for a lifetime, and may even change a life.
5. THE GIFT OF A COMPLIMENT...

A simple and sincere, "You look great in red," "You did a super job," or "That was a wonderful meal" can make someone's day.
6. THE GIFT OF A FAVOR...

Every day, go out of your way to do something kind.
7. THE GIFT OF SOLITUDE...

There are times when we want nothing better than to be left alone. Be sensitive to those times and give the gift of solitude to others.
8. THE GIFT OF A CHEERFUL DISPOSITION...

The easiest way to feel good is to extend a kind word to someone.Really, it's not that hard to say, "Hello" or "Thank You".
And Don't Forget ~~

LOVE is A Gift We Can Give Every Day!!!

Have a wonderful Gifting Day!!!

May God Bless You, Your Family and Your Friends the Way He Has Blessed Us.

Fri May 17, 2019 12:05 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Spiritual growth is defined not by the possessions we give up, but by the conceptions we give up We live in a glamor-driven world; we tend to look at things externally, making inferences about their nature by their appearance. We may carry this tendency into spiritual life too – by equating renunciation with spirituality. That is, if someone gives up a lot of possessions, we may consider such donation or detachment as indicators of the giver's spiritual stature.

While renunciation is important, the purpose of that renunciation is even more important. Put another way, more important than giving up worldly possessions is giving up worldly conceptions. The Bhagavad-gita, while outlining the transmigration of the soul from one species to another (15.07-10), states that what we carry from one body to another is our conceptions of life – what life is meant for. Suppose we hold on to materialistic conceptions such as: "I am a product of matter, or I am the doer, or the things of this world are sources of happiness (even if the things include fame)." Then even if we give up some possessions, as long as our conceptions stay materialistic, we will continue our worldly existence. Indeed, to give up possession for reputation is not renunciation; it defeats the purpose of renunciation.
How do we give up conceptions for growing spiritually? Actually, just as consciousness is integral to us, so too are conceptions integral to consciousness. We can't give up conceptions entirely; we can only replace incomplete or incorrect conceptions with more evolved conceptions. Gita wisdom equips us to increasingly harmonize our conceptions with reality by understanding our own spiritual identity and our eternal relationship with the whole, Krishna. The more we re-conceptualize ourselves as spiritual parts of the spiritual whole meant to function in loving harmony and resourceful contribution, the more we savor and share all-round growth.

Think it over:
What tendency may we carry from material life to spiritual life? How can we give up worldly conceptions? What are your driving conceptions of life? How can you change them?
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily..com%2F%3Fp%3D20452&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-15-Text-08.jpg http://twitter.com/share?text=Spiritual%20growth%20is%20defined%20not%20by%20the%20possessions%20we%20give%20up%2C%20but%20by%20the%20conceptions%20we%20give%20up&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20452&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20452 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20452&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-15-Text-08.jpg&description=We%20live%20in%20a%20glamor-driven%20world%3B%20we%20tend%20to%20look%20at%20things%20externally%2C%20making%20inferences%20about%20their%20nature%20by%20their%20appearance.%20We%20may%20carry%20this%20tendency%20into%20spiritual%20life%20too%20%E2%80%93%20by%20equating%20renunciation%20with%20spirituality.%20That%20is%2C%20if%20someone%20gives%20up%20a%20lot%20of%20possessions%2C%20we%20may%20consider%20such... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-15-text-08
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-15-text-08Read more https://www.gitadaily.com/spiritual-growth-is-defined-not-by-the-possessions-we-give-up-but-by-the-conceptions-we-give-up/ https://www.gitadaily.com/spiritual-growth-is-defined-not-by-the-possessions-we-give-up-but-by-the-conceptions-we-give-up/

Fri May 17, 2019 12:05 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Don't bolt from temptation, bolt the door to temptation When a horse hears a sudden loud sound, like that of a gunshot or a thunderclap, it bolts from that sound. It starts running rapidly and wildly, in blind fear of that threatening sound and desperately wanting to get away from it.

When we start striving to live a principle-centered life that involves abstaining from self-centered sensual pleasures, we too may bolt from temptation. Not wanting to succumb to it and not wanting to take even a slight risk of succumbing to it, we may try to frantically flee from temptation.
However, no matter how fast we run, temptation can run faster and can catch up with us. Why? Because temptation doesn't just exist outside, in the tempting objects that allure us and that can be avoided by fleeing from them. Temptation exists primarily inside, in our senses, mind and intelligence (Bhagavad-gita 03.40). And from there, it can delude us at any moment.
Moreover, even externally, temptation exists at a million places, places that we sometimes can't anticipate and sometimes can't avoid.. That's why bolting from temptation can set us up for a life of paranoia and ultimate failure.
What, then, is the solution? We can instead bolt the door to temptation. If we consider our temptation to be like a territory within us, we don't cede that territory to the forces of illusion and try to flee. Instead, we see that territory as our responsibility to protect by diligence and vigilance, and to keep temptation outside our consciousness.
Just as a territory can be protected if the doors of entry into it are closed, similarly, we too can lock the door of our consciousness. How? By deciding to turn away from sense objects and focusing wholeheartedly on a higher purpose: the purpose of serving with devotion the all-attractive Supreme (02.61).
Think it over:
What does bolting from temptation mean? How can we bolt the door to temptation? Which temptation torments you the most? Do you bolt from it? Can you bolt the door to it? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20447&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-61.jpg http://twitter.com/share?text=Don%E2%80%99t%20bolt%20from%20temptation%2C%20bolt%20the%20door%20to%20temptation&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20447&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20447 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20447&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-61.jpg&description=When%20a%20horse%20hears%20a%20sudden%20loud%20sound%2C%20like%20that%20of%20a%20gunshot%20or%20a%20thunderclap%2C%20it%20bolts%20from%20that%20sound.%20It%20starts%20running%20rapidly%20and%20wildly%2C%20in%20blind%20fear%20of%20that%20threatening%20sound%20and%20desperately%20wanting%20to%20get%20away%20from%20it.When%20we%20start%20striving%20to%20live%20a%20principle-centered%20life%20that... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-61
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-61Read more https://www.gitadaily.com/dont-bolt-from-temptation-bolt-the-door-to-temptation/ https://www.gitadaily.com/dont-bolt-from-temptation-bolt-the-door-to-temptation/

Fri May 17, 2019 12:07 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

Fighting urges is like a timed arm wrestling match – if we just survive the present round, we will resume on neutral ground Suppose we are playing an arm wrestling match with someone. If our opponent is much stronger than us, they will force our arm down till it almost becomes horizontal. We may give up, thinking, "I will have to give up eventually. Why undergo the pain of resisting till then?"

Such thinking would be misleading if the match featured timed 3-minute rounds. Timed rounds would mean the pain of resisting wouldn't go on forever and resisting wouldn't be pointless; by holding on for a few moments more, we can survive and resume the next round with our arm vertical, not nearly horizontal.
A similar principle applies to our inner struggle with our sensual urges. When we strive to resist them, they sometimes grow stronger. Thinking that they will keep growing forever, we give up. However, they are temporary, like everything else in the world – we need to resist them only for a finite time.
Pertinently, the Bhagavad-gita (02.56) urges us to stay equipoised among life's dualities. Such dualities can include the arrival and departure of our urges. Whenever an urge arrives, we needn't get delighted or dismayed: delighted thinking that they pave the pathways to our enjoyment or dismayed thinking that they are bullies who will force us to succumb. Instead, if we see the arrival of the urge as the beginning of a timed arm wrestling match, then we can remind ourselves that the round will end with the urge's departure.
Though we don't know how long the round will last, just knowing that it won't last forever can give us the strength to keep resisting.. And if we simultaneously persist in focusing on higher spiritual reality, ultimately on Krishna, then outlasting those urges will become easier.
Think it over:
Whenever our urges hit us, what misconception makes us succumb to them? How can we treat urges as a part of the world's dualities? How can outlasting the urges become easier? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20439&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-56.jpg http://twitter.com/share?text=Fighting%20urges%20is%20like%20a%20timed%20arm%20wrestling%20match%20%E2%80%93%20if%20we%20just%20survive%20the%20present%20round%2C%20we%20will%20resume%20on%20neutral%20ground&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20439&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20439 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20439&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-02-Text-56.jpg&description=Suppose%20we%20are%20playing%20an%20arm%20wrestling%20match%20with%20someone.%20If%20our%20opponent%20is%20much%20stronger%20than%20us%2C%20they%20will%20force%20our%20arm%20down%20till%20it%20almost%20becomes%20horizontal.%20We%20may%20give%20up%2C%20thinking%2C%20%E2%80%9CI%20will%20have%20to%20give%20up%20eventually.%20Why%20undergo%20the%20pain%20of%20resisting%20till%20then%3F%E2%80%9DSuch%20thinking%20would%20be... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-56
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-02-text-56Read more https://www.gitadaily.com/fighting-urges-is-like-a-timed-arm-wrestling-match-if-we-just-survive-the-present-round-we-will-resume-on-neutral-ground/ https://www.gitadaily.com/fighting-urges-is-like-a-timed-arm-wrestling-match-if-we-just-survive-the-present-round-we-will-resume-on-neutral-ground/

Fri May 17, 2019 12:09 am (PDT) . Posted by:

p_gopi_krishna

The body reacts mechanically – don't take its reactions personally Suppose we had a machine that was programmed to behave in a particular way, to respond to certain stimuli with certain actions. If we didn't want that action, we would consciously decide to reject that programmed reaction and choose differently.

We need to do something similar with our body. The Bhagavad-gita (05.08-09) offers us this mechanized vision of the body when declaring that all bodily actions, that is, interactions of the senses with the sense objects, are just default actions that we needn't get involved emotionally in or take personally. For example, on seeing or smelling some delicious food item, our tongue might water. But suppose we were fasting on that day from that item, then despite the tongue watering, we would still abstain from eating it. The tongue's watering is a mechanical reaction that doesn't' or at least shouldn't change our intention.
Gita wisdom illumines our inner world into three levels: body, mind and consciousness. Thus, we can perceive a three-level progression in the actualization of action, namely, the physical reaction to an external stimulus, the emotional activation of the desire for that stimulus, and the conscious intention to indulge in that object. If we learn to differentiate between these three, then we won't let the physical reaction grow into a conscious intention as an unthinking, unstoppable progression.
We see them as just programmed physical or psychological reactions that we don't need to accept. Thus, we can distance ourselves from our physical reactions and even from the emotional activations that may thereby occur. Spiritual practices enable us to become more self-aware, thereby making the distancing easier, for we go closer to our own spiritual essence and the supreme spiritual reality, Krishna.
By thus seeing the body's actions mechanically, we can avoid taking its reactions personally.
Think it over:
How are the body's reactions mechanical? What are the three levels of progression in the actualization of action? How can we distance ourselves from the body's reactions? https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20442&picture=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-05-Text-09.jpg http://twitter.com/share?text=The%20body%20reacts%20mechanically%20-%20don%E2%80%99t%20take%20its%20reactions%20personally&url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20442&hashtags= https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20442 http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwww.gitadaily.com%2F%3Fp%3D20442&media=http://www.gitadaily.com/wp-content/images/Bhagavad-Gita-Chapter-05-Text-09.jpg&description=Suppose%20we%20had%20a%20machine%20that%20was%20programmed%20to%20behave%20in%20a%20particular%20way%2C%20to%20respond%20to%20certain%20stimuli%20with%20certain%20actions.%20If%20we%20didn%E2%80%99t%20want%20that%20action%2C%20we%20would%20consciously%20decide%20to%20reject%20that%20programmed%20reaction%20and%20choose%20differently.We%20need%20to%20do%20something%20similar%20with%20our%20body.%20The... http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-05-text-09
http://bhagavadgitaclass.com/bhagavad-gita-chapter-05-text-09Read more https://www.gitadaily.com/the-body-reacts-mechanically-dont-take-its-reactions-personally/ https://www.gitadaily.com/the-body-reacts-mechanically-dont-take-its-reactions-personally/

www.telugubhakti.com  - A one stop Bhakti and Cultural portal.